ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 31, 2016 г.

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS:

 

 • Иван Църов. 145 ГОДИНИ МУЗЕЙ ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 7 стр.

 

СТУДИИ, СТАТИИ И СЪОБЩЕНИЯ

 

 • Иван Църов. ЗАПАДНИЯТ АКВЕДУКТ НА НИКОПОЛИС АД ИСТРУМ: ОБЕКТ „ВОДОЛЕЙ – ЗАПАД” – 9 стр.
 • Ivan Tsarov THE WESTERN aqueduct OF NICOPOLIS AD ISTRUM: THE “VODOLEY – WEST” SITE – 16
 • Димитър Харбалиев. СЪЩНОСТ И ЕТАПИ НА КРЪВНИТЕ ВРАЖДИ В ИСЛАНДИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 870 – 1056 г. – 23 стр.
 • Dimitar Harbaliev. CHARACHTERISTICS ANS STAGES OF THE BLOOD FEUDS IN ICELAND DURING 870 – 1056 – 36
 • Евгени Дерменджиев. ЗА ПАТРИАРШЕСКИЯ КОМПЛЕКС, ЦАРСКИЯ ДВОРЕЦ И ФОРТИФИКАЦИЯТА НА СРЕДНОВЕКОВНАТА КРЕПОСТ НА ХЪЛМА ЦАРЕВЕЦ В ПРЕДСТОЛИЧНИЯ ТЪРНОВ – 39 стр.
 • Evgeni Dermendzhiev. ON THE PATRIARCH’S COMPLEX, THE ROYAL PALACE AND THE FORTIFICATION OF THE MEDIAEVAL CASTLE ON THE HILL OF TSAREVETS IN THE PRE-CAPITAL PERIOD OF TARNOV – 85
 • Диана Косева-Тотева, Константин Тотев. РОМАНСКИ КАПИТЕЛ ОТ ЦЪРКВА „СВ. АП. ПЕТЪР И ПАВЕЛ” ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 101 стр.
 • Diana KossevaToteva, Constantin Totev. ROMANESQUE CAPITAL FROM THE CHURCH OF THE HOLY APOSTLES PETER AND PAUL IN VELIKO TARNOVO – 111
 • Диана Косева-Тотева. МРАМОРЕН КАПИТЕЛ С КУЧЕТА ОТ ДВОРЕЦА НА ЦАРЕВЕЦ – 119 стр.
 • Diana Kosseva MARBLE CAPITAL WITH DOGS FROM THE PALACE ON TSAREVETS – 126
 • Иван Чокоев. СЪРМЕНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ГРОБ В СРЕДНОВЕКОВНА ЦЪРКВА КРАЙ СЕЛО ГОРСКО НОВО СЕЛО, ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 135 стр.
 • Ivan Chokoev. GOLD-THREAD MATERIALS FROM A GRAVE IN A MEDIAEVAL CHURCH NEAR THE VILLAGE OF GORSKO NOVO SELO, ZLATARITSA MUNICIPALITY, DISTRICT OF VELIKO TARNOVO – 141
 • Деян Рабовянов. КЪСНОСРЕДНОВЕКОВЕН БОЕН НОЖ-ТЕСАК ОТ ЕКСПОЗИЦИЯТА НА МУЗЕЙ „ВЪЗРАЖДАНЕ И УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ” ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 143 стр.
 • Deyan Rabovyanov. TESAK INFANTRY BLADE FROM THE LATE MIDDLE AGES IN THE MUSEUM OF THE BULGARIAN REVIVAL AND CONSTITUENT ASSEMBLY, VELIKO TARNOVO – 149
 • Светла Атанасова. ГОРНА ОРЯХОВИЦА – ТЪРГОВИЯ И ТЪРГОВСКИ ВРЪЗКИ ПРЕЗ XVIII – XIX в. – 153 стр.
 • Svetla Atanasova. GORNA ORYAHOVITSA – TRADE AND TRADE RELATIONS IN THE 18th – 19thc. – 166
 • Емил Врежаков. АНГЛИЙСКИТЕ ПОЗИЦИИ НА БАЛКАНИТЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И РУСИЯ (1895 – 1896 г.) – 167 стр.
 • Emil Vrezhakov. THE ENGLISH POSITIONS ON THE BALKANS AND RESUMPTION OF DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN BULGARIA AND RUSSIA (1895–1896) – 187
 • Катя Митова-Ганева. БЪЛГАРСКАТА АДВОКАТУРА (1944 – 1989 г.). СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА – 189 стр.
 • Katya MitovaGaneva. THE BULGARIAN BAR (1944 – 1989). THE SOCIALIST REGULATORY FRAMEWORK – 199
 • Илия Вълев. АБСТРАКТНО-МИТОЛОГИЧНИ ПРЕДСТАВИ ЗА КАЗАРМАТА В НАЙ-НОВО ВРЕМЕ – 201 стр.
 • Iliya Valev. ABSTRACT MYTHOLOGICAL IDEAS ABOUT SERVICE IN THE ARMY IN MODERN TIMES – 207
 • Симеон Цветков. ПИСТОЛЕТИТЕ „ЗАУЕР” МОДЕЛ „Н”, „ВАЛТЕР” П-38 И „СТАР” МОДЕЛ „Б” НА ВЪОРЪЖЕНИЕ В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ. ПОРЪЧКИ И ДОСТАВКИ – 209 стр.
 • Simeon Tsvetkov. SAUER H, WALTHER P38 AND THE STAR MODEL B PISTOLS IN THE BULGARIAN ARMY. ORDERS AND SUPPLIES – 223

 

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

 

 • Милко Палангурски. ИСТОРИЯ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКАТА АДВОКАТУРА.
 • ТОМ I (1878 – 1944 ) – 231 стр.
 • Хитко Вачев. СТЕНОПИСИ ОТ АРХЕОЛОГИЧЕСКИТЕ РАЗКОПКИ НА СРЕДНОВЕКОВНАТА БЪЛГАРСКА СТОЛИЦА TЪРНОВО – 233 стр.
 • Мария Иванова. МЛАДЕЖКИ СТРАСТИ, МЪЖКИ ВРЕМЕНА. ЕТНОКУЛТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА БЪЛГАРСКАТА КАЗАРМА ПРЕЗ СОЦИАЛИЗМА – 239 стр.

 

IN MEMORIAN

 

 • доц. д-р ИВАН СТЕФАНОВ БЪЧВАРОВ (1956 – 2011 г.) – 243 стр.

 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

 

 • ХРОНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2015 г. – 247 стр.
 • КНИГООБМЕН НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2015 г. – 257 стр.
 • ДАРИТЕЛИ И ДАРЕНИЯ (2015 г.) – 263 стр.
 • ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ В ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 265 стр.
 • SUBMISION REQUIREMENTS TO THE CONTRIBUTORS OF THE PUBLICATIONS OF THE REGIONAL MUSEUM OF HISTORY – VELIKO TARNOVO – 269

 

ПРИЛОЖЕНИЕ ЦВЕТНИ ИЛЮСТРАЦИИ/COLOUR ILLUSTRATIONS273 стр.

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Относно

  Вашето съобщение