ИЗВЕСТИЯ НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 6, 1991 Г.

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS:

 • Невяна Бъчварова. 120 години Исторически музей в град Велико Търново – 5 стр.
 • Nevyana Buchvarova. 120 anniversary of the historical musеum in Veliko Turnovo – 28

ИСТОРИЯ – HISTORY

 • Светлозара Чепкънова-Cтанева. Към въпроса за демографската характеристика на селата Плаково, Капиново, Велчево, Миндя, Присово, Пчелище и Церова кория през епохата на османското владичество – 29 стр.
 • Svetlozara Chepkunova-Staneva. More about the demographic characteristics of the villages of Plakovo, Kapinovo, Velchevo, Mindya, Prissovo, Pchelishte and Tserova korija inder the Ottoman rule – 36
 • Хитко Вачев. Някои виждания пo проблемите в една хипотеза (М. Харбова. Научна хипотеза за Арбанаси (старинното Загорие) като елемент в структурата на старопрестолния Търновград – 37 стр.
 • Hitco Vatchev. Some views оп the problеms in a hypothesis (M. Harbova. A Scientific Hypothesis about Arbanassi (the earlier Zagorie) being a components of the frame – work of the old capital Turnovgrad) – 45
 • Петър Зафиров, Хитко Вачев. Приписки от XIX век върху богослужебни книги от Елена – 45 стр.
 • Реter Zaphirov, Hitco Vatchev. Marginal notes in lithurgical books from the town of Elena in the XIX c. – 49
 • Цветана Павловска. Стефан Стамболов като заместник на В. Левски – 50 стр.
 • Tzvetana Pavlovska. Stefan Stambolov us а successor of V. Levski – 60
 • Tянка Минчева. Депутатите от Търновска губерния в Учредителното събрание 1879 година – 61 стр.
 • Tyanca Mincheva. The deputies from the province of Turnovo and constituent assembly of 1879 – 75
 • Кинка Панайотова. Дислокация на българските дружини в района на Търново през 1877 – 1884 г. – 76 стр.
 • Kinka Panayotova. Military detacnments in V. Turnovo 1877 – 1884 – 90
 • Ваня Станчева. Генерал-майор Сава Муткуров – 91 стр.
 • Vanya Stancheva. Major-general Sava Moutkourov – 98

АРХЕОЛОГИЯARCHAEOLOGY

 • Петър Станев. Резултати и перспективи на праисторическите изследвания във Великотърновския регион – 99 стр.
 • Peter Stanev. Results and perspectives of the prehistoric research in the region of V. Turnovo – 107
 • Юлия Генчева. Тeхнико-технологично изследване на глинен съд от неолитна селищна могила Самоводене – 108 стр.
 • Julia Ghencheva. Tehnological test of а clay  utensiI from the neolithical settlement mound of Samovodene – 115
 • Соня Султова. Глинени лампи тип „Бутово” – 116 стр.
 • Sonya Soultova. Clay lamps type „Boutovo – 128
 • Павлина Владкова. Декоративни орнаменти върху глинените подноси от територията на Никополис ад Иструм – 129 стр.
 • Pavlina Vladkova. Ornamental designt on clay trays from the teritory of Nicopolis ad Istrum – 137
 • Иван Църов. Бюст на император Комод от Павликени – 138 стр.
 • Ivan Tsarov. А bust of emperor Commod from Pavlikeni – 140
 • Марко Цочев. Колективна находка от бронзови монети от с. Благоeво, Великотърновско – 149 стр.
 • Marko Tzotchev. А collective find of bronze coins in the village of Blagoevo, district of V. Turnovo – 158

ЕТНОГРАФИЯETHNOGRAPHY

 • Васил Мутафов. Поселищен, градоустройствен и архитектурен облик на Великотърновския край в края на XIX и началото на XX век – 159 стр.
 • Vassil Moutafov. А survey of the settlements the lay-onts of towns and the architecture in the region of V. Turnovo at the turn of the century – 182
 • Теодора Рогева. Сватбени обичаи в Лясковец и околните села – 183 стр.
 • Theodora Rogheva. Wedding customs in the town of Lyaskovets and in the surrounding villages – 191

РЕСТАВРАЦИЯRESTORATION

 • Диана Косева. Реставрационно-консервационни проблеми на търновските таблетки – 192 стр.
 • Diana Kosseva. Restoration-concervation problems of the tablets-of-icons from V. Turnovo –
 • 195 стр.

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Относно

  Вашето съобщение