ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 35, 2020 Г.

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS:

СТУДИИ, СТАТИИ И СЪОБЩЕНИЯ

 

 • Калин Чакъров. ЛЕСИЧЕРСКИЯТ СТЪЛБ – СЪСТОЯНИЕ НА ПРОУЧВАНИЯТА – 7 стр.
 • Kalin Chakarov. The Lesicheri Pillar – State of Research – 22
 • Евгени Дерменджиев, Михаела Томанова. НЕКРОПОЛ В СЕВЕРНОТО ПОДГРАДИЕ НА СТОЛИЧНИЯ ТЪРНОВГРАД – 41 стр.
 • Evgeni Dermendzhiev, Mihaela Tomanova. THE NECROPOLIS IN THE NORTHERN SUBURB OF THE METROPOLIS TARNOVGRAD – 73
 • Виктория Русева, Люба Маноилова. ДЕМОГРАФСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ФИЗИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ПАТОЛОГИЧНИ ИЗМЕНЕНИЯ НА ПОПУЛАЦИЯТА, ПРЕДСТАВЕНА В СРЕДНОВЕКОВНИЯ НЕКРОПОЛ В СЕВЕРНОТО ПОДГРАДИЕ НА СТОЛИЧНИЯ ТЪРНОВГРАД – 99 стр.
 • Victoria Rousseva, Lyuba Manoilova. DEMOGRAPHIC FEATURES, PHYSICAL DEVELOPMENT AND PATHOLOGICAL DEVIATIONS IN THE POPULATION PRESENTED IN THE MEDIEVAL NECROPOLIS IN THE NORTHERN SUBURB OF THE METROPOLIS TARNOVGRAD – 119
 • Иван Чокоев. ТЪКАНИ ОТ СРЕДНОВЕКОВЕН НЕКРОПОЛ В МЕСТНОСТТА „ФРЕНК ХИСАР” ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО (ГРОБ № 126) – 121 стр.
 • Ivan Chokoev. TEXTILES FROM MEDIEVAL CEMETERY AT FRENK HISAR, VELIKO TARNOVO (GRAVE № 126) – 130
 • Жулиета Гюлева. „БАНЯТА ПРИ МОСТА” – ФИРУЗ БЕЙ ХАМАМ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 131 стр.
 • Zhulieta Gyuleva. THE BATH AT THE BRIDGE – FIRUZ BEY HAMMAM IN VELIKO TARNOVO – 139
 • Димитър Харбалиев. „ТУРСКИТЕ НАБЕЗИ“ В ИСЛАНДИЯ ПРЕЗ ЛЯТОТО НА 1627 Г. – 147 стр.
 • Dimitar Harbaliev. “THE TURKISH ABDUCTIONS” IN ICELAND IN THE SUMMER OF 1627 – 162
 • Пламен Събев. ИКОНОПИСНО АТЕЛИЕ В АРБАНАСИ ОТ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА XVIII ВЕК – 163 стр.
 • Plamen Sabev. ICONPAINTING WORKSHOP IN ARBANASSI FROM THE FIRST HALF OF THE 18th c. – 185
 • Светла Атанасова. ДИМИТЪР И ГРИГОР НАЧОВИЧ. ПРИНОСИ КЪМ ИСТОРИЯТА НА ВЪЗРОЖДЕНСКИЯ СТОПАНСКИ ЕЛИТ – 189 стр.
 • Svetla Atanasova. DIMITAR AND GRIGOR NACHOVICH. CONTRIBUTION TO THE HISTORY OF THE BUSINESS ELITE DURING THE RENAISSANCE. – 210
 • Емил Врежаков. ПРОЕКТ „БЪЛГАРИ ВЪВ „ФОРД” – МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО, РЕАЛИЗАЦИЯ, ПЕРСПЕКТИВИ – 213 стр.
 • Emil Vrezhakov. BULGARIANS IN FORD PROJECT – RESEARCH METHODOLOGY, IMPLEMENTATION AND PERSPECTIVES – 225

 

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

 

 • Илиян Петракиев. ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ. ОБЕЦИ С ФОРМА НА ВЪПРОСИТЕЛЕН ЗНАК ОТ СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ (XIII – XIV В.). ЗА МАТЕРИАЛНИТЕ СЛЕДИ ОТ КУМАНИТЕ И ЗЛАТНАТА ОРДА В КУЛТУРАТА НА ВТОРОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО. София, издателство „Уникарт”, 2019, 86 с. с ил. – 227 стр.
 • Диана Косева. БОЛЯРСКИЯТ КВАРТАЛ В АСЕНОВА МАХАЛА – МЕЖДУ НАУЧНИТЕ КОЛЕБАНИЯ И ОБИКНОВЕНИТЕ ФАНТАЗИИ… – 233 стр.

 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

 

 • Теменуга Георгиева. ХРОНИКА НА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2019 Г. – 243 стр.
 • Станислава Ботева. КНИГООБМЕН НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2019 Г. – 253 стр.
 • Боряна Боянкинска. ДАРИТЕЛИ И ДАРЕНИЯ (2019 Г.) – 258 стр.

 

 • ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ В ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 260 стр.
 • SUBMISION REQUIREMENTS FOR CONTRIBUTIONSTO THE JOURNAL OF THE REGIONAL MUSEUM OF HISTORY – VELIKO TARNOVO – 263

 

 • ПРИЛОЖЕНИЕ ЦВЕТНИ ИЛЮСТРАЦИИ/COLOUR ILLUSTRATIONS – 271 стр.

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Относно

  Вашето съобщение