ОБЩО СЪДЪРЖАНИЕ на ИЗВЕСТИЯ

ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 36, 2021 Г.

 

Иван Църов. 150 ГОДИНИ МУЗЕЙ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 9 стр.

 

СТУДИИ, СТАТИИ И СЪОБЩЕНИЯ

 

Иван Църов.  ОЩЕ ЗА МЕРИТЕЛНАТА МАСА (SECOMATA) ОТ НИКОПОЛИС АД ИСТРУМ – 11 стр.

Ivan Tsarov. ON THE MEASURING TABLE (SECOMATA) FROM NICOPOLIS AD ISTRUM – 15

Евгени Дерменджиев. ЦЪРКВАТА „СВ. ПЕТКА“ В КВАРТАЛ „АСЕНОВ“ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 19 стр.

Evgeni Dermendzhiev. ST. PETKA’S CHURCH IN THE ASSENOV QUARTER IN VELIKO TARNOVO – 47

Диана Косева. СТЕНОПИСНАТА УКРАСА ОТ ЦЪРКВА № 23 НА КРЕПОСТТА ТРАПЕЗИЦА ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО. (РАЗКРИВАНЕ, ТОПОГРАФИЯ, ПЪРВОНАЧАЛНА КОНСЕРВАЦИОННА ОБРАБОТКА) – 63 стр.

Diana Kosseva. THE FRESCOES DECORATION IN CHURCH NO.23 AT THE TRAPEZITSA FORTRESS IN VELIKO TARNOVO. (UNCOVERING, TOPOGRAPHY, INITIAL CONSERVATION) – 71

Константин Тотев. ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕКОРАЦИЯТА НА НЯКОЛКО ЗООМОРФНИ КАТИНАРА ОТ  ПАЛЕОЛОГОВО ВРЕМЕ – 85 стр.

Konstantin Totev. ON THE STRUCTURE AND DECORATION OF SEVERAL ZOOMORPHIC PADLOCKS FROM PALAEOLOGIAN TIME – 90

Иван Чокоев. ТЕКСТИЛ ОТ НЕКРОПОЛА НА СРЕДНОВЕКОВНА ЦЪРКВА № 2 В СИЛИСТРА (ГРОБ № 54, ГРОБ № 57а, ГРОБ № 108d) – 93 стр.

Ivan Chokoev. TEXTILES FROM THE CEMETERY OF THE MEDIAEVAL CHURCH № 2 IN SILISTRA (GRAVE No 54, GRAVE No 57A, GRAVE No 108d) – 103

Жулиета Гюлева. ЧИФТЕ ХАМАМ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 105 стр.

Zhulietta Gyuleva. ÇIFTE HAMMAM IN VELIKO TARNOVO – 119

Теменуга Георгиева. „ЕСНАФ БЕЗ СЛУЖБА НЕ Е ЕСНАФ”. ФОЛКЛОРНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ИЗБОРА НА ЕСНАФСКИ ПАТРОН И СВЕТИ ПОКРОВИТЕЛ – 129 стр.

Temenuga Georgieva. “A GUILD WITHOUT A SERVICE IS NOT A GUILD”. FOLKLORE SOURCES FOR THE ELECTION OF A GUILD PATRON AND SAINT – 159

Светла Атанасова. УЧИТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА РАЙНА ПОП ГЕОРГИЕВА В ТЪРНОВО (ДОКУМЕНТИ, СПОМЕНИ, КРАЕВЕДСКИ ПРОУЧВАНИЯ) – 161 стр.

Svetla Atanasova. RAYNA POP-GEORGIEVA AS A TEACHER IN TARNOVO (DOCUMENTS, MEMORIES, LOCAL HISTORY STUDIES) – 172

Пламен Събев. СРЕБЪРНА КАНИЧКА ОТ КОЛЕКЦИЯТА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 179 стр.

Plamen Sabev. A SILVER JUGLET FROM THE COLLECTION OF THE REGIONAL MUSEM OF HISTORY – VELIKO TARNOVO – 187

Миглена Петкова. ТРАДИЦИОННИТЕ НАРОДНИ СВЕТИЛИЩА – „МЕСТА НА ПАМЕТ”. „ПЕТРОВСКИЯТ КРЪСТ” НА СЕЛО ДИМИТРОВЦИ, ВЕЛИКОТЪРНОВСКО – 189 стр.

Miglena Petkova. TRADITIONAL POPULARSANCTUARIES – „PLACES OF MEMORY”. „PETROVSKY CROSS” IN THE VILLAGE OF DIMITROVTSI, VELIKO TARNOVO REGION – 194

Атанаска Стамболийска. УЧИЛИЩЕ˗ПАМЕТНИК „МИТРОПОЛИТ ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ“ В ТЪРНОВО – 195 стр.

Atanaska Stamboliyska. THE MONUMENT-SCHOOL OF BISHOP ILARION MAKARIOPOLSKI IN TARNOVO – 202

Станислава Ботева. АЛБУМ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СТЕНОПИСИТЕ В ТЪРНОВСКИЯ МУЗЕЙ ПРЕЗ 1961 Г. (ВИЗУАЛНИЯТ И ПИСАНИЯТ РАЗКАЗ НА ЕДИН ФОТОГРАФ) – 205 стр.

Stanislava Boteva. AN ALBUM ON THE PROCESS OF PAINTING THE MURALS IN THE TARNOVO MUSEUM IN 1961. (VISUALISED AND NARRATED BY A PHOTOGRAPHER) – 214

 

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

 

Евгени Дерменджиев. В ОТГОВОР НА ЕДНО МНЕНИЕ ЗА „БОЛЯРСКИТЕ КЪЩИ“ В КВАРТАЛ „АСЕНОВ“ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 227 стр.

 

Албена Георгиева. МИГЛЕНА ПЕТКОВА. „РАЗКАЗАНАТА“ ИДЕНТИЧНОСТ. СЕЛИЩНАТА ПАМЕТ НА БАЛКАНДЖИИТЕ ОТ КИЛИФАРЕВСКИЯ РАЙОН В РАЗКАЗИ, ПРЕДАНИЯ И ЛЕГЕНДИ – 251 стр.

 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

 

Теменуга Георгиева. ХРОНИКА НА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ РИМ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2020 Г. – 253 стр.

Станислава Ботева. КНИГООБМЕН НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2020 Г. – 259 стр.

Боряна Боянкинска. ДАРИТЕЛИ И ДАРЕНИЯ (2020 Г.) – 267 стр.

ЕТИЧНИ ПРИНЦИПИ – 269 стр.

ETHICAL PRINCIPLES – 270

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В ИЗВЕСТИЯ – 271 стр.

НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

MANDATORY REQUIREMENTS FOR PUBLICATION IN THE JOURNAL OF THE REGIONAL MUSEUM OF HISTORY – VELIKO TARNOVO – 277

 

ПРИЛОЖЕНИЕ ЦВЕТНИ ИЛЮСТРАЦИИ/COLOUR ILLUSTRATIONS283 стр.

ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 35, 2020 Г.

 

СТУДИИ, СТАТИИ И СЪОБЩЕНИЯ

 

Калин Чакъров. ЛЕСИЧЕРСКИЯТ СТЪЛБ – СЪСТОЯНИЕ НА ПРОУЧВАНИЯТА – 7 стр.

Kalin Chakarov. The Lesicheri Pillar – State of Research – 22

Евгени Дерменджиев, Михаела Томанова. НЕКРОПОЛ В СЕВЕРНОТО ПОДГРАДИЕ НА СТОЛИЧНИЯ ТЪРНОВГРАД – 41 стр.

Evgeni Dermendzhiev, Mihaela Tomanova. THE NECROPOLIS IN THE NORTHERN SUBURB OF THE METROPOLIS TARNOVGRAD – 73

Виктория Русева, Люба Маноилова. ДЕМОГРАФСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ФИЗИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ПАТОЛОГИЧНИ ИЗМЕНЕНИЯ НА ПОПУЛАЦИЯТА, ПРЕДСТАВЕНА В СРЕДНОВЕКОВНИЯ НЕКРОПОЛ В СЕВЕРНОТО ПОДГРАДИЕ НА СТОЛИЧНИЯ ТЪРНОВГРАД – 99 стр.

Victoria Rousseva, Lyuba Manoilova. DEMOGRAPHIC FEATURES, PHYSICAL DEVELOPMENT AND PATHOLOGICAL DEVIATIONS IN THE POPULATION PRESENTED IN THE MEDIEVAL NECROPOLIS IN THE NORTHERN SUBURB OF THE METROPOLIS TARNOVGRAD – 119

Иван Чокоев. ТЪКАНИ ОТ СРЕДНОВЕКОВЕН НЕКРОПОЛ В МЕСТНОСТТА „ФРЕНК ХИСАР” ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО (ГРОБ № 126) – 121 стр.

Ivan Chokoev. TEXTILES FROM MEDIEVAL CEMETERY AT FRENK HISAR, VELIKO TARNOVO (GRAVE № 126) – 130

Жулиета Гюлева. „БАНЯТА ПРИ МОСТА” – ФИРУЗ БЕЙ ХАМАМ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 131 стр.

Zhulieta Gyuleva. THE BATH AT THE BRIDGE – FIRUZ BEY HAMMAM IN VELIKO TARNOVO – 139

Димитър Харбалиев. „ТУРСКИТЕ НАБЕЗИ“ В ИСЛАНДИЯ ПРЕЗ ЛЯТОТО НА 1627 Г. – 147 стр.

Dimitar Harbaliev. “THE TURKISH ABDUCTIONS” IN ICELAND IN THE SUMMER OF 1627 – 162

Пламен Събев. ИКОНОПИСНО АТЕЛИЕ В АРБАНАСИ ОТ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА XVIII ВЕК – 163 стр.

Plamen Sabev. ICONPAINTING WORKSHOP IN ARBANASSI FROM THE FIRST HALF OF THE 18th c. – 185

Светла Атанасова. ДИМИТЪР И ГРИГОР НАЧОВИЧ. ПРИНОСИ КЪМ ИСТОРИЯТА НА ВЪЗРОЖДЕНСКИЯ СТОПАНСКИ ЕЛИТ – 189 стр.

Svetla Atanasova. DIMITAR AND GRIGOR NACHOVICH. CONTRIBUTION TO THE HISTORY OF THE BUSINESS ELITE DURING THE RENAISSANCE. – 210

Емил Врежаков. ПРОЕКТ „БЪЛГАРИ ВЪВ „ФОРД” – МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО, РЕАЛИЗАЦИЯ, ПЕРСПЕКТИВИ – 213 стр.

Emil Vrezhakov. BULGARIANS IN FORD PROJECT – RESEARCH METHODOLOGY, IMPLEMENTATION AND PERSPECTIVES – 225

 

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

 

Илиян Петракиев. ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ. ОБЕЦИ С ФОРМА НА ВЪПРОСИТЕЛЕН ЗНАК ОТ СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ (XIII – XIV В.). ЗА МАТЕРИАЛНИТЕ СЛЕДИ ОТ КУМАНИТЕ И ЗЛАТНАТА ОРДА В КУЛТУРАТА НА ВТОРОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО. София, издателство „Уникарт”, 2019, 86 с. с ил. – 227 стр.

Диана Косева. БОЛЯРСКИЯТ КВАРТАЛ В АСЕНОВА МАХАЛА – МЕЖДУ НАУЧНИТЕ КОЛЕБАНИЯ И ОБИКНОВЕНИТЕ ФАНТАЗИИ… – 233 стр.

 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

 

Теменуга Георгиева. ХРОНИКА НА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2019 Г. – 243 стр.

Станислава Ботева. КНИГООБМЕН НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2019 Г. – 253 стр.

Боряна Боянкинска. ДАРИТЕЛИ И ДАРЕНИЯ (2019 Г.) – 258 стр.

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ В ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 260 стр.

SUBMISION REQUIREMENTS FOR CONTRIBUTIONSTO THE JOURNAL OF THE REGIONAL MUSEUM OF HISTORY – VELIKO TARNOVO – 263

 

ПРИЛОЖЕНИЕ ЦВЕТНИ ИЛЮСТРАЦИИ/COLOUR ILLUSTRATIONS – 271 стр.

ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 34, 2019 Г.

 

СТУДИИ, СТАТИИ И СЪОБЩЕНИЯ

 

Александър Чохаджиев, Надежда Атанасова. НЕОБИЧАЕН ГРУПОВ ГРОБ ОТ ХАЛКОЛИТНАТА СЕЛИЩНА МОГИЛА ПРИ С. ПЕТКО КАРАВЕЛОВО. ПРЕДВАРИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ – 9 стр.

Alexander Chohadzhiev, Nadezhda Atanassova. ONE PECULIAR GROUP BURIAL FROM THE CHALCOLITHIC PETKO KARAVELOVO TELL-SITE. PRELIMINARY REPORT – 29

Михаела Томанова. ГРОБ ОТ РАННОЕЛИНИСТИЧЕСКАТА ЕПОХА В ЮГОИЗТОЧНОТО ПОДНОЖИЕ НА ХЪЛМА ЦАРЕВЕЦ – 59 стр.

Mihaela Tomanova. A GRAVE FROM THE EARLY HELLENIC PERIOD IN THE SOUTH-EASTERN FOOT OF THE HILL OF TSAREVETS – 71

Иван Църов. МЕРИТЕЛНА МАСА (SEKOMATA) ОТ НИКОПОЛИС АД ИСТРУМ – 73 стр.

Ivan Tsarov. LIQUID MEASURING TABLE (SEKOMATA) FROM NICOPOLIS AD ISTRUM – 78

Калин Чакъров. АНТИЧНАТА КАРИЕРА ЗА ВАРОВИК КРАЙ С. КОЕВЦИ, СУХИНДОЛСКО: ПРОУЧВАНИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ – 79 стр.

Kalin Chakarov. THE ANCIENT LIMESTONE QUARRY NEAR THE VILLAGE OF KOEVTSI, SUHINDOL MUNICIPALITY: STUDIES AND INTERPRETATIONS – 90

Димитър Харбалиев. УЧАСТИЕТО НА ИСЛАНДЦИ В МАЩАБНИ СРАЖЕНИЯ ИЗВЪН ИСЛАНДИЯ (872 – 1014 Г.) – 107 стр.

Dimitar Harbaliev. THE PARTICIPATION OF ICELANDERSIN MAJOR BATTLES OUTSIDE ICELAND (872 – 1014) – 119

Евгени Дерменджиев.  „БОЛЯРСКИТЕ КЪЩИ“ В КВАРТАЛ „АСЕНОВ” ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 121 стр.

Evgeni Dermendzhiev. BOYARS’ HOUSES IN THE ASENOV QUARTER IN VELIKO TARNOVO – 160

Иван Чокоев.  ТЪКАНИ ОТ СРЕДНОВЕКОВНИ ГРОБОВЕ, ОТКРИТИ В ДРЪСТЪР (ГРОБ № 19а, ГРОБ № 37, ГРОБ № 37b) – 187 стр.

Ivan Chokoev. TEXTILES FROM MEDIEVAL GRAVES FOUND IN DRASTAR (GRAVE No. 19а, GRAVE No. 37, GRAVE No. 37b) – 199

Жулиета Гюлева. СПЕЦИФИКА И УСТРОЙСТВО НА ОСМАНСКИТЕ ХАМАМИ – 201 стр.

Zhulieta Gyuleva. SPECIFICS AND STRUCTURE OF THE OTTOMAN HAMMAMS – 218

Пламен Събев, Веселин Горанчев. НЕИЗВЕСТЕН СТЕНОПИС „ДЕЙСИС” ОТ ЦЪРКВАТА „СВ. ДИМИТЪР” В АРБАНАСИ – 225 стр.

Plamen Sabev, Vesselin Goranchev. UNKNOWNDEESIS FRESCO FROM ST. DIMITAR CHURCH IN ARBANASSI – 239

Милен Маринов. ХРАМ „УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА“ В СЕЛО МИХАЛЦИ – 243 стр.

Milen Marinov. THE ASSUMPTION OF THE MOTHER OF GOD CHURCH IN THE VILLAGE OF MIHALTSI – 255

Светла Атанасова. ПЕТЪР ПИПЕВ И МИХАЛ РАЧЕВ. СТОПАНСКИЯТ ЕЛИТ И НОВОТО ВРЕМЕ – 263 стр.

Svetla Atanasova. PETER PIPEV AND MIHAL RACHEV. THE ECONOMIC ELITE AND THE NEW TIME – 270

Атанаска Стамболийска. ПЪРВАТА АПТЕКА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ И НАЧАЛОТО НА АПТЕЧНОТО ДЕЛО В СЛЕДОСВОБОЖДЕНСКА БЪЛГАРИЯ – 271 стр.

Atanaska Stamboliyska. THE FIRST PHARMACY IN THE BULGARIAN LANDS AND THE BEGINNING OF THE PHARMACEUTICAL ACTIVITY IN BULGARIA AFTER THE LIBERATION – 280

Миглена Петкова. РОД, ПАМЕТ, ИДЕНТИЧНОСТ (СЕЛИЩНАТА ПАМЕТ НА БАЛКАНДЖИИТЕ В РАЗКАЗИ, ПРЕДАНИЯ И ЛЕГЕНДИ) – 283 стр.

Miglena Petkova. FAMILY, MEMORY, IDENTITY (MEMORIES ABOUT BALKAN SETTLEMENTS INSHORT STORIES, FOLKTALES AND LEGENDS) – 296

Емил Врежаков. АСПЕКТИ ОТ БАЛКАНСКАТА ПОЛИТИКА НА АНГЛИЯ ПРЕЗ 1904 Г. –  297 стр.

Emil Vrezhakov. ASPECTS OF THE BALKAN POLICY OF ENGLAND IN 1904  – 308

Веселина Стоянова. СЪВРЕМЕННИ ВИЗУАЛНИ ПАРАЛЕЛИ НА НЯКОИ ПРАИСТОРИЧЕСКИ ЖЕНСКИ АНТРОПОМОРФНИ ПЛАСТИКИ ОТ ФОНДА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО  – 309 стр.

Vesselina Stoyanova. CONTEMPORARY VISUAL PARALLELS OF SOME PRE-HISTORIC WOMEN ANTROPOMORPHIC FIGURE FROM THE COLLECTION OF VELIKO TARNOVO MUSEUM – 332

 

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

 

Илия Вълев.  ВАСИЛ МУТАФОВ. „КОЛЕЛОТО НА СЪДБАТА”. БЪЛГАРСКОТО ГУРБЕТЧИЙСКО ГРАДИНАРСТВО (ЕТНОГРАФСКИ АСПЕКТИ). Велико Търново, „ДАР-РХ”, Издание на Изследователския институт на българите в Унгария към Българското републиканско самоуправление в Унгария, 2018, 192 с., с ил. – 345 стр.

 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

 

Теменуга Георгиева. ХРОНИКА НА ДЕЙНОСТТА НА РИМ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2018 Г. – 349 стр.

Станислава Ботева. КНИГООБМЕН НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2018 Г. – 357 стр.

Боряна Боянкинска. ДАРИТЕЛИ И ДАРЕНИЯ (2018 Г.) – 365 стр.

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ В ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 367 стр.

SUBMISION REQUIREMENTS FOR CONTRIBUTIONSTO THE JOURNAL OF THE REGIONAL MUSEUM OF HISTORY – VELIKO TARNOVO – 372

 

ПРИЛОЖЕНИЕ ЦВЕТНИ ИЛЮСТРАЦИИ/COLOUR ILLUSTRATIONS377 стр.

ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 33, 2018 Г.

 

СТУДИИ, СТАТИИ И СЪОБЩЕНИЯ

Христина Маркова. КОЛЕКЦИЯТА ОТ ОБРАБОТЕНА КОСТ ОТ КЪСНИЯ НЕОЛИТ ОТ МЕСТНОСТИТЕ КЪШЛАТА И КАЯ БУНАР В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ХОТНИЦА, ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 9 стр.

Hristina Markova. THE COLLECTION OF PROCESSED BONE FROM THE LATE NEOLITHIC AGE FROM THE AREAS OF KASHLATA AND KAYA BUNAR ON THE TERRITORY OF THE VILLAGE OF HOTNITSA (VELIKO TARNOVO) – 20

Михаела Томанова. КУЛТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗЕМИТЕ В СЕВЕРНИЯ ДЯЛ НА ЦЕНТРАЛНА СТАРА ПЛАНИНА И ПРЕДБАЛКАНА ПРЕЗ КЪСНОЖЕЛЯЗНАТА ЕПОХА – 27 стр.

Michaela Tomanova. CULTURAL CHARACTERISTICS OF THE LANDS IN THE FOOTHILLS AND THE NORTHERN SLOPES OF THE CENTRAL BALKAN MOUNTAIN DURING THE LATE IRON AGE – 73

Иван Църов. ОБЩЕСТВЕНА ЧЕШМА ОТ НИКОПОЛИС АД ИСТРУМ – 75 стр.

Ivan Tsarov. A PUBLIC WATER FOUNTAIN FROM NICOPOLIS AD ISTRUM – 79

Калин Чакъров. ОТ CAPUT AQUAE ДО CASTELLUM AQUAE НА ЗАПАДНИЯ АКВЕДУКТ НА NICOPOLIS AD ISTRUM (Разкопки на каптажа в с. Мусина и наблюдения върху топографията на трасето) – 83 стр.

Kalin Chakarov. FROM CAPUT AQUAE TO CASTELLUM AQUAE OF THE WESTERN AQUEDUCT OF NICOPOLIS AD ISTRUM (Excavations of the Water-Catchment in the Village of Mussina and Observations on the Topography of the Route) – 107

Веселина Стоянова. ДИГИТАЛНА РЕСТАВРАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ИЗОБРАЖЕНИЯТА И УКРАСАТА НА ДВА КЕРАМИЧНИ СЪДА ОТ РИМСКАТА ЕПОХА – 123 стр.

Vesselina Stoyanova. DIGITAL RESTORATION AND RECONSTRUCTION OF THE IMAGES AND DECORATION OF TWO CERAMIC VESSELS FROM THE ROMAN PERIOD – 141

Димитър Харбалиев. СЪДЕБНАТА СИСТЕМА В СРЕДНОВЕКОВНА ИСЛАНДИЯ (930 – 1262/1264 Г.) – СЪЩНОСТ И СТРУКТУРА – 149 стр.

Dimitar Harbaliev. THE JUDICIAL SYSTEM IN MEDIEVAL ICELAND (930 – 1262/1264) – NATURE AND ORGANISATION – 163

Евгени Дерменджиев. СТРАННОПРИЕМНИЦИ В СТОЛИЧНИЯ ТЪРНОВГРАД – 165 стр.

Evgeni Dermendzhiev. INNS IN THE METROPOLIS OF TARNOVGRAD – 207

Иван Чокоев. ТЕКСТИЛ ОТ ГРОБОВЕ В МЕСТНОСТТА ФРЕНК ХИСАР ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, РАЗКРИТИ ПРЕЗ 2016 Г. – 223 стр.

Ivan Chokoev. TEXTILE FROM GRAVES EXCAVATED IN 2016 AT FRENK HISAR, VELIKO TARNOVO – 229

Надежда Ботева, Георги Константинов, Константин Тотев. ПРОБЛЕМИ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА И ЕКСПОНИРАНЕТО НА РЕЛИКВАРИЯ ОТ МУЗЕЯ В СЕВЛИЕВО – 231 стр.

Nadezhda Boteva, Georgi Konstantinov, Constantin Totev. PROBLEMS OF RESEARCH, CONSERVATION AND PRESENTATION OF THE RELIQUARY FROM THE MUSEUM IN SEVLIEVO – 238

Пламен Събев. ЛЕГЕНДИТЕ ЗА ИЗКОВАВАНЕ НА ГВОЗДЕИТЕ ЗА РАЗПЯТИЕ ХРИСТОВО (Текстови източници и изобразителни вариации) – 241 стр.

Plamen Sabev. THE LEGENDS ABOUT FORGING THE NAILS FOR CHRIST’S CRUCIFICTION (Written Sources and Iconographic Variaions) – 256

Жулиета Гюлева. ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ЕДИН ТИП ХАМАМИ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ – 259 стр.

Zhulieta Gyuleva. ON THE SPREAD OF A TYPE OF BATHS IN THE BULGARIAN LANDS – 282

Красимира Мутафова. ИСЛЯМ И ХРИСТИЯНСТВО В СЕВЛИЕВО (СЕРВИ/СЕЛВИ) В ОСМАНСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ ХVІ – ХVІІІ В. (За някои спорни въпроси относно ранната история на града) – 313 стр.

Krasimira  Mutafova. ISLAM AND CHRISTIANITY IN SEVLIEVO (SERVI/SELVI) IN THE OTTOMAN DOCUMENTATION OF THE 16th – 18th CENTURIES. (On certain debatable issues and on the early history of the town) – 311

Илия Вълев, Димитър Харбалиев, Стефан Стефанов. ПО ВЪПРОСА ЗА ВОЕННО-ОТБРАНИТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ТЪРНОВО ОТ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА XIX В. – 313 стр.

Iliya Valev, Dimitar Harbaliev, Stefan Stefanov. ON THE ISSUE OF THE MILITARY DEFENCE SYSTEM OF TARNOVO IN THE SECOND HALF OF THE 19th c. – 320

Светла Атанасова. ПИСАЛКА–ПЕЧАТ НА ДИМИТЪР КАТРАНОВ – 329 стр.

Svetla Atanasova. A STAMP-SEAL PENOF DIMITAR KATRANOV – 334

Теменуга Георгиева. МЕДНИКАРСТВОТО ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО (Преглед и състояние на проучванията) – 335 стр.

Temenuga Georgieva. COPPERSMITHING IN VELIKO TARNOVO (A review and Appraisal of Studies) – 346

Миглена Петкова. ПРЕДСТАВИТЕ ЗА СВЯТОСТ – ИЗТОЧНИК ЗА ФОРМИРАНЕ НА САКРАЛНИ ПРОСТРАНСТВА (Село Капиново – местна памет и локална идентичност) – 347 стр.

Miglena Petkova. THE CONCEPTS OF SACREDNESS – A SHAPING SOURCE OF SACRAL SPACES (The village of Kapinovo – local memory and local identity) – 354

Емил Врежаков. АНГЛИЯ, РУСИЯ И МАКЕДОНСКИЯТ ВЪПРОС ПО ВРЕМЕ НА ВЪСТАНИЯТА В ЕВРОПЕЙСКА ТУРЦИЯ (1902 – 1903 Г.) – 357 стр.

Emil Vrezhakov. ENGLAND, RUSSIA AND THE MACEDONIAN QUESTION DURING THE UPRISINGS IN EUROPEAN TURKEY (1902 – 1903) – 369

Станислава Ботева. ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ ОТЛИЧИЯ, ПОСВЕТЕНИ НА ОБЯВЯВАНЕТО НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ – 371 стр.

Stanislava Boteva. COMMEMORATIVE INSIGNIA OF HONOUR DEDICATED TO THE DECLARATION OF INDEPENDENCE OF BULGARIA – 376

Тодорка Недева. КЪМ ВЪПРОСА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНОТО УСТРОЙСТВО НА БЪЛГАРИЯ СЛЕД 19.05.1934 Г. И БОРБАТА НА ВЕЛИКОТЪРНОВЦИ В ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ГРАДА ЗА ОБЛАСТЕН ЦЕНТЪР – 379 стр.

