ИЗВЕСТИЯ НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 9, 1994 Г.

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS:

 • In memoriam. Петко Мачковски (1946 – 1993) – 7 стр.
 • Андрю Поултър. Никополис ад Иструм – анатомия на гръко-римския град – 11 стр.

ИСТОРИЯ – HISTORY

 • Невяна Бъчварова. Опазване и проучване на старините във В. Търново и дейността на Тодор Николов (1919 – 1945) – 37 стр.
 • Nevjana Butchvarova. Researhe and preservation of the historical monuments in V. Turnovo and the contribution of Todor Nicolov (1919 – 1945) – 64
 • Ваня Станчева. Подпоручик Александър Панайотов – 65 стр.
 • Vanya Stancheva. Alexander Panayotov – 70
 • Кинка Панайотова. Неизвестен летопис върху стара дървена врата в Асенова махала във В. Търново (1822 – 1924) – 71 стр.
 • Kinka Panajotova. An unknown chronicle on a wodeen door in Assenov quarter of V. Turnovo – 88

АРХЕОЛОГИЯ – ARCHAEOLOGY

 • П. Станев, Е. Найденова, Н. Еленски. Археологически проучвания в землището на с. Орловец, Полскотръмбешка община – 89 стр.
 • Р. Stanev, Е. Najdenova, N. Elenski. Archaelogical excavations on the territory of the village of Orlovets, Polski Trambesh community – 95
 • Иван Църов. Въоръжение от късножелязната епоха от региона на В.Търново – 97 стр.
 • Ivan Tsarov. Armoury from the late iron age in the region of V.Turnovo – 113
 • Константин Дочев. Монетни находки от хълма Момина крепост във В. Търново – 125 стр.
 • Konstantin Dotchev. Coin finding from the hill of Momina krepost in V. Turnovo – 132
 • Константин Тотев. Сребърен обков от старите разкопки на Трапезица – 133 стр.
 • Konstantin Totev. A silver reponsse cover from the old excavations on the hill of
 • Trapesitsa – 140
 • Мирко Робов. Новите проучвания в западното подножие на хълма Момина крепост във В. Търново – 141 стр.
 • Robov. New excavations in the western foothills of the hill of Momina krepost in V. Turnovo – 146
 • Йордан Алексиев. Епиграфският материал от Търнов – 147 стр.
 • Jordan Alexiev. Epigrphic material from Turnov – 165

ЕТНОГРАФИЯETNOGRAPHY

 • Златка Генова. Към съставянето на речник на българските грънчарски наименования –
 • 167 стр.
 • Zlatka Ghenova. On the compling of a glossary of the ceramic nomenclature – 182
 • Теодора Рогева. Календарни празници в Лясковец и околните села през първата половина на XX в. – 183 стр.
 • Teodora Rogheva. Calendar holidays in Lyaskovets and in the villages nearby during the first halt or XXth c. – 207

КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯCONSERVATION

 • Ив. Чокоев, А. Костова. Някои аспекти от почистването и защитата на музейното сребро – 209 стр.
 • I.Chokoev, A. Kostova. Some aspects of the cleaning and protection of the silverware in the muzeums – 232
 • Диана Тотева. Новооткрита икона на Богородица Одигитрия с пророци – 233 стр.
 • Diana Toteva. The newly discovered icon of the Virgin Mary Hodigitria with prophets – 238

ДОКУМЕНТИDOCUMENTS

 • Окръжно до местните партийни комитети, 1907 г. – 239 стр.
 • Позив към жените на света, 1915 г. – 241 стр.
 • Изложение от Комитета за културното и стопанско повдигане гр. В. Търново, 1942 г. – 242 стр.

ВЕСТИNEWS

 • Диана Тотева. Иконописна изложба на Великотърновския музей в Англия – 247 стр.

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Относно

  Вашето съобщение