ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 36, 2021 Г.

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS:

Иван Църов. 150 ГОДИНИ МУЗЕЙ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 9 стр.

 

СТУДИИ, СТАТИИ И СЪОБЩЕНИЯ

 

Иван Църов.  ОЩЕ ЗА МЕРИТЕЛНАТА МАСА (SECOMATA) ОТ НИКОПОЛИС АД ИСТРУМ – 11 стр.

Ivan Tsarov. ON THE MEASURING TABLE (SECOMATA) FROM NICOPOLIS AD ISTRUM – 15

Евгени Дерменджиев. ЦЪРКВАТА „СВ. ПЕТКА“ В КВАРТАЛ „АСЕНОВ“ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 19 стр.

Evgeni Dermendzhiev. ST. PETKA’S CHURCH IN THE ASSENOV QUARTER IN VELIKO TARNOVO – 47

Диана Косева. СТЕНОПИСНАТА УКРАСА ОТ ЦЪРКВА № 23 НА КРЕПОСТТА ТРАПЕЗИЦА ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО. (РАЗКРИВАНЕ, ТОПОГРАФИЯ, ПЪРВОНАЧАЛНА КОНСЕРВАЦИОННА ОБРАБОТКА) – 63 стр.

Diana Kosseva. THE FRESCOES DECORATION IN CHURCH NO.23 AT THE TRAPEZITSA FORTRESS IN VELIKO TARNOVO. (UNCOVERING, TOPOGRAPHY, INITIAL CONSERVATION) – 71

Константин Тотев. ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕКОРАЦИЯТА НА НЯКОЛКО ЗООМОРФНИ КАТИНАРА ОТ  ПАЛЕОЛОГОВО ВРЕМЕ – 85 стр.

Konstantin Totev. ON THE STRUCTURE AND DECORATION OF SEVERAL ZOOMORPHIC PADLOCKS FROM PALAEOLOGIAN TIME – 90

Иван Чокоев. ТЕКСТИЛ ОТ НЕКРОПОЛА НА СРЕДНОВЕКОВНА ЦЪРКВА № 2 В СИЛИСТРА (ГРОБ № 54, ГРОБ № 57а, ГРОБ № 108d) – 93 стр.

Ivan Chokoev. TEXTILES FROM THE CEMETERY OF THE MEDIAEVAL CHURCH № 2 IN SILISTRA (GRAVE No 54, GRAVE No 57A, GRAVE No 108d) – 103

Жулиета Гюлева. ЧИФТЕ ХАМАМ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 105 стр.

Zhulietta Gyuleva. ÇIFTE HAMMAM IN VELIKO TARNOVO – 119

Теменуга Георгиева. „ЕСНАФ БЕЗ СЛУЖБА НЕ Е ЕСНАФ”. ФОЛКЛОРНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ИЗБОРА НА ЕСНАФСКИ ПАТРОН И СВЕТИ ПОКРОВИТЕЛ – 129 стр.

Temenuga Georgieva. “A GUILD WITHOUT A SERVICE IS NOT A GUILD”. FOLKLORE SOURCES FOR THE ELECTION OF A GUILD PATRON AND SAINT – 159

Светла Атанасова. УЧИТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА РАЙНА ПОП ГЕОРГИЕВА В ТЪРНОВО (ДОКУМЕНТИ, СПОМЕНИ, КРАЕВЕДСКИ ПРОУЧВАНИЯ) – 161 стр.

Svetla Atanasova. RAYNA POP-GEORGIEVA AS A TEACHER IN TARNOVO (DOCUMENTS, MEMORIES, LOCAL HISTORY STUDIES) – 172

Пламен Събев. СРЕБЪРНА КАНИЧКА ОТ КОЛЕКЦИЯТА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 179 стр.

Plamen Sabev. A SILVER JUGLET FROM THE COLLECTION OF THE REGIONAL MUSEM OF HISTORY – VELIKO TARNOVO – 187

Миглена Петкова. ТРАДИЦИОННИТЕ НАРОДНИ СВЕТИЛИЩА – „МЕСТА НА ПАМЕТ”. „ПЕТРОВСКИЯТ КРЪСТ” НА СЕЛО ДИМИТРОВЦИ, ВЕЛИКОТЪРНОВСКО – 189 стр.

Miglena Petkova. TRADITIONAL POPULARSANCTUARIES – „PLACES OF MEMORY”. „PETROVSKY CROSS” IN THE VILLAGE OF DIMITROVTSI, VELIKO TARNOVO REGION – 194

Атанаска Стамболийска. УЧИЛИЩЕ˗ПАМЕТНИК „МИТРОПОЛИТ ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ“ В ТЪРНОВО – 195 стр.

Atanaska Stamboliyska. THE MONUMENT-SCHOOL OF BISHOP ILARION MAKARIOPOLSKI IN TARNOVO – 202

Станислава Ботева. АЛБУМ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СТЕНОПИСИТЕ В ТЪРНОВСКИЯ МУЗЕЙ ПРЕЗ 1961 Г. (ВИЗУАЛНИЯТ И ПИСАНИЯТ РАЗКАЗ НА ЕДИН ФОТОГРАФ) – 205 стр.

Stanislava Boteva. AN ALBUM ON THE PROCESS OF PAINTING THE MURALS IN THE TARNOVO MUSEUM IN 1961. (VISUALISED AND NARRATED BY A PHOTOGRAPHER) – 214

 

 

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

 

Евгени Дерменджиев. В ОТГОВОР НА ЕДНО МНЕНИЕ ЗА „БОЛЯРСКИТЕ КЪЩИ“ В КВАРТАЛ „АСЕНОВ“ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 227 стр.

 

Албена Георгиева. МИГЛЕНА ПЕТКОВА. „РАЗКАЗАНАТА“ ИДЕНТИЧНОСТ. СЕЛИЩНАТА ПАМЕТ НА БАЛКАНДЖИИТЕ ОТ КИЛИФАРЕВСКИЯ РАЙОН В РАЗКАЗИ, ПРЕДАНИЯ И ЛЕГЕНДИ – 251 стр.

 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

 

Теменуга Георгиева. ХРОНИКА НА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ РИМ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2020 Г. – 253 стр.

Станислава Ботева. КНИГООБМЕН НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2020 Г. – 259 стр.

Боряна Боянкинска. ДАРИТЕЛИ И ДАРЕНИЯ (2020 Г.) – 267 стр.

ЕТИЧНИ ПРИНЦИПИ – 269 стр.

ETHICAL PRINCIPLES – 270

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В ИЗВЕСТИЯ – 271 стр.

НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

MANDATORY REQUIREMENTS FOR PUBLICATION IN THE JOURNAL OF THE REGIONAL MUSEUM OF HISTORY – VELIKO TARNOVO – 277

 

ПРИЛОЖЕНИЕ ЦВЕТНИ ИЛЮСТРАЦИИ/COLOUR ILLUSTRATIONS283 стр.

    Вашето име (задължително)

    Вашият Email (задължително)

    Относно

    Вашето съобщение