Todorka Nedeva. ON THE ISSUE OF THE ADMINISTRATIVE TERRITORIAL ORGANISATION OF BULGARIA AFTER 19th MAY 1934 AND THE EFFORTS TO MAKE VELIKO TARNOVO AS A REGIONAL CENTRE – 386

Симеон Цветков. ПОРЪЧКИ И ДОСТАВКИ НА ЛЕКО СТРЕЛКОВО ОРЪЖИЕ ОТ „ЧЕШКА ЗБРОЙОВКА“ (1938 – 1944 Г.) – 387 стр.

Simeon Tsvetkov. ORDERS AND SUPPLIES OF LIGHT FIRE ARMS FROM “CZECK ZBROJOVKA” (1938 – 1944) – 406

Димо Иванов. ВЕЛИКОТЪРНОВСКИТЕ СГРАФИТА – КАРТИНИ НА ПАМЕТТА – 427 стр.

Dimo Ivanov. VELIKOTARNOVO GRAFITTI – PICTURED MEMORY – 433

 

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

 

Иван Тютюнджиев. ПЛАМЕН СЪБЕВ. „СТРАСТИТЕ ХРИСТОВИ”. ИКОНИ И СТЕНОПИСИ ХVІІІ – ХІХ ВЕК. ВЕЛИКОТЪРНОВСКА ЕПАРХИЯ. Велико търново, издателство „Фабер”, 2017 г., 360 с., с ил. – 435 стр.

Евгени Дерменджиев. ОТГОВОР НА ОТЗИВА НА Д. РАБОВЯНОВ „МОЖЕ ЛИ АРХЕОЛОГИЯТА ДА СЕ ТРИУМИ?“ (ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, XXXII, 2017, 359 – 367) ЗА МОЯТА СТУДИЯ „ЗА ПАТРИАРШЕСКИЯ КОМПЛЕКС, ЦАРСКИЯ ДВОРЕЦ И ФОРТИФИКАЦИЯТА НА СРЕДНОВЕКОВНАТА КРЕПОСТ НА ХЪЛМА ЦАРЕВЕЦ В ПРЕДСТОЛИЧНИЯ ТЪРНОВ”, ПУБЛИКУВАНА В ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, XXXI, 2016, 39 – 100 – 443 стр.

 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Теменуга Георгиева. ХРОНИКА НА ДЕЙНОСТТА НА РИМ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2017 Г. – 454 стр.

Станислава Ботева. КНИГООБМЕН НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2017 Г. – 463 стр.

Боряна Боянкинска. ДАРИТЕЛИ И ДАРЕНИЯ (2017 Г.) – 469 стр.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ В ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 471 стр.

SUBMISION REQUIREMENTS FOR CONTRIBUTIONSTO THE JOURNAL OF THE REGIONAL MUSEUM OF HISTORY – VELIKO TARNOVO – 476

 

ПРИЛОЖЕНИЕ ЦВЕТНИ ИЛЮСТРАЦИИ/COLOUR ILLUSTRATIONS481 стр.

ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 32, 2017 Г.

 

СТУДИИ, СТАТИИ И СЪОБЩЕНИЯ

 

Александър Чохаджиев. (НЕ ПРОСТО) ОЩЕ ЕДНА НЕОБИКНОВЕНА ЯМА. ОБЕКТ 103 ОТ СЕЛИЩНАТА МОГИЛА ПРИ С. ПЕТКО КАРАВЕЛОВО – 9 стр.

Alexander Chohadzhiev. (NOT JUST) ANOTHER EXTRAORDIANARY PIT. FEATURE 103 FROM THE PETKO KARAVELOVO TELL-SITE – 25

Михаела Томанова. ПОГРЕБАЛНИ ПРАКТИКИ ОТ КЪСНОЖЕЛЯЗНАТА ЕПОХА В СЕВЕРНИЯ ДЯЛ НА ЦЕНТРАЛНА СТАРА ПЛАНИНА – 37 стр.

Mihaela Tomanova. BURIAL PRACTICES IN THE LATE IRON AGE IN THE NORTHERN CENTRAL BALKAN MOUNTAINS – 60

Евгени Дерменджиев. ЮГОИЗТОЧНО ПОДГРАДИЕ НА СТОЛИЧНИЯ ТЪРНОВГРАД ИЛИ „ФРЕНКХИСАР” – КВАРТАЛ НА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИ ТЪРГОВЦИ – 63 стр.

Evgeni Dermendzhiev. THE SOUTH-EASTERN SUBURB OF THE CAPITAL CITY, TARNOVGRAD, OR „FRANK-HISSAR” – THE QUARTER OF THE WEST EUROPEAN MERCHANTS – 109

Диана Косева. КОНСТАНТИНОПОЛСКИ РЕЛЕФИ ОТ РАЗКОПКИТЕ НА СТОЛИЧНО ТЪРНОВО – 133 стр.

Diana Kosseva. RELIEFS FROM CONSTANTINOPLE FROM THE EXACAVATIONS IN THE CAPITAL CITY TARNOV – 143

Иван Чокоев. ТЪКАНИ ОТ НЕКРОПОЛА ПОД ХЪЛМА ТРАПЕЗИЦА ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО (РАЗКОПКИ 1960 Г.) – 151 стр.

Ivan Chokoev. TEXTILES FROM CEMETERY AT THE FOOT OF THE HILL OF TRAPEZITSA, VELIKO TARNOVO (EXCAVATIONS – 1960 YEAR)  – 170

Веселина Стоянова. ПРЕГЛЕД НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ЧЕРТИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ХАРАКТЕРНИ ЗА ВЕЛИКОТЪРНОВСКА ОБЛАСТ, КОИТО ОКАЗВАТ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ АРХЕОЛОГИЧЕСКАТА КЕРАМИКА И ПРЕДСТАВЛЯВАТ ФАКТОРИ ЗА НЕЙНОТО ОПАЗВАНЕ И РАЗРУШАНАНЕ – 175 стр.

Vesselina Stoyanova. REVIEW OF THE SPECIFIC ENVIRONMENT FEATURES CHARACTERISING THE DISTRICT OF VELIKO TARNOVO, HAVING AN INFLUENCE ON THE TERRACOTTA FOUND DURING ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS AND ACTING AS PRESERVING OR DESTRUCTING FACTORS – 190

Веселин Горанчев. РУСИ НИКОЛАУ – РОДОНАЧАЛНИКЪТ НА РОДА РУСОВИЧ ОТ АРБАНАСИ – 193 стр.

Veselin Goranchev. ROUSSI NICOLAU – THE FOREFATHER OF THE ROUSSOVICH FAMILY FROM ARBANASSI – 207

Светла Атанасова. СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА ХРИСТО ГАБРОВСКИ ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА  XIX ВЕК – 209 стр.

Svetla Atanasova. THE BUSINESS OF HRISTO GABROVSKI IN THE SECOND HALF OF THE 19th c. – 214

Жулиета Гюлева. ПАМЕТНИ И МАРКИРОВЪЧНИ ЗНАЦИ ПО БОЙНИЯ ПЪТ НА БЪЛГАРСКОТО ОПЪЛЧЕНИЕ – 215 стр.

Julietta Gyuleva. COMMEMORATINGAND DIRECTIONAL SIGNS OF THE BATTLES OF THE BULGARIAN ARMY OF VOLUNTEERS – 233

Миглена Петкова.  РОЛЯТА НА НАРАТИВИТЕ ЗА ФОРМИРАНЕ НА САКРАЛНИ ПРОСТРАНСТВА – 243 стр.

Miglena Petkova. THE ROLE OF NARRATIVES IN SHAPING SACRAL SPACES – 251

Магдалена Чамурджиева. ЗА НЯКОИ РЕЛЕФНИ ВЕЗБЕНИ ТЕХНИКИ – 253 стр.

Magdalena Chamurdjieva. ON CERTAIN RAISED EMBROIDERY TECHNIQUES – 267

Емил Врежаков. ПОЛИТИКАТА НА РУСИЯ И АНГЛИЯ ПО БАЛКАНСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ (1898 – 1902) – 269 стр.

Emil Vrezhakov. THE BALKAN POLICY OF RUSSIAAND OF GREAT BRITAIN (1898 – 1902) – 278

Симеон Цветков. ПИСТОЛЕТИТЕ „ПАРАБЕЛУМ” В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ. ПОРЪЧКИ И ДОСТАВКИ 1903 – 1918 Г. – 279 стр.

Simeon Tsvetkov. THE PARABELLUM PISTOLS IN THE BULGARIAN ARMY. ORDERS AND SUPPLIES IN 1903–1918 – 320

Катя Митова-Ганева. ЗАКОНЪТ ЗА АДВОКАТИТЕ ОТ 1947 Г. И ПРОМЕНИТЕ ВЪВ ВЕЛИКОТЪРНОВСКАТА АДВОКАТУРА – 339 стр.

Katya MitovaGaneva. THE LAW ON LAWYERS OF 1947 AND THE CHANGES IN VELIKO TARNOVO BAR ASSOCIATION – 351

Илия Вълев. „ЗА” И „ПРОТИВ” ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА КАЗАРМА – ЕТНОКУЛТУРНИ ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОЗИЦИЯ – 353 стр.

Iliya Valev. PROS AND CONS OF MANDATORY CONSCRIPTION IN THE ARMY – ETHNO-CULTURAL FACTORS INFLUENCINC THE PUBLIC OPINION – 358

 

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Деян Рабовянов. МОЖЕ ЛИ АРХЕОЛОГИЯТА ДА СЕ ТРИУМИ? ОТЗИВ ЗА СТУДИЯТА НА ЕВГЕНИ ДЕРМЕНДЖИЕВ „ЗА ПАТРИАРШЕСКИЯ КОМПЛЕКС, ЦАРСКИЯ ДВОРЕЦ И ФОРТИФИКАЦИЯТА НА СРЕДНОВЕКОВНАТА КРЕПОСТ НА ХЪЛМА ЦАРЕВЕЦ В ПРЕДСТОЛИЧНИЯ ТЪРНОВ”. – 359 стр.

Петко Ст. Петков. НОВ НАУЧЕН ПРИНОС КЪМ ИСТОРИЯТА НА АРБАНАСИ. СВЕТЛА АТАНАСОВА. АРБАНАСИ. ТЪРГОВИЯ И ТЪРГОВСКИ ВРЪЗКИ ПРЕЗ ХІІ – ХІХ ВЕК – 369 стр.

Мария Иванова. ТЕМЕНУГА ГЕОРГИЕВА. БЪЛГАРСКАТА ЕТНОГРАФИЯ В ПЕРИОДА 1878 – 1944. ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ПОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМИ – 373 стр.

Петко Христов. МИГЛЕНА ПЕТКОВА. БЪЛГАРСКА ОБРОЧНА ПЛАСТИКА – 377 стр.

Светла Димитрова. „РЕГИОНАЛНИТЕ МУЗЕИ В КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА БЪЛГАРИЯ” – НОВА КНИГА НА ПРОФ. ВЕРА БОНЕВА И РУСКО РУСЕВ – 381 стр.

 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Станислава Ботева. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРИНОС В ОПАЗВАНЕТО НА КНИЖОВНОТО НАСЛЕДСТВО. (РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ПАРТНЬОР В ДИГИТАЛНА КУЛТУРНА СЪКРОВИЩНИЦА „СЕВЕР +”) – 385 стр.

Теменуга Георгиева. ХРОНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2016 г. – 389 стр.

Станислава Ботева. КНИГООБМЕН НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2016 Г. – 397 стр.

Боряна Боянкинска. ДАРИТЕЛИ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2016 Г. – 409 стр.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ В ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 411 стр.

REQUIREMENTS FOR AUTHORS IN THE PROCEEDINGS OF REGIONAL HISTORY MUSEUM – VELIKO TARNOVO – 416 стр.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ ЦВЕТНИ ИЛЮСТРАЦИИ/COLOUR ILLUSTRATIONS421 стр.

ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 31, 2016 Г.

 

Иван Църов. 145 ГОДИНИ МУЗЕЙ ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 7 стр.

 

СТУДИИ, СТАТИИ И СЪОБЩЕНИЯ

 

Иван Църов. ЗАПАДНИЯТ АКВЕДУКТ НА НИКОПОЛИС АД ИСТРУМ: ОБЕКТ „ВОДОЛЕЙ – ЗАПАД” – 9 стр.

Ivan Tsarov THE WESTERN aqueduct OF NICOPOLIS AD ISTRUM: THE “VODOLEY – WEST” SITE – 16

Димитър Харбалиев. СЪЩНОСТ И ЕТАПИ НА КРЪВНИТЕ ВРАЖДИ В ИСЛАНДИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 870 – 1056 г. –  23 стр.

Dimitar Harbaliev. CHARACHTERISTICS ANS STAGES OF THE BLOOD FEUDS IN ICELAND DURING 870 – 1056 – 36

Евгени Дерменджиев. ЗА ПАТРИАРШЕСКИЯ КОМПЛЕКС, ЦАРСКИЯ ДВОРЕЦ И ФОРТИФИКАЦИЯТА НА СРЕДНОВЕКОВНАТА КРЕПОСТ НА ХЪЛМА ЦАРЕВЕЦ В ПРЕДСТОЛИЧНИЯ ТЪРНОВ – 39 стр.

Evgeni Dermendzhiev. ON THE PATRIARCH’S COMPLEX, THE ROYAL PALACE AND THE FORTIFICATION OF THE MEDIAEVAL CASTLE ON THE HILL OF TSAREVETS IN THE PRE-CAPITAL PERIOD OF TARNOV – 85

Диана Косева-Тотева, Константин Тотев. РОМАНСКИ КАПИТЕЛ ОТ ЦЪРКВА „СВ. АП. ПЕТЪР И ПАВЕЛ” ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 101 стр.

Diana KossevaToteva, Constantin Totev. ROMANESQUE CAPITAL FROM THE CHURCH OF THE HOLY APOSTLES PETER AND PAUL IN VELIKO TARNOVO – 111

Диана Косева-Тотева. МРАМОРЕН КАПИТЕЛ С КУЧЕТА ОТ ДВОРЕЦА НА ЦАРЕВЕЦ – 119 стр.

Diana KossevaToteva. MARBLE CAPITAL WITH DOGS FROM THE PALACE ON TSAREVETS – 126

Иван Чокоев. СЪРМЕНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ГРОБ В СРЕДНОВЕКОВНА ЦЪРКВА КРАЙ СЕЛО ГОРСКО НОВО СЕЛО, ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 135 стр.

Ivan Chokoev. GOLD-THREAD MATERIALS FROM A GRAVE IN A MEDIAEVAL CHURCH NEAR THE VILLAGE OF GORSKO NOVO SELO, ZLATARITSA MUNICIPALITY, DISTRICT OF VELIKO TARNOVO – 141

Деян Рабовянов. КЪСНОСРЕДНОВЕКОВЕН БОЕН НОЖ-ТЕСАК ОТ ЕКСПОЗИЦИЯТА НА МУЗЕЙ „ВЪЗРАЖДАНЕ И УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ” ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 143 стр.

Deyan Rabovyanov. TESAK INFANTRY BLADE FROM THE LATE MIDDLE AGES IN THE MUSEUM OF THE BULGARIAN REVIVAL AND CONSTITUENT ASSEMBLY, VELIKO TARNOVO – 149

Светла Атанасова. ГОРНА ОРЯХОВИЦА – ТЪРГОВИЯ И ТЪРГОВСКИ ВРЪЗКИ ПРЕЗ XVIII – XIX в. – 153 стр.

Svetla Atanasova. GORNA ORYAHOVITSA – TRADE AND TRADE RELATIONS IN THE 18th – 19th c.c. – 166

Емил Врежаков. АНГЛИЙСКИТЕ ПОЗИЦИИ НА БАЛКАНИТЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И РУСИЯ (1895 – 1896 г.) – 167 стр.

Emil Vrezhakov. THE ENGLISH POSITIONS ON THE BALKANS AND RESUMPTION OF DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN BULGARIA AND RUSSIA (1895–1896) –  187

Катя Митова-Ганева. БЪЛГАРСКАТА АДВОКАТУРА (1944 – 1989 г.). СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА – 189 стр.

Katya MitovaGaneva. THE BULGARIAN BAR (1944 – 1989). THE SOCIALIST REGULATORY FRAMEWORK – 199

Илия Вълев. АБСТРАКТНО-МИТОЛОГИЧНИ ПРЕДСТАВИ ЗА КАЗАРМАТА В НАЙ-НОВО ВРЕМЕ – 201 стр.

Iliya Valev. ABSTRACT MYTHOLOGICAL IDEAS ABOUT SERVICE IN THE ARMY IN MODERN TIMES – 207

Симеон Цветков. ПИСТОЛЕТИТЕ „ЗАУЕР” МОДЕЛ „Н”, „ВАЛТЕР” П-38 И „СТАР” МОДЕЛ „Б” НА ВЪОРЪЖЕНИЕ В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ. ПОРЪЧКИ И ДОСТАВКИ – 209 стр.

Simeon Tsvetkov. SAUER H, WALTHER P38 AND THE STAR MODEL B PISTOLS IN THE BULGARIAN ARMY. ORDERS AND SUPPLIES – 223

 

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Милко Палангурски. ИСТОРИЯ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКАТА АДВОКАТУРА.

ТОМ I (1878 – 1944 ) – 231 стр.

Хитко Вачев. СТЕНОПИСИ ОТ АРХЕОЛОГИЧЕСКИТЕ РАЗКОПКИ НА СРЕДНОВЕКОВНАТА БЪЛГАРСКА СТОЛИЦА TЪРНОВО – 233 стр.

Мария Иванова. МЛАДЕЖКИ СТРАСТИ, МЪЖКИ ВРЕМЕНА. ЕТНОКУЛТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА БЪЛГАРСКАТА КАЗАРМА ПРЕЗ СОЦИАЛИЗМА – 239 стр.

 

IN MEMORIAN

доц. д-р ИВАН СТЕФАНОВ БЪЧВАРОВ (1956 – 2011 г.) – 243 стр.

 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ХРОНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2015 г. – 247 стр.

КНИГООБМЕН НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2015 г. – 257 стр.

ДАРИТЕЛИ И ДАРЕНИЯ (2015 г.) – 263 стр.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ В ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 265 стр.

SUBMISION REQUIREMENTS TO THE CONTRIBUTORS OF THE PUBLICATIONS OF THE REGIONAL MUSEUM OF HISTORY – VELIKO TARNOVO – 269

 

ПРИЛОЖЕНИЕ ЦВЕТНИ ИЛЮСТРАЦИИ/COLOUR ILLUSTRATIONS273 стр.

ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 30, 2015 Г.

 

СТУДИИ, СТАТИИ И СЪОБЩЕНИЯ

Иван Църов. АДМИНИСТРИРАНЕ И ПРАВНА ЗАЩИТА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО В РИМСКИТЕ ГРАДОВЕ ОТ АВГУСТ ДО ЮСТИНИАН – 7 стр.

Ivan Tsarov. ADMINISTRATION AND LEGAL PROTECTION OF THE WATER-SUPPLY NETWORK IN THE ROMAN CITIES FROM AUGUSTUS TO JUSTINIAN – 14

Евгени Дерменджиев. СТОЛИЧЕН КОМПЛЕКС КРАЙ ЦЪРКВА №10 В СРЕДНОВЕКОВНАТА КРЕПОСТ НА ХЪЛМА ЦАРЕВЕЦ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 15 стр.

Evgeni Dermendziev. METROPOLITAN COMPLEX No10 NEAR THE CHURCH ON THE MEDIEVAL CITADEL HILL IN VELIKO TARNOVO – 45

Иван Чокоев. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ ОТ РАЗКОПКИТЕ НА КЪСНОСРЕДНОВЕКОВЕН НЕКРОПОЛ В ЛЯСКОВЕЦ – 75 стр.

Ivan Chokoev. A STUDY OF TEXTILE FINDS FROM THE EXCAVATIONS OF THE LATE MEDIAEVAL NECROPOLIS IN THE TOWN OF LYASKOVETS – 82

Атанаска Стамболийска. СЪДБАТА НА КНИГАТА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ ХVІ – ХVІІ ВЕК (финансова и духовна стойност) – 85 стр.

Atanaska Stamboliyska. THE ROLE OF BOOKS IN THE BULGARIAN LANDS 16th – 17th c. (Financial and Spiritual Values) – 100

Катерина Венедикова. НЯКОЛКО НАДПИСА ОТ ОСМАНСКО ВРЕМЕ ОТ ТЪРНОВО И ТЪРНОВСКО – 101 стр.

Katerina Venedikova. ON SOME INSCRIPTIONS IN VELIKO TARNOVO AND ITS VICINITY FROM THE OTTOMAN PERIOD – 112

Светла Атанасова. ДОКУМЕНТ ЗА МИСИОНЕРСКАТА ДЕЙНОСТ НА ПРОТОСИНГЕЛ СИМЕОН – ПРАТЕНИК ОТ БОЖИ ГРОБ В ТЪРНОВО ПРЕЗ 1847 – 1849 г. – 121 стр.

Svetla Atanasova. A DOCUMENT ABOUT THE MISSIONARY ACTIVITY OF THE PATRIARCH’S ASSISTANT SIMEON, A MESSENGER FROM THE HOLY SEPULCHRE TO TARNOVO (1847 – 1849) – 127

Веселин Горанчев. ПИСМА НА ДИМИТЪР К. РУСОВИЧ ДО НЕГОВИЯ БАЩА, АРБАНАШКИЯ ПРЕДПРИЕМАЧ КИРИЛ Д. РУСОВИЧ  – 131 стр.

Veselin Goranchev. DIMITAR K. RUSSOVICH’S LETTERS TO HIS FATHER – THE CONTRACTOR KIRIL D. RUSSOVICH FROM ARBANASSI – 146

Пламен Събев. „СТРАСТИТЕ ХРИСТОВИ” В СТЪКЛЕНИЦИ – 147 стр.

Plamen Sabev. „THE PASSIONS OF CHRIST” IN GLASS CONTAINERS – 157

Емил Врежаков. АНГЛИЙСКАТА ДИПЛОМАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СТЕФАН СТАМБОЛОВ (1887 – 1894) – 159 стр.

Emil Vrezhakov. THE BRITISH DIPLOMACY IN BULGARIA DURING THE PERIOD OF STEFAN STAMBOLOV’S GOVERNMENT (1887 – 1894) – 182

Невяна Бъчварова. МАРИЯ И ДИМИТЪР ОВЧАРОВИ И ПЪРВИТЕ ИМ ГОДИНИ В МУЗЕЙНОТО ДЕЛО – 185 стр.

Nevyana Bachvarova. ABOUT MARIA AND DIMITAR OVCHAROV AND THE FIRST STEPS OF THEIR MUSEUM WORK – 198

Иван Нурков. ПРОБЛЕМИ НА ПОНЯТИЙНАТА (КАТЕГОРИАЛНАТА) ФУНДАМЕНТИКА НА ИСТОРИЯТА НА ОРЪЖИЕТО – 199 стр.

Ivan Nurkov. PROBLEMS OF THE CONCEPTUAL (CATEGORIAL) FOUNDATIONS OF THE HISTORY OF WEAPONS – 216

Симеон Цветков. ФИЗИЧЕСКО ОПИСАНИЕ ПРИ МУЗЕЙНО ИНВЕНТИРАНE НА ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ – 217 стр.

Simeon Tsvetkov. PHYSICAL DESCRIPTION OF FIREARMS IN A MUSEUM INVENTORY – 225

 

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Неделчо П. Неделчев. СЕРИОЗНО ЗА СЛАВЯНИТЕ, ЗА РИМЛЯНИТЕ И ГОТИТЕ (Отговор на лъжите на Ф. Курта и на специфичният му „смях с цяло гърло”) – 235 стр.

 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ХРОНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2014 г. – 247 стр.

КНИГООБМЕН НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2014 г. – 254 стр.

ДАРИТЕЛИ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО (2010 – 2014 г.) – 258 стр.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ В ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 264

SUBMISION REQUIREMENTS TO THE CONTRIBUTORS OF THE PUBLICATIONS OF THE REGIONAL MUSEUM OF HISTORY – VELIKO TARNOVO – 268

 

ПРИЛОЖЕНИЕ ЦВЕТНИ ИЛЮСТРАЦИИ/COLOUR ILLUSTRATIONS273 стр.

ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 28 – 29, 2013 – 2014 Г.

 

СТУДИИ

Иван Нурков. НАСЕЛЕНИ МЕСТА И МЕСТНОСТИ НА БОЙНИ ДЕЙСТВИЯ ПРЕЗ ОСВОБОДИТЕЛНАТА ВОЙНА 1877 – 1878 ГОДИНА (Название на военните части, числен състав, използвани огнестрелни оръжия, употребени боеприпаси, локализация на населените места и местности, преименувания и сегашно име) – 7 стр.

Ivan Nurkov. SETTLEMENTS AND AREAS OF HOSTILITIES DURING THE LIBERATION WAR 1877 – 1878 – 53

 

СТАТИИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Вълка Илчева. КЕРАМИКАТА ОТ КЪСНИЯ ЕНЕОЛИТ ОТ СЕЛИЩНАТА МОГИЛА ДЖУЛЮНИЦА – 55 стр.

Valka Ilcheva. THE EHEOLITHIC POTTERY FROM THE SETTLEMENT MOUND IN DZHULYUNITSA – 65

Иван Църов. ЗАПАДНИЯТ АКВЕДУКТ НА НИКОПОЛИС АД ИСТРУМ: РЕЗЕРВОАРЪТ (CASTELLUM AQUAE) – 97 стр.

Ivan Tsarov. THE WESTERN AQUEDUCT OF NICOPOLIS AD ISTRUM: THE RESERVOIR (CASTELLUM AQUAE)115

Калин Чакъров. ГЕРМАНСКИ ФИБУЛИ ОТ НЕКРОПОЛИТЕ НА КЪСНОАНТИЧНИТЕ ПРОВИНЦИИ КРАЙБРЕЖНА ДАКИЯ И ВТОРА МИЗИЯ – 123 стр.

Kalin Chakarov. GERMANIC FIBULAE FROM THE CEMETERIES OF THE LATE ANTIQUE PROVINCES OF DACIA RIPENSIS AND MOESIA SECUNDA – 137

Николай Кънев, Деян Рабовянов. ВИЗАНТИЙСКИ ОЛОВЕН ПЕЧАТ ОТ ХЪЛМА ТРАПЕЗИЦА – 145 стр.

Nikolay Kanev, Dean Rabovyanov. BYZANTINE LEAD SEAL FROM THE HILL OF TRAPEZITSA – 153

Евгeни Дерменджиев. СРЕДНОВЕКОВНО СЕЛИЩЕ КРАЙ СЕЛО РОСИЦА, ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ – 157 стр.

Evgeni Dermendziev. MEDIEVAL SETTLEMENT NEAR THE VILLAGE OF ROSITSA IN THE MUNICIPALITY OF PAVLIKENI – 186

Иван Чокоев. ТЕКСТИЛ ОТ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТ „СРЕДНОВЕКОВЕН МАНАСТИР „СВ. ЙОАН ПРЕДТЕЧА”, С. РОСИЦА, ПАВЛИКЕНСКО – 223 стр.

Ivan Chokoev. TEXTILE FROM THE ARCHAEOLOGICAL SITE OF „MEDIEVAL MONASTERY OF ST JOHN THE BAPTIST”, VILLAGE OF ROSITZA, PAVLIKENI MUNICIPALITY – 239

Стоян Михайлов. МОНЕТИ И ЕКЗАГИЯ ОТ АРХЕОЛОГИЧЕСКОТО ПРОУЧВАНЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. РОСИЦА, ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ ПРЕЗ 2012 Г. – 251 стр.

