ИЗВЕСТИЯ НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 7, 1992 Г.

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS:

 • Йордан Алексиев, Хитко Вачев. Средновековната крепост „Ряховец” при Горна Оряховица – 7 стр.
 • Yordan Alexiev, Hitko Vatchev. The medieval fortress of „Ryahovets” near town of Gorna Oryahovitsa – 40
 • Иван Бъчваров. Монетни находки от крепостта „Ряховец” – 41 стр.
 • Ivan Butchvarov. Coin findings in the fortress of „Ryahovets” – 53

ИСТОРИЯHISTORY

 • Тянка Минчева. Още за участието на жените от Първи Търновски революционен окръг в Априлското въстание 1876 година – 59 стр.
 • Tyanca Mincheva. Women from Velico Turnovo revolutionary districttaking part in the April uprising of 1876 – 72
 • Кинка Панайотова. Стопанската структура на Горна Оряховица през периода 1878 – 1944 – 73 стр.
 • Kinka Panayotova. Economic structure of Gorna Oryahovitsa in the period 1878 – 1944 . ..91
 • Кинка Панайотова, Ваня Станчева. Приносът на Константин, Недялко и Ангел Каранешеви в обществено-политическия и културен живот на Великотърновския край – 93 стр.
 • Kinka Panayotova, Vanya Stancheva. The contribution of Konstantin, Nedyalko and Angel Karaneshevi to the social, political and cultural life in the region of Velico Turnovo – 115

АРХЕОЛОГИЯ ARCHAEOLOGY

 • Лазар Нинов, Петър Станев. Животновъдна и ловностопанска дейност на населението от неолитната селищна могила Самоводене – 117 стр.
 • Lazar Ninov, Petar Stanev. Stock-breeding and hunting in the settlement mound of Samovodene in neolithic times – 125
 • Вълка Илчева. Глинена идолна пластика от праисторическото селище Хотница – Водопада – 127 стр.
 • Valca Ilcheva. Clay Idol plastics from the prehistoric settlement village Hotnica  – 133
 • Павлина Владкова. Проучвания на римската и ранновизантийската култура във Великотърновския регион. Резултати и проблеми – 135 стр.
 • Pavlina Vladkova. Roman and early byzantine culture in the region of Velico Turnovo. Results and problems – 146
 • Иван Църов. Медицински и фармацевтични инструменти и пособия от Никополис ад Иструм и градската му територия – 147 стр.
 • Ivan Tsarov. Medical and pharmaceutical equipment and instruments from Nicopolis ad Istrum and pertaining territory – 152
 • Соня Султова. Теракотови статуетки на Афродита от керамичния център в Бутово – 153 стр.
 • Sonya Soultova. Terracotta statues of Aphrodite from the ceramic centre in Boutovo – 157 стр.
 • Атанас Писарев. Археологическо проучване на обект 12–С на хълма Царевец във Велико Търново – 159 стр.
 • Atanas Pissarev. Archeological excavations on the hill of Tsarevets site 12–C in Velico Turnovo – 169
 • Христо Харитонов. Класификация на находките от монети, използвани с вторична функция през XV – XVIII век на територията на днешна Северна България – 171
 • Christo Haritonov. Classification of coin findings used with a secondary function during XV – XVIII centuries on the territory of the northern part of present day Bulgaria – 191

ЕТНОГРАФИЯ – ETHNOGRAPHY

 • Васил Мутафов. Етнодемографски, социален и стопански облик на град Горна Оряховица – XV – XVIII век – 193 стр.
 • Vasil Moutafov. The Ethnodemographic, social and economic life in the town of Gorna Oryahovitsa in XV – XVIII century – 212
 • Теодора Рогева. Народни обичаи при бременност, раждане и отглеждане на детето в Лясковец и околните села – 215 стр.
 • Teodora Rogheva. Customs connected with pregnacy, childbirth and bringing up of children in the town of Lyaskovets and the villages nearly – 225

КОНСЕРВАЦИЯ – CONSERVATION

 • Юлия Генчева. Консервационно-техническа експертиза на глинено съоръжение от неолитна селищна могила Самоводене – 227 стр.
 • Julia Ghentcheva. Conservational-technical expertise of pottery equipment in the neolithic settlement mound of Samovodene – 233

ИЗ ФОНДОВЕТЕ HA МУЗЕЯ – FROM THE FONDS OF THE MUSEUM

 • Нумизматика – 234 стр.
 • Обръщение нa Търновската община от 1867 година – 235 стр.
 • Протокол от изборите за Второто Велико Народно събрание 1881 година – 236 стр.

ХРОНИКА – CRONICLE

 • Диана Косева. Икони от Великотърновския музей по световните изложбени зали – 238 стр.
 • Diana Kosseva. The icons of Turnovo at the world’s exhеbition halls – 238
 • Невяна Бъчварова. Хроника 1991 – 242 стр.
 • Nevyana Bachvarova. Cronicle 1991 – 242

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Относно

  Вашето съобщение