ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 28-29, 2013-2014 г.

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS:

СТУДИИ

 

 • Иван Нурков. НАСЕЛЕНИ МЕСТА И МЕСТНОСТИ НА БОЙНИ ДЕЙСТВИЯ ПРЕЗ ОСВОБОДИТЕЛНАТА ВОЙНА 1877 – 1878 ГОДИНА (Название на военните части, числен състав, използвани огнестрелни оръжия, употребени боеприпаси, локализация на населените места и местности, преименувания и сегашно име) – 7 стр.
 • Ivan Nurkov. SETTLEMENTS AND AREAS OF HOSTILITIES DURING THE LIBERATION WAR 1877 – 1878 – 53

 

СТАТИИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

 

 • Вълка Илчева. КЕРАМИКАТА ОТ КЪСНИЯ ЕНЕОЛИТ ОТ СЕЛИЩНАТА МОГИЛА ДЖУЛЮНИЦА – 55 стр.
 • Valka Ilcheva. THE EHEOLITHIC POTTERY FROM THE SETTLEMENT MOUND IN DZHULYUNITSA – 65
 • Иван Църов. ЗАПАДНИЯТ АКВЕДУКТ НА НИКОПОЛИС АД ИСТРУМ: РЕЗЕРВОАРЪТ (CASTELLUM AQUAE) – 97 стр.
 • Ivan Tsarov. THE WESTERN AQUEDUCT OF NICOPOLIS AD ISTRUM: THE RESERVOIR (CASTELLUM AQUAE)115
 • Калин Чакъров. ГЕРМАНСКИ ФИБУЛИ ОТ НЕКРОПОЛИТЕ НА КЪСНОАНТИЧНИТЕ ПРОВИНЦИИ КРАЙБРЕЖНА ДАКИЯ И ВТОРА МИЗИЯ – 123 стр.
 • Kalin Chakarov. GERMANIC FIBULAE FROM THE CEMETERIES OF THE LATE ANTIQUE PROVINCES OF DACIA RIPENSIS AND MOESIA SECUNDA – 137
 • Николай Кънев, Деян Рабовянов. ВИЗАНТИЙСКИ ОЛОВЕН ПЕЧАТ ОТ ХЪЛМА ТРАПЕЗИЦА – 145 стр.
 • Nikolay Kanev, Dean Rabovyanov. BYZANTINE LEAD SEAL FROM THE HILL OF TRAPEZITSA – 153
 • Евгeни Дерменджиев. СРЕДНОВЕКОВНО СЕЛИЩЕ КРАЙ СЕЛО РОСИЦА, ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ – 157 стр.
 • Evgeni Dermendziev. MEDIEVAL SETTLEMENT NEAR THE VILLAGE OF ROSITSA IN THE MUNICIPALITY OF PAVLIKENI – 186
 • Иван Чокоев. ТЕКСТИЛ ОТ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТ „СРЕДНОВЕКОВЕН МАНАСТИР „СВ. ЙОАН ПРЕДТЕЧА”, С. РОСИЦА, ПАВЛИКЕНСКО – 223 стр.
 • Ivan Chokoev. TEXTILE FROM THE ARCHAEOLOGICAL SITE OF „MEDIEVAL MONASTERY OF ST JOHN THE BAPTIST”, VILLAGE OF ROSITZA, PAVLIKENI MUNICIPALITY – 239
 • Стоян Михайлов. МОНЕТИ И ЕКЗАГИЯ ОТ АРХЕОЛОГИЧЕСКОТО ПРОУЧВАНЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. РОСИЦА, ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ ПРЕЗ 2012 Г. – 251 стр.
 • Stoyan Mihailov. COINS AND EXAGIUM FROM THE ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS ON THE TERRITORY OF THE VILLAGE OF ROSITSA, PAVLIKENI MUNICIPALITY IN 2012 – 262
 • Константин Дочев. ЗЛАТНИ ПЕРПЕРИ НА ВИЗАНТИЙСКАТА ДИНАСТИЯ ПАЛЕОЛОЗИ (ХІV В.), ОТКРИТИ В СРЕДНОВЕКОВНИЯ ТЪРНОВ – 267 стр.
 • Konstantin Dochev. GOLDEN PERPERA OF THE BYZANTINE PALAEOLOGOS DYNASTRY (14TH) FOUND IN THE MEDIEVAL TARNOVO – 276
 • Атанаска Стамболийска, Николай Хрисимов. ЗА ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ВИДИНСКАТА МИТРОПОЛИЯ И ТЪРНОВСКАТА ПАТРИАРШИЯ ПРЕЗ ВТОРОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО (XII – XIV ВЕК) – 279 стр.
 • Atanaska Stamboliiska, Nikolay Hrissimov. RELATIONSHIPS BETWEEN VIDIN METROPOLIS AND TARNOVO PATRIARCHY DURING THE PERIOD OF THE SECOND BULGARIAN KINGDOM (XII – XIV C.) – 292
 • Пламен Събев, Хитко Вачев. ФРАГМЕНТИ ОТ СТЕНОПИСИ НАД ВХОДНАТА ВРАТА, СВЪРЗВАЩА ГАЛЕРИЯТА С НАРТЕКСА НА ХРАМА „РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО” В АРБАНАСИ – 293 стр.
 • Plamen Subev, Hitko Vachev. ABOUT THE MURALS FRAGMENTS OVER THE PASSAGE DOOR BETWEEN THE GALLERY AND THE NARTHEX OF THE „NATIVITY OF CHRIST” CHURCH IN ARBANASY – 305
 • Красимир Кънчев. НЕПОЗНАТО ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ОБИТЕЛИТЕ ОТ ТЪРНОВСКАТА МИТРОПОЛИЯ ОТ НАЧАЛОТО НА XVIII ВЕК – 307 стр.
 • Krasimir Kanchev. UNKNOWN REPRESENTATION OF CLOISTERS OF THE TARNOVO MITROPOLIA FROM THE BEGINNING OF XVІІІ CENTURY – 314
 • Илиян Петракиев. ПЛОМБА ЗА СОЛ ОТ ХЪЛМА ЦАРЕВЕЦ – 317 стр.
 • Ilian Petrakiev. SEAL FOR SALT FROM THE HILL OF TSAREVETS – 323
 • Миглена Петкова. ОБРОЧИЩАТА – МЕЖДУ ЕЗИЧЕСТВО И ХРИСТИЯНСТВО – 327 стр.
 • Miglena Petkova. VOTIVE MONUMENTS – BETWEEN PAGANISM AND CHRISIANITY – 338
 • Теменуга Георгиева. НАРОДНОТО ОБИЧАЙНО ПРАВО В ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА СТЕФАН С. БОБЧЕВ (ПО ПОВОД 160-ТА ГОДИШНИНА ОТ РОЖДЕНИЕТО МУ) – 339 стр.
 • Temenuga Georgieva. THE NATIONAL CUSTOMARY LAW IN THE STUDIES OF STEFAN BOBCHEV (ON THE OCCACION OF 160TH ANNIVERSARY OF HIS BIRTH) – 355
 • Светла Атанасова. УЧАСТИЕ НА ТЪРНОВСКОТО ДРУЖЕСТВО „ХАДЖИ НИКОЛИ МИНЧООЛУ И ЕВСТАТИ СЕЛВЕЛИ И ДРУЖИЕ” В ТЪРГОВИЯТА С БУБЕНО СЕМЕ И СУРОВА КОПРИНА ПРЕЗ 1859 – 1863 Г. – 357 стр.
 • Svetla Atanasova. THE WILD-SILK AND COCOON TRADE IN THE PERIOD OF 1859 – 1863 AND THE ROLE OF „HADJI NIKOLY MINCHOOLU AND EVSTATI SELVELY” COMPANY – 366
 • Невяна Бъчварова. АСЕН ЙОРДАНОВ ПОПОВ – УЧИТЕЛЯТ И АВИАТОРЪТ (1886 – 1971 Г.) – 371 стр.
 • Nevyana Bachvarova. ASSEN YORDANOV POPOV – THE TEACHER AND PILOT (1886 – 1971) – 377
 • Пламен Събев. ВИДОВЕ ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОТДЕЛЯНЕТО НА СТАРИ ЛАКОВИ ПОКРИТИЯ НА ВЪЗРОЖДЕНСКИ ИКОНИ ОТ ФОНДОВЕТЕ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 383 стр.
 • Plamen Subev. TYPES OF ORGANIC SOLVENTS USED TO DISSOLVE OLD LACQUER COVERAGE OUT OF REVIVAL-TIME ICONS FROM THE DEPOTS OF THE REGIONAL MUSEUM OF HISTORY – VELIKO TARNOVO – 388