Stoyan Mihailov. COINS AND EXAGIUM FROM THE ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS ON THE TERRITORY OF THE VILLAGE OF ROSITSA, PAVLIKENI MUNICIPALITY IN 2012 – 262

Константин Дочев. ЗЛАТНИ ПЕРПЕРИ НА ВИЗАНТИЙСКАТА ДИНАСТИЯ ПАЛЕОЛОЗИ (ХІV В.), ОТКРИТИ В СРЕДНОВЕКОВНИЯ ТЪРНОВ – 267 стр.

Konstantin Dochev. GOLDEN PERPERA OF THE BYZANTINE PALAEOLOGOS DYNASTRY (14TH C.) FOUND IN THE MEDIEVAL TARNOVO – 276

Атанаска Стамболийска, Николай Хрисимов. ЗА ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ВИДИНСКАТА МИТРОПОЛИЯ И ТЪРНОВСКАТА ПАТРИАРШИЯ ПРЕЗ ВТОРОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО (XII – XIV ВЕК) – 279 стр.

Atanaska Stamboliiska, Nikolay Hrissimov. RELATIONSHIPS BETWEEN VIDIN METROPOLIS AND TARNOVO PATRIARCHY DURING THE PERIOD OF THE SECOND BULGARIAN KINGDOM (XII – XIV C.) – 292

Пламен Събев, Хитко Вачев. ФРАГМЕНТИ ОТ СТЕНОПИСИ НАД ВХОДНАТА ВРАТА, СВЪРЗВАЩА ГАЛЕРИЯТА С НАРТЕКСА НА ХРАМА „РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО” В АРБАНАСИ – 293 стр.

Plamen Subev, Hitko Vachev. ABOUT THE MURALS FRAGMENTS OVER THE PASSAGE DOOR BETWEEN THE GALLERY AND THE NARTHEX OF THE „NATIVITY OF CHRIST” CHURCH IN ARBANASY – 305

Красимир Кънчев. НЕПОЗНАТО ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ОБИТЕЛИТЕ ОТ ТЪРНОВСКАТА МИТРОПОЛИЯ ОТ НАЧАЛОТО НА XVIII ВЕК – 307 стр.

Krasimir Kanchev. UNKNOWN REPRESENTATION OF CLOISTERS OF THE TARNOVO MITROPOLIA FROM THE BEGINNING OF XVІІІ CENTURY – 314

Илиян Петракиев. ПЛОМБА ЗА СОЛ ОТ ХЪЛМА ЦАРЕВЕЦ – 317 стр.

Ilian Petrakiev. SEAL FOR SALT FROM THE HILL OF TSAREVETS – 323

Миглена Петкова. ОБРОЧИЩАТА – МЕЖДУ ЕЗИЧЕСТВО И ХРИСТИЯНСТВО – 327 стр.

Miglena Petkova. VOTIVE MONUMENTS – BETWEEN PAGANISM AND CHRISIANITY – 338

Теменуга Георгиева. НАРОДНОТО ОБИЧАЙНО ПРАВО В ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА СТЕФАН С. БОБЧЕВ (ПО ПОВОД 160-ТА ГОДИШНИНА ОТ РОЖДЕНИЕТО МУ) –  

339 стр.

Temenuga Georgieva. THE NATIONAL CUSTOMARY LAW IN THE STUDIES OF STEFAN S. BOBCHEV (ON THE OCCACION OF 160TH ANNIVERSARY OF HIS BIRTH) – 355

Светла Атанасова. УЧАСТИЕ НА ТЪРНОВСКОТО ДРУЖЕСТВО „ХАДЖИ НИКОЛИ МИНЧООЛУ И ЕВСТАТИ СЕЛВЕЛИ И ДРУЖИЕ” В ТЪРГОВИЯТА С БУБЕНО СЕМЕ И СУРОВА КОПРИНА ПРЕЗ 1859 – 1863 Г. – 357 стр.

Svetla Atanasova. THE WILD-SILK AND COCOON TRADE IN THE PERIOD OF 1859 – 1863 AND THE ROLE OF „HADJI NIKOLY MINCHOOLU AND EVSTATI SELVELY” COMPANY – 366

Невяна Бъчварова. АСЕН ЙОРДАНОВ ПОПОВ – УЧИТЕЛЯТ И АВИАТОРЪТ (1886 – 1971 Г.)  – 371 стр.

Nevyana Bachvarova. ASSEN YORDANOV POPOV – THE TEACHER AND PILOT (1886 – 1971) – 377

Пламен Събев. ВИДОВЕ ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОТДЕЛЯНЕТО НА СТАРИ ЛАКОВИ ПОКРИТИЯ НА ВЪЗРОЖДЕНСКИ ИКОНИ ОТ ФОНДОВЕТЕ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 383 стр.

Plamen Subev. TYPES OF ORGANIC SOLVENTS USED TO DISSOLVE OLD LACQUER COVERAGE OUT OF REVIVAL-TIME ICONS FROM THE DEPOTS OF THE REGIONAL MUSEUM OF HISTORY – VELIKO TARNOVO – 388

 

ЗАЩИТЕНИ ДИСЕРТАЦИИ

Калина Йорданова Иванова. БИБЛИОТЕКИТЕ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО И РЕГИОНА ОТ СРЕДАТА НА ХІХ ВЕК ДО ДНЕС  – 389 стр.

Иван Александров. МЕСТНАТА ВЛАСТ И КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУТИ – 393 стр.

 

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Пламен Събев. КОРПУС НА СТЕНОПИСИТЕ ОТ XVII ВЕК В БЪЛГАРИЯ. ПЕЧАТ „СИМОЛИНИ”, СОФИЯ, 2012, ТИРАЖ 500 – 397 стр.

Хитко Вачев. АНТОНИЯ ВЕЛКОВА-ГАЙДАРДЖИЕВА, ЕЛЕНА ПОПОВА. ХРАМЪТ „УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО” ВЕЛИКО ТЪРНОВО. ТЪРНОВСКИ ЦЪРКВИ И МАНАСТИРИ. УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”. В. ТЪРНОВО, 2010, 328 СТР. С ИЛЮСТРАЦИИ – 405 стр.

Милко Палангурски. СВЕТЛА АТАНАСОВА. ТЪРНОВСКИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО. МОДЕЛИ ЗА СТОПАНСКО РАЗВИТИЕ. В. ТЪРНОВО, „ФАБЕР”, 2014, 502 СТР. С ИЛЮСТРАЦИИ – 411 стр.

Флорин Курта. ДА СЕ СМЕЕШ С ЦЯЛО ГЪРЛО: НЕДЕЛЧЕВ, РАННИТЕ СЛАВЯНИ И РУМЪНСКИЯТ ЗАГОВОР – 417 стр.

 

IN HONOREM

ВЪЛКА ИЛЧЕВА ПЕТРОВА – 429 стр.

НЕВЯНА ПЕНЧЕВА БЪЧВАРОВА – 435 стр.

ВАСИЛ АВРАМОВ МУТАФОВ – 443 стр.

 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ХРОНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА РИМ – В. ТЪРНОВО ПРЕЗ 2012 – 2013 г. – 449 стр.

КНИГООБМЕН – INTERLIBRARY LOAN – 459 стр.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ В ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 469 стр.

REQUIREMENTS FOR THE AUTHORS IN THE PROCEEDINGS OF THE REGIONAL MUSEUM OF HISTORY–VELIKO TАRNOVO – 472 стр.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ ЦВЕТНИ ИЛЮСТРАЦИИ/COLOR ILLUSTRATIONS475 стр.

ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 27, 2012 Г.

 

СТАТИИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Вълка Илчева. Керамика от средния енеолит от селищната могила Джулюница, Великотърновско – 7 стр.

Valka Ilcheva. Mitteläneolithische Keramik aus dem Siedlungshügel Dshuljunuza bei Veliko Tarnovo – 39

Здравко Димитров. Антични архитектурни детайли, преизползвани в средновековната църква „Св. Св. Петър и Павел” във Велико Търново – 41 стр.

Zdravko Dimitrov. Antique Architectural Details Reused in the Medieval Church of St. St. Peter and Paul in Veliko Tarnovo – 99

Венцислав Динчев. Новите разкопки на хълма Михнева могила край с. Добри дял, община Лясковец – 101 стр.

Ventzislav Dintchev. The New Excavations on the Hill of Mihneva Mogila near the Village of Dobri Dyal, Lyaskovets Municipality – 126

Венко Иванов. Римски меч с печат от фонда на Регионален исторически музей – Велико Търново – 129 стр.

Venko Ivanov. A Roman Sword with a Stamp from the Depository of the Regional Museum of History – Veliko Tarnovo – 137

Стоян Михайлов, Росен Йосифов. Монети от крепостта в местността Градище край Габрово – 139 стр.

Stoyan Mihailov, Rossen Yossifov. Coins from the Fortress in the Vicinity of the Village of Gradishte near Gabrovo – 181

Константин Дочев.  Колективна находка с медни монети на цар Теодор Светослав (1301 – 1322) от крепостта Трапезица, Велико Търново – 183 стр.

Constantin Dochev. A Collective Find of Copper Coins of Tsar Theodor Svetoslav (1301 – 1322) from the Fortress of Trapezitsa, Veliko Tarnovo – 192

Евгени Дерменджиев. „Шишмановата баня” в столичния Търновград – 193 стр.

Evgeni Dermendjiev. Shishman’s Bath in the Capital City of Tarnovo – 248

Константин Тотев. Сребърен пръстен с изображение на медуза от разкопките на църква № 19 на Трапезица – 251 стр.

Constantine Totev. Silver Ring with an Image of Medusa from the Excavations of Church No 19 on the Hill of Trapezitsa – 257

Деян Рабовянов. Археологически разкопки на обект „Средновековен град Трапезица – сектор Южен” – 259 стр.

Deyan Rabovyanov. Archaeological Excavations at the Medieval Town of Trapezitsa – the Southern Sector – 276

Хитко Вачев. Нов пръстен-печат от Арбанаси – 279 стр.

Hitko Vachev. New Signet Ring from Arbanassi – 287

Хитко Вачев.  Късносредновековен пръстен с антична гема – 289 стр.

Hitko Vachev. A Late-Medieval Ring with Antoque Gem – 294

Иван Чокоев. Сърмен шнур от разкопките на дворцовата църква на Царевец във Велико Търново, в светлината на подобни находки – 295 стр.

Ivan Chokoev. Cord with Metal Threads from the Excavation of the Royal Church in the Tsarevets Fortress at Veliko Tarnovo – 313

Диана Тотева. Стенописни фрагменти от разкопките на църква № 9 на Царевец – 315 стр.

Diana Toteva. Mural Fragments from the Excavations in Church No 9 on the Hill of Tsarevets – 342

Пламен Събев. Тревненецът Иванчо Кънчев и неговото художествено наследство – 345 стр.

Plamen Sabev. The Tryavna–citizen Ivancho Kanchev and his artistic heritage – 354

Виктория Русева. Здравословно състояние на индивидите от популацията от некропола (средата на ХІІІ – ХІV в.) при църквата „Св. 40 мъченици” във Велико Търново – 355 стр.

Victoria Russeva. Health State of Individuals from the Population of the Necropolis (middle 13th – 14th c. ad) at the Holy Forty Martyrs Church, Veliko Tarnovo – 402

Светла Атанасова. Дейността на търговските дружества „Христо (Христаки) Ганев Витанов и братя” и „Никола и Христаки Ганеви” в Русе и Търново през втората половина на ХІХ в век – 403 стр.

Svetla Atanasova.

On the Activity of „Hristo Ganev and bros” and „Nikola and Hristaki Ganevi” Companies in Rousse and Veliko Tarnovo in the Second Half of 19th century – 416

Невяна Бъчварова. Една интересна снимка от 1895 г. – 417 стр.

Стефан Чохаджиев, Александър Чохаджиев. Никола (Колю) Гитев Ангелов (1912 – 1988) – 421 стр.

 

ЗАЩИТЕНИ ДИСЕРТАЦИИ

Теменуга Георгиева. Българската етнография от Освобождението до Втората световна война – 433 стр.

Миглена Петкова. Българска оброчна пластика – 437 стр.

Светла Атанасова. Производствени и търговски структури в Търново през Възраждането – 443 стр.

 

РЕЦЕНЗИИ

Хитко Вачев. Пламен Събев. Страстният цикъл в българската стенна живопис през ХVІІ век. Издателство „Абагар”. Велико Търново, 2011, 160 стр. с илюстрации – 449 стр.

Игор Лазаренко. Александър Пейков (съставител). КАТАЛОГ на монетите от Тракия. Част I. Племенни и владетелски монетосечения на траки, пеони, келти и скити V в. пр. Хр. – І в. сл. Хр. Центрекс, Велико Търново, 2011, 176 с. – 457 стр.

Igor Lazarenko. Alexander Peykov (compiler). CATALOGUE of the Coins from Thrace. Part I. Tribal and Rulers’ Coinages of Thracians, Paeonians, Celts and Scythians 5th c. B. C. – 1st c. A. D. Centrex, Veliko Turnovo, 2011, 176 p. – 457

 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Хроника за дейността на Регионален исторически музей – Велико Търново през 2011 г – 461 стр.

Книгообмен/Interlibrary Loan – 467 стр.

Изисквания към авторите в Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново – 471 стр.

Requirements for the Authors in the Proceedings of the Regional Museum of History – Veliko Turnovo – 474

 

ЦВЕТНИ ИЛЮСТРАЦИИ/COLOR ILLUSTRATIONS477 стр.

ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 26, 2011 Г.

 

Невяна Бъчварова. Христо Нурков и приносът му за развитието на Окръжния исторически музей във Велико Търново – 9 стр.

Nevyana Batchvarova. Hristo Nurkov and his Contribution to the Development of the Regional Museum of History in Veliko Tarnovo – 65

Катя Митова-Ганева. Христо Нурков и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина” във Велико Търново – 67 стр.

Katia Mitova-Ganeva. Hristo Nurkov et le spectacle audio-visuel “Son et lumière“ à Veliko Tаrnovo – 84

Иван Нурков. Историята на оръжието – фундаментна историческа дисциплина – 85 стр.

Ivan Nurkov. History of Weapon – Fundamental Historical Discipline – 96

 

СТАТИИ

Румяна Йорданова. Праисторическият дом – поглед отвътре. Отворени модели на сгради от територията на България – 97 стр.

Rumyana Yordanova. The Prehistoric House – a Look from Inside. Open House Models from Bulgaria – 112

Иван Църов. Никополис ад Иструм: Социално-политическа необходимост от водоснабдяване – 113 стр.

Ivan Tsarov. Nicopolis ad Istrum: Social and Political Considerations for Water Supply – 123

Евгени Дерменджиев. Площад след Главния вход на средновековната крепост на хълма Царевец във Велико Търново – 125 стр.

Evgeni Dermendgiev. The Square after the Main Entrance of the Medieval Fortress on the Hill of Tsarevets in Veliko Tarnovo – 149

Константин Дочев. Монетна находка (края на ХІІ в.) от новооткрита порта на крепостта Трапезица (гр. Велико Търново) – 151 стр.

Konstantin Dochev. A Coin Find (end of 12th c.) at the Newly Found Gate of the Trapezitza Fortress – 170

Стоян Михайлов. Фрагмент от колективна находка със златни византийски перпери от ХІV век – 177 стр.

Stoyan Mihaylov. A Fragment of a Collective Find with Golden Byzantine Hyperpyra of 14th

  1. 177

Константин Тотев, Надежда Ботева. Процесиен кръст от средновековната крепост до гр. Севлиево – 179 стр.

  1. Totev, N. Boteva. A Procession Cross from the Medieval Fortress Near the Town of Sevlievo – 188

Диана Косева. Стенописи от новооткрита църква, южно от Великата лавра „Св. “Четиридесет мъченици” във Велико Търново – 189 стр.

Diana Kosseva. Murals from the Newly Discovered Church to the South of the Great Lavra Monastery of the Holy Forty Martyrs in Veliko Tarnovo – 204

Валентин Плетньов. Варненските митрополити през ХІV век – 205 стр.

Valentin Pletnyov. Varna Metropolis Bishops during 14th c. – 221

Хитко Вачев. По въпроса за католическото храмово строителство и архитектура на територията на Търновската митрополия от края на XVI – XVII век – 223 стр.

Hitko Vachev. On the Issue of the Catholic Church Construction and Architecture on the Territory of the Tarnovo Metropoly in the Llate 16th – 17th c. – 244

Иван Чокоев. Опит за експозиционно представяне на консервационно-реставрационните дейности върху археологически находки – 245 стр.

Ivan Chokoev. An Attempt to Present the Conservation and Restoration of Archaeological Finds at a Temporary Exhibition – 255

Пламен Събев. Ноевият ковчег в една възрожденска икона – символика, фолклоризация, визуални съответствия – 257 стр.

Plamen Sabev. The Noah’s Ark in one Icon from the Revival Period – Symbolism, Folklore, Visual Accordance – 269

Миглена Петкова. Традиционното народно светилище – организатор на общуване и съхранение на общностната памет – 271 стр.

Miglena Petkova. The Traditional National Sanctuary – a Promoter of the Communication and the kKeeping of  the Community Memory – 276

Теменуга Георгиева. Атанас Т. Илиев и неговото място в историята на българската етнография – 277 стр.

Temenuga Georgieva. Atanas. T. Iliev und Sein Platz in der Geschichte der Bulgarischen eEthnographie – 288

Светла Атанасова. Търговска къща „Братя Г. Аврамови” от втората половина на XIX век – 289 стр.

Svetla Atanasova. „G. Avramov and bros” Trading House from the Second Half of 19th c –

304

Драгомир Йорданов. Руска карта на Търново от 1877 г. – 305 стр.

Dragomir Yordanov. Russian Map of Tarnovo from 1877 – 317

Станислава Ботева. Символика и наградна система на град Велико Търново в най-ново време – 319 стр.

Stanislava Boteva. Regalia and award System of Veliko Tarnovo in Recent Times – 345

 

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Хитко Вачев. За началото на църковното монетосечене, хароновия обол и коректността (по повод книгата на Христо Харитонов. Монети на християнските храмове в България. Велико Търново, 2010, Издателство „Абагар”) – 347 стр.

Стоян Михайлов. Константин Дочев. Каталог на Българските средновековни монети ХІІІ–ХІV век. Типове, варианти, цени. Велико Търново, 2009, 320 с. – 361 стр.

 

ИЗЛОЖБИ

Весела Мартинова. Изложба „Хубава жена от стари времена” – 365 стр.

Светла Атанасова. Изложба „Филип Тотю между мита и историята” – 367 стр.

Пламен Събев. Изложба „Църквата Св. Димитър Солунски – 825 години от въстанието на Петър и Асен” – 371 стр.

 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Хроника за дейността на Регионален исторически музей – Велико Търново през 2010 г – 373 стр.

Книгообмен/Interlibrary loan – 379 стр.

Изисквания към авторите в Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново – 385 стр.

Requirements for the Authors in the Proceedings of the Regional Museum of History–Veliko Turnovo – 388 стр.

 

ЦВЕТНИ ИЛЮСТРАЦИИ/COLOR ILLUSTRATIONS391 стр.

ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 24 – 25, 2009 – 2010 Г.

 

СТУДИИ

Живојин Андрејић. КУМАНИ НА БАЛКАНУ И ЊИХОВА АСИМИЛАЦИЈА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ – 7 стр.

Jivoin Andreich. THE CUMANS ON THE BALKANS AND THEIR ASSIMILATION DURING THE MIDDLE AGES – 33

Елена Попова. ИКОНОГРАФСКА ПРОГРАМА НА СТЕНОПИСИТЕ В ЦЪРКВАТА „СВ. ДИМИТЪР” В АРБАНАСИ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ) – 35 стр.

Elena Popova. ICONOGRAPHICAL PROGRAMME OF THE MURALS IN THE CHURCH OF ST. DEMETRIUS IN ARBANASSI (PRELIMINARY STUDY) – 60

 

СТАТИИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Недко Еленски. МАТЕРИАЛИ ОТ РАННИЯ НЕОЛИТ, ОТКРИТИ В ЕМЕНСКАТА ПЕЩЕРА, ВЕЛИКОТЪРНОВСКО – 61 стр.

Nedko Elenski. ARTIFACTS FROM THE ЕARLY NEOLITHIC AGE FOUND IN THE EMEN CAVE, THE REGION OF VELIKO TARNOVO – 74

Вълка Илчева. АНТРОПОМОРФНА ГЛИНЕНА ИДОЛНА ПЛАСТИКА ОТ ПРАИСТОРИЧЕСКИЯ ФОНД НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 75 стр.

Valka Ilcheva. ANTROPOMORPHE TÖNERNE IDOLPLASTIK AUS DEM PRÄHISTORISCHEN FONDS DES REGIONALEN HISTORISCHEN MUSEUMS – 94

Станимир Димитров. ПРЕОТКРИТА ЕЛИНИСТИЧЕСКА РИЗНИЦА ОТ ЕКСПОЗИЦИЯТА НА РИМ – В. ТЪРНОВО – 95 стр.

Stanimir Dimitrov. REDISCOVERED HELLENISTIC CHAIN-ARMOUR FROM THE EXHIBITS OF THE VELIKO TARNOVO RMH – 106

Иван Църов. ЗАПАДНИЯТ АКВЕДУКТ НА НИКОПОЛИС АД ИСТРУМ: ТОПОГРАФИЯ НА ТРАСЕТО – 107 стр.

Ivan Tsarov. THE WESTERN AQUEDUCT OF NOCOPOLIS AD ISTRUM (LOWER MOEZIA): ROAD BED TOPOGRAPHY – 126

Евгени Паунов. ЕДНА „ИЗЧЕЗНАЛА” МОНЕТНА НАХОДКА ОТ ВЕЛИКОТЪРНОВСКО: РОДИНА 1964 (IGCH, NO. 679) – 127 стр.

Evgeni Paunov. A „LOST AND FOUND” COIN HOARD FROM VELIKO TARNOVO REGION (CENTRAL NORTH BULGARIA): RODINA 1964 (IGCH 679) – 145

Мария ДолмоваЛукановска. БИТОВА КЕРАМИКА ОТ КРЕПОСТТА ЗИКИДЕВА В ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 149 стр.

Maria Dolmova-Lukanovska. HOUSEHOLD POTTERY FROM THE FORTRESS OF ZIKIDEVA IN VELIKO TURNOVO – 157

Евгени Дерменджиев. ПЛОЩАД НА ЗАПАДНИЯ СКЛОН НА СРЕДНОВЕКОВНАТА КРЕПОСТ НА ХЪЛМА ЦАРЕВЕЦ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 159 стр.

Evgeni Dermenjiev. SQUАRE ON THE WEST SLOPE OF THE MEDIEVAL FORTRESS OF TZAREVEC IN VELIKO TARNOVO – 182

Тодор Овчаров. ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА СРЕДНОВЕКОВНИЯ БЪЛГАРСКИ МАНАСТИР „СВЕТА БОГОРОДИЦА ПЪТЕВОДИТЕЛКА” – 183 стр.

Todor Ovcharov. ON THE LOCATION OF THE MEDIAEVAL MONASTERY “THE VIRGIN MARY – GUIDE”  – 186

Деян Рабовянов. СРЕДНОВЕКОВНИ БОЗДУГАНИ ОТ ФОНДА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 187 стр.

Deyan Rabovyanov. MEDIEVAL MACES FORM THE FUNDS OF THE VELIKO TURNOVO REGIONAL MUSEUM OF HISTORY – 199

Диана Косева. НОВООТКРИТИ СТЕНОПИСИ ОТ ЦЪРКВА № ХІХ НА ТРАПЕЗИЦА – 201 стр.

Diana Kosseva. FRESCOES FROM THE NEWLY FOUND CHURCH NO.19 IN TRAPEZITSA – 209

Хитко Вачев. ХРАМЪТ „СВ. СВ. ПЕТЪР И ПАВЕЛ” И КОМПЛЕКСЪТ ОКОЛО НЕГО (ИСТОРИЧЕСКИ ИЗВОРИ, СЪСТОЯНИЕ НА ПРОУЧВАНИЯТА И ПЕРСПЕКТИВИ) – 211 стр.

Hitko Vachev. THE CHURCH OF „STS. PETER AND PAUL” AND THE COMPLEX AROUND IT (HISTORICAL SOURCES, RESEARCH STAGES AND PERSPECTIVES) –  226

Пламен Събев. СТЕНОПИСИТЕ В МИТРОПОЛИТСКАТА ЦЪРКВА „СВ. СВ. ПЕТЪР И ПАВЕЛ” ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО (ИСТОРИОГРАФСКИ ПРЕГЛЕД) – 227 стр.

Plamen Sabev. THE MURAL PAINTINGS IN THE BISHOPRIC CHURCH STS. PETER AND PAUL IN VELIKO TARNOVO (HISTORIOGRAPHY) – 241

Стоян Михайлов. УНГАРСКИ ЗЛАТНИ МОНЕТИ ОТ НУМИЗМАТИЧНАТА КОЛЕКЦИЯ НА РИМ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 243 стр.

Stoyan Mihaylov. HUNGARIAN GOLD COINS FROM THE NUMISMATIC COLLECTION OF THE VELIKO TARNOVO REGIONAL MUSEUM OF HISTORY – 246

Миглена Петкова. ТИПОЛОГИЗАЦИЯ НА ОБРОЧНИ ПАМЕТНИЦИ ОТ ОБЩИНИТЕ ГОДЕЧ, ДРАГОМАН И ТРЪН – 247 стр.

Miglena Petkova. TYPOLOGY OF VOTIVE MONUMENTS IN THE MUNICIPALITIES OF GODECH, DRAGOMAN AND TRAN – 261

Теменуга Георгиева. ПРОФ. СТОЯН РОМАНСКИ И БЪЛГАРСКАТА ЕТНОГРАФИЯ – 263 стр.

Temenuga Gueorgieva. STOYAN ROMANSKI AND THE BULGARIAN ETHNOGRAPHY – 276

Стефан Паскалев. ВЕЛИКОТЪРНОВСКАТА МАХАЛА „СВЕТА МАРИНА” (ЗАПИСКИ НА ЕДИН МАРИНОПОЛЧАНИН) – 277 стр.

Stephan Paskalev. THE ST. MARINA QUARTER OF VELIKO TARNOVO (NOTES OF A RESIDENT IN THE QUARTER MARNO POLE) – 300

Невяна Бъчварова. ПОЧЕТНИТЕ ГРАЖДАНИ НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 301 стр.

Nevyana Batchvarova. THE HONORARY CITIZENS OF VELIKO TARNOVO AND THEIR EUROPEAN DIMENSIONS – 324

Виолета Павлова. МЕТОДОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ НА ПОНЯТИЙНО-КАТЕГОРИЙНИЯ АПАРАТ НА СИСТЕМАТА НА МУЗЕЙНАТА ФОНДОВА ДЕЙНОСТ – 325 стр.

Violeta Pavlova. METHODOLOGICAL PROBLEMS OF THE NOTION-CATEGORICAL APPARATUS OF THE SYSTEM OF THE MUSEUM FUND WORK – 340

 

РЕЦЕНЗИИ

Димитър Попов. ИВАН ЦЪРОВ. ТРАКИТЕ КРАЙ АТРЮС. ТРАКИЙСКО ПОГРЕБЕНИЕ ОТ С. ГОЛЕМАНИТЕ, ВЕЛИКОТЪРНОВСКО. УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”. СОФИЯ 2008, 104 С. – 343 стр.

