Проект ROBG- 576

„Изкуство и култура – общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ на Община Велико Търново

ИЗКУСТВО И КУЛТУРА – ОБЩИ ТРАНСГРАНИЧНИ АКТИВИ В ПОДКРЕПА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА

Проектен код: ROBG -576

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 1,487,271.41 ЕВРО, ОТ КОИТО
СТОЙНОСТ НА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС: 1,264,180.69 ЕВРО ЕФРР

Проект “ИЗКУСТВО И КУЛТУРА – ОБЩИ ТРАНСГРАНИЧНИ АКТИВИ В ПОДКРЕПА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА” е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния – България

Изпълнява се от Община Велико Търново в партньорство с Община Калафат, област Долж, Румъния и Фондация „Лице за изкуство и култура“, гр. Плевен.

ОСНОВНА ЦЕЛ:

Основна цел на проекта е да се оцени и подобри устойчивото икономическо използване на съществуващия потенциал от културни ценности и ресурси на общото културно наследство в трансграничния регион Румъния-България, чрез разработване на интегриран туристически продукт, основаващ се на популяризирането на нов съвместен тематичен маршрут “Изкуство и култура”, допринасящ за подпомагане на устойчивото развитие на туризма. Проектът цели създаването и популяризирането на общ тематичен маршрут от обекти на класическата и съвременна култура и изкуство в градската среда в трансграничния регион Румъния-България чрез мерки за подобряване състоянието на културно-исторически забележителности на територията на община Велико Търново и община Калафат. Предвидените дейности по проекта допринасят за постигането на следните специфични цели: насърчаване развитието на туризма в региона; подобряване на културната инфраструктура; разнообразяване на туристическите продукти и услуги в региона. За успешното реализиране на проекта е необходимо да се изготви Маркетингова стратегия за реализиране на интегриран туристически продукт, включително съвместен тематичен маршрут „Изкуство и култура“, която да послужи за популяризиране на предоставяните нови интегрирани туристически услуги на регионално и международно ниво.

Проектът използва иновативен подход за валоризиране и устойчиво използване на общото културно наследство за по-нататъшно развитие на културния и събитиен туризъм в района на трансграничния регион, като същевременно създава атрактивен и устойчив съвместен интегриран туристически продукт „Изкуство и култура“, базиран на предварителни проучвания на предимствата на гр. Велико Търново, България и гр. Калафат, Румъния като утвърдени национални исторически и културни центрове с потенциал за предоставяне на интегрирани туристически услуги на регионално ниво.

В рамките на проекта ще бъдат изпълнени дейности за развитие, маркетинг, популяризиране и устойчиво използване на съвместния интегриран туристически продукт „Изкуство и култура“.

Всички дейности, включени в работния пакет: Разработване на нов интегриран туристически продукт „Изкуство и култура в трансграничния регион Румъния – България“, ще допринесат пряко за постигане на общата цел на проекта и ще доведат до подобряване на устойчивото използване на общото историческо и културно наследство.

Изтегли приложението към проекта:

    Вашето име (задължително)

    Вашият Email (задължително)

    Относно

    Вашето съобщение