 

ЗАЩИТЕНИ ДИСЕРТАЦИИ

 

 • Калина Йорданова Иванова. БИБЛИОТЕКИТЕ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО И РЕГИОНА ОТ СРЕДАТА НА ХІХ ВЕК ДО ДНЕС – 389 стр.
 • Иван Александров. МЕСТНАТА ВЛАСТ И КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУТИ – 393 стр.

 

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

 

 • Пламен Събев. КОРПУС НА СТЕНОПИСИТЕ ОТ XVII ВЕК В БЪЛГАРИЯ. ПЕЧАТ „СИМОЛИНИ”, СОФИЯ, 2012, ТИРАЖ 500 – 397 стр.
 • Хитко Вачев. АНТОНИЯ ВЕЛКОВА-ГАЙДАРДЖИЕВА, ЕЛЕНА ПОПОВА. ХРАМЪТ „УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО” ВЕЛИКО ТЪРНОВО. ТЪРНОВСКИ ЦЪРКВИ И МАНАСТИРИ. УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”. В. ТЪРНОВО, 2010, 328 СТР. С ИЛЮСТРАЦИИ – 405 стр.
 • Милко Палангурски. СВЕТЛА АТАНАСОВА. ТЪРНОВСКИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО. МОДЕЛИ ЗА СТОПАНСКО РАЗВИТИЕ. В. ТЪРНОВО, „ФАБЕР”, 2014, 502 СТР. С ИЛЮСТРАЦИИ – 411 стр.
 • Флорин Курта. ДА СЕ СМЕЕШ С ЦЯЛО ГЪРЛО: НЕДЕЛЧЕВ, РАННИТЕ СЛАВЯНИ И РУМЪНСКИЯТ ЗАГОВОР – 417 стр.

 

IN HONOREM

 

 • ВЪЛКА ИЛЧЕВА ПЕТРОВА – 429 стр.
 • НЕВЯНА ПЕНЧЕВА БЪЧВАРОВА – 435 стр.
 • ВАСИЛ АВРАМОВ МУТАФОВ – 443 стр.

 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

 

 • ХРОНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА РИМ – В. ТЪРНОВО ПРЕЗ 2012 – 2013 г. – 449 стр.
 • КНИГООБМЕН – INTERLIBRARY LOAN – 459 стр.
 • ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ В ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 469 стр.
 • REQUIREMENTS FOR THE AUTHORS IN THE PROCEEDINGS OF THE REGIONAL MUSEUM OF HISTORY–VELIKO TАRNOVO – 472 стр.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ ЦВЕТНИ ИЛЮСТРАЦИИ/COLOR ILLUSTRATIONS475 стр.

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Относно

  Вашето съобщение