Константин Тотев. СТЕФАН БОЯДЖИЕВ. БЪЛГАРСКАТА АРХИТЕКТУРА ПРЕЗ VІІ – ХІV В. Т. 1. ДОХРИСТИЯНСКА АРХИТЕКТУРА. С., 2008, 405 СТРАНИЦИ, 422 ЧЕРНОБЕЛИ ФОТОГРАФИИ И ГРАФИЧНИ ИЛЮСТРАЦИИ И ЦВЕТНО ПРИЛОЖЕНИЕ 22 ЛИСТА. – 347 стр.

Стоян Михайлов. ПЛАМЕН ПАВЛОВ. БЪЛГАРСКОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ. ПОЗНАТО И НЕПОЗНАТО. ИЗДАТЕЛСТВО „АБАГАР”, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2008, 256 С., 29 ИЛ. – 351 стр.

Хитко Вачев. ДИАНА КОСЕВА. ТРИПТИСИ-ПОМЕНИЦИ ОТ АРБАНАСИ. ИЗДАТЕЛСТВО “ФАБЕР”. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2007, 98 С. С 31 ЦВЕТНИ ИЛЮСТРАЦИИ – 357 стр.

 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Весела Мартинова. ИЗЛОЖБА „СИМВОЛИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНОСТ” – 361 стр.

Симеон Цветков. ИЗЛОЖБА „ОРЪЖИЕ ОТ СТАРО И НОВО ВРЕМЕ” – 363 стр.

ХРОНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2008 – 2009 г. – 367 стр.

КНИГООБМЕН /INTERLIBRARY LOAN – 387 стр.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ В ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 392 стр.

REQUIREMENTS FOR THE AUTHORS IN THE PROCEEDINGS OF THE REGIONAL MUSEUM OF HISTORY – VELIKO TURNOVO – 395

ЦВЕТНИ ИЛЮСТРАЦИИ/COLOR ILLUSTRATIONS397 стр.

ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 23, 2008 Г.

 

СТУДИИ

Недко Еленски. Раннонеолитното селище Беляковец-Плочите, Великотърновско – 7 стр.

Nedko Elenski. The Early Neolithic settlement of Belyakovec-Plochite, the region of Veliko Tarnovo – 74

Живоjин Aндpejnh. Размишљање o датуму смрти Светог Саве према подацима Доментиjана и Теодосиjа – 77 стр.

Jivoin Andreich. Consideations about the date of death of St. Sava – 101

 

СТАТИИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Иван Църов. Пеликето от Големаните: една ваза на художника от Агридженто – 103 стр.

Ivan Tsarov. The Pelike from the Vilage of Golemanite: A Vase by the Agrigento Painter – 118

Здравко Димитров. Архитектурни детайли, украсени с бичи глави и гирлянди от Никополис ад Иструм – хронология, аналогии и функции – 121 стр.

Zdravko Dimitrov. Architectural details decorated with bulls’ heads and garlands in Nicopolis ad Istrum – chronology, analogies and functions – 135

Стоян Михайлов. Хипотеза за монетното съкровище от ранновизантийската епоха, намерено при село Бяла река, Шуменска област – 139 стр.

Stoyan Mihaylov. Hypothesis for the coin treasure from the Early Byzantine period,found near the village of Byala reka, the region of Shumen – 143

Станимир Димитров. Плетени ризници от експозицията на Археологически музей – Велико Търново – 145 стр.

Stanimir Dimitrov. Chain mail from the exposition in the Museum of Archaeology in Veliko Tarnovo – 155

Иван Чокоев. Представителен текстил от столичния Търнов – данни за графични реконструкции – 157 стр.

Ivan Chokocv. Representative textiles from the capital city of Tarnovo – data concerning graphical reconstructions – 168

Пламен Павлов. България до Бяло море в средата на XIV в.? – 169 стр.

Plamen Pavlov. La Bulgarie jusqu’a la mer d’Egee au milieu du XIV s.? – 176

Хитко Вачев, Пламен Събев, Радослава Косева. Неразчетени надписи по обтегачите от галерията на църквата „Рождество Христово” в Арбанаси – 177 стр.

Hitko Vatsehev, Plamen Sabev, Radoslava Koseva. Non-interpreted Inscriptions on the Crossbeams in the Nativity Church’s Gallery in Arbanasy – 199

Светозара Ръцева. За особеностите на цикъла „Сътворението на света” от притвора на търновския храм „Св. Георги” – 203 стр.

Svetozara Ratseva On the specific features of Creation of the World cycle from the narthex of the church of St George in Veliko Tarnovo – 215

Елена Попова. Икони от възрожденски зографи в църквата „Успение Пресвятой Богородици” в Асенова махала, Велико Търново – 217 стр.

Elena Popova. Icons by Painters from the Period of the National Revival In the Assumption Church in Assenov Residential District, Veliko Tarnovo – 233

Красимира Мутафова. Търновската митрополия в османски документи от XVIII в. 235

Krassimira Mutafova. The Bishop of Tarnovo in Ottoman Documents from the Eighteenth Century – 246

Светла Атанасова. Възрожденски печати от фонда на Регионалния исторически музей – Велико Търново – 247 стр.

Svеtвa Atanasova. Revival period seals from the treasury of the Regional Museum of History, Veliko Tarnovo – 257

Теменуга Георгиева. Етнографски и фолклорни проблеми в изследванията на Антон П. Стоилов – 259 стр.

Temenuga Georgieva Probleme der volkskunde in den erforschungen von Anton P. Stoilov –

274

Антония Велева. Миниатюрни копия на народни носии от фонда на Националния исторически музей – 275 стр.

Васил Мутафов. Издателите на пощенски картички от Велико Търново (края на ХІХ – 40-те год. на XX в.) – 281 стр.

Wassil Mutaffov. Die herausgeber der ansichtskarten vor Velko Tamovo (ende des 19. jhs. – 40-ten jahren des 20. jhs.) – 296

Весела Мартинова, Руен Хаджиниколов. Външнотърговските контакти на великотърновската фирма „Друмев & Ангелов” в началото на XX в. – 297 стр.

Vesela Martinova, Ruen Hadjinikolov Foreign trade contacts of the Veliko Tarnovo’s company „Drumeff & Angeloff” in the early XXth century – 304

Виолета Павлова. Дейността на градското общинско управление за организирането на автобусна (отобусна) служба във Велико Търново през 1939 г. – 305 стр.

Violeta Pavlova The City Council’s Activity for Founding a Public Autobus Net in Veliko Tarnovo in 1939 – 310

Боряна Боянкинска. Приносът на Борис Паскалев за изграждането на читалище дом-паметник „Искра” в град Велико Търново – 311 стр.

Bortana Bolankinska. Boris Paskalev’s contribution to the building of the „Iskra” community centre in Veliko Tarnovo – 320

Невяна Бъчварова. Държавният музей в Търново в първите години от създаването му 1945 – 1951 г. – 321 стр.

Neviana Bachvarova. The State Museum in Tarnovo during the Early Years of its Establishment (1945 – 1951) – 347

 

РЕЦЕНЗИИ

Стоян Михайлов. Пламен Павлов. Търновските царици. Издателство „ДАР-РХ” Велико Търново, 2006, 88 с. – 349 стр.

Хитко Вачев. Иван Тютюнджиев. Търновската митрополия през XV – XIX век. Издателство „РОВИТА”. Велико Търново, 2007, 567 с. – 351 стр.

Иван Лазаров. Мария Долмова-Лукановска. Археологически проучвания на средновековна улица по северозападния склон, квартал при трета порта на главния вход, източна крепостна стена и квартал при Френкхисарската порта на Царевец, издателство „Фабер”, Велико Търново, 2007, 355 с. с илюстрации – 356 стр.

 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Весела Мартинова, Руен Хаджиниколов. Изложба „Старите търновци и Европа” – 361 стр.

Катя Митова-Ганева, Тодорка Недева. Изложба „Познатият и непознат Марко Тотев” – 363 стр.

Хроника за дейността на Регионален исторически музей – Велико Търново през 2007 г. – 365 стр.

Книгообмен / lnterlibrary loan – 376 стр.

Изисквания към авторите в Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново – 380 стр.

Requirements for the authors in the Proceedings of the Regional Museum of History – Veliko Tarnovo – 383

 

ЦВЕТНИ ИЛЮСТРАЦИИ/COLOR ILLUSTRATIONS  – 385 стр.

ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 22, 2007 Г.

 

АРХЕОЛОГИЯ И ИЗКУСТВОЗНАНИЕ – ARCHAEOLOGY AND ART

Александър Чохаджиев. ПРАИСТОРИЧЕСКИТЕ ПРЕШЛЕНИ ЗА ВРЕТЕНО – ИДЕНТИФИЦИРАНЕ, СИСТЕМАТИЗИРАНЕ И ИНТЕРПРЕТИРАНЕ – 9 стр.

Alexander Chohadzhiev. THE PREHISTORIC SPINDLE WHORLS – IDENTIFICATION, SYSTEMATIZATION AND INTERPRETATION – 19

Иван Църов. ТРАКИТЕ КРАЙ АТРЮС. ТЪРГОВСКИ КОНТАКТИ С ГРЪЦКИЯ СВЯТ ПРЕЗ ЕЛИНИЗМА – 21 стр.

Ivan Tsarov. THE THRACIANS BY ATRIUS. TRADE CONTACTS WITH THE GRECIAN WORLD DURING THE ELINISM – 38

Венелин Бараков. НОВООТКРИТО СВЕТИЛИЩЕ HA ТРАКИЙСКИЯ КОННИК КРАЙ ТРЯВНА – 39 стр.

Venelin Barakov. THRACIAN SANCTUARY NEAR THE TOWN OF TRYAVNA – 51

Станимир Димитров. КАРТИРАНЕ HA АНТИЧНИ ШЛЕМОВЕ ОТ БЪЛГАРИЯ – 52 стр.

Stanimir Dimitrov. PERUSAL ANCIENT HELMETS FROM BULGARIA – 63

Евгения Генчева. HA АГОРАТА HA НИКОПОЛИС АД ИСТРУМ – ОТ ИЗГРЕВ ДО ЗАЛЕЗ – 64 стр.

Evguenia Guentcheva. A L’AGORA DE NICOPOLIS AD ISTRUM – DU MATIN AU SOIR – 77

Пепа Лунгарова. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА КУЛТА КЪМ МАЙКАТА НА БОГОВЕТЕ В НИКОПОЛИС АД ИСТРУМ – 78 стр.

Pepa Lungarova. A NEW EVIDENCE ABOUT THE CULT OF THE MOTHER OF GODS IN NICOPOLIS AD ISTRUM – 83

Никола Русев. КОЛАННИ ТОКИ C НАБРАЗДЕНА РАМКА ОТ БЪЛГАРИЯ – 84 стр.

Nikola Rusev. GROOVED BELT BUCKLES FROM BULGARIA – 92

Николай Бояджиев. КЪСНОАНТИЧНИ И СРЕДНОВЕКОВНИ ОРЪДИЯ НА ГРУДА OТ ФОНДА НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СМОЛЯН – 93 стр.

Nikolay Boyadzhiev. LATE ANTIQUITY AND MEDIEVAL TOOLS FROM THE FUND OF THE HISTORY MUSEUM OF SMOLYAN – 102

Деян Рабовянов. КАМЕННИЯТ ВАЛ В ДОБРУДЖА В ЗАЩИТНАТА И СЕЛИЩНАТА СИСТЕМА НА ПЪРВОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО – 104 стр.

Deyan Rabovyanov. THE STONE WALL IN DOBRUDJA IN DEFENSIVE AND SETTLEMENT SYSTEM OF THE FIRST BULGARIAN KINGDOM – 118

Константин Константинов. БИТОВИ ПРЕДМЕТИ ОТ ШУМЕНСКА КРЕПОСТ ВЪВ ФОНДА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ШУМЕН – 119 стр.

Konstantin Konstantinov. OBJECTS OF EVERYDAY LIFE FROM THE FORTRESS OF SHUMEN, TREASURED IN THE FUNDS OF REGIONAL HISTORICAL MUSEUM – SHUMEN – 123

Евгени Дерменджиев. ДВОРЦОВАТА БАНЯ HA ТЪРНОВСКИТЕ ЦАРЕ – 124 стр.

Evgueni Dermendjiev. LA SALLE DE BAIN DES ROIS BULGARES – 141

Иван Чокоев. РОЛЯТА HA СКЪПИТЕ ТЪКАНИ, ДОНЕСЕНИ В КОНСТАНТИНОПОЛ ПРЕЗ 1213 Г. ОТ БЪЛГАРСКА ПРИНЦЕСА ЗА СВАТБАТА Й С ИМПЕРАТОР АНРИ ФЛАНДЪРСКИ – 142 стр.

Ivan Tchokoev. LE ROLE DES TISSUS DE LUXE APPORTES A CONSTANTINOPLE EN 1213 PAR UNE PRINCESSE BULGARE POUR SON MARIAGE AVEC L’EMPEREUR HENRI DE FLANORE – 147

Хитко Вачев. НОВООТКРИТИ ПАМЕТНИЦИ HA ЧИПРОВСКОТО ЗЛАТАРСТВО ОТ XVII – НАЧАЛОТО НА XVIII ВЕК В АРБАНАСИ И ТЪРНОВО – 148 стр.

Hitko Vatschev. NEUENTDECKTE DENKMAELER DES GOLDSCHMIEDEHANDWERKS VON TSCHIPROVZI SEIT DEM XVII – ANFANG DES XVIII Jhs. IN TARNOVO UNO ARBANASSI – 158

Пламен Събев. „ВСЕЛЕНСКИТЕ СЪБОРИ” ОТ ГАЛЕРИЯТА НА ЦЪРКВАТА „РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО” В СЕЛО АРБАНАСИ. (Поглед към функционалните стойности на догматическите решения в контекста на иконографската програма на параклиса, преддверието на параклиса и галерията на храма) – 159 стр.

Plamen Subev. THE „ECUMENICAL COUNCILS” FROM THE GALLERY OF THE „NATIVITY” CHURCH IN ARBANASSI. (Observation of the functional values of dogmatic determinations in the context of the iconographical program of the temple) – 178

Вълка Илчева. ЦЪРКВАТА „СВЕТА ВЕЛИКОМЪЧЕНИЦА ИРИНА” В СЕЛО ХОТНИЦА, ВЕЛИКОТЪРНОВСКО – 179 стр.

Valka Iltcheva. L’EGLISE „SAINTE MARTYRE IRINA” AU VILLAGE DE HOTNITSA, DEP. DE VELIKO TARNOVO – 186

 

НУМИЗМАТИКА – HUMISMATICS

Радослав Гущераклиев. РЕДКИ МОНЕТНИ ТИПОВЕ НА НИКОПОЛИС АД ИСТРУМ ІІ – ІІІ ВЕК – 187 стр.

Radoslav Gushterakliev. RARE COIN OF TYPES OF NICOPOLIS AD ISTRUM 2nd – 3rd CENTURE – 196

Мариана Минкова. НАХОДКА ОТ СИЛИКВИ ОТ НЕКРОПОЛА НА АВГУСТА ТРАЯНА – 197 стр.

Mariana Minkova. SILIQUAS FIND FROM THE NECROPILIS OF AUGUSTA TRAIANA – 206

Стоян Михайлов. ПРОБЛЕМИ НА РАННОВИЗАНТИЙСКАТА НУМИЗМАТИКА (VІ – VІІ в.) В БЪЛГАРСКИТЕ НУМИЗМАТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 207 стр.

Stoyan Mihaylov. PROBLEMS OF THE EARLY BYZANTINE NUMISMATICS (VІ – VІІ c. A.D.) IN BULGARIAN NUMISMATIC RESEARCHES – 218

Женя Жекова. СЪБИТИЯТА ОТ 1186 г. СПОРЕД ДАННИТЕ ОТ КОЛЕКТИВНИТЕ МОНЕТНИ НАХОДКИ ОТ БЪЛГАРИЯ – 226 стр.

Zhenya Zhekova. THE EVENTS FROM 1186 ACCORDING TO THE HOARDS OF THE BULGARIAN LANDS – 226

Константин Дочев. ПЛАЩАНИЯ С „ЛОШИ ПАРИ” ВАВ ВИЗАНТИЯ В НАЧАЛОТО НА ХІV в. И ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТЯХ – 227 стр.

Konstantin Dotchev. MODES DE PAYER EN „MAUVAIS” ARGENCE A BYZANCE AU DEBUT DU ХІV S. ET LES CONSEQUENCES QUI EN SUCCEDENT – 238

 

ЕТНОЛОГИЯ – ETHOLOGY

Елена Попова. ВЪЗРОЖДЕНСКИ ДОМАШНИ ИКОНИ В КОЛЕКЦИЯТА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 241 стр.

Elena Popova. DOMESTIC IKONS IN THE COLLECTION OF THE REGIONAL MUSEUM OF HISTORY IN VELIKO TARNOVO – 252

Ваня Йорданова. ПАСТИРСКА ДЪРВОРЕЗБА ОТ ФОНДОВЕТЕ НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СМОЛЯН – 253 стр.

Vanya Yordanova. SHEPHERD’S WOOD-CARVING FROM THE DEPOSITORIES OF THE SMOLYAN HISTORY MUSEUM – 264

Биляна Попова. ЧАСОВНИЦИ ОТ КОЛЕКЦИЯТА HA ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ – 265 стр.

Bilyana Popova. CLOCKS FROM THE EXHIBITION OF THE ETHNOGRAPHIC MUSEUM – PLOVDIV – 276

Райна Каблешкова. КОЛЕКЦИЯ ОТ СТАРИННИ ЛАМПИ В ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ – 277 стр.

Rayna Kableshkova. COLLECTION OF ANTIQUE LAMPS FROM THE ETHNOGRAPHICAL MUSEUM – PLOVDIV – 283

Ана Радева. ДАТИРАНИ КИЛИМИ ОТ ФОНДА НА ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ – 284 стр.

Ana Radeva. CARPEST REGISTRED IN THE FUND OF THE ETHNOGRAPHICAL MUSEUM – PLOVDIV – 291

Соня Семерджиева. ЗА НЯКОИ НАДПИСИ И СИМВОЛИ ВЪРХУ ОРЪЖИЯ ОТ ФОНДА НА ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ – 292 стр.

Sunya Semerdzhieva. ON SOME INSCRIPTIONS AND SYMBOLS ON WEAPONS FROM THE ETHNOGRAPHIC MUSEUM STOCK IN THE TOWN OF PLOVDIV – 305

Юлиана Шулекова. ТРИ КУЮМДЖИЙСКИ ТЕФТЕРА HA ИЗВЕСТНИЯ ГАБРОВСКИ ЗЛАТАР МАКСИМ ГРИГОРОВ – 306 стр.

Juliana Shulekova. THREE UNKNOWN COUMJIISKI REGISTERS FROM 1876 TO 1890 OF THE FAMOUS GABROVONIAN GOLOSMITH MAXIM GRIGOROV – 311

Нели Цонева. НОВИ ДАРЕНИЯ ЗА ФОНД „ЕТНОГРАФИЯ” НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПАВЛИКЕНИ – 312 стр.

Neli Tsoneva. NEW DONATIONS FOR „ETHNOGRAPHY” FUND OF THE HISTORY MUSEUM – PAVLIKENI – 323

Красимира Томова. КРАЕВЕДЪТ ЯРОСЛАВ ГОЧЕВ – ДАРИТЕЛ НА ВАРНЕНСКИЯ МУЗЕЙ – 324 стр.

Krasimira Tomova. YAROSLAV GOCHEV – DONOR OF THE MUSEUM IN VARNA – 328

Диана Тодорова. МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА ОБЩЕСТВОТО И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД СЪВРЕМЕННИТЕ ЕТНОГРАФСКИ КОЛЕКЦИИ – 330 стр.

Diana Todorova. MODERNIZATION OF SOCIETY AND CHALLENGES TO „NEW” ETHNOGRAPHIC COLLECTIONS – 338

Ваня Сапунджиева. ПОЧИТАНИЕТО КЪМ СВ. ХАРАЛАМПИЙ В НАРОДНОTO ХРИСТИЯНСТВО И ВРЪЗКИТЕ МУ С БОГОСЛУЖЕБНАТА ПРАКТИКА – 339 стр.

Vanja Sapundzhieva. THE VENERATION FOR ST. CHARALAMB0S IN FOLK CHRISTIANITY AND ITS RELATION TO CHURCH WORSHIP PRACTICE – 353

Наталия Стрезева. ГАДАНИЯ ЗА ЖЕНИТБА В КАЛЕНДАРНАТА ОБРЕДНОСТ НА БЪЛГАРИТЕ ОТ БЕСАРАБИЯ – 354 стр.

Natalya Strezeva. SOOTHSAYING FOR MARRIAGE IN THE CALENDAR RITUAL OF BESSARABIAN BULGARIANS – 363

Теменуга Георгиева. ЗА ЕТНОГРАФСКИТЕ ПРИНОСИ В НАУЧНОТО НАСЛЕДСТВО НА ЛЮБОМИР МИЛЕТИЧ – 364 стр.

Temenuga Georgieva. UEBER DIE ETHNOGRAPHISCHEN BEITRAEGE IМ WISSENSCHAFTLICHEN ERBE VON LJUBOMIR MILETITSCH – 381

Маргарита Дешкова. БРОШУРАТА „25 ГОДИНИ БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН БАЛЕТ” ЗА ДЕЛОТО НА ХАРАЛАМБИ ГАРИБОВ – 382 стр.

Margarita Deshkova. DIE BROSCMUERE „25 JAHRE BULGARISCHES NATIONAL BALLETT” FUR DAS WERK VON HARALAMBI GARIBOV – 387

Светла Ракшиева, Георги Куманов. ПЪТЯТ HA ЕДНА ИЗЛОЖБА – 388 стр.

Svetla Rakshieva, Georgi Kumanov. DER WEG EINER AJSSTELLUNG – 407

Мария Воинская. СТУДЕНТИТЕ БЕСАРАБСКИ БЪЛГАРИ ВЪВ ВТУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – МЕЖДУ НОСТАЛГИЯТА И АДАПТАЦИЯТА (Опит за проследяване на етническото самоопределение) – 408 стр.

Maria Voinskaya. THE STUDENTS – BESSARABIAN BULGARIANS IN VELIKO TURNOVO UNIVERSITY „ST. CYRIL AND ST. METHODIUS”: BETWEEN THE NOSTALGIA AND THE ADAPTATION (the attempt for tracking the ethnical self-determination) – 427

 

ОТЗИВИ И РЕЦЕНЗИИ – BOOK REVIEW

Хитко Вачев. ВЪЛКА ИЛЧЕВА. ХОТНИЦА. СТАРИ СЕЛИЩА И НАХОДКИ. ЧАСТ II – АНТИЧНОСТ И СРЕДНОВЕКОВИЕ – 429 стр.

Вълка Илчева. ВЕНЦИСЛАВ ЦОНЕВ, ВАЛЕНТИН ДЕНЕВСКИ. СЛЕДИТЕ НА ТРАКИЙСКИТЕ КОДОВЕ – 434 стр.

Хитко Вачев. ИВАН ЧОКОЕВ. ТЕКСТИЛ ОТ СРЕДНОВЕКОВНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ В БЪЛГАРИЯ. ПОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМИ НА ПРОУЧВАНИЯТА – 438 стр.

Йордан Алексиев. ХИТКО ВАЧЕВ. ЦЪРКОВНИЯТ АНСАМБЪЛ В АРБАНАСИ – 443 стр.

Галя Чохаджиева. ТАТЯНА КЪНЧЕВА, ВЕНЦИСЛАВ ЦОНЕВ, ИВАН ЦЪРОВ. СТРАНИЦИ ОТ ИСТОРИЯТА НА СЕЛО РУСАЛЯ – 446 стр.

 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

IN MEMORIAM – 449

ХРОНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2006 г. – 453 стр.

КНИГООБМЕН – INTERLIBRARY LOAN – 465

СПИСЪК НА АВТОРИТЕ В ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, т. XXII, 2006 г. – 469 стр.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ В ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 471 стр.

REQUIREMENTS FOR THE AUTHORS IN THE PROCEEDINGS OF THE REGIONAL MUSEUM OF HISTORY – VELIKO TURNOVO – 475

ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 21, 2006 Г.

 

АРХЕОЛОГИЯ – ARCHAEOLOGY

Недко Еленски. Един тип „лабрети” от ранния неолит на Балканския полуостров – функция и представа (една възможна интерпретация) – 9 стр.

Nedko Elenski. One Type of „Labrets” from the Balkans’ Early Neolithic – Function and Idea (one possible interpretation) – 14

Димитър Чернаков. Култови масички от неолитното селище при с. Копривец, община Бяла – 15 стр.

Dimitar Chernakov. Cult Tables from the Neolithic Settlement of the Village of Koprivetz – 26

Илиян Петракиев. Семантика на пластичните фалически изображения от неолита и халколита – 27 стр.

Ilian Petrakiev. Die Semantic der Plastisch-phallischen Gestaltungen seit der Epoche von Neolithicum und Aeneolithlcum – 35

Вълка Илчева. Колективна находка от кухи бронзови брадви от село Самоводене, Великотърновско- 36 стр.

Valka Iltcheva. Uno trouvaille collective de haches en bronze creuses de Samovodene – 42

Димитър Станчев. Нов паметник на Митра – 43 стр.

Dimitar Stanchev. A New Monument of Mithras – 44

Иван Църов. Emporium Piretensium: местонахождение и анализ на публикациите – 45 стр.

Ivan Tsarov. Emporium Piretensium: Location and Analysis of the Publication – 57

Павлина Владкова. Предмети от кост, свързани с въоръжението и снаряжението от Долна Мизия и Тракия през I – IV век – 58 стр.

Pavlina Vladkova. Des objets en os lies a l’armement et l’equipement de Ia Misie inferieure et Ia Thrace de I – IV ss. – 74

Богдана Лилова. Още за надписа върху лампа от римската епоха от Казанлъшкия музей – 75 стр.

Bogdana Lilova. More for the Inscription on a Lamp from the Roman Age from the Kazanluk Museum – 77

Венцислав Цонев. Прабългарската писменост и култът към седемте планети – 78 стр.

Ventsisiav Tsonev. Proto-Bulgarian Script and the Cult of the Seven Planets – 91

Иван Чокоев. За мястото на везане на одеждата с монограми на цар Иван Александър от разкопките на храма „Св. Никола” до село Станичене, Пиротско – 92 стр.

Ivan Chokoev. Concerning Location of Embroidery of Tzar (King) Ivan Alexander’s Rich Garment with Monograms, Excavated at „St. Nicola” Temple, near the Village of Stanichene, Area of Pirot – 99

Мария Долмова-Лукановска. Художествената култура на Царевград Търнов – 100 стр.

Maria Dolmova-Lukanovska. Artistic Culture of Tsarevgrad Turnov – 113

Хитко Вачев. „Некрополът на ктиторите” при храма „Рождество Христово” в Арбанаси – 114 стр.

Hitko Vatchev. „La necropole des donateurs” pres de I’eglise de Ia Nativite a Arbanassi – 124

Хитко Вачев, Милена Станчева. Кой е погребан в гроб № 16 от некропола на църквата „Св. Архангели Михаил и Гавраил” в Арбанаси? – 125 стр.

Hitko Vachev, Milena Stancheva. Who was buried in Grave № 16 from the Cemetery of the Church of „Sts. Archangels Michael and Gabriel” in Arbanassi? – 130

Диана Косева. Триптих-поменик от 1806 г. – 131 стр.

