ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 32, 2017 г.

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS:

СТУДИИ, СТАТИИ И СЪОБЩЕНИЯ

 

 • Александър Чохаджиев. (НЕ ПРОСТО) ОЩЕ ЕДНА НЕОБИКНОВЕНА ЯМА. ОБЕКТ 103 ОТ СЕЛИЩНАТА МОГИЛА ПРИ С. ПЕТКО КАРАВЕЛОВО – 9 стр.
 • Alexander Chohadzhiev. (NOT JUST) ANOTHER EXTRAORDIANARY PIT. FEATURE 103 FROM THE PETKO KARAVELOVO TELL-SITE – 25
 • Михаела Томанова. ПОГРЕБАЛНИ ПРАКТИКИ ОТ КЪСНОЖЕЛЯЗНАТА ЕПОХА В СЕВЕРНИЯ ДЯЛ НА ЦЕНТРАЛНА СТАРА ПЛАНИНА – 37 стр.
 • Mihaela Tomanova. BURIAL PRACTICES IN THE LATE IRON AGE IN THE NORTHERN CENTRAL BALKAN MOUNTAINS – 60
 • Евгени Дерменджиев. ЮГОИЗТОЧНО ПОДГРАДИЕ НА СТОЛИЧНИЯ ТЪРНОВГРАД ИЛИ „ФРЕНКХИСАР” – КВАРТАЛ НА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИ ТЪРГОВЦИ – 63 стр.
 • Evgeni Dermendzhiev. THE SOUTH-EASTERN SUBURB OF THE CAPITAL CITY, TARNOVGRAD, OR „FRANK-HISSAR” – THE QUARTER OF THE WEST EUROPEAN MERCHANTS – 109
 • Диана Косева. КОНСТАНТИНОПОЛСКИ РЕЛЕФИ ОТ РАЗКОПКИТЕ НА СТОЛИЧНО ТЪРНОВО – 133 стр.
 • Diana Kosseva. RELIEFS FROM CONSTANTINOPLE FROM THE EXACAVATIONS IN THE CAPITAL CITY TARNOV – 143
 • Иван Чокоев. ТЪКАНИ ОТ НЕКРОПОЛА ПОД ХЪЛМА ТРАПЕЗИЦА ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО (РАЗКОПКИ 1960 Г.) – 151 стр.
 • Ivan Chokoev. TEXTILES FROM CEMETERY AT THE FOOT OF THE HILL OF TRAPEZITSA, VELIKO TARNOVO (EXCAVATIONS – 1960 YEAR) – 170
 • Веселина Стоянова. ПРЕГЛЕД НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ЧЕРТИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ХАРАКТЕРНИ ЗА ВЕЛИКОТЪРНОВСКА ОБЛАСТ, КОИТО ОКАЗВАТ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ АРХЕОЛОГИЧЕСКАТА КЕРАМИКА И ПРЕДСТАВЛЯВАТ ФАКТОРИ ЗА НЕЙНОТО ОПАЗВАНЕ И РАЗРУШАНАНЕ – 175 стр.
 • Vesselina Stoyanova. REVIEW OF THE SPECIFIC ENVIRONMENT FEATURES CHARACTERISING THE DISTRICT OF VELIKO TARNOVO, HAVING AN INFLUENCE ON THE TERRACOTTA FOUND DURING ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS AND ACTING AS PRESERVING OR DESTRUCTING FACTORS – 190
 • Веселин Горанчев. РУСИ НИКОЛАУ – РОДОНАЧАЛНИКЪТ НА РОДА РУСОВИЧ ОТ АРБАНАСИ – 193 стр.
 • Veselin Goranchev. ROUSSI NICOLAU – THE FOREFATHER OF THE ROUSSOVICH FAMILY FROM ARBANASSI – 207
 • Светла Атанасова. СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА ХРИСТО ГАБРОВСКИ ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА XIX ВЕК – 209 стр.
 • Svetla Atanasova. THE BUSINESS OF HRISTO GABROVSKI IN THE SECOND HALF OF THE 19th214
 • Жулиета Гюлева. ПАМЕТНИ И МАРКИРОВЪЧНИ ЗНАЦИ ПО БОЙНИЯ ПЪТ НА БЪЛГАРСКОТО ОПЪЛЧЕНИЕ – 215 стр.
 • Julietta Gyuleva. COMMEMORATINGAND DIRECTIONAL SIGNS OF THE BATTLES OF THE BULGARIAN ARMY OF VOLUNTEERS – 233
 • Миглена Петкова. РОЛЯТА НА НАРАТИВИТЕ ЗА ФОРМИРАНЕ НА САКРАЛНИ ПРОСТРАНСТВА – 243 стр.
 • Miglena Petkova. THE ROLE OF NARRATIVES IN SHAPING SACRAL SPACES – 251
 • Магдалена Чамурджиева. ЗА НЯКОИ РЕЛЕФНИ ВЕЗБЕНИ ТЕХНИКИ – 253 стр.
 • Magdalena Chamurdjieva. ON CERTAIN RAISED EMBROIDERY TECHNIQUES – 267
 • Емил Врежаков. ПОЛИТИКАТА НА РУСИЯ И АНГЛИЯ ПО БАЛКАНСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ (1898 – 1902) – 269 стр.
 • Emil Vrezhakov. THE BALKAN POLICY OF RUSSIAAND OF GREAT BRITAIN (1898 – 1902) – 278
 • Симеон Цветков. ПИСТОЛЕТИТЕ „ПАРАБЕЛУМ” В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ. ПОРЪЧКИ И ДОСТАВКИ 1903 – 1918 Г. – 279 стр.
 • Simeon Tsvetkov. THE PARABELLUM PISTOLS IN THE BULGARIAN ARMY. ORDERS AND SUPPLIES IN 1903–1918 – 320
 • Катя Митова-Ганева. ЗАКОНЪТ ЗА АДВОКАТИТЕ ОТ 1947 Г. И ПРОМЕНИТЕ ВЪВ ВЕЛИКОТЪРНОВСКАТА АДВОКАТУРА – 339 стр.
 • Katya MitovaGaneva. THE LAW ON LAWYERS OF 1947 AND THE CHANGES IN VELIKO TARNOVO BAR ASSOCIATION – 351
 • Илия Вълев. „ЗА” И „ПРОТИВ” ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА КАЗАРМА – ЕТНОКУЛТУРНИ ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОЗИЦИЯ – 353 стр.
 • Iliya Valev. PROS AND CONS OF MANDATORY CONSCRIPTION IN THE ARMY – ETHNO-CULTURAL FACTORS INFLUENCINC THE PUBLIC OPINION – 358

