ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 27, 2012 г.

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS:

СТАТИИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

 

 • Вълка Илчева. Керамика от средния енеолит от селищната могила Джулюница, Великотърновско – 7 стр.
 • Valka Ilcheva. Mitteläneolithische Keramik aus dem Siedlungshügel Dshuljunuza bei Veliko Tarnovo – 39
 • Здравко Димитров. Антични архитектурни детайли, преизползвани в средновековната църква „Св. Св. Петър и Павел” във Велико Търново – 41 стр.
 • Zdravko Dimitrov. Antique Architectural Details Reused in the Medieval Church of St. St. Peter and Paul in Veliko Tarnovo – 99
 • Венцислав Динчев. Новите разкопки на хълма Михнева могила край с. Добри дял, община Лясковец – 101 стр.
 • Ventzislav Dintchev. The New Excavations on the Hill of Mihneva Mogila near the Village of Dobri Dyal, Lyaskovets Municipality – 126
 • Венко Иванов. Римски меч с печат от фонда на Регионален исторически музей – Велико Търново – 129 стр.
 • Venko Ivanov. A Roman Sword with a Stamp from the Depository of the Regional Museum of History – Veliko Tarnovo – 137