Diana Koseva. Triptych with Beadroll from 1806 – 137

 

ИСТОРИЯ – HISTORY

Светлозара Чепкънова-Станева. Цариград в съдбата на тьрновци през XIX век – 138 стр.

Svetlozara Chepkanova-Staneva. Tsarigrad in the Fate of Turnovo’s People in XIX Century – 143

Марина Калчева. 120 години от гибелта на майор Райчо Николов – 144 стр.

Marina Kalcheva. 120 Years from the Death of Major Raicho Nikolov – 153

Мариана Русева. Генерал-майор Сава Атанасов Муткуров – виден военен и политически деец – 154 стр.

Mariana Russeva. General-major Sava Mutkurov – militaer- und politiktaetiger – 163

Петър Горанов. Стефан Стамболов за националното обединение – 164 стр.

Petar Goranov. Stephane Stambolov et l’unification de la Bulgarie – 170

Виолета Павлова. Отличителен знак за самоличността на българските народни представители от началото на XX век – 171 стр.

Violeta Pavlova. Distinctive Badge for Identity of the Bulgarian Deputies from the Beginning of 20th Century – 175

Мария Димоларева. Генерал Иван Константинов Сарафов (23 март 1856 – 24 ноември 1935 г.) – 176 стр.

Maria Dimolareva. General Ivan Konstantinov Sarafov (23 March 1856 – 4 November 1935) – 185

Диана Вачева. Министърът на войната генерал Никола Жеков и въвличането на България в Първата световна война през месец август 1915 г. – 186 стр.

Diana Vacheva. Der Milltaerminister General Nikola Jekov und Hineinziehen Bulgarians im Ersten Weltkrieg – August 1915 – 171

Ася Стефанова. По въпроса за унищожения архивен ресурс на Военния съюз – 1936 г – 195 стр.

Asya Stefanova. On the Issue of the Destroyed Archive Resources of the Military Union – 1936 – 203

Весела Мартинова. Великотърновската популярна банка (1919 – 1944 г.) – 204 стр.

Vessela Martinova. La Banque populaire de Veliko Tarnovo (1919 – 1944) – 210

Елисавета Димитрова. Дружеството на военните писатели и военните публицисти в България – по архивни документи на Централен военен архив – 211 стр.

Elisaveta Dimitrova. The Military Writers and Military Publicists Society in Bulgaria – According to Archival Documents of the Central Military Archive – 216

Радка Пенчева. Ценностите на българина в романа „Звезда керванджийка” на Змей Горянин – 217 стр.

Radka Pencheva. The Values of the Bulgarian in the Novel „Zvezda Kervandzhijka” by Zmey Goryanin – 224

 

КРАЕЗНАНИЕ И ЕТНОЛОГИЯ – LOCAL STUDIES AND ETHNOLOGY

Алеко Константинов. Етнографско-краеведски музей в c. Ягнило, община Ветрино, Варненска област – 225 стр.

Aleko Konstantinov. Musee etnographique et d’histoire locale des des Bulgares d’Asie Mineure du village Jagnilo, communaute de Vetrino, dep. de Varna – 228

Йорданка Колимечкова. Заселване на малоазийските българи във Варненско – 229 стр.

Jordanka Kolimetchkova. Peuplement des Bulgares d’Asie Mineure dans la region de Varna – 234

Христо Станев. По следите на печата на четата на Панайот Хитов – 235 стр.

Christo Stanev. A la suite du sceau de la troupe de Panajot Chitov – 239

Олга Цанкова. Издирени снимки, спомени и книги на великотърновци за японското учение „Оомото” – 240 стр.

Olga Tsankova. Tarnoviens-adeptes de la doctrine japonaise „Oomoto” – 244

Александър Ковачев. Краеведската дейност на Иван Богоров – 245 стр.

Alexander Kovatchev. Les recherches sur I’histoire locale de Ivan Bogorov – 256

Теменуга Георгиева. За научното наследство на Евдокия Петева – 257 стр.

Temenouga Georgieva. About the Scientific Heritage of Evdokia Peteva – 267

Христо Бодаков. Спомен за поредицата магазини от терена срещу бившия „Модерен театър” до днешния търговски комплекс „Европа” във Велико Търново – 268 стр.

Christo Bodakov. Souvenir de Ia serie des magasins se trouvant en face de l’edifico du cinema „Theatre moderne”, deja detruit, a cote du complexe de commerce „L’Europe” d’aujourd’Hui a Veliko Tarnovo – 281

Елена Мачковска. Храмът „Св. Йоан Рилски” в c. Балван – минало и настояще – 282 стр.

Elena Machkovska. The Temple „Saint Joan Rilski” in the Village of Balvan – Past and Present – 292

Васил Мутафов. Към историята на фотографията във Велико Търново – 293 стр.

Vassil Moutafov. Sur I’histoire de la photographie a Veliko Tarnovo – 315

 

МУЗЕОЛОГИЯ – MUSEOLOGY

Симеон Недков. Идеята за български музей между двете световни войни – 316 стр.

Simeon Nedkov. L’idee pour un musee bulgare dans Ia periode entre les deux guerres mondiales – 378

 

РЕЦЕНЗИИ – REVIEW

Николай Колев. Христо Харитонов. Стари мерки, теглилки и монети в България VII – XX век – 379 стр.

 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Хроника за дейността на Регионален исторически музей – Велико Търново за 2004 – 2005 г – 383 стр.

Книгообмен – Interlibrary Loan – 395

Изисквания към авторите в Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново – 399 стр.

ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 20, 2005 Г.

 

АРХЕОЛОГИЯ ARCHAEOLOGY

Петър Станев. Мястото на Великотърновския регион в неолитната култура на Югоизточна Европа – 13 стр.

Petar Stanev. The place of Veliko Turnovo region in the Neolithic culture of Southeastern Europe – 21

Недко Еленски. Приноси към проучването на отбранителната система на неолитното селище Самоводене – 22 стр.

Nedko Elenski. Contribution to the study of the defences of the neolithic settlement of Samovodene, Veliko Turnovo region – 33

Петър Лещаков. Някои аспекти на раннохалколитния селищен модел в басейна на река Янтра – 34 стр.

Petar Leshtakov. Some aspects of the Early Chalcolithic settlement model in the Yantra river basin – 45

Вълка Илчева. Селище от ранната бронзова епоха Хотница-Османкин дол, Великотърновско – 46 стр.

Valka Ilcheva. Early Bronze Age settlement Hotnitsa-Osmankin dol, Veliko Turnovo region – 55

Станимир Димитров. Шлемове „тракийски” тип. Произход и разпространение – 56 стр.

Stanimir Dimitrov. Thracian type helmets – origin and circulation – 56

Павлина Владкова. Култът към тракийския конник на територията на Nicopolis ad Istrum – 80 стр.

Pavlina Vladkova. The cult to the Thracian horseman on the territory of Nicopolis ad Istrum – 80

Здравко Димитров. Nicopolis ad Istrum, Philippopolis, AugustaTraiana – общи белези в архитектоничната украса – 92 стр.

Zdravko Dimitrov. Nicopolis ad Istrum, Philippopolis, AugustaTraiana – common signs in the architectonic decoration – 105

Иван Църов. Римска гробница край Павликени – 106 стр.

Ivan Tsarov. Roman tomb near the town of Pavlikeni – 116

Върбин Върбанов. Варварски нашествия в римската провинция Долна Мизия при император Комод (180 – 192 г.) – 117 стр.

Varbin Varbanov. Barbaric invasions in the Roman province of Lower Moesia at the time of Emperor Komod (180 – 192 AD) – 124

Светослава Филипова. Монетна находка от началото на III век от фонда на Регионален исторически музей – Кюстендил – 125 стр.

Svetoslava Fillpova. A coin hoard from the beginning of 3rd c. B.C. in the fund of Regional museum of history – Kyustendil – 128

Борис Борисов. Пещи за изпичане на битова керамика от античното селище край село Караново, Новозагорско – 129 стр.

Boris Borisov. Ovens for baking domestic pottery of the ancient settlement near the village of Karanovo, Nova Zagora region – 139

Румяна Павлова. Щрихи към делниците и празниците на римляните – 140 стр.

Roumiana Pavlova. The roman’s feasts and workdays – 149

Деян Рабовянов. Раждането на българската полиоркетика – 150 стр.

Deyan Rabovyanov. The beginning of the Bulgarian poliorcetica – 159

Владимир Пейчев. Моливдовул на Никола, императорски протоспатарий и стратег на Месемврия, намерен при археологическите разкопки в Силистра – 160 стр.

Vladimir Penchev. Nikola’s lead seal, emperor’s protospatarii and Messembria’s strategist, found during the archaeological excavations in the town of Silistra – 162

Андрей Тонев. Съкровища c европейски монети от Кюстендилско – 163 стр.

Andrei Tonev. A hoard of European coins from the Kyustendil region – 165

Константин Дочев. Византийски монети на Палеолозите с индиктни даги от ХІІІ – XIV в., намерени във Велико Търново – 166 стр.

Konstantin Dochev. Palaeologian Byzantine coins with indict dates of 13-th – 14-th cc. founded in Veliko Turnovo – 166

Мария Долмова-Лукановска. Пръстените-печати като белег за съсловна принадлежност – 176 стр.

Maria Dolmova-Loukanovska. The seal-rings as a sign of social standing – 185

Евгени Дерменджиев. Новооткрита гробница в царската църква „Св Четиридесет мъченици” във Велико Търново – 186 стр.

Evgeni Dermendjiev. A newly discovered tomb in the king’s church of the „Forty holy martyrs” in Veliko Turnovo – 193

Тодор Овчаров. Селища от XV – XVII в. в Свищовска община – 194 стр.

Todor Ovcharov. Settlements from 15-th – 17-th cc. in Svishtov district – 198

Хитко Вачев. Археологически приноси за строителната история на храма „Св. Архангели Михаил и Гавраил” в Арбанаси – 199 стр.

Hitko Vachev. Archaeological contribution to the building history of „SS. Archangels Michael and Gabriel” church in the village of Arbanassi – 208

Диана Косева. Шриптих-поменик от 1790 г. – 209 стр.

Diana Koseva. Tryptich with beadroll from 1790 – 217

Милена Станчева. Пръстен-печат от археологическите проучвания на църквата „Св. Димитър” в Арбанаси, Великотърновско – 218 стр.

Milena Stancheva. Ring-seal from the archaeological excavations of the church of „St. Demetrios”in the village of Arbanassi, Veliko Turnovo region – 222

Иван Чокоев. За сърмената везба в Търново през XIX век – 223 стр.

Ivan Chokoev. About the gold embroidery in Veliko Turnovo during the 19-th century – 234

 

КРАЕЗНАНИЕ – REGIONAL STUDIES

Марин Ковачев. Велико Търново и българското краезнание – 237 стр.

Marin Kovachev. Veliko Turnovo and the Bulgarian regional studies – 240

Григор Марков. Краезнанието и родознаниего – важни и актуални дялове на историческото познание, развитие и взаимодействия – 241 стр.

Grigor Markov. Areal and genealogical studies as important and actual parts of historical knowledge, development and interactions – 249

Христо Харитонов. Професор Марин Ковачев – ученият и общественика – 250 стр.

Hristo Haritonov. Prof. Marin Kovachev – the scholar andthe public worker – 250

Христо Станев. Връзките на населението в Еленско с Хилендарския манастир през Ранното възраждане – 255 стр.

Hristo Stanev. The relations of the Elena region’s population with the monastery of Hilendar during the Early Revival period – 255

Елена Георгиева. Тодор Хаджистанчев – изявен културен деец в град Русе – 261 стр.

Elena Georjieva. Todor Hadjistanchev – distinguished intellectual from the town of Rousse –

267

Teмeнyгa Георгиева. Още веднъж за научната дейност на Димитър Матов – 268 стр.

Temenouga Georgieva. Once again about the scientific activity of Dimiter Matov – 276

Вида Буковинова. Да си спомним за един забравен родолюбец-краевед – 277 стр.

Vida Boukovinova. To recall one forgotten patriot and local scholar – 277

Кирил Гайдаров. Беляковското градинарско сдружение „Св. Трифон” – едно от първи кооперативни дружества в България – 284 стр.

Kiril Gaidarov. The Belyakovo gardeners association „St. Trifon” – one of the first cooperative associations in Bulgaria – 284

Ангел Ангелов. Родолюбецът Новак Димитров от село Зелено дърво, Габровско – предания и истини – 286 стр.

Angel Angelov. The patriot Novak Dimitrov from Zeleno durvo village, Gabrovo district – legends and facts – 293

Николай Чорбаджиев. Към проблема около завладяването на Плевен от османските турци – 294 стр.

Nikolai Chorbadjiev. To the problem about the capturing of the town of Pleven by the Otomans – 294

Мария Петкова. Спомените на подполковник Карагьозов и участието на арменци в обединителните борби на България – 298 стр.

Maria Petkova. The memories of lieutenant-colonel Karagyozov and the participation of Armenians in the struggle for the union of Bulgaria – 298

Елка Костадинова. Атанас Илиев – фолклорист, просветител, елин от първите администратори на Елхово – 301 стр.

Elka Kostadinova. Atanas Iliev – scholar in folklore, enlightener and one of the first administrators of the town of Elhovo – 305

Даниела Ганчева. Народните песни от архива на Николай Бончев – 306 стр.

Daniela Gancheva. Songs from the archive of Nikolay Bonchev – 313

Красимира Томова. Дейци от търновския край в общинското управление на Варна, края на XIX в. – началото на XX в. – 314 стр.

Krassimira Tomova. People from Veliko Turnovo who participated in the municipal government of Varna at the end of the 19-th and the beginning of the 20th century – 322

Елена Бъчварова. Търновни в просветния живот на Варна след Освобождението – 323 стр.

Elena Buchvarova. The participation of citizens of VelikoTurnovo in the educational activities inVarna after the Liberation – 331

Станка Димитрова. Приносът на търновци за възраждането на българщината във Варна – 332 стр.

Stanka Dimitrova. The contribution of Veliko Turnovo citizens to the revival of the bulgurian spirit in Varna – 339

Мирослав Тошев. Лазар Стефанов – п ървият историописец на град Омуртаг – 340 стр.

Miroslav Toshev. Lazar Stefanov – the first history – writer from the town of Omurtag – 345

Георги Патриков. Дервент разказва – 346 стр.

Georg Patrikov. Dervent tells a story – 354

Васил Мутафов. Великотърновският фотолетописец Онорий Марколеско 1844 – 1917

г. – 355 стр.

Vasil Moutafov. The photochronicler of Veliko Turnovo Onorii Markolesko 1844 – 1917 – 366

Теодор Иванов. Едно неизвестно котленско читалище – 367 стр.

Teodor Ivanov. An unknown community centre in the town of Kotel – 373

Виолета Драганова. Моско Москов – първи председател на туристическо дружество „Трапезица” – Велико Търново – 374 стр.

Violeta Draganova. Mosko Moskov – the first chairman of the Trapezitsa tourist association – Veliko Turnovo – 379

Виолета Павлова. Генерал o. з. Владимир Даскалов –живот и обществена дейност – 380 стр.

Violeta Pavlova. Reserve general Vladimir Daskalov – life and public work – 493

Елена Мачковска. Принос към историята на читалище „Напредък” в Килифарево 1884 – 1944 г. – 494 стр.

Elena Machkovska. Contribution to the history of the community centre „Napredak” in the town of Kilifarevo1884 – 1944 – 405

Илия Балъков. Книжовник Иконом Стефан на попрището просветителско и религиозно – 406 стр.

Ilia Balakov. The scholar Ikonom Stefan in the field of education and religion – 406

Александър Ковачев. Марко Вачков – възторжен краевед и родолюбец – 412 стр.

Alexander Kovachev. Marko Vachkov – enthusiastic local scholar and patriot – 414

Цветана Колева. Дарители на читалище „Надежда” – Велико Търново от Освобождението до 1914 г. – 415 стр.

Tzvetana Koleva. Donors of „Nadejda” community centre – VelikoTurnovo from the Liberation to 1914 – 424

Ивалин Цветков. Преглед на документите свързани със събирателската и творческа дейност на Йордан Кулилиив, съхранени в ТД „Държавен архив” – Велико Търново –

425 стр.

Ivalin Tsvetkov. Inspection of the documents, joined with acumulative and creative activity of Jordan Kuleliev, preserved in the National archives – Veliko Turnovo – 430

Кинка Панайотова, Ваня Станчева. Приносът на Недялко Каранешев за проучване и популяризиране историята на Велико Търново и Великотърновския край – 431 стр.

Kinka Panayotova, Vania Stancheva. Nedialko Karaneshev’s contribution to the exploration and popularization the history of Veliko Turnovo and Veliko Turnovoregion – 436

Юлия Денчева. „С високото съзнание за славното минало на нашия град…” – 437 стр.

Julia Dencheva. „Awareness of the glorious past of our town…” – 442

Неда Стефанова. Великотърновските фамилии – 30-те години на XX век – 443 стр.

Neda Stefanova. Surnames from Veliko Turnovo – in the 30s of the 20th c. – 450

Олга Цанкова. Никола Станев в спомените на баща ми – 451 стр.

Olga Tsankova. Nikola Stanev in my father’s memories – 451

Юлий Йорданов. Приносът на ломчани в издателската дейност на България – 455 стр.

Ulii Jordanov. The contribution of citizens of Lorn inBulgaria’s publishing – 455

Нели Цонева. Занаятчийските трудово-производителни кооперации в Павликени. 1945

– 1954 г. – 469 стр.

Neli Tsoneva. The craft labour artisan cooperativcs in the town of Pavlikeni 1945 – 1954 –481

 

IN MEMORIAM

In memoriam – 485

 

HA МНОГАЯ ЛЕТА

Ст.н.с. д-р Вълка Илчева Петрoвa – 491 стр.

H.c. Невяна Пенчева Бъчварова – 493 стр.

Н.с. д-р Васил Мутафов – 495 стр.

 

ХРОНИКА – CHRONICLE

Катя Митова-Ганева. Хроника за дейността на Регионален исторически музей 2002/2004 – 499 стр.

 

КНИГОПИС – BIBLIOGRAPHY

Христо Харитонов, Тянка Минчева. Книга за краезнанието – 519 стр.

Hristo Haritonov, Tyanka Mincheva. A book about the local studies – 519

 

КНИГООБМЕН – INTERLIBRARY LOAN 2002/2004

Весела Мартинова. Книгообмен за 2002/2004 – 523 стр.

Vessela Martinova. Interlibrary Loan 2002/2004 – 523

ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 19, 2004 Г.

 

Предговор13 стр.

 

120 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ТОДОР НИКОЛОВ

120 YERS FROM THE BIRTH OF TODOR NIKOLOV

Невяна Бъчварова. Тодор Николов Иванов – живот и дейност – 17 стр.

Nevyana Bachvarova. Todor Nikolov Ivanov – Life and work – 36

Янка Николова. Спомен за Тодор Николов – 37 стр.

Ianka Nikolova. A memory about Todor Nikolov – 37

Тодорка Драганова. За Тодор Николов с любов и уважение – 41 стр.

Todorka Draganova. About Todor Nikolov with love and respect – 41

Мария Овчарова. Светецът на Велико Търново – 45 стр.

Maria Ovcharova. The saint of Veliko Tarnovo – 45

Радка Тодорова. Тодор Николов в ученическите спомени на моя баща – 51 стр.

Radka Todorova. Mr. Todor Nikolov – In the memories of my father – 54

Мирко Робов. Тодор Николов като проучвател на църквата „Св. Димитър” – 55 стр.

Mirko Robov. Todor Nikolov as a researcher of St Dimiter church – 62

Тодорка Драганова, Цветана Генчева. Приносът на Тодор Николов от проучванията му върху икономическото развитие на Търново през XIX век – 63 стр.

Todorka Draganova, Tsvetana Gencheva. The Contribution of Todor Nikolov from his research work of the economic development of Tumovo during the 19th century – 68

Светлозара Чепкънова-Станева. Ислямските култови сгради в изследванията на Тодор Николов – 69

Svetlozага Chepkanova-Staneva. Islaamik religious buildings in Todor Nikolov Researches – 74

Павлина Владева. Заслугата на Тодор Николов зa проучването, съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство във Великотърновския регион – 75 стр.

Pavlina Vladeva. Todor Nikolov’s contribution for the study, preservation and popularization of the cultural and historical heritage of Veliko Tumovo region – 82

Татяна Кънчева. Архивът на Тодор Николов, съхраняван в отдел „История на България XV – XIX век” – 85 стр.

Tatyana Kancheva. Todor Nikolov’s archive kept in „Bulgarian history XV – XIX c.” Department – 91

 

ИСТОРИЯ – HISTORY

Евлоги Данков. Търновският исихазъм и Григорий Цамблак. 640 години от рождението на Епископ Григорий Цамблак (1364 – 1420) – 94 стр.

Evlogi Dankov. The hesychasm of Veliko Turnovo and Gregory Tsamblak. 640th anniversary of the birth of Bishop Gregory Tsamblak (1364 – 1420) – 104

Венцислав Цонев. За произхода на глаголицата и нейната езотерика – 105 стр.

Ventsislav Tsonev. The glagolitic alphabet and its mystery – 116

Пенка Петрова-Голийска, Елеонора Спасова. Троянската градска община и гражданските организации през Възраждането – 117 стр.

Penka PetrovaGoliyska, Eleonora Spassova. Troyan municipality and civil organizations during the Renaissance – 124

Иван Топузанов. Паракендетата в планинските селища – 125 стр.

Ivan Topuzanov. The Iightwood in the mountain villages – 125

Нейчо Кънев. Знамето на старозагорските въстаници от 1875 г. – музейна реликва или предтеча на националния символ?  – 133 стр.

Neycho Kаnev. The flag of thr Stara Zagora uprisers from 1875 a museum relic or a precursor of the National symbol? – 140

Боряна Боянкинска. Търновци, участници в четата на Филип Тотю през 1876 г. – 141 стр.

Borianа Bojankinska. Participants from the town of Tamovo in the detachment of Philip Totyo in 1876 – 146

Радка КалеваИнджива. Православното християнство и Руско-турската война от 1877 – 1878 г – 147 стр.

Radka Kaleva-Indzhieva. Orthodox christianity and the Russo-Turkish war of liberation 1877 – 1878  – 153

Росина Данкова. Нравственото богословие на Митрополит Климент Браницки и неговите приноси за историята на Гложенския манастир „Св. Вмч. Георги Победоносец” – 154 стр.

Rosina Dankova. Moral theology of bishop Clement Branitski and his contribution to the history of the „St George the victorious” monastery of Glozhene – 166

Тинка Бозова. Архимандрит Инокентий за Митрополит Климент Търновски – 167 стр.

Tinka Bozova. Father Innokentiy’s study of Kliment bishop of Turnovo – 177

Тянка Минчева. Още към въпроса за откриването на Учредителното Народно събрание в Търново през 1879 година и за дебатите по „общонародния въпрос” – 178 стр.

Tyanka Mincheva. More to the question about the openning of the Constituent Assembly in Turnovo in 1879 and the debates about the „General question” – 189

Атанас Коев. Стефан Сгамболов и българската просвета и култура – 191 стр.

Atanas Koev. Stefan Stambolov and the Bulgarian education and cuture – 197

Борислав Гърдев. Забравеният строител на нова България – 198 стр.

Borislav Gurdev. The forgotten builder of new Bulgaria – 205

Светла Атанасова. Фирмени печати на търговска къща „Тодор Василев и Сие” от втората половина на XIX век – 206 стр.

Svetla Atanasova. Seals of the firm „Todor Vasilev and co” from the second half of the 19th 214

Добрина Берова. Междуетническата толерантност в Ямбол в миналото – 215 стр.

Dobrina Berova. The tolerance between different ethnical groups in Yambol in the past.. .221

Васил Станчев. Отношението BMOPO – Солунските атентатори – 222 стр.

Vasil Stanchev. The relation between VMORO and the Thessalonian assailants – 222

Весела Мартинова. Участието на великотърновци в Първото българско земеделско-промишлено изложение в Пловдив през 1892 г. – 227 стр.

Vesela Martinova. Participants from Veliko Turnovo in the First Bulgarian Agricultural-Industrial Fair in Plovdiv in 1892 – 232

Анастасия Георгиева. „Селска пробуда” – общодостъпно списание за наука и просвета (1903 – 1905 г.) – 233 стр.

Anastasya Georgieva. „Village Revival” – a common magazine about science and education (1903 – 1905) – 240

Пепа Коскина. Общинска дейност в село Николаево, Старозагорско (1878 – 1944) – 241 стр.

Pepa Koskina. Municipal activity in Nikolaevo, district Stara Zagora for the period 1878 – 1944 – 251

Веселка Димова. Великотърновският клон на Доброволческото дружество „Сливница” 1908 – 1944 – 252 стр.

Veselka Dimova. The Veliko Tarnovo branch of the Voluntary Society Slivnitsa (1908 – 1944) – 261

Стефан Бейков. Балканската война и историческата справедливост – 262 стр.

Stefan Beykov. The Balkan War and the historical Justice – 265

Ани Златева Чешкият журналист Владимир Сис и неговата фотоепопея за Балканските воини 1912 – 1913 г. – 266 стр.

Ani Zlateva. The Czech journalist Vladimir Sis and his epic in photos about the Balkan Wars 1912 – 1913 – 266

Диана Вачева. Участието на полковник Никола Жеков в българо-турските преговори 1913 – 1915 г. – 287 стр.

Diana Vacheva. The participation of colonel Nicola Jekov in the negotiation between Bulgaria and Turkey in the period 1913 – 1915 – 296

Елисавета Димитрова. Военнопленническата служба в българските лагери през Първата световна война – 297 стр.

Elisaveta Dimitrova. The duties of the prisoners of War in the Bulgarian camps during World War І – 304

Тодорка Недева. Велико Търново и професионалната организация на българските журналисти – 305 стр.

Todorka Nedeva. Veliko Turnovo and professional organization of Bulgarian journalists – 309

Георги Луков, Марина Калчева. Издирване, възстановяване и поддържане на българските военни паметници, гробища и гробове в Македония и Тракия през 1941 – 1944 г. – 310 стр.

Georgi Lukov, Marina Kalcheva. Inquiry, reconstruction and maintenance of the Bulgarian military monuments, cemeteries and graves in Macedonia and Trakia in the period of 1941 – 1944 – 317

 

МУЗЕОЛОГИЯ – MUSEOLOGY

Евгений Сачев. Социологически проучвания на музейната аудитория – 320 стр.

Evgenii Sachev. Social Researches of the museum audience – 320

Симеон Недков. Идеята за български музей в началото на XX в. – 325 стр.

Simeon Nedkov. The idea for the Bulgarian museum in the beginning of the XX century – 356

Петър Чолов. Народните читалища и развитието на музейното дело в България – 357 стр.

Petar Cholov. Public community centres and development of museum activity – 357

Мариана Кръстева. Създаването на Морския музей – личности, идеи, институции – 365 стр.

Mariana Krasteva. The creation of the Naval museum – personalities, ideas, institutions – 370

Мариана Томитова. Училищни музеи и музейни сбирки. Ролята на учителите в изграждането на музейната система в България (1878 – 1944 г.) – 373 стр.

Mariana Tomitova. School museums and museum collections. The role of the teachers in the building of the museum system tn Bulgaria (1878 – 1944) – 380

Александър Вълчев, Люба Дашовска. Техническото музейно дело в България – 381 стр.

Alexander Vulchev, Luyba Dashovska. The technical museum work in Bulgaria – 381 стр.

Стефанка Кръстева. Трудният музей – 387 стр.

