ИЗВЕСТИЯ НА ОКРЪЖНИЯ МУЗЕЙ – ТЪРНОВО, 3, 1966 Г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 • Н. Ангелов. Крепостни стени и порти на хълма Царевец в гр. В. Търново. Разкопки и проучвания през 1963 г. – 1 стр.
 • Арх. Боян Кузупов. Консервация на Малката порта от крепостта Царевец – 21 стр.
 • Богдан Султов. Археологически проучвания в Дискодуратера от 1958 до 1961 г. – 25 стр.
 • Ст. Стефанов, М. Тачева. Из историята на Нове през трети век от н. е. – 45 стр.
 • Кирил И. Жуглев. Могилна гробна находка от с. Изгрев, В. Търновски окръг – 55 стр.
 • Бистра А. Цветкова. Турски документи за статутите на някои селища във В. Търновски окръг през XVII в. – 61 стр.
 • Димитър Овчаров. Неизвестни приписки върху възрожденски книги от В. Търновски окръг – 69 стр.
 • Т. Драганова. Градската община в гр. В. Търново през XIX в. – 73 стр.
 • П. Ибришимова. Към историята на училищата във В. Търновски окръг през Възраждането – 97 стр.
 • Петър Ст. Горанов. Из историята на ученическото кооперативно движение. Ученическата потребителна кооперация „Солидарност” в гр. Свищов – 111 стр.
 • Димо Минев. Русофили и русофоби във В. Търновски окръг през 1886 и 1887 г. според нови документи – 137 стр.
 • Ненчо Бонев. Документи за дейността на В. Търновския окръжен комитет на БКП и на някои партийни организации в окръга през периода 1919 – 1923 г. – 145 стр.

CONTENTS:

 • N. Angelov. Festungsmauern und Tore auf dem Hügеl „Zarewetz” in V. Tсrnovo. Ausgrabungen und Untersuchungen im Jahre 1963 – 1
 • Arch. B. Kusupov. Konservieren des Kleinen Tores der Festung Zarewetz – 21
 • B. Sultov. Archäologische Untersuchungen in Diskoduratera in den Jahren 1958 – 1961 – 25
 • St. Stefanov, M. Tatscheva. Aus des Geschichte der Stadt Novae Im III Jahrh. u.z. – 45
 • K. Shuglev. Fund in einem Grabhügel bei dem Dorf Isgrev, Bezirk V. Tirnovo – 55
 • B. Zwetkova. Türkische Dokumente für das Statut einiger Siedlungen im Bezirk V. Tirnovo aus dem XVII Jahrh. – 61
 • D. Owtscharov. Unbekannte Randbemerkungen an Renaissancebücher im Bezirk V. Tirnovo – 69
 • T. Draganova. Die Städtische Gemeinde in V. Tirnovo im XIX Jahrh. – 73
 • P. Ibrischimova. Aus der Geschichte der Schulen im Bezirk V. Tirnovo während der Renaissance – 97
 • P. Goranov. Aus der Geschichte der kooperativen Schülerbewegung Schülerkonsumgenossenschaft „Solidarität” in Svischtov – 111
 • D. Minev. Russophilen und Russophoben im Bezirk V. Tirnovo in den Jahren 1886 – 87. Neue Dokumente – 137
 • N. Bonev. Dokumente für die Tätigkeit des Bezirkskomitees der BKP in V. Tirnovo und einiger Parteiorganisationen im Bezirk in der Periode 1919 – 1923 – 145

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Относно

  Вашето съобщение