Проект „Педагогически аспекти на наследството в дигитална среда“

В проект „Педагогически аспекти на наследството в дигитална среда“, СУ „Емилиян Станев“ си партнира с Регионал-ния исторически музей във Велико Търново и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Финансирането на проектните дейности е осигурено от Фондация „Америка за България“.

Целта на проекта е да се разработи методология за работа с наследството в дигитална среда, приложима както при обучение в електронна среда от разстояние, така и в традиционната класна стая.
Участници в експерименталните дейности са 15 учители от СУ „Емилиян Станев“, двама док-торанти по методика на обучението по история при Катедра „Нова и най-нова история на Бълга-рия“ и студенти – бъдещи учители, от Историческия и от Филологическия факултет на Велико-търновския университет.

Предизвикателствата пред участниците в целевата група са:

  • използването на съвременните технологии като посредници при взаимодействието с музеите в старата столица
  • интегрирането на дигитализирани музейни експонати като информационен ресурс към теми от учебното съдържание по история и цивилизации, по изобразително изкуство и по български език и литература, преподавани в 5. – 10. клас.

За целите на учебната работа е създаден дигитален архив с над 50 музейни експоната в 3D формат. Те са част от три специално подготвени виртуални разходки в музеи на Велико Търново – Археологически музей, „Възраждане и Учредително събрание“ и „Сарафкина къща“. Всички дигитализирани предмети са придружени с музеен паспорт. Предвидена е възможност за увели-чаване на размера на избраните експонати, а 3D моделите притежават допълнителни технически възможности за динамично разглеждане в детайли – като „под лупа“, както и опция да бъдат из-пращани до потребителите (учениците) по електронен път – чрез оригинален QR код.
Възможностите за виртуална комуникация и дÒсега с музейните експозиции за целите на фор-малното образование са осмислени чрез интердисциплинарен прочит на учебните програми и открояване на съдържателните акценти, свързани с наследството. Въз основа на направения спи-сък от теми/ проблеми в „контактната зона“ на наследството всеки учител избира по кои от тях да работи.

Помагало с работни листове към проекта

Необходимостта от модернизация, адекватна на потребностите на новите поколения, изискват раз-работването на дидактически ресурси и включването на учениците в дейности, предполагащи активност на младите хора и пораждащи емоция от „ученето чрез правене“ (learning by doing).

Виртуални разходки към проекта:

Музеят се намира в северната част на площад “Съединение” в гр. Велико Търново. Експозицията е разположена в сграда на стария турски конак.

Музей „Възраждане и Учредително събрание“

Aрхеологическият музей, в който е представена експозицията “Търновград – столица на България XII – XIV век”, се намира западно от площад “Съединение”.

Археологически
музей

Сарафкината къща се намира на улица “Гурко” във възрожденската част на град Велико Търново. Построена е през 1861 г. Предназначена е била за жилище и работно място на Димо Сарафина.

Музей
„Сарафкина къща“

    Вашето име (задължително)

    Вашият Email (задължително)

    Относно

    Вашето съобщение