Stefka Krasteva. The difficult Museum – 397

Kpeca Стоянова. Стремежът на перущенци за опазване на историческата памет – 398 стр.

Kresa Stoyanova. Peroushtitsa residents strive for preserving the history of the town – 405

Иван Занов. Музеят в Силистра (1898 – 1943 г.) – 406 стр.

Ivan Zanov. The Museum of Silistra (1898 – 1943) – 411

Анна Илиева. Христо Г. Данов и наследниците му – приноси за запазването на българските старини – 412 стр.

Anna lliеva. Hristo Danov and his heirs – contributions to save the Bulgarian Historical Monuments – 419

Румяна Дончева. Пражкият Национален музей и изложбата на българската книга през 1934 г. – 420 стр.

Rumiana Doncheva. The Prague National Museum and the exposition of the bulgarian book in 1934 – 428

Тихомир Тонков. Никола T. Манолев Стателов – ревностен изследовател на старини –  429 стр.

Tihomir Tonkov. Nikola Т. Manolev Statelov – the jealous explorer of the past – 434

Катя Терзиева. Исторически музеи „Искра” Казанлък в дневниците на Чудомир (Димитър Чорбаджийски) – 435 стр.

Katya Terzieva. The Historical Museum „Iskra” of Kazanluk in the diaries of Chudomir (Dimiter Chorbadjiiski) – 441

Мария Иванова. Начало на организираното музейно дело в Ямбол (1952 – 1969) – 442 стр.

Maria Ivanova. The beginning of organized museum work in Yambol (1952 – 1969) – 446

Живодар Душков. Русенският период в живота и творчеството на Никола Ангелов – 447 стр.

Jivodar Dushkov. Rousse period in life and works of Nikola Angelov – 452

Стефка Боева. Стефан Фъртунов – създател и първи директор на Дома на хумора и сатирата в Габрово – 453 стр.

Stefka Boeva. Stefan Furtounov: Founder and first director of the House of humour and satire in Gabrovo – 460

Taтяна Цанкова. Художественият музей и творецът – 461 стр.

Tatyana Tsankova. The Art museum and the artist – 471

Иванка Лилова. Календарните празници в Етъра – традиция и иновация – 472 стр.

Ivanka Lilova. The calendar holidays at the „Etara” museum – traditions and innovation.. 476

Галя Чохаджиева, Георги Куманов. Work Shop no нашенски. Музеят като медиатор на традицията – 477 стр.

Galya Chohadjieva, Georgi Kumanov. Workshop as we do it. The Museum like a meditator of the traditions  – 488 стр.

Надка Василева. Реквизити, свързани c определен градски обичай от фонда на отдел „Етнография” при Регионален исторически музей – Велико Търново – 489 стр.

Nadka Vasileva. The necessities associated with precise an urban tradition from the fund of section „Ethnography” Historical Museum Veliko Tarnovo – 498

Снежана Иванова. Космосът на българина. Културологични аспекти на дуализма в някои обредни практики от пролетния календар – 499 стр.

Snejana Ivanova. Bulgarian’s cosmos. The culturological aspects of dualism in some ritual practices of the spring calendar – 506

Олег Бенов. Гарнизонното стрелбище в София – 507 стр.

Oleg Benov. The garrison shooting range in Sofia – 517

Светла Димитрова. Временните изложби – музейна дейност с много проекции – 518 стр.

Svetla Dimitrova. The temporary exhibitions – museum’s activity with a lot of projections – 524

Венета Георгиева-Козарева. Дарения и дарители – поглед от 21 век – 525 стр.

Veneta Georgieva-Kozareva. Donations and donors: a view from the 21st century – 531

Даниела Чулова. Музеят като „портрет” на една личност – 532 стр.

Daniela Tchulova. The Museum as a „portrait” of an individuality – 537

Соня Петрова. Образът на Великотърновския музей според пресата през 2003 г. – 538 стр.

Sonva Petrova. The image of the Historical Museum of Veliko Tarnovo according to the press in 2003 (a try for museological monitoring) – 549

Видин Сукарев. Интернет като средство за научни контакти в музейното дело – 550 стр.

Vidin Sukarev. Internet like means of scientific communication in the museum practice – 555

Христо Иванов. Компютрите във фондовата дейност на Исторически музей – Пловдив – 556 стр.

Hristo Ivanov. The computers in the fund work of the museum – 559

ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 17 – 18, 2002 – 2003 Г.

 

ИСТОРИЯ – HISTORY

Предговор – 11 стр.

Кинка Панайотова. Основни проблеми на устойчивото икономическо развитие на Велико Търново през вековете – 13 стр.

Kinka Panayotova. Basic problems for the stable economic development of  VelikoTurnovo – 18

Нели Цонева. Балканджиите като участници в демографските промени на Павликени след Освобождението – 19 стр.

Neli Tsoneva. The mountain dwellers as participants in the demographic changes in Pavlikeni after the Libertion – 32

Васил Мутафов. Великотърновци преди 75 години (Демографска, социална и образователна характеристика на населението на Велико Търново през 1937 г.) – 33 стр.

Vasil Moutafov. People of Veliko Turnovo 75 years ago (Demographic, social and educational characterization of Veliko Turnovo population during 1937 – 37

Цветана Колева. История на църквата „Св. Четирдесет мъченици“ от Освобождението до 1945 г. – 43 стр.

Tsvetana Koleva. History of the church of Forty Holy Martyrs from the Turkish yoke liberation to 1945 – 62

Катя Митова-Ганева. Участието на 20-ти пехотен Добруджански полк в Първата Балканска война 1912 – 1913 г. – 63 стр.

Katja Mitova-Ganeva. The Participation of Twentieth Infantry regiment of Dobroudja in the First Balkan war (1912 – 1913) – 71

Тянка Минчева. Църквата „Св. Никола“ – един от най-значимите духовни центрове на Търново през Възраждането – 73 стр.

Tianka Mincheva. St. Nikolas church – one of the most important cultural centers in Veliko Turnovo during the National Revival – 79

Стефан Бейков. Дейността на руските медицински работници през войната 1877 – 1878 г. – 81 стр.

Stefan Beikov. Russian Medical Workers’activity during the War of libertation (1877 – 1877)  – 88

Павлина Владева. Дневникът на Й. Ф. Гурко „Записки за кампанията 1877 – 1878 г.“ – 89 стр.

Pavlina Vladeva. Memories of General Gurko about Russo-Turkish War 1877 – 1878  – 97

 

ИСТОРИОГРАФИЯ – HISTORIOGRAPHY

Цветинка Цолова. Историография на възрожденските философски и социологически традиции във Велико Търново (1990 – 2000) – 99 стр.

Tsvetinka Tsolova. Historiography of Renaissance philosophical and sociological traditions in Veliko Tumovo (1990 – 2000) – 109

Теменуга Георгиева. За ролята на периодичния печат в развитието на българската етнография в края на XIX и първата половина на XX в. – 111 стр.

Temenouga Georgieva. About the role of the periodicals in the devel opment of the Bulgarian Ethnography at the end of 19th and the first half of 20th c – 118

 

АРХЕОЛОГИЯ – ARCHAEOLOGY

Петър Станев. Една хипотеза относно неолитизацията на Централна Северна и Североизточна България – 119 стр.

Petar Stanev. A hypothesis about the process of neolithisation of North-Central and North-East Bulgaria – 123

Златозара Гочева. Някои бележки по въпроса та метрополията на Западно-понтийския койнон – 125 стр.

Zlatozara Gotcheva. Some notes to the question about the metropolis of the West-Pontian koinon – 129

Вълка Илчева. Тракийският културен пласт от Царевец – обект № 8 – 131 стр.

Valka Ilcheva. The Thracian cultural deposit on Tsarevets – site N 8 – 141

Мария Долмова. Археологически проучвания на Царевец – обект № 41 (Източна крепостна стена) – 149 стр.

Maria Doulmova. Excavations and researches of the hill of Tsarevets – site N 41 (Eastern fortress wall) – 156

Богдана Лилова. Керамика на колело от V – III в.пр.Хр. от тракийското селище на хълма Царевец – 157 стр.

Bogdana Lilpva. Pottery thrown on a wheel of the 5th – З th c. В. C. from the Thracian settlement on the Tsarevets hill – 163

Мирко Робов. Тракийско култово съоръжение в източното подножие на Трапезица във Велико Търново – 169 стр.

Mirko Robov. A Thracian religious appurtenance situated at the eastern foot of the hill of Trapezitsa in the town of Veliko Turnovo – 177

Станимир Димитров. Два шлема от Древна Тракия – 179 стр.

Stanimir Dimitrov. Helmets from Ancient Thracia – 187

Иван Църов. Западният акведукт на Никополис ад Иструм: Аркадата в долината на река Росица – 189 стр.

Ivan Tsarov. The West aqueduct of Nicopolis ad Istrum: The Arcade in the valley of  Rositsa – 197

Методи Бинев. Към проблема за локализацията и хронологията на емпорионите в административната територия на Никополис ад Иструм  – 199 стр.

Metodi Binev. About localization and time-sequence of emporiums on the urban territory of Nicopolis ad Istrum – 204

Павлина Владкова. Oщe веднъж за надгробните плочи, вградени в Царския дворец на Царевец – 205 стр.

Pavlina Vladkova. Once again about the gravestones, bult in the king’s palace on the Tsarevets hill – 210

Пепа Лунгарова. Епитетите на Зевс и Хера в епиграфските паметници от Велико Търново – 211 стр.

Pepa Loungarova. The epithetes of Zeus and Hеrа in the epigraphic monuments of Veliko Tumovo – 214

Иванка Дончева. Култът към Хермес в Никополис ад Иструм и неговата Територия – 215 стр.

Ivanka Doncheva. The cult of Hermes on the territory of Nicopolis ad Istrum – 227

Деан Рабовянов. Самостоятелно отбраняващи се кули пиргове на Балканския полуостров през Средните векове – 229 стр.

Dejan Rabovjanov. Medieval towers-pirgs from Balkans – 235

Теофил Теофилов. Формиране на стиловите особености на Търновската архитектурна школа XII – XІV век – 237 стр.

Teofil Teofilov. Formation of the style’s features of the Tumovo architectural school – 12th – 14th cc – 249

Йордан Алексиев. За манастирите в „Света гора”, „Търновски планини” и „Търновска света гора” – 251 стр.

Jordan Alexiev. About the monasteries in „Sveta gora”.„Tumovski planini” and „Tunovska Sveta gora” – 255

Евгени Дерменджиев. Две водоснабдителни съоръжения от ранновизантийската и средновековната крепост на хълма Царевец във Велико Търново – 257 стр.

Evgeni Dermendjiev. Two water supply equipments from the early Byzantine and medieval fortress Tsarevets hill in Veliko Tumovo – 268

Хитко Вачев. Принос към строителната история на църквата „Св. Равноапостоли Петър и Павел” във Велико Търново – 269 стр.

Hitko Vachev. Contribution to the building history of the church of SS Peter and Paul – 276

Милена Станчева. Апликации та колчан от XIII – XIV в. – 277 стр.

Мilena Stancheva. Quiver plates from the 13th and 14th c. – 282

Тодор Овчаров. Археологически доказателства за битa на обитателите на средновековния Никопол през XII – XIV в. – 283 стр.

Todor Ovcharov. Archaeological evidence for the way of life in medieval Nicopol 12th – 14th c – 286

 

НУМИЗМАТИКА И СФРАГИСТИКА NUMISMATICS AND SFRAGISTICS

Константин Дочев. Ранновизантийски монети oт Търново (V – VII в.) – 287 стр.

Konstantin DochevEarly Byzantine from Turnovo (5th – 7th c.) – 298

Христо Харитонов. Нумизматични аспекти на иконоборчеството във Византия през VIII–IX в. – 299 стр.

Hristo Haritonov. Numismatic aspects of the iconoclasm in Byzantium during the 8th – 9th c – 304

Марко Цочев. Монетосечсенето на Шишмановци в колекцията на Регионален исторически музей – Велико Търново – 305 стр.

Marko Tsochev. Shishmans coinmaking in the collection of the Regional Museum in Veliko Tumovo – 309

Константни Тотев. Бронзово печатче с лъвско изображение от Търново – 311 стр.

Konstantin Totev. A bronze seal with lion’s image from Tumovo – 320

 

ФОЛКЛОР – FOLKLOR

Галя Чохалжиева. „Човек, каквото и да прави, трябва да мисли и за сетнината” (Фолклорният образ на иманярството) – 321 стр.

Galja Chohadzieva. „Whatever a man does, he have to think about afterwards” (The Folklore image of the treasure-hunting) – 329

 

ИЗКУСТВО ART

Евлоги Данков. Семиотика на небесната йерархия в монетната и църковната иконография във Второто българско царство (Трети Рим) – 331 стр.

Evlogi Dankov. Semiosis of the celestial hierarchy in the coin and church iconography in the second Bulgarian kingdom (Third Rome) – 339

Диана Тотева. Нов фрагмент от живописта в диаконикона на църквата „Св. Четиридесет мъченици” открит през 2001 г. – 341 стр.

Diana Toteva. New fragment from the wall painting in the diaconicon of Forty Holy Martyr’s church, founded during 2001 – 346

 

ИСТОРИЯ НА ОРЪЖИЕТО – WEAPON’S HISTORY

Иван Нурков. Надписи, клейма, енигми и изображения върху балкански кремъчни огнестрелни оръжия XVII – XIX в. – 347 стр.

Ivan Nourkov. Inscriptions, marks, enigmas and images on the Balkan Flint Fire-arms 17th – 18th c – 358

 

РЕСТАВРАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ – RESTORATION AND CONSERVATION

Иван Чокоев. Набедреник от епископски гроб, открит в средновековна църква в Кърджали – 359 стр.

Ivan Chokoev. Epigonation from a bishop’s sepulchre in a medieval church in the town of Kardzali – 365

 

ЛИЧНОСТИ

Люба Цанева. Легендарният Захарий – от Странджа до Търново и Трявна – 367 стр.

Luba Tsaneva. The legendary Zaharii – from Strandja to Turnovo and Trjavna – 371

Светлозара Станева. Едно забравено име (Атанас Станчев Клепанов) – 373 стр.

Svetlozara Staneva. A forgotten name (Atanas Stanchov Klepanov) – 376

Елена Мачковска. Родолюбив българин, неуморим книжовник (140 години от рождението на Никола Станев) – 377 стр.

Elena Machkovska. Patriotic Bulgarian, Untinung Bookman (140 years from birth of Nikola Stanev) – 382

Росина Данкова. Зоя Ставрева (1890 – 1950) – философ и педагог – 383 стр.

Rosina Dankova. Zoya Stavreva (1890 – 1950) as a philosopher and pedagogue – 391

Радка Пенчева. Емилиян Станев и реконструкцията на историята – 393

Radka Pencheva. Emilian Stanev and Reconstruction of the Past – 399

 

МУЗЕЙНО ДЕЛО – MUSEUM WORK

Невяна Бъчварова, Виолета Драганова. Дарения за театралната дейност във Велико Търново, съхранявани във фонд „Най-нова история” на Регионален исторически музей – 401 стр.

Nevjana Bachvarova, Violeta Draganova. Materials related to the theatral work in Vetiko Tumovo, presented to the fund „Modern Bulgarian history” – 407

Радка Тодорова. Силата на информацията – компютри и Интернет – 409 стр.

Kadka Todorova. The power of information – Computers, Internet – 414

 

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ – REVIEWS AND COMMENTS

Николай Колев. Принос към изследването на неолитната култура в долния басейн на река Дунав – 415 стр.

 

ХРОНИКА – CHRONICLE

Катя Митова-Ганева. Хроника на дейността на Регионален исторически музей исторически музей – 417 стр.

 

КНИГООБМЕН – INTERLIBRARY LOAN 2002

Весела Мартинова. Книгообмен за 2002 – 429 стр.

Vessela Martinova. Interlibrary Loan 2002 – 429

ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 15 – 16, 2000 – 2001 Г.

 

ИСТОРИЯ – HISTORY

Хитко Вачев. Енорийското църковно строителство в търновската митрополия през XV – XVII в. – 9 стр.

Hitko Vachev. Construction of parish churches in Turnovo’s dioces XV – XVII cc – 33

Светлозара Станева. Към въпроса за църковната борба в Търново след Кримската война – 34 стр.

Svetlozara Staneva. About the ecclesiastical struggle in Turnovo after the Crimean war  – 41

Димитринка Пантилеева. Две неизвестни писма до и от Стефан Стамболов – 42 стр.

Dimitrinka Pantileeva. Two unknown letters to and from Stefan Stambolov – 46

Катя Митова. Някои малко известни факти от живота и делото на генерал Иван Фичев – 47 стр.

Katia Mitova A few lessknown facts about the life and work of General Ivan Fichev – 51

Радка Пенчева. Търновският клон на Български народен морски сговор (БНМС) – 52 стр.

Radka Pencheva. Veliko Turnovo branch of the Bulgarian National Marine Union (BNMU) –  60

Невяна Бъчварова. Културна дейност в Търново 1945 – 1959 г. – 61 стр.

Nevjana Bachvarova. Cultural activity in Turnovo 1945 – 1959 – 73

 

АРХЕОЛОГИЯ – ARHAEOLOGY

Вълка Илчева. Къснонеолитното селище Хотница-Къшлата, Великотърновско – 74 стр.

Vulka Ilcheva. Late-Neolithic settlement Hotniza-Kushlata, Veliko Turnovo district – 88

Недко Еленски. Свидетелствата на „Царевец” и „Трапезица” за енеолитната епоха – 89 стр.

Nedko Elenski. Eneolithic remains from Tsarevets and Trapezitsa – 99

Павлина Владкова. Най-ранният Никополис ад Иструм – 100 стр.

Pavlina Vladkova. The Earliest Nicopolis ad Istrum – 107

Евгени Дерменджиев. Към фортификацията на ранновизантийското укрепление край река Янтра във Велико Търново (Според новите проучвания на комплекса при църквата „Св. Четиридесет мъченици“ – 108 стр.

Evgeni Dermendjiev. About the fortification of the early Bizantine fortress near Yantra river in Veliko Turnovo (On the basis of new excavation works of the complex around „The Forty Holy Martyrs church“) – 118

Мария Долмова. Сграфито керамика от Трапезица – 119 стр.

Maria Dolmova. Sgraphito ceramics from Trapezitsa hill – 127

Константин Тотев. История на проучванията на стенописите на църквата „Св. Четиридесет мъченици” във Велико търново – 128 стр.

Konstantin Totev. History of the investigations of the wallpaintings of the „Forty Holy Martyrs” church in Veliko Turnovo – 141

Мирко Робов. Новите проучвания на манастира „Св. Четиридесет мъченици“ във Велико Търново и проблемът за неговата строителна хронология – 142 стр.

Mirko Robov. New investigations of the Forty Holy Martyrs monastery in Veliko Turnovo and the problem about its bullding Chronology – 151

СашкаАлексанoдрова. Сребърен пръстен от село Крушето, Великотърновско – 152 стр.

Sashka Aleksandrova. Silver ring-seal from village Krusheto, the Veliko Turnovo region – 157

Женя Жекова. Оловни капачета за опаковка на венециански териак от региона на Велико Търново – 158 стр.

Zhenya Zhekova. Lead lids for packing of Venetian terriak from the region of Veliko

Turnovo – 161

Тодор Овчаров. Средновековни обекти (XII – XIV в.) в Горнооряховската община – 162 стр.

Todor Ovcharov. Medieval sites on the territory of Gorna Orjahovitsa County – 173

 

ФОЛКЛОРИСТИКА – FOLKLORISTICS

Галя Чохаджиева. Обратната перспектива (Теоретични и емпипични аспекти на собствения опит при регионалното теренно фолклористично проучване – 174 стр.

Galja Chohadzieva. The reverce perspective (Theoretical and empirical aspects of the self expirience in а regional ground folkloristic resеаrch) – 191

 

СГРАФИСТИКА – SFRAGISTICS

Иван Йорданов. Печат на първия Асеневец – 192 стр.

Ivan Jordanov. The Seal of the First Assenid – 200

 

МЕТРОЛОГИЯ – METROLOGY

Светла Атанасова. Метрологична характеристика на мерките за дължина в България през IX – XIV век – 201 стр.

Svetla Atanassova. Metric characteristics of the linear measures in Bulgaria IX – XIV cc. – 205

 

ПРОСОПОГРАФИЯ – PROSOPOGRAPHY

Тянка Минчева. Към въпроса за родословието на търновеца Хаджи Николи – 206 стр.

Tyanka Mincheva. About the geneology of Hadji Nikoli from the town of Turnovo – 212

 

АРХИВИСТИКА – ARCHIVISTICS

Кинка Панайотова. Документи за Велико Търново и окръга в държавните архиви на София, Варна и Русе – 213 стр.

Kinka Panayotova. Documents about Veliko Turnovo and the region in the state archives of Sofia, Varna and Rouse – 221

 

КРАЕЗНАНИЕ – LOCAL STUDIES

Христо Харитонов. Краезнание и нумизматика – 222 стр.

Hristo Haritonov. Local Studies and Numismatics – 225

Теофил Теофилов. „Къщата с маймунката” в своята сто и петдесет годишна  история – 226 стр.

Teofil Teofilov. The House with the little Monkey – in 150TH anniversary – 234

 

ИЗКУСТВО – ART

Евлоги Данков. Към семиотиката на оброчната плочка с изображение на Орфей от село Бутово (III век) – 235 стр.

Evlogi Dankov. To the semiotics of image of Orpheus from village of Boutovo (III c.) – 242

Боряна Боянкинска. Календарните сцени в църквите „Св. Aп. Петър и Павел” във Велико Търново и „Рождество Христово” в Арбанаси – общи черти и различия – 243 стр.

Borjana Bojankinska. Calendar Scenes at SS Peter and Paul Church in Veliko Turnovo and Nativity Church in Arbanassi – Common Features and Diversities – 248

Милена Станчева. Обработка на кост в Средновековна България. Преглед и състояние на проучванията – 249 стр.

Milena Stancheva. Bone-Working in Medieval Bulgaria. Survey and state of  Investigations – 257

Диана Косева-Тотева. Светогорски щампи от колекцията на Великотърновския регионален исторически музей – 258 стр.

Diana KossevaToteva. Mount Athos’paper icons from the collection of the Regional Historical museum in Veliko Turnovo – 284

 

ПЪТЕПИСИ – TRAVEL NOTES

Павлина Владева. Феликс Каниц за архитектурните шедьоври на майстор Никола Фичев – 285 стр.

Pavlina Vladeva. Felix Kanits about the architectural masterpiecies of master Nicola Fichev – 295

 

РЕСТАВРАЦИЯ. КОНСЕРВАЦИЯ – RESTORATION AND CONSERVATION

Иван Чокоев. 3a цвета на царските дрехи в Средновековна България през втората половина на XIV век – 296 стр.

Ivan Chokoev. About the colour of royal garments in Mediaeval Bulgaria during the Second half of the 14 century – 303

Йордан Йорданов. Медико-антропологично изследване на костните останки на Рачо Казанджнята и пластична възстановка на образа му – 304 стр.

Jordan AI. Jordanov. Mediko-anthropological study of the bone remains of Racho Kazandjiyata and plastic reconstruction of his face – 311

 

МУЗЕЙНО ДЕЛО – MUSEUM WORK

Виолета Драганова, Невана Бъчварова. Звезди на спорта през XX век във Велико Търново – 312 стр.

 

РЕЦЕНЗИИ. ОТЗИВИ – REVIEWS. COMMENTS

Хитко Вачев. Пети музейни четения на Регионален исторически музей – Велико Търново – 317 стр.

Цветинка Цолова. Православни ценности и национална идентичност – 319 стр.

Галя Чохаджиева. „Непресъхващ извор” не е само метафора – 321 стр.

 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Христо Харитонов. Отчет на Регионалния исторически музей – Велико Търново за 2000 и 2001 година – 324 стр.

Изложби – 328 стр.

Научни конференции – 330 стр.

Дарители и дарения – 330 стр.

Спомоществователи – 332 стр.

Катя Митова-Ганева. Хроника за дейността на Регионалния исторически музей през 2000 и 2001 година – 334 стр.

Весела Мартинова. Книгообмен 2000 – 2001 – 340 стр.

Vessela Martinova. Interlibrary Loan 2000 – 2001 – 340

ИЗВЕСТИЯ НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 14, 1999 Г.

 

ИСТОРИЯ – HISTORY

Васил Мутафов. Няколко паметника на култа към Света Петка Търновска и проблемът за формирането му – 7 стр.

Vasil Mutafov. Some Monuments of the Cult of St. Petka Turnovska and the Problem of His Formation – 28

Хитко Вачев. За една епископска катедра от XVII век – 29 стр.

Hitko Vachev. About a Bichop’s Residence from XVII Century – 36

Павлина Владева. Храната и храненето в Търново през погледа на съвременници от XIX в. – 37 стр.

Pavlina Vladeva. Typical Kind of Food and Meals in the Turnovo Region during the 19 Century as seen by contemporaries – 43

Невяна Бъчварова. Тридесет години отдел „Най-нова история” – 44 стр.

 

АРХЕОЛОГИЯ – ARHAEOLOGY

Иван Чокоев, Милена Станчева. Към въпроса за поселищния живот през тракийската епоха на територията на Велико Търново (по данни от разкопките на църквата „Св. Четиридесет мъченици” и некропола към нея през 1992 – 1995 г.) – 50 стр.

Ivan Chokoev, Milena Stancheva. As for the Life in the Settlement during the Thracian Period on the Territory of Veliko Turnovo (From the Archeological Findings of the Excavations of the Church of the Forty Holy Martyrs and Semetery next to It in the 1992 – 1995) – 77

Иван Църов. Някои аспекти на култа към Тракийския конник в Regio Nicopolitana – 78 стр.

Ivan Tsarov. Some Aspects of the Cult of the Thracian Horseman in Regio Nicopolitana – 87

Павлина Владкова. Обработка на кост и рог II – VI век в днешните български земи – 88 стр.

Pavlina Vladkova. Bone and Horn-Working in the Present-Day Bulgarian Lands from the Second to the Sixth Centuries – 97

Венцислав Динчев. Градището край c. Дичин, Великотърновско (Проучванията в сектор F през 1997 и 1998 г.) – 98 стр.

Ventzislav Dinchev. Gradishteto near the Village of Dichin, Veliko Turnovo Region (Investigations in Sector F in 1997 and 1998) – 110

Евгени Дерменджиев. За едно неизвестно преустройство на Западната пристройка на църквата „Св. Четиридесет мъченици” в Търнов – 115 стр.

Evgeni Dermendjiev. Unknown Reconstruction of the West Annexe of the Church of the Forty Holy Martyrs in Veliko Tarnovo – 125

Теофил Теофилов. Западната пристройка на църквата „Св. Четиридесет мъченици” в Търнов – възможности за тълкуване и периодизация – 130 стр.

Teofil Teofilov. Possibilities for Interpretation and Periodization of the Western Extension of the „Sts. Forty Martyrs” Church, V. Tumov – 139

Мария Долмова. Накитите от погребенията в манастира „Великата лавра” и църквата „Св. Четиридесет мъченици” – 140 стр.

Maria Dolmova. The Decorations from the Burials in the Great Lavra Monastery and the Forty Holy Martyrs Church – 150

Мирко Робов. Производство на строителна керамика в Търново през втората половина на XII век – 151 стр.

Mirko Robov. Building Pottery Production in Turnovo during the Second Half of the XII Century – 158

Йордан Алексиев. Хотница през средновековието – 163 стр.

