ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 33, 2018 г.

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS:

СТУДИИ, СТАТИИ И СЪОБЩЕНИЯ

 

 • Христина Маркова. КОЛЕКЦИЯТА ОТ ОБРАБОТЕНА КОСТ ОТ КЪСНИЯ НЕОЛИТ ОТ МЕСТНОСТИТЕ КЪШЛАТА И КАЯ БУНАР В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ХОТНИЦА, ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 9 стр.
 • Hristina Markova. THE COLLECTION OF PROCESSED BONE FROM THE LATE NEOLITHIC AGE FROM THE AREAS OF KASHLATA AND KAYA BUNAR ON THE TERRITORY OF THE VILLAGE OF HOTNITSA (VELIKO TARNOVO) – 20
 • Михаела Томанова. КУЛТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗЕМИТЕ В СЕВЕРНИЯ ДЯЛ НА ЦЕНТРАЛНА СТАРА ПЛАНИНА И ПРЕДБАЛКАНА ПРЕЗ КЪСНОЖЕЛЯЗНАТА ЕПОХА – 27 стр.
 • Michaela Tomanova. CULTURAL CHARACTERISTICS OF THE LANDS IN THE FOOTHILLS AND THE NORTHERN SLOPES OF THE CENTRAL BALKAN MOUNTAIN DURING THE LATE IRON AGE – 73
 • Иван Църов. ОБЩЕСТВЕНА ЧЕШМА ОТ НИКОПОЛИС АД ИСТРУМ – 75 стр.
 • Ivan Tsarov. A PUBLIC WATER FOUNTAIN FROM NICOPOLIS AD ISTRUM – 79
 • Калин Чакъров. ОТ CAPUT AQUAE ДО CASTELLUM AQUAE НА ЗАПАДНИЯ АКВЕДУКТ НА NICOPOLIS AD ISTRUM (Разкопки на каптажа в с. Мусина и наблюдения върху топографията на трасето) – 83 стр.
 • Kalin Chakarov. FROM CAPUT AQUAE TO CASTELLUM AQUAE OF THE WESTERN AQUEDUCT OF NICOPOLIS AD ISTRUM (Excavations of the Water-Catchment in the Village of Mussina and Observations on the Topography of the Route) – 107
 • Веселина Стоянова. ДИГИТАЛНА РЕСТАВРАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ИЗОБРАЖЕНИЯТА И УКРАСАТА НА ДВА КЕРАМИЧНИ СЪДА ОТ РИМСКАТА ЕПОХА – 123 стр.
 • Vesselina Stoyanova. DIGITAL RESTORATION AND RECONSTRUCTION OF THE IMAGES AND DECORATION OF TWO CERAMIC VESSELS FROM THE ROMAN PERIOD – 141
 • Димитър Харбалиев. СЪДЕБНАТА СИСТЕМА В СРЕДНОВЕКОВНА ИСЛАНДИЯ (930 – 1262/1264 Г.) – СЪЩНОСТ И СТРУКТУРА – 149 стр.
 • Dimitar Harbaliev. THE JUDICIAL SYSTEM IN MEDIEVAL ICELAND (930 – 1262/1264) – NATURE AND ORGANISATION – 163
 • Евгени Дерменджиев. СТРАННОПРИЕМНИЦИ В СТОЛИЧНИЯ ТЪРНОВГРАД – 165 стр.
 • Evgeni Dermendzhiev. INNS IN THE METROPOLIS OF TARNOVGRAD – 207
 • Иван Чокоев. ТЕКСТИЛ ОТ ГРОБОВЕ В МЕСТНОСТТА ФРЕНК ХИСАР ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, РАЗКРИТИ ПРЕЗ 2016 Г. – 223 стр.
 • Ivan Chokoev. TEXTILE FROM GRAVES EXCAVATED IN 2016 AT FRENK HISAR, VELIKO TARNOVO – 229
 • Надежда Ботева, Георги Константинов, Константин Тотев. ПРОБЛЕМИ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА И ЕКСПОНИРАНЕТО НА РЕЛИКВАРИЯ ОТ МУЗЕЯ В СЕВЛИЕВО – 231 стр.
 • Nadezhda Boteva, Georgi Konstantinov, Constantin Totev. PROBLEMS OF RESEARCH, CONSERVATION AND PRESENTATION OF THE RELIQUARY FROM THE MUSEUM IN SEVLIEVO – 238
 • Пламен Събев. ЛЕГЕНДИТЕ ЗА ИЗКОВАВАНЕ НА ГВОЗДЕИТЕ ЗА РАЗПЯТИЕ ХРИСТОВО (Текстови източници и изобразителни вариации) – 241 стр.
 • Plamen Sabev. THE LEGENDS ABOUT FORGING THE NAILS FOR CHRIST’S CRUCIFICTION (Written Sources and Iconographic Variaions) – 256
 • Жулиета Гюлева. ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ЕДИН ТИП ХАМАМИ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ – 259 стр.
 • Zhulieta Gyuleva. ON THE SPREAD OF A TYPE OF BATHS IN THE BULGARIAN LANDS – 282
 • Красимира Мутафова. ИСЛЯМ И ХРИСТИЯНСТВО В СЕВЛИЕВО (СЕРВИ/СЕЛВИ) В ОСМАНСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ ХVІ – ХVІІІ В. (За някои спорни въпроси относно ранната история на града) – 313 стр.
 • Krasimira ISLAM AND CHRISTIANITY IN SEVLIEVO (SERVI/SELVI) IN THE OTTOMAN DOCUMENTATION OF THE 16th – 18th CENTURIES. (On certain debatable issues and on the early history of the town) – 311
 • Илия Вълев, Димитър Харбалиев, Стефан Стефанов. ПО ВЪПРОСА ЗА ВОЕННО-ОТБРАНИТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ТЪРНОВО ОТ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА XIX В. – 313 стр.
 • Iliya Valev, Dimitar Harbaliev, Stefan Stefanov. ON THE ISSUE OF THE MILITARY DEFENCE SYSTEM OF TARNOVO IN THE SECOND HALF OF THE 19th320
 • Светла Атанасова. ПИСАЛКА–ПЕЧАТ НА ДИМИТЪР КАТРАНОВ – 329 стр.
 • Svetla Atanasova. A STAMP-SEAL PENOF DIMITAR KATRANOV – 334
 • Теменуга Георгиева. МЕДНИКАРСТВОТО ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО (Преглед и състояние на проучванията) – 335 стр.
 • Temenuga Georgieva. COPPERSMITHING IN VELIKO TARNOVO (A review and Appraisal of Studies) – 346
 • Миглена Петкова. ПРЕДСТАВИТЕ ЗА СВЯТОСТ – ИЗТОЧНИК ЗА ФОРМИРАНЕ НА САКРАЛНИ ПРОСТРАНСТВА (Село Капиново – местна памет и локална идентичност) – 347 стр.
 • Miglena Petkova. THE CONCEPTS OF SACREDNESS – A SHAPING SOURCE OF SACRAL SPACES (The village of Kapinovo – local memory and local identity) – 354
 • Емил Врежаков. АНГЛИЯ, РУСИЯ И МАКЕДОНСКИЯТ ВЪПРОС ПО ВРЕМЕ НА ВЪСТАНИЯТА В ЕВРОПЕЙСКА ТУРЦИЯ (1902 – 1903 Г.) – 357 стр.
 • Emil Vrezhakov. ENGLAND, RUSSIA AND THE MACEDONIAN QUESTION DURING THE UPRISINGS IN EUROPEAN TURKEY (1902 – 1903) – 369
 • Станислава Ботева. ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ ОТЛИЧИЯ, ПОСВЕТЕНИ НА ОБЯВЯВАНЕТО НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ – 371 стр.
 • Stanislava Boteva. COMMEMORATIVE INSIGNIA OF HONOUR DEDICATED TO THE DECLARATION OF INDEPENDENCE OF BULGARIA – 376
 • Тодорка Недева. КЪМ ВЪПРОСА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНОТО УСТРОЙСТВО НА БЪЛГАРИЯ СЛЕД 19.05.1934 Г. И БОРБАТА НА ВЕЛИКОТЪРНОВЦИ В ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ГРАДА ЗА ОБЛАСТЕН ЦЕНТЪР – 379 стр.
 • Todorka Nedeva. ON THE ISSUE OF THE ADMINISTRATIVE TERRITORIAL ORGANISATION OF BULGARIA AFTER 19th MAY 1934 AND THE EFFORTS TO MAKE VELIKO TARNOVO AS A REGIONAL CENTRE – 386
 • Симеон Цветков. ПОРЪЧКИ И ДОСТАВКИ НА ЛЕКО СТРЕЛКОВО ОРЪЖИЕ ОТ „ЧЕШКА ЗБРОЙОВКА“ (1938 – 1944 Г.) – 387 стр.
 • Simeon Tsvetkov. ORDERS AND SUPPLIES OF LIGHT FIRE ARMS FROM “CZECK ZBROJOVKA” (1938 – 1944) – 406
 • Димо Иванов. ВЕЛИКОТЪРНОВСКИТЕ СГРАФИТА – КАРТИНИ НА ПАМЕТТА – 427 стр.
 • Dimo Ivanov. VELIKOTARNOVO GRAFITTI – PICTURED MEMORY – 433

