ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 34, 2019 Г.

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS:

СТУДИИ, СТАТИИ И СЪОБЩЕНИЯ

 

 • Александър Чохаджиев, Надежда Атанасова. Необичаен Групов гроб от халколитната селищна могила при с. Петко Каравелово. Предварителни резултати – 9 стр.
 • Alexander Chohadzhiev, Nadezhda Atanassova. One Peculiar Group Burial from the Chalcolithic Petko Karavelovo Tell-site. Preliminary Report – 29
 • Михаела Томанова. ГРОБ ОТ РАННОЕЛИНИСТИЧЕСКАТА ЕПОХА В ЮГОИЗТОЧНОТО ПОДНОЖИЕ НА ХЪЛМА ЦАРЕВЕЦ – 59 стр.
 • Mihaela Tomanova. A GRAVE FROM THE EARLY HELLENIC PERIOD IN THE SOUTH-EASTERN FOOT OF THE HILL OF TSAREVETS – 71
 • Иван Църов. МЕРИТЕЛНА МАСА (SEKOMATA) ОТ НИКОПОЛИС АД ИСТРУМ – 73 стр.
 • Ivan Tsarov. LIQUID MEASURING TABLE (SEKOMATA) FROM NICOPOLIS AD ISTRUM – 78
 • Калин Чакъров. Античната кариера за варовик край с. Коевци, Сухиндолско: проучвания и интерпретации – 79 стр.
 • Kalin Chakarov. The Ancient Limestone Quarry Near the Village of Koevtsi, Suhindol Municipality: Studies and Interpretations – 90
 • Димитър Харбалиев. УЧАСТИЕТО НА ИСЛАНДЦИ В МАЩАБНИ СРАЖЕНИЯ ИЗВЪН ИСЛАНДИЯ (872 – 1014 Г.) – 107 стр.
 • Dimitar Harbaliev. THE PARTICIPATION OF ICELANDERSIN MAJOR BATTLES OUTSIDE ICELAND (872 – 1014) – 119
 • Евгени Дерменджиев. „БОЛЯРСКИТЕ КЪЩИ“ В КВАРТАЛ „АСЕНОВ” ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 121 стр.
 • Evgeni Dermendzhiev. BOYARS’ HOUSES IN THE ASENOV QUARTER IN VELIKO TARNOVO – 160
 • Иван Чокоев. ТЪКАНИ ОТ СРЕДНОВЕКОВНИ ГРОБОВЕ, ОТКРИТИ В ДРЪСТЪР (ГРОБ № 19а, ГРОБ № 37, ГРОБ № 37b) – 187 стр.
 • Ivan Chokoev. TEXTILES FROM MEDIEVAL GRAVES FOUND IN DRASTAR (GRAVE No. 19а, GRAVE No. 37, GRAVE No. 37b) – 199
 • Жулиета Гюлева. СПЕЦИФИКА И УСТРОЙСТВО НА ОСМАНСКИТЕ ХАМАМИ – 201 стр.
 • Zhulieta Gyuleva. SPECIFICS AND STRUCTURE OF THE OTTOMAN HAMMAMS – 218
 • Пламен Събев, Веселин Горанчев. НЕИЗВЕСТЕН СТЕНОПИС „ДЕЙСИС” ОТ ЦЪРКВАТА „СВ. ДИМИТЪР” В АРБАНАСИ – 225 стр.
 • Plamen Sabev, Vesselin Goranchev. UNKNOWNDEESIS FRESCO FROM ST. DIMITAR CHURCH IN ARBANASSI – 239
 • Милен Маринов. ХРАМ „УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА“ В СЕЛО МИХАЛЦИ – 243 стр.
 • Milen Marinov. THE ASSUMPTION OF THE MOTHER OF GOD CHURCH IN THE VILLAGE OF MIHALTSI – 255
 • Светла Атанасова. ПЕТЪР ПИПЕВ И МИХАЛ РАЧЕВ. СТОПАНСКИЯТ ЕЛИТ И НОВОТО ВРЕМЕ – 263 стр.
 • Svetla Atanasova. PETER PIPEV AND MIHAL RACHEV. THE ECONOMIC ELITE AND THE NEW TIME – 270
 • Атанаска Стамболийска. ПЪРВАТА АПТЕКА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ И НАЧАЛОТО НА АПТЕЧНОТО ДЕЛО В СЛЕДОСВОБОЖДЕНСКА БЪЛГАРИЯ – 271 стр.
 • Atanaska Stamboliyska. THE FIRST PHARMACY IN THE BULGARIAN LANDS AND THE BEGINNING OF THE PHARMACEUTICAL ACTIVITY IN BULGARIA AFTER THE LIBERATION – 280
 • Миглена Петкова. РОД, ПАМЕТ, ИДЕНТИЧНОСТ (Селищната памет на балканджиите в разкази, предания и легенди) – 283 стр.
 • Miglena Petkova. FAMILY, MEMORY, IDENTITY (Memories about Balkan settlements inshort stories, folktales and legends) – 296
 • Емил Врежаков. АСПЕКТИ ОТ БАЛКАНСКАТА ПОЛИТИКА НА АНГЛИЯ ПРЕЗ 1904 Г. – 297 стр.
 • Emil Vrezhakov. ASPECTS OF THE BALKAN POLICY OF ENGLAND IN 1904 – 308
 • Веселина Стоянова. СЪВРЕМЕННИ ВИЗУАЛНИ ПАРАЛЕЛИ НА НЯКОИ ПРАИСТОРИЧЕСКИ ЖЕНСКИ АНТРОПОМОРФНИ ПЛАСТИКИ ОТ ФОНДА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 309 стр.
 • Vesselina Stoyanova. CONTEMPORARY VISUAL PARALLELS OF SOME PRE-HISTORIC WOMEN ANTROPOMORPHIC FIGURE FROM THE COLLECTION OF VELIKO TARNOVO MUSEUM – 332

 

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

 

 • Илия Вълев. ВАСИЛ МУТАФОВ. „КОЛЕЛОТО НА СЪДБАТА”. БЪЛГАРСКОТО ГУРБЕТЧИЙСКО ГРАДИНАРСТВО (ЕТНОГРАФСКИ АСПЕКТИ). Велико Търново, „ДАР-РХ”, Издание на Изследователския институт на българите в Унгария към Българското републиканско самоуправление в Унгария, 2018, 192 с., с ил. – 345 стр.

 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

 

 • Теменуга Георгиева. ХРОНИКА НА ДЕЙНОСТТА НА РИМ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2018 Г. – 349 стр.
 • Станислава Ботева. КНИГООБМЕН НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2018 Г. – 357 стр.
 • Боряна Боянкинска. ДАРИТЕЛИ И ДАРЕНИЯ (2018 Г.) – 365 стр.

 

 • ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ В ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 367 стр.
 • SUBMISION REQUIREMENTS FOR CONTRIBUTIONSTO THE JOURNAL OF THE REGIONAL MUSEUM OF HISTORY – VELIKO TARNOVO – 372

 

ПРИЛОЖЕНИЕ ЦВЕТНИ ИЛЮСТРАЦИИ/COLOUR ILLUSTRATIONS377 стр.

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Относно

  Вашето съобщение