Yordan Alexiev. Hotnitza during the Middle Ages – 176

 

СФРАГИСТИКА. ХЕРАЛДИКА – SFRAGISTICS. HERALDICS

Христо Харитонов. Моливдовул на никейския император Теодор І Ласкарис – 177 стр.

Christo Charitonov. The Molivdovul of the Nicaean Emperor Theodore I Lascaris – 182

Иван Йорданов. Печат на Теофилопул от първата половина на XIII век, намерен във Велико Търново – 183 стр.

Ivan Yordanov. Seal of Theophilopulus Found in Veliko Turnovo Dating from the First Half of the 13th c. – 187

Светла Атанасова. Принос към историята на първия герб на град Велико Търново – 188 стр.

Svetla Atanasova. Contribution to the History of the First Coat of Arms of Veliko Turnovo – 193

 

ЕТНОГРАФИЯ – ETHNOGRAPHY

Ивалин Цветков. Празникът Трифон Зарезан в Сухиндол – 194 стр.

Ivalin Tsvetcov. The Celebration of St. Trifon’s Day in the Suhindol Region – 199

 

ИЗКУСТВО ART

Диана Косева, Константин Тотев. Стенописите от наоса и притвора на търновската църква „Св. Четиридесет мъченици” в светлината на последните проучвания – 200 стр.

Diana Kosseva, Konstantin Totev. Wall-paintings in the Naos and the Nartex of „St. Forty Martyrs” Church in Veliko Turnovo in the Light of the Latest Studyings – 221

Венцислав Цонев. Към „Шестоднева” и отражението му в средновековното и ранновъзрожденското изкуство на България – 230 стр.

Ventsislav Tsonev. To the „Shestodnev” and its Reflection in the Bulgarian Art of the Middle Ades and the art of the Early Bulgarian National Revival – 249

 

ПОРТРЕТ

Невяна Пенчева Бъчварова – 250 стр.

Вълка Илчева Петрова – 251 стр.

 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Петьо Пенков. Отчет на Историческия музей – Велико Търново за 1998 година – 254 стр.

Изложби – 260 стр.

Научни конференции – 261 стр.

Дарители и дарения – 261 стр.

Катя Митова. Хроника за дейността на Историческия музей през 1999 година – 264 стр.

Весела Мартинова. Книгообмен 1999 – 268 стр.

Vessela Martinova. Interlibrary Loan 1999 – 268 стр.

ИЗВЕСТИЯ НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 13, 1998 Г.

 

ИСТОРИЯ – HISTORY

Кинка Панайотова. Архивни източници с информация за кооперации от Великотърновски окръг – 7 стр.

Kinka Panayotova Archival Sources about the Co-operative Societes in the County of Veliko Tarnovo – 27

Нели Цонева. По въпроса за административното управление на Павликени след Освобождението – 28 стр.

Nelly Tsoneva. On the Issue about the Administrative Government of Pavlikeni after 1878 – 37

Невяна Бъчварова. Симеон Николов Ванков – живот и дейност (1858 г. – 1937 г.) – 38 стр.

Neviana Bachvarova. Simeon Nikolov Vankov – Life and Career (1858 – 1937) – 52

 

АРХЕОЛОГИЯ – ARCHAEOLOGY

Нeдко Еленски. Материали на прехода от късния неолит към ранния енеолит, произхождащи от землището на с. Хотница, Великотърновско – 53 стр.

Nedko EIenski. Finds from the Transitive Period from the late Neolith to the Early Eneolith Coming from the Region of Hotnitsa Village near Veliko Tarnovo – 58

Вълка Илчева. Хотница-Водопада – селището от преходния период от енеолита към бронзовата епоха (Топография, стратиграфия, обща планировка) – 66 стр.

Valka Ilcheva. Hotnitsa-Vodopada, the Settlement from the Transition Period between the Aenolithic-Chalcolithic and the Bronze Age (Topography, Stratigraphy, Plan) – 83

Павлина Владкова. Амулети от кост и рог от Долна Мизия – 103 стр.

Pavlina Vladkova. Bone and Horn Amulets from Moesia Inferior – 110

Иван Църов. Никополис ад Иструм: архитектурен ред на портика в югозападната част на комплекса на Агората – 111 стр.

Ivan Tsanov. Nicopolis ad Istrum: the Architectural Order of the Portico in the Southwestern Part of the Agora Complex – 117

Анастасия Беливанова. Стъклени купи от римската епоха от фонда на Историческия музей – Велико Търново – 118 стр.

Anastasya Belivanova. Glass Bowls from the Roman Period at the Historical Museum of Veliko Turnovo – 124

Мирко Робов. Каменен калъп за равнораменни кръстове – 126 стр.

Mirko Robov. Stone Cast for Crosses Having Equal Arms – 132

 

НУМИЗМАТИКА. ХЕРАЛДИКА – NUMISMATICS. HERALDICS

Марко Цочев. Колективна находка от провинциални бронзови монети от село Хотница, Великотърновско – 133 стр.

Marco Tsochev. A Group of Provincial Bronze Coins from the Village of Hotnitsa, Veliko Tarnovo District – 144

Светла Aтанасова. Хералдически аспекти на лилията от монетите на цар Иван Срацимир – 145 стр.

Svetla Atanassova. Heraldic Aspects of the Lily on the Coins of King Ivan Sratsimir – 153

Христо Xapитонов. Чуждестранни отличия за българските опълченци в Руско-турската война от 1877 – 1878 г., съхранявани във фонда на Историческия музей Велико Търново – 154 стр.

Christo Charitonov Foreign insignia of Honour for the Bulgarian Volunteers in the Russian-Turkish War 1877 – 1878, Stored in the Veliko Turnovo Historical Museum Fund – 162

Неда Стефанова. Светии – празник на младите булки – 163 стр.

Neda Stefanova. Saints – Young Brides’Festival – 167

Павлина Владева. Душевността и моралът на търновци през XIX век в пътеписите на наши и чужди пътешественици – 168 стр.

Havlina Vladeva. The Spirituality and Morality of the Inhabitants of Turnovo on the XIXth C. in Travel Books of Bulgarian and Foreign Travellers – 174

 

APXИTEКТУPA – ARCHITECTURE

Евгени Дерменджиев. Ранновизаигийската крепост на хълма Девинград при Велико Търново (Фортификация, водоснабдяване, жилищно строителство, планировка и датировка) – 175 стр.

Evgeni Dermendjiev. The Early Byzantine Fortress on tire Devingrad Hill in Veliko Turnovo. Fortifications, Water Supply System, Dwellings, Planning and Dating – 195

Mapгарита Харбова. Средновековната и възрожденската култова архитектура на Търново (XIII – XIX в.) (Приемствеността като основа за развитието на търновските църкви) – 201 стр.

Margarita Harbova. Medieval and Rennaissancc Church Arhitecture of Tumovo in XIIIth – XIXth c. The Succession as a Base for the Development of the Tunovo Churches – 225

 

ИЗКУСТВО ART

Константин Тотев, Диана Косева. Нови данни за стенописите от екзонартекса на църквата „Св. 40 мъченици” във Велико Търново – 226 стр.

Konstantin Totev, Diana Koseva. The New Facts about the Wall-Paintings of the Exonarthex of the „Forty Martyrs” church in Veliko Turnovo – 242

Венцислав Цонев. За някои особености на стенописния цикъл „Шестоднев” от Къпиновския манастир – 253 стр.

Ventsislas Tsonev. About some Peculiarities of the Mural-Painting Cycle „The Shestodnev” from the Kapinovo Monastery – 260

Константин Тотев. Процесийни кръстове от Търново – 261 стр.

Konstantin Totev. Procession Crosses from Tarnovgrad – 281

 

РЕСТАВРАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ – RESTAURATION AND CONSERVATION

Иван Чокоев. Някои наблюдения върху текстилни материали от некропола на църквата „Св. Четиридесет мъченици” във Велико Търново (Проучвания 1992 – 1993) – 282 стр.

lvan Chokoev. Observations on some Textiles from the Semetery of the Churh of the Forty Holy Martyrs in Veliko Tunovo (Excavations 1992 – 1993) – 296

 

НОВИ ПОСТЪПЛЕНИЯ NEW RECEIPTS

Тинка Минчева, Николай Астарджиев. Знамето на Великотърновската националлиберална младежка група „Стефан Стамболов” – 297 стр.

Tyanka Мincheva, Nikolai Astardjiev. The Flag of the Stefan Stambolov National-Liberal Junior Association in Veliko Tarnovo – 300

 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Петьо Пенков. Отчет на Историческия музей – Велико Търново за 1997 г. – 303 стр.

Музейни обекти и експозиции – 309 стр.

Изложби – 309 стр.

Научни конференции (1997 – 98 г.) – 311 стр.

Дарители и дарения през 1997 г. – 311 стр.

Вълка Илиева, Христо Харитонов. Хроника за дейността на Историческия музей през 1998 година – 313 стр.

Весела Мартинова. Книгообмен 1997/1998 – 317 стр.

Vessela Martinova. Interlibrary Loan 1997/1998 – 317

ИЗВЕСТИЯ НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 12, 1997 Г.

 

ИСТОРИЯ – HISTORY

Кинка Панайотова. Организационно състояние и проблеми на Великотърновската окръжна земеделска дружба през управлението на БЗНС (1919 – 1923) – 7 стр.

Kinka Panayotova. Problems of organization and state of Veliko Turnovo county agrarian association during the government of the Bulgarian agrarian union (BAU) – 1919/1923 – 37

 

АРХЕОЛОГИЯ – ARCHAEOLOGY

Петър Станев. Неолитна селищна могила Самоводене – резултати от досегашните проучвания – 38 стр.

Peter Stanev. Neolithic Tell Samovodene – Results of the Investigations received up to now – 57

Евлоги Данков. Една хипотеза за семиотична интерпретация на геометричния модел на човека (като микрокосмос) от Орловец – 71 стр.

Evlogi Dankov. A Hypothesis about the semiotic interpretation of the geometrical model of the man (as microcosmos) from Orlovet – 79

Недко Еленски. Костени идоли от селищната могила до село Хотница, Великотърновско – 81 стр.

Nedko Elensky. Bone idols of tell near Hotnica, VelikoTurnovo area – 89

Вълка Илчева. Технология и класификация на керамиката на селища от преходния период от енеолита към бронзовата епоха в средния басейн на река Янтра – 91 стр.

Vulka Ilcheva. Technology and classification of pottery of villages from eneolithic/early bronze age transition in the middle basin of river Jantra – 106

Pavlina Vladkova. Water-supply and drainage of a willa suburbana in Novae – 114

Павлина Владкова. Водоснабдяване и канализация на вила субурбана в Нове – 119 стр.

Иван Църов. Един римски викус край село Камен, Великотърновско – 124 стр.

Ivan Tsarov. The roman vicus in the village of Kamen, Veliko Turnovo area – 133

Мирко Робов. Керамична пещ в западното подножие на хълма „Момина крепост“ във Велико Търново – 136 стр.

Mirko Robov. Pottery furnace at the weest foot of the hill „Momina krepost” in Veliko Turnovo – 141

Константин Тотев, Евгени Дерменджиев. За функциите на ранновизантийското укрепление край река Янтра във Велико Търново – 143 стр.

Konstantin Totev, Evgeni Dermendjiev. On the function of the early-Byzantine fortification along the river of Jantra in Veliko Turnovo – 152

 

НУМИЗМАТИКА – NUMISMATICS

Марко Цочев. Колективна находка от бронзови монети от село Къпиново, Великотърновско – 156 стр.

Marko Tsochev. A Hoard of Bronze coins from the village of Kapinovo, Veliko Turnovo area – 168

Христо Харитонов. Семиотични аспекти на монетната иконография в контекста на средновековната българска култура – 169 стр.

Hristo Haritonov. Semiotic aspects of the monetary iconography in the context of the medieval bulgarien culture – 183

 

ХЕРАЛДИКА – HERALDRY

Светла Атанасова. Опит за ново тълкуване на изображението на двуглавия орел от саркофага на цар Иван Александър – 184 стр.

Svetla Atanasova. An Attempt Аt New Interpretation of the Tow-Headed on tzar Ivan Alexander’s Sarcophagus – 193

 

ИЗКУСТВО – ART

Мария Долмова-Лукановска. Скъпоценните камъни в средновековните накити на Търновград – 195 стр.

Maria Dolmova-Lukanovska. The precious stones in the mediaeval adornments in the town of Turnovgrad – 215

Диана Косева-Тотева За една група светогорски щампи от Великотърновския музей – връзки и влияния върху българската възрожденска иконопис – 226 стр.

Diana Koseva-Toteva. Concerning group of mount athos woodcuts from the museum of Veliko Turnovo – Relations and influences on the Bulgarian national revival iconography – 231

 

АРХИТЕКТУРА – ARCHITECTURE

Хитко Вачев. Условия и фактори за черковното строителство в търновската митрополия през XV – XVII век – 237 стр.

Hitko Vatchev. Conditions and factors for church building in Turnovo bishopric in 15 – 17 c. – 246

Павлина Владева. Търновската архитектура през Възраждането в пътеписите на наши и чужди пътешественици  – 247 стр.

Pavlina Vladeva. The architecture of Veliko Turnovo during the revival period in the travel books of bulgarian and foreign travelers – 251

 

АРХИВИСТИКА – ARCHIVAL SCIENCE

Ася Стефанова. Централен военен архив – авторитетно средище на регионалната и националната военна памет – 254 стр.

Asja Stefanova. General military archive – authoritative center of the national and district military memory – 257

 

КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ – CONSERVATION and RESTAURATION

Julia Gencheva. Ethics and conservation – a conservator’s opinion – 258

Юлия Генчева. Етика и консервация – позиция на специалиста – 264 стр.

Иван Чокоев.Един метод за борба с рецидивната корозия на археологически находки от мед и медни сплави – 265 стр.

Ivan Tchokoev. A method for fight against the bronze disease on archeological finds of copper and copper allois – 269

 

IN MEMORIAM

Петър Станев. Богдан Желев Султов – петнадесет години от смъртта му – 270 стр.

 

РЕЦЕНЗИЯ – REVIEW

Хитко Вачев. И. Тютюнджиев. Търновската митрополия през XVII и първата половина на XVIII век. По документи от архива на метоха „Божи гроб” на Ерусалимската патриаршия в Царибрад. В. Търново, 1996, 129 с. – 271 стр.

 

ХРОНИКА – CHRONICLE

Невяна Бъчварова. Дейността на Историческия музей 1996 – 1997 г. – 276 стр.

Светла Атанасова, Весела Мартинова. Книгообмен 1994/1997 – 277 стр.

Svetla Atanasova, Vesela Martinova. Interlibrary loan 1994/1997 – 281

ИЗВЕСТИЯ НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 11, 1996 Г.

 

ИСТОРИЯ – HISTORY

Кинка Панайотова. Към въпроса за стопанската политика на българските правителства по време на Първата световна война (1915 – 1918) – 7 стр.

Kinka Panayotova. On the economic polyci of the Bulgari an governments during the First World War (1915 – 1918) – 22

Невяна Бъчварова. Хараламби П. Джамджиев – основоположник на българската авиация (120 години от рождението му) – 23 стр.

Nevyana Bachvarova. Haralamby Petrov Djamdjiev – founder of the Bulgarian aviation …40

 

АРХЕОЛОГИЯ – ARCHAEOLOGY

Петър Станев. Технология, типология, генезис и синхронизация на керамиката от терасното неолитно селище Качица, Велико Търново – 41 стр.

Peter Stanev. Technology, typifacation, genesis and synchronization of the ceramics from the terraced neolithic settlement Kachica, Veliko Turnovo – 60

Вълка Илчева. Технология и класификация на керамиката от Хотница-Водопада – преходен период от енеолита към бронзовата ера – 87 стр.

Vulka Ilcheva. Technology and clasification of the pottery from Hotnitza-Waterfall – transition period from eneolite to bronze era – 110

Павлина Владкова. Костени тоалетни принадлежности от Нове – 141 стр.

Pavlina Vladkova. Bone toilet personal belongings from Novae – 150

Евлоги Данков. Култът към Гения на смъртта в контекста на античната философска култура и неговото изображение в Никополис ад Иструм – 155 стр.

Evlogi Dankov. The cult of Death Genius in the context of the classical philosophical culture and its effigu in Nicopolis ad Istrum – 163

Константин Тотев, Иван Чокоев. История на проучването на некропола на търновската църква „Св. 40 мъченици” – 165 стр.

Konstantin Totev, Ivan Chokoev. History of the investigation of the necropolis of the Forty Holi Martyrs church in Veliko Turnovo – 172

Хитко Вачев. Социална функция на енорийския храм през XV – XVII в. – 175 стр.

Hitko Vachev. Social function of the parish church in the 15th – 17th c. – 205

Марко Цочев. Редки златни монети от фонда на Исторически музей – В. Търново – 207 стр.

Marko Tsochev. Exceptional gold coins among the Museum pieces in Veliko Turnovo – 208

Марко Цочев, Милко Димов. Непубликувани монети на Никополис ад Иструм – 211 стр.

Marko Tsochev, Milcho Dimov. Unpublished coins from Nicopolis ad Istrum – 214

Христо Харитонов. Възпоменателен медал c изображенията на св. св Кирил и Методий – 215 стр.

Hristo Haritonov. Commemorative medal with the images of ss Cyril and Methodius – 220

 

ЕТНОГРАФИЯ – ETHNOGRAPHY

Павлина Владева. Занаятите, търговията и транспортът в Търново през Възраждането в пътеписите на наши и чужди пътешественици – 221 стр.

Pavlina Vladeva. The crafts, the commerce, the transport in Turnovo during the revival period according to foreign and Bulgarian travelers – 228

Тянка Минчева. Демографски промени във великотърновските села Балканци, Владислав и Благоево след Освобождението – 229 стр.

Tyanka Mincheva. Demographic changes in the villages Balkantsi, Vladislav and Blagoevo, V. Turnovo district after the liberation – 324

 

КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ

Иван Чокоев. Към отстраняването на корозионни продукти от повърхността на предмети, изработени от мед и медни сплави – 235 стр.

Ivan Chokoev. On the removal of corrosive substances from copper and copper alloy surfaces – 238

Иван Чокоев, Антонина Костова. За консервацията на оловната матрица с името на цар Иван Шишман – 239 стр.

Ivan Chokoev, Antonina Kostova. On the conservation of the lead matrix bearing the name of czar Ivan Shishman – 245

 

ПАМЕТ

Петър Станев. Рафаил Попов (1876 – 1940) – 246 стр.

 

ХРОНИКА

Васил Мутафов247 стр.

ИЗВЕСТИЯ НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 10, 1995 Г.

 

ИСТОРИЯ – HISTORY

Кинка Панайотова. Стопанската структура на Велико Търново от средата на XIX в. до 1944 г. – 7 стр.

Kinka Panayotova. The economic structure of Veliko Turnovo from the middle of XIXth c. till 1944 – 43

Тянка Минчева. Още за просветната и революционна дейност в Капиновския манастир „Св. Никола” и село Капиново през Възраждането – 45 стр.

Tyanka Mincheva. Some more about the enlightment and revolutionary activity carried out in Kapinovo monastery „St. Nikola” and the village of Kapinovo in the Renaissance – 55

 

АРХЕОЛОГИЯ – ARCHAEOLOGY

Петър Станев. Топография и стратиграфия на неолитен комплекс Орловец. Жилищна архитектура на раннонеолитното селище (Принос кьм проучването на първите фази на ранния керамичен неолит на Югоизточна Европа) – 57 стр.

Petar Stanev. Topography and stratigraphy of neolitic complex Orlovets. Housing architecture of the early-neolithic settlement – 66

Иван Църов. Ара със сакрален надпис от Никополис ад Иструм – 67 стр.

Ivan Tsurov. Arch with sacral inscription from Nicopolis ad Istrum – 73

Павлина Владкова. Графити вьрху глинени изделия от античните керамични центрове на територията на Никополис ад Иструм – 75 стр.

Pavlina Vladkova. Graphites on ceramic articles from the ancient ceramic centres on the area of Nicopolis ad Istrum – 86

Марко Цочев. Колективна находка от бронзови монети от с. Родина, Великотърновско –  87 стр.

Marko Tsochev. Collective find of bronze coins from the village of Rodina, the region of Veliko Turnovo – 100

Иван Бъчваров. Географска и типологична характеристика на разпространението на средновековния накит прочелник – 101 стр.

Ivan Buchvarov. Geografic and typological characteristics of the medieval adornment heddresses spreading – 108

Конст.Тотев, Иван Чокоев. Еврейският квартал в столич. Търнов – 109 стр.

Konst.Totev, Ivan Chokoev. The jewish necrop in capital Turnov – 115

 

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Лазар Нинов, Вълка Илчева. Домашните и диви животни от праисторическото селище Хотница-Водопада – 117 стр.

Lazar Ninov, Vulka Ilcheva. Domestic and wild animals from the prehistorical settlement Hotnitsa-The falls in the period of transition from eneolith to the bronze age – 144

Диана Косева-Тотева. Икони от манастира „Св. Богородица“ в Арбанаси (XVII – XVIII в. ) – 145 стр.

Diana Koseva-Toteva. Icons from Virgin Mary monastery in Arbanassi – 145

 

ЛЕТОПИСИ

Невяна Бъчварова. Летопис на Общинския народен съвет в град Велико Търново (1944 – 1989 г.) – 151 стр.

Nevjana Butchvarova. Annals of the townhall in Veliko Turnovo (1944 – 1989) – 151

 

КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ

Иван Чокоев. За консервацията на съдовете, покрити с калай – 199 стр.

Ivan Chokoev. On the conservation of copper utensils coated with tin – 199

 

IM MEMORIAM

Йордан Алексиев. Въло Цанков Вълов – 205 стр.

ИЗВЕСТИЯ НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 9, 1994 Г.

 

In memoriam. Петко Мачковски (1946 – 1993) – 7 стр.

Андрю Поултър. Никополис ад Иструм – анатомия на гръко-римския град – 11 стр.

 

ИСТОРИЯ – HISTORY

Невяна Бъчварова. Опазване и проучване на старините във В. Търново и дейността на Тодор Николов (1919 – 1945) – 37 стр.

Nevjana Butchvarova. Researhe and preservation of the historical monuments in V. Turnovo and the contribution of Todor Nicolov (1919 – 1945) – 64

Ваня Станчева. Подпоручик Александър Панайотов – 65 стр.

Vanya Stancheva. Alexander Panayotov – 70

Кинка Панайотова. Неизвестен летопис върху стара дървена врата в Асенова махала във В. Търново (1822 – 1924) – 71 стр.

Kinka Panajotova. An unknown chronicle on a wodeen door in Assenov quarter of V. Turnovo – 88

 

АРХЕОЛОГИЯ – ARCHAEOLOGY

П. Станев, Е. Найденова, Н. Еленски. Археологически проучвания в землището на с. Орловец, Полскотръмбешка община – 89 стр.

Р. Stanev, Е. Najdenova, N. Elenski. Archaelogical excavations on the territory of the village of Orlovets, Polski Trambesh community – 95

Иван Църов. Въоръжение от късножелязната епоха от региона на В.Търново – 97 стр.

Ivan Tsarov. Armoury from the late iron age in the region of V.Turnovo – 113

Константин Дочев. Монетни находки от хълма Момина крепост във В. Търново – 125 стр.

Konstantin Dotchev. Coin finding from the hill of Momina krepost in V. Turnovo – 132

Константин Тотев. Сребърен обков от старите разкопки на Трапезица – 133 стр.

Konstantin Totev. A silver reponsse cover from the old excavations on the hill of

Trapesitsa – 140

Мирко Робов. Новите проучвания в западното подножие на хълма Момина крепост във В. Търново – 141 стр.

Robov. New excavations in the western foothills of the hill of Momina krepost in V. Turnovo – 146

Йордан Алексиев. Епиграфският материал от Търнов – 147 стр.

Jordan Alexiev. Epigrphic material from Turnov – 165

 

ЕТНОГРАФИЯETNOGRAPHY

Златка Генова. Към съставянето на речник на българските грънчарски наименования –

167 стр.

Zlatka Ghenova. On the compling of a glossary of the ceramic nomenclature – 182

Теодора Рогева. Календарни празници в Лясковец и околните села през първата половина на XX в. – 183 стр.

Teodora Rogheva. Calendar holidays in Lyaskovets and in the villages nearby during the first halt or XXth c. – 207

 

КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯCONSERVATION

Ив. Чокоев, А. Костова. Някои аспекти от почистването и защитата на музейното сребро – 209 стр.

I.Chokoev, A. Kostova. Some aspects of the cleaning and protection of the silverware in the muzeums – 232

Диана Тотева. Новооткрита икона на Богородица Одигитрия с пророци – 233 стр.

Diana Toteva. The newly discovered icon of the Virgin Mary Hodigitria with prophets – 238

 

ДОКУМЕНТИDOCUMENTS

Окръжно до местните партийни комитети, 1907 г. – 239 стр.

Позив към жените на света, 1915 г. – 241 стр.

Изложение от Комитета за културното и стопанско повдигане гр. В. Търново, 1942 г. – 242 стр.

 

ВЕСТИNEWS

Диана Тотева. Иконописна изложба на Великотърновския музей в Англия – 247 стр.

ИЗВЕСТИЯ НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 8, 1993 Г.

 

Кинка Панайотова. Социалната структура на населението на Велико Търново, Горна Оряховяца и Лясковец (1878 – 1944 г.) – 7 стр.

Kinka Panayotova. Social strukture of the population in Veliko Turnovo, Gorna Oryahovitsa and Lyaskovets (1878 – 1944) – 36

 

ИСТОРИЯ – HISTORY

Светлозара Чепкънова-Станева. Участие на висшето българско духовенство в Учредителното събрание – 37 стр.

Svetlozara Chеpkanova-Stanеva. Participation of High-ranking Clergymen in the Consiltuent Assembly – 43

Тянка Минчева. Приносът на Иван П. Славейков за развитието на читалище „Трудолюбие“ – Трявна и „Надежда“ – В. Търново – 45 стр.

Tyanka Mincheva. The contribution of Ivan P. Slaveikov to cultural clubs in Tryavna and in Veliko Turnovo – 55

Невяна Бъчварова. Държавната културна политика и проблеми на музея при читалище „Надежда” във Велико Търново (1871 – 1945 г.) – 57 стр.

Nevjana Butchvarova. The state cultural politics and the problems of the museum at the cultural club of „Nadezhda” in Veliko Turnovo (1871 – 1945) – 74

Тодор Николов. Леон Филипов – 77 стр.

Todor Nikolov. Leon Filipov – 77

Радка Цонева. Принос към историята за изграждане на военен клуб във Велико Търново – 83 стр.

Radka Tsonеva. Contribution to the history of the military club in Veliko Turnovo – 89

 

АРХЕОЛОГИЯ – ARCHAEOLOGY

Вълка Илчева. Археологическо проучване на Ново село, Великотърновско – 91 стр.

Vulka Ilcheva. Arhaeological excavation work in Novo selo, V. Turnovo district – 96

Павлина Владкова, Пепа Лунгарова. Двуезичен надгробен паметник от римската епоха от Горна Оряховица – 97 стр.

Pavlina Vladkova, Pepa Loungarova. Bilingual tombstone from roman times found near the town G. Oryahovitsa – 103

Иван Църов. Мраморна глава на Пан от Никополис ад Иструм – 105 стр.