 

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

 

 • Деян Рабовянов. МОЖЕ ЛИ АРХЕОЛОГИЯТА ДА СЕ ТРИУМИ? ОТЗИВ ЗА СТУДИЯТА НА ЕВГЕНИ ДЕРМЕНДЖИЕВ „ЗА ПАТРИАРШЕСКИЯ КОМПЛЕКС, ЦАРСКИЯ ДВОРЕЦ И ФОРТИФИКАЦИЯТА НА СРЕДНОВЕКОВНАТА КРЕПОСТ НА ХЪЛМА ЦАРЕВЕЦ В ПРЕДСТОЛИЧНИЯ ТЪРНОВ”. – 359 стр.
 • Петко Ст. Петков. НОВ НАУЧЕН ПРИНОС КЪМ ИСТОРИЯТА НА АРБАНАСИ. СВЕТЛА АТАНАСОВА. АРБАНАСИ. ТЪРГОВИЯ И ТЪРГОВСКИ ВРЪЗКИ ПРЕЗ ХІІ – ХІХ ВЕК – 369 стр.
 • Мария Иванова. ТЕМЕНУГА ГЕОРГИЕВА. БЪЛГАРСКАТА ЕТНОГРАФИЯ В ПЕРИОДА 1878 – 1944. ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ПОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМИ – 373 стр.
 • Петко Христов. МИГЛЕНА ПЕТКОВА. БЪЛГАРСКА ОБРОЧНА ПЛАСТИКА – 377 стр.
 • Светла Димитрова. „РЕГИОНАЛНИТЕ МУЗЕИ В КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА БЪЛГАРИЯ” – НОВА КНИГА НА ПРОФ. ВЕРА БОНЕВА И РУСКО РУСЕВ – 381 стр.

 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

 

 • Станислава Ботева. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРИНОС В ОПАЗВАНЕТО НА КНИЖОВНОТО НАСЛЕДСТВО. (РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ПАРТНЬОР В ДИГИТАЛНА КУЛТУРНА СЪКРОВИЩНИЦА „СЕВЕР +”) – 385 стр.
 • Теменуга Георгиева. ХРОНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2016 г. – 389 стр.
 • Станислава Ботева. КНИГООБМЕН НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2016 Г. – 397 стр.
 • Боряна Боянкинска. ДАРИТЕЛИ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2016 Г. – 409 стр.
 • ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ В ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 411 стр.
 • REQUIREMENTSFOR AUTHORSIN THE PROCEEDINGS OFREGIONALHISTORY MUSEUM– VELIKO TARNOVO – 416 стр.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ ЦВЕТНИ ИЛЮСТРАЦИИ/COLOUR ILLUSTRATIONS421 стр.

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Относно

  Вашето съобщение