ИЗВЕСТИЯ НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 8, 1993 Г.

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS:

 • Кинка Панайотова. Социалната структура на населението на Велико Търново, Горна Оряховяца и Лясковец (1878 – 1944 г.) – 7 стр.
 • Kinka Panayotova. Social strukture of the population in Veliko Turnovo, Gorna Oryahovitsa and Lyaskovets (1878 – 1944) – 36

ИСТОРИЯ – HISTORY

 • Светлозара Чепкънова-Станева. Участие на висшето българско духовенство в Учредителното събрание – 37 стр.
 • Svetlozara Chеpkanova-Stanеva. Participation of High-ranking Clergymen in the Consiltuent Assembly – 43
 • Тянка Минчева. Приносът на Иван П. Славейков за развитието на читалище „Трудолюбие“ – Трявна и „Надежда“ – В. Търново – 45 стр.
 • Tyanka Mincheva. The contribution of Ivan P. Slaveikov to cultural clubs in Tryavna and in Veliko Turnovo – 55
 • Невяна Бъчварова. Държавната културна политика и проблеми на музея при читалище „Надежда” във Велико Търново (1871 – 1945 г.) – 57 стр.
 • Nevjana Butchvarova. The state cultural politics and the problems of the museum at the cultural club of „Nadezhda” in Veliko Turnovo (1871 – 1945) – 74
 • Тодор Николов. Леон Филипов – 77 стр.
 • Todor Nikolov. Leon Filipov – 77
 • Радка Цонева. Принос към историята за изграждане на военен клуб във Велико Търново – 83 стр.
 • Radka Tsonеva. Contribution to the history of the military club in Veliko Turnovo – 89

АРХЕОЛОГИЯ – ARCHAEOLOGY

 • Вълка Илчева. Археологическо проучване на Ново село, Великотърновско – 91 стр.
 • Vulka Ilcheva. Arhaeological excavation work in Novo selo, V. Turnovo district – 96
 • Павлина Владкова, Пепа Лунгарова. Двуезичен надгробен паметник от римската епоха от Горна Оряховица – 97 стр.
 • Pavlina Vladkova, Pepa Loungarova. Bilingual tombstone from roman times found near the town G. Oryahovitsa – 103
 • Иван Църов. Мраморна глава на Пан от Никополис ад Иструм – 105 стр.
 • Ivan Tsarov. A marble head of a Pan from Nicopolis ad Istrum – 108
 • Йордан Алексиев. Проучвания на средновековни обекти във В. Търново и региона (история, резултати, проблеми) – 109 стр.
 • Yordan Alexiev. Excavation work on medieval sites In V. Turnovo and in the pertaining region (history, results, problems) – 120
 • Константин Тотев. Рядък мeдальон от клетъчен емайл, открит на Царевец – 121 стр.
 • Konstantin Totev. A rare medallion of cellular enamel found un the hill Tsarevets – 124
 • Константин Дочев. Колективна находка с медни монети (XIII в.) от манастира „Св. Димитър”, В. Търново – 125 стр.
 • Konstantin Dotchev. Collective find of copper coins (XIII c) from „S. Dimiter” monastery, V. Turnovo – 129
 • Иван Бъчваров. Колективни монетни находки oт средновековния некропол (XIV в.) при с. Янтра, Горнооряховска община – 131 стр.
 • Ivan Butchvarov. Collective coin finds from a medieval necropolis (XIV c) near the village of Yantra district of G. Oryahovitsa – 135
 • Хитко Вачев. Бележки върху архитектурата и датата на църквата „Св. Атанас” в Г. Оряховица – 137 стр.
 • Hitko Vatchev. Notes on the dating and architecture of „Saint Atanass“ church in G. Oryabovitsa – 143

ЕТНОГРАФИЯETNOGRAPHY

 • Златка Генова. За наименованията в българското грънчарство – 145 стр.
 • Zlatka Ghenova. About the names in the bulgarian pottery-making – 151
 • Васил Мутафов. Традиционна народна керамика (XIX – XX в.) от фонда на Исторически музей – Велико Търново – 153 стр.
 • Vassil Moutafov. Traditional popular ceramics XIX – XX сс  – 157

ДОКУМЕНТИDOCUMENTS

 • Ваня Станчева. Из протоколната книга на дружеството „Дом за изкуство и просвета” – Велико Търново (1932 – 1944 г.) – 159 стр.
 • Vanya Stancheva. Documents from museum – V. Turnovo – 159

КРИТИКА И РЕЦЕНЗИИCRITICISM AND REVIEW

 • Хитко Вачев. За и против една нова интерпретация на проблемите на българската църковна архитектура – 170 стр.
 • Hitko Vatchev. The pros and cons of a new interpretation about the problems of the Bulgarian religiou arhitecture (M. Kiel, Art and societi of Bulgaria in the turkish period. Van gorcum, Assen, Maastricht, 1985, 400 pp) – 170

КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ – CONSERVATION AND RESTORATION

 • Юлия Генчева, Петър Станев. Технология на орнамента на фината керамика от селищата Качица – Велико Търново и Клисе баир до с. Шемшево от прехода от енеолита към бронзовата епоха – 179 стр.
 • Julia Ghencheva. Peter Stanev. Technology of the ornamentation of the fine ceramics from the settlements of: Kachitsa – Veiico Turnovo and Klisse bair the village of Shemshevo from the transitional period from eneolitic to bronse age – 183

СЪВРЕМЕННИЦИCONTEMPORARIS

 • Румяна Начева. Мариана Паунова – 185 стр.
 • Rumyana Nacheva. Mariana Paunova-Algi – 187

HA ПАМЕТIN MEMORIAM

 • Йордан Алексиев. Атанас Писарев (1936 – 1992) – 189 стр.
 • Yordan Alexsiev. Atanass Pissarev – 189

ВЕСТИNEWS193 стр.

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Относно

  Вашето съобщение