Ivan Tsarov. A marble head of a Pan from Nicopolis ad Istrum – 108

Йордан Алексиев. Проучвания на средновековни обекти във В. Търново и региона (история, резултати, проблеми) – 109 стр.

Yordan Alexiev. Excavation work on medieval sites In V. Turnovo and in the pertaining region (history, results, problems) – 120

Константин Тотев. Рядък мeдальон от клетъчен емайл, открит на Царевец – 121 стр.

Konstantin Totev. A rare medallion of cellular enamel found un the hill Tsarevets – 124

Константин Дочев. Колективна находка с медни монети (XIII в.) от манастира „Св. Димитър”, В. Търново – 125 стр.

Konstantin Dotchev. Collective find of copper coins (XIII c) from „S. Dimiter” monastery, V. Turnovo – 129

Иван Бъчваров. Колективни монетни находки oт средновековния некропол (XIV в.) при с. Янтра, Горнооряховска община – 131 стр.

Ivan Butchvarov. Collective coin finds from a medieval necropolis (XIV c) near the village of Yantra district of G. Oryahovitsa – 135

Хитко Вачев. Бележки върху архитектурата и датата на църквата „Св. Атанас” в Г. Оряховица – 137 стр.

Hitko Vatchev. Notes on the dating and architecture of „Saint Atanass“ church in G. Oryabovitsa – 143

 

ЕТНОГРАФИЯETNOGRAPHY

Златка Генова. За наименованията в българското грънчарство – 145 стр.

Zlatka Ghenova. About the names in the bulgarian pottery-making – 151

Васил Мутафов. Традиционна народна керамика (XIX – XX в.) от фонда на Исторически музей – Велико Търново – 153 стр.

Vassil Moutafov. Traditional popular ceramics XIX – XX сс  – 157

 

ДОКУМЕНТИDOCUMENTS

Ваня Станчева. Из протоколната книга на дружеството „Дом за изкуство и просвета” – Велико Търново (1932 – 1944 г.) – 159 стр.

Vanya Stancheva. Documents from museum – V. Turnovo – 159

 

КРИТИКА И РЕЦЕНЗИИCRITICISM AND REVIEW

Хитко Вачев. За и против една нова интерпретация на проблемите на българската църковна архитектура – 170 стр.

Hitko Vatchev. The pros and cons of a new interpretation about the problems of the Bulgarian religiou arhitecture (M. Kiel, Art and societi of Bulgaria in the turkish period. Van gorcum, Assen, Maastricht, 1985, 400 pp) – 170

 

КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ – CONSERVATION AND RESTORATION

Юлия Генчева, Петър Станев. Технология на орнамента на фината керамика от селищата Качица – Велико Търново и Клисе баир до с. Шемшево от прехода от енеолита към бронзовата епоха – 179 стр.

Julia Ghencheva. Peter Stanev. Technology of the ornamentation of the fine ceramics from the settlements of: Kachitsa – Veiico Turnovo and Klisse bair the village of Shemshevo from the transitional period from eneolitic to bronse age – 183

 

СЪВРЕМЕННИЦИCONTEMPORARIS

Румяна Начева. Мариана Паунова – 185 стр.

Rumyana Nacheva. Mariana Paunova-Algi – 187

 

HA ПАМЕТIN MEMORIAM

Йордан Алексиев. Атанас Писарев (1936 – 1992) – 189 стр.

Yordan Alexsiev. Atanass Pissarev – 189

 

ВЕСТИNEWS193 стр.

ИЗВЕСТИЯ НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 7, 1992 Г.

 

Йордан Алексиев, Хитко Вачев. Средновековната крепост „Ряховец” при Горна Оряховица – 7 стр.

Yordan Alexiev, Hitko Vatchev. The medieval fortress of „Ryahovets” near town of Gorna Oryahovitsa – 40

Иван Бъчваров. Монетни находки от крепостта „Ряховец” – 41 стр.

Ivan Butchvarov. Coin findings in the fortress of „Ryahovets” – 53

 

ИСТОРИЯHISTORY

Тянка Минчева. Още за участието на жените от Първи Търновски революционен окръг в Априлското въстание 1876 година – 59 стр.

Tyanca Mincheva. Women from Velico Turnovo revolutionary districttaking part in the April uprising of 1876 – 72

Кинка Панайотова. Стопанската структура на Горна Оряховица през периода 1878 – 1944 – 73 стр.

Kinka Panayotova. Economic structure of Gorna Oryahovitsa in the period 1878 – 1944 . ..91

Кинка Панайотова, Ваня Станчева. Приносът на Константин, Недялко и Ангел Каранешеви в обществено-политическия и културен живот на Великотърновския край – 93 стр.

Kinka Panayotova, Vanya Stancheva. The contribution of Konstantin, Nedyalko and Angel Karaneshevi to the social, political and cultural life in the region of Velico Turnovo – 115

 

АРХЕОЛОГИЯ ARCHAEOLOGY

Лазар Нинов, Петър Станев. Животновъдна и ловностопанска дейност на населението от неолитната селищна могила Самоводене – 117 стр.

Lazar Ninov, Petar Stanev. Stock-breeding and hunting in the settlement mound of Samovodene in neolithic times – 125

Вълка Илчева. Глинена идолна пластика от праисторическото селище Хотница – Водопада – 127 стр.

Valca Ilcheva. Clay Idol plastics from the prehistoric settlement village Hotnica  – 133

Павлина Владкова. Проучвания на римската и ранновизантийската култура във Великотърновския регион. Резултати и проблеми – 135 стр.

Pavlina Vladkova. Roman and early byzantine culture in the region of Velico Turnovo. Results and problems – 146

Иван Църов. Медицински и фармацевтични инструменти и пособия от Никополис ад Иструм и градската му територия – 147 стр.

Ivan Tsarov. Medical and pharmaceutical equipment and instruments from Nicopolis ad Istrum and pertaining territory – 152

Соня Султова. Теракотови статуетки на Афродита от керамичния център в Бутово – 153 стр.

Sonya Soultova. Terracotta statues of Aphrodite from the ceramic centre in Boutovo – 157 стр.

Атанас Писарев. Археологическо проучване на обект 12–С на хълма Царевец във Велико Търново – 159 стр.

Atanas Pissarev. Archeological excavations on the hill of Tsarevets site 12–C in Velico Turnovo – 169

Христо Харитонов. Класификация на находките от монети, използвани с вторична функция през XV – XVIII век на територията на днешна Северна България – 171

Christo Haritonov. Classification of coin findings used with a secondary function during XV – XVIII centuries on the territory of the northern part of present day Bulgaria – 191

 

ЕТНОГРАФИЯ – ETHNOGRAPHY

Васил Мутафов. Етнодемографски, социален и стопански облик на град Горна Оряховица – XV – XVIII век – 193 стр.

Vasil Moutafov. The Ethnodemographic, social and economic life in the town of Gorna Oryahovitsa in XV – XVIII century – 212

Теодора Рогева. Народни обичаи при бременност, раждане и отглеждане на детето в Лясковец и околните села – 215 стр.

Teodora Rogheva. Customs connected with pregnacy, childbirth and bringing up of children in the town of Lyaskovets and the villages nearly – 225

 

КОНСЕРВАЦИЯ – CONSERVATION

Юлия Генчева. Консервационно-техническа експертиза на глинено съоръжение от неолитна селищна могила Самоводене – 227 стр.

Julia Ghentcheva. Conservational-technical expertise of pottery equipment in the neolithic settlement mound of Samovodene – 233

 

ИЗ ФОНДОВЕТЕ HA МУЗЕЯ – FROM THE FONDS OF THE MUSEUM

Нумизматика – 234 стр.

Обръщение нa Търновската община от 1867 година – 235 стр.

Протокол от изборите за Второто Велико Народно събрание 1881 година – 236 стр.

 

ХРОНИКА – CRONICLE

Диана Косева. Икони от Великотърновския музей по световните изложбени зали – 238 стр.

Diana Kosseva. The icons of Turnovo at the world’s exhеbition halls – 238

Невяна Бъчварова. Хроника 1991 – 242 стр.

Nevyana Bachvarova. Cronicle 1991 – 242

ИЗВЕСТИЯ НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 6, 1991 Г.

 

Невяна Бъчварова. 120 години Исторически музей в град Велико Търново – 5 стр.

Nevyana Buchvarova. 120 anniversary of the historical musеum in Veliko Turnovo – 28

 

ИСТОРИЯ – HISTORY

Светлозара Чепкънова-Cтанева. Към въпроса за демографската характеристика на селата Плаково, Капиново, Велчево, Миндя, Присово, Пчелище и Церова кория през епохата на османското владичество – 29 стр.

Svetlozara Chepkunova-Staneva. More about the demographic characteristics of the villages of Plakovo, Kapinovo, Velchevo, Mindya, Prissovo, Pchelishte and Tserova korija inder the Ottoman rule – 36

Хитко Вачев. Някои виждания пo проблемите в една хипотеза (М. Харбова. Научна хипотеза за Арбанаси (старинното Загорие) като елемент в структурата на старопрестолния Търновград – 37 стр.

Hitco Vatchev. Some views оп the problеms in a hypothesis (M. Harbova. A Scientific Hypothesis about Arbanassi (the earlier Zagorie) being a components of the frame – work of the old capital Turnovgrad) – 45

Петър Зафиров, Хитко Вачев. Приписки от XIX век върху богослужебни книги от Елена – 45 стр.

Реter Zaphirov, Hitco Vatchev. Marginal notes in lithurgical books from the town of Elena in the XIX c. – 49

Цветана Павловска. Стефан Стамболов като заместник на В. Левски – 50 стр.

Tzvetana Pavlovska. Stefan Stambolov us а successor of V. Levski – 60

Tянка Минчева. Депутатите от Търновска губерния в Учредителното събрание 1879 година – 61 стр.

Tyanca Mincheva. The deputies from the province of Turnovo and constituent assembly of 1879 – 75

Кинка Панайотова. Дислокация на българските дружини в района на Търново през 1877 – 1884 г. – 76 стр.

Kinka Panayotova. Military detacnments in V. Turnovo 1877 – 1884 – 90

Ваня Станчева. Генерал-майор Сава Муткуров – 91 стр.

Vanya Stancheva. Major-general Sava Moutkourov – 98

 

АРХЕОЛОГИЯARCHAEOLOGY

Петър Станев. Резултати и перспективи на праисторическите изследвания във Великотърновския регион – 99 стр.

Peter Stanev. Results and perspectives of the prehistoric research in the region of V. Turnovo – 107

Юлия Генчева. Тeхнико-технологично изследване на глинен съд от неолитна селищна могила Самоводене – 108 стр.

Julia Ghencheva. Tehnological test of а clay  utensiI from the neolithical settlement mound of Samovodene – 115

Соня Султова. Глинени лампи тип „Бутово” – 116 стр.

Sonya Soultova. Clay lamps type „Boutovo – 128

Павлина Владкова. Декоративни орнаменти върху глинените подноси от територията на Никополис ад Иструм – 129 стр.

Pavlina Vladkova. Ornamental designt on clay trays from the teritory of Nicopolis ad Istrum – 137

Иван Църов. Бюст на император Комод от Павликени – 138 стр.

Ivan Tsarov. А bust of emperor Commod from Pavlikeni – 140

Марко Цочев. Колективна находка от бронзови монети от с. Благоeво, Великотърновско – 149 стр.

Marko Tzotchev. А collective find of bronze coins in the village of Blagoevo, district of V. Turnovo – 158

 

ЕТНОГРАФИЯETHNOGRAPHY

Васил Мутафов. Поселищен, градоустройствен и архитектурен облик на Великотърновския край в края на XIX и началото на XX век – 159 стр.

Vassil Moutafov. А survey of the settlements the lay-onts of towns and the architecture in the region of V. Turnovo at the turn of the century – 182

Теодора Рогева. Сватбени обичаи в Лясковец и околните села – 183 стр.

Theodora Rogheva. Wedding customs in the town of Lyaskovets and in the surrounding villages – 191

 

РЕСТАВРАЦИЯRESTORATION

Диана Косева. Реставрационно-консервационни проблеми на търновските таблетки – 192 стр.

Diana Kosseva. Restoration-concervation problems of the tablets-of-icons from V. Turnovo –

195 стр.

ИЗВЕСТИЯ НА ОКРЪЖНИЯ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 5, 1972 г.

 

Йордан Алексиев. Още за историята на археологическото дружество във Велико Търново – 5 стр.

Богдан Султов. Производство на релефна керамика в Долна Мизия – 21 стр.

Петър Славчев. Стари селища и находки в землището на гр. Лясковец – 31 стр.

Никола Ангелов. Към въпроса за развитието на занаятите в средноковния Търновград npeз XIII – XIV в. – 51 стр.

Атанас Попов. Старопланинската укрепителна система за защитата на средновековния Търновград – 65 стр.

Тoдop Герасимов. Чий е надгробният паметник от Царевец в Търново – 123 стр.

В. Герасимова. Кръстът на севаст Берислав – 129 стр.

Бистра Цветкова. За съдбата на средновековната българска столица Търново след падането й под турска власт – 139 стр.

Бистра Цветкова. Обществено-икономическо развитие на Елена и Еленския край през епохата на османското владичество – 151 стр.

Тодорка Драганова. Търново през XIX век (Градоустройствен облик но документи, пътеписи, спомени на съвременници и снимки) – 163 стр.

Велко Тонев. Няколко документа зa въстанията в Търновския край през 1862 и 1876 г. – 215 стр.

Димитър Минчев. Велико Търново и руската консулска поща прeз XIX век – 227 стр.

Тодop Овчаров. Документи за дейността на Великотърновския и местен комитет на БКП и на партийната група и с. Шемшево, В. Търновски окръг – 231 стр.

Кинка Панайотова. Изграждане на енергийната база на капиталистическата индустрия във Великотърновски окръг (1910 – 1947 г.) – 251 стр.

Атанас Писарев, Марко Цочев. Колективна находка от европейски и турски монети от с. Беляковец, Великотърновско – 275 стр.

Иван Кокорков. Едни османски документ  за историята на църквата „Св. Никола” в Горна Оряховица – 287 стр.

Николай Колев. Техническо и терминологично изследване на една част от севернобългарската кола – 291

 

Jordan Аlexiеw. Zur Geschichte des archälogischen Vereinsn Veliko Tirnowo – 5

Bogdan Sultow. Herstellung von Reliefkeramik in Niedermisien – 21

Petar Slawtschew. Alte Siedlungen und Funde auf dem Territorium der Stadt Ljaskowets – 31

Nikola Angelow. Zur Frage über die Entwicklung der Handwerke im mittelalterlichen Tirnowgrad im 13 – 14 Jahrh. – 51

Atanas Pороw. Das Befestigungssystem in Stara Planina zur Verteidigung des mittelalterlichen Tirnowgrad – 65

Gerasimow. Das Grabmal von Burd Tzarevetx in Tirnowo – 121

GerasimowaTomova. Das Kreuz des Sevast Berislav – 129

Bistra Zwetkowa. Vom Schicksal der mittelalterlichen hulgarischen Hauptstadt Tirnowo nach der Eroberung durch die Türken – 139

Bistra Zwetkowa. Gesellschaftliche und ökonomische Fntwicklung der Stadt Elena und Umgebung während der Osmanischen Herrschaft – 151

Todorka Draganowa. Tirnowo im 19 Jahrh. (Stadtgepräge nach Urkunden, Reisebeschreibungen, zeitgenössischen, Erinneerungen und Fotos) – 163

Welko Tоnеw. Finige Dokumente über die Aufstände im Gebiet von Tirnowo 1862 und 1876 – 215

Dimitir N. Mintschew. Veliko Tirnowo und die russische Konsulatposl im 19 Jahrh. – 227

Todor D. Owtscharow. Dokumente über die Tätigkeit doe örtlichen und Bezirkskomitees der BKP in Tirnowo und der Parteigruppe in Schemschewo, Bez. Tirnowo – 231

Kinka Panajotowa. Aufbau der Energiebasis der kapitalistischen Industrie im Bezirk Tirnowo in den Jahren (1910 – 1947) – 251

Atanas Pissarew, Marko Zotschew. Kollektivfund europäischen und türkischen Munzen aus Beljakowetz, Bezirk Veliko Tirnowo – 275

Iwan Kokorkow. Ein osmanisches zur Geschichte der Kirche „Sv. Nikola” in Gorna Orjachowitza – 287

Nikolaj Kolew. Technische und terminologische Erforschung eines Teils des nordbulgirischen Wagens – 291

ИЗВЕСТИЯ НА ОКРЪЖНИЯ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 4, 1968 Г.

 

Н. Ангелов. Към въпроса за старите изображения на средновековния град Търново – 1 стр.

Я.Николова. Църквата „Св. Параскева” във Велико Търново  – 17 стр.

Т. Герасимов. Паричният пазар в тържището Дискодуратера  – 25 стр.

Б. Султов. Антични гробни находки във Великотърновски окръг – 41 стр.

Я. Николова. Две нови жилища в подножието на хълма „Момина крепост” във Велико Търново – 57 стр.

Т. Драганова. Икономическо развитие на Велико Търново през епохата на Възраждането. Част І – 67 стр.

П. Ибрншимова. Освобождението на Велико Търново – 91 стр.

Д. Овчаров. Неуспешен опит за създаване на редовна българска войска по време на Освободителната война 1877 – 1878 г. – 97 стр.

Н. Бонев. Развитието на младежкото революционно движение във Великотърновски окръг. Част I  – 103 стр.

К. Панайотова. Първата българска фабрика за производство на филц и кече – 127 стр.

Н. Иванов. Неизвестни портрети на Арно Новак във Великотърновската галерия – 135 стр.

Т. Драганова. Тодор Николов Иванов (1884 – 1957)  – 139 стр.

 

Angelov. Zur Frage über die alten Darstellungen der mittelalterlichen Stadt Tirnovo – 1

Nikolova. Die Kirche der HI. Paraskewa in V. Tirnovo – 17

Gerassimov. Der antike Emporium in Discoduratera – 25

Sultov. Antike Grabesfunde im Bezirk V. Tirnovo – 41

Nikolova. Zwei neuentdeckte Wohnungen am Fnsse des Hügels „Momina Krepost” in V. Tirnovo – 57

Draganova. Ökonomische Entwicklung der Stadt V. Tirnovo in der Zeit der Renaissance – 67

Ibrischimova. Die Befreiung der Stadt V. Tirnovo – 91

Ovtscharov. Ein erfolgloser Versuch in der Zeit des Befreiungskrieges 1877 – 1878 eine bulgarische Armee zu bilden – 97

Bonev. Die Entwicklung der revolutionären Jugendbewegung im Bezirk V. Tirnovo – 103

Panajotova. Die erste bulgarische Filzfabrik – 127

N. Iwanov. Unbekannte Bilder von Arno Novak in der Gemäldegalerie in Tirnovo – 135

Draganova. Todor Nikolov Iwanov (1884 – 1957) – 139

ИЗВЕСТИЯ НА ОКРЪЖНИЯ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 3, 1966 Г.

 

Н. Ангелов. Крепостни стени и порти на хълма Царевец в гр. В. Търново. Разкопки и проучвания през 1963 г. – 1 стр.

Арх. Боян Кузупов. Консервация на Малката порта от крепостта Царевец – 21 стр.

Богдан Султов. Археологически проучвания в Дискодуратера от 1958 до 1961 г. – 25 стр.

Ст. Стефанов, М. Тачева. Из историята на Нове през трети век от н. е. – 45 стр.

Кирил И. Жуглев. Могилна гробна находка от с. Изгрев, В. Търновски окръг – 55 стр.

Бистра А. Цветкова. Турски документи за статутите на някои селища във В. Търновски окръг през XVII в. – 61 стр.

Димитър Овчаров. Неизвестни приписки върху възрожденски книги от В. Търновски окръг – 69 стр.

Т. Драганова. Градската община в гр. В. Търново през XIX в. – 73 стр.

П. Ибришимова. Към историята на училищата във В. Търновски окръг през Възраждането – 97 стр.

Петър Ст. Горанов. Из историята на ученическото кооперативно движение. Ученическата потребителна кооперация „Солидарност” в гр. Свищов – 111 стр.

Димо Минев. Русофили и русофоби във В. Търновски окръг през 1886 и 1887 г. според нови документи – 137 стр.

Ненчо Бонев. Документи за дейността на В. Търновския окръжен комитет на БКП и на някои партийни организации в окръга през периода 1919 – 1923 г. – 145 стр.

 

Angelov. Festungsmauern und Tore auf dem Hügеl „Zarewetz” in V. Tсrnovo. Ausgrabungen und Untersuchungen im Jahre 1963 – 1

Arch. B. Kusupov. Konservieren des Kleinen Tores der Festung Zarewetz  – 21 стр.

Sultov. Archäologische Untersuchungen in Diskoduratera in den Jahren 1958 – 1961 – 25 стр.

St. Stefanov, M. Tatscheva. Aus des Geschichte der Stadt Novae Im III Jahrh. u.z. – 45 стр.

Shuglev. Fund in einem Grabhügel bei dem Dorf Isgrev, Bezirk V. Tirnovo – 55 стр.

Zwetkova. Türkische Dokumente für das Statut einiger Siedlungen im Bezirk V. Tirnovo aus dem XVII Jahrh. – 61 стр.

Owtscharov. Unbekannte Randbemerkungen an Renaissancebücher im Bezirk V. Tirnovo – 69 стр.

Draganova. Die Städtische Gemeinde in V. Tirnovo im XIX Jahrh. – 73 стр.

Ibrischimova. Aus der Geschichte der Schulen im Bezirk V. Tirnovo während der Renaissance – 97 стр.

Goranov. Aus der Geschichte der kooperativen Schülerbewegung Schülerkonsumgenossenschaft „Solidarität” in Svischtov – 111

Minev. Russophilen und Russophoben im Bezirk V. Tirnovo in den Jahren 1886 – 87. Neue Dokumente – 137

Bonev. Dokumente für die Tätigkeit des Bezirkskomitees der BKP in V. Tirnovo und einiger Parteiorganisationen im Bezirk in der Periode 1919 – 1923 – 145

ИЗВЕСТИЯ НА ОКРЪЖНИЯ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2, 1964 Г.

 

Н. Ангелов. Средновековният град Търново според изворите oт XII – XIV в. и досегашните археологически разкопки – 1 стр.

Я. Николова, Н. Ангелов. Средновековна църква в западния склон на хълма „Момина крепост” – 19 стр.

Т. Герасимов. Монети на франкския владетел Йоан II Орсини, намерени в Търново – 29 стр.

Я. Николова, Н. Ангелов. Южна напречна крепостна стена на Царевец – 35 стр.

Т. Герасимов. Оловен печат на търновския патриарх Висарион – 45 стр.

Б. Султов. Една villa rustica край с. Присово, В. Търновски окръг – 49 стр.

Т. Драганова. Колани, тъкани „на корите”, в Търновско – 65 стр.

Я. Николова. Златни украшения от Павликени – 83 стр.

Н. Ангелов. Koлективни находки на монети от В. Търновски окръг – 87 стр.

Н. Ангелов. Средновековни монети от Трапезица в Търново – 93 стр.

Т. Драганова. Мусинско оръжие от 1876 г. – 103 стр.

Н. Бонев. Неизвестни писма на Никола Хр. Габровски – 109 стр.

 

Nlkola Angelov. Die mittelalterliche Stadt Tirnovo nach Quellen aus dem XII – XIV Jahrh. und nach den bisherigen archäologischen Ausgrabungen – 1

Janka Nikolova, Nikola Angelov. Eine mittelalterliche Kirche am Westhang des Hügels „Momina Krepost” in Tirnovo – 19

Todor Gerassimov. Münzen des fränkischen Herrschers Joan II Orssini, gefunden in Tirnovo – 29

Janka Nikolova, Nikola Angelov. Südliche quere Festungsmauer von Zarewetz – 35

Todor Gerassimov. Ein Bleisiegel des Tirnovoer Patriarchen Wyssarion – 45

Bogdan Sultov. Eine Villa rustika bei dem Dorfe Prissovo, Bezirk Tirnovo – 49

Todorka Draganova. Gürtel, auf Kartons gewebt aus dem Bezirk Tirnovo Wissenschaftliche Mitteilungen und Materialien  – 65

Janka Nikolova. Goldschmuck aus Pawlikeni, Bezirk Tirnovo – 83

Nikola Angelov. Kollektive Münzenfunde im Bezirk Tirnovo – 87

Nikola Angelov. Mittelalterliche Münzen von Trapesitza bei Tirnovo – 93

Todorka Draganova. Waffe aus Mussina, Bez. Tirnovo aus dem Jahre 1876 – 103

Nentscho Bonev. Unbekannte Briefe von Nikola Gabrowski – 109

ИЗВЕСТИЯ НА ОКРЪЖНИЯ МУЗЕЙ – ТЪРНОВО, 1, 1962 Г.

 

Увод – 1 стр.

Богдан Cyлтов. Принос към античната история на Павликенския край – 2 стр.

Богдан Султов. Един нов епиграфски паметник от Дискодуратера – 21 стр.

Никола Ангелов. Средновековен некропол в Търново – 23 стр.

Янка Николова. Няколко документа за разкопките в Търново и Никополис ад Иструм през 1900 година – 35 стр.

Никола Ангелов, Янка Николова. Крепостни стени и крепостни съоръжения на средновековната българска столица Търново – 57 стр.

Тодорка Драганова, Маргарита Спиридонова. Принос към историята на читалище „Надежда” в Търново и първото селско читалище „Селска любов” в с. Бяла Черква – 73  стр.

Тодорка Драганова. Нови ръкописи и писма на Бачо Киро Петров – 93 стр.

Арх. Живко Драгомиров. Лясковската къща – 101 стр.

Петко Асенов. Материали за биографията на Петко Ю. Тодоров  – 111 стр.

Въло Вълов. Първият паметник в чест на писателя Алеко Константинов – 121 стр.

Ненчо Бонев. Кьм историята на няколко партийни и младежки знамена в Търновски окръг – 125 стр.

Петко Асенов. Христо Станев (Младен) – принос към биографията му – 135 стр.

 

Еinleitung – 1

Bogdan Sultov. Beitrag zur antiken Geschichte der Gegend von Pawlikeni  – 7

Bogdan Sultov. Ein neuentdecktes Epigraphendenkmal aus Discoduratera – 21

Nikola Angelov. Eine mittelalterliche Nekropole in Tirnovo – 23

Janka Nikolova. Einige Dokumente über die Ausgrabungen bei Tirnovo und in Nicopolis ad Istrum im Jahre 1900 – 35

Nikola Angelov, Janka Nikolova. Festungsmauern und- anlagen in der mittelalterlichen bulgarischen Hauptstadt Tirnovo – 57

Todorka Draganova, Margarita Spiridonova. Beitrag zur Geschichte der Lesehalle „Nadeschda” in Tirnovo und der ersten Bauernlesehalle in Bjala Tscherkwa – 73

Todorka Draganova. Neue Manuskripte und Briefe von Batscho Kiro Petrov – 93

Arch. Živko Dragomirov. Das Ljaskowetz’ Haus – 101

Petko Asenov. Materialien zur Biografie des Schriftstellers Petko Jordanov Todorov – 111

Walo Walov. Das erste Denkmal zu Ehren dem Schriftsteller Aleko Konstantinov – 121

Nentscho Bonev. Zur Geschichte einiger Partei- und Jugendfahnen aus dem Bezirk Tirnovo –125

Petko Asenov. Christo Stanev – MIaden, Beitrag zu seiner Biografie – 135

    Вашето име (задължително)

    Вашият Email (задължително)

    Относно

    Вашето съобщение