 

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

 

 • Иван Тютюнджиев. ПЛАМЕН СЪБЕВ. „СТРАСТИТЕ ХРИСТОВИ”. ИКОНИ И СТЕНОПИСИ ХVІІІ – ХІХ ВЕК. ВЕЛИКОТЪРНОВСКА ЕПАРХИЯ. Велико търново, издателство „Фабер”, 2017 г., 360 с., с ил. – 435 стр.
 • Евгени Дерменджиев. ОТГОВОР НА ОТЗИВА НА Д. РАБОВЯНОВ „МОЖЕ ЛИ АРХЕОЛОГИЯТА ДА СЕ ТРИУМИ?“ (ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, XXXII, 2017, 359 – 367) ЗА МОЯТА СТУДИЯ „ЗА ПАТРИАРШЕСКИЯ КОМПЛЕКС, ЦАРСКИЯ ДВОРЕЦ И ФОРТИФИКАЦИЯТА НА СРЕДНОВЕКОВНАТА КРЕПОСТ НА ХЪЛМА ЦАРЕВЕЦ В ПРЕДСТОЛИЧНИЯ ТЪРНОВ”, ПУБЛИКУВАНА В ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, XXXI, 2016, 39 – 100 – 443 стр.

 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

 

 • Теменуга Георгиева. ХРОНИКА НА ДЕЙНОСТТА НА РИМ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2017 Г. – 454 стр.
 • Станислава Ботева. КНИГООБМЕН НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2017 Г. – 463 стр.
 • Боряна Боянкинска. ДАРИТЕЛИ И ДАРЕНИЯ (2017 Г.) – 469 стр.
 • ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ В ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 471 стр.
 • SUBMISION REQUIREMENTS FOR CONTRIBUTIONSTO THE JOURNAL OF THE REGIONAL MUSEUM OF HISTORY – VELIKO TARNOVO – 476

 

ПРИЛОЖЕНИЕ ЦВЕТНИ ИЛЮСТРАЦИИ/COLOUR ILLUSTRATIONS481 стр.

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Относно

  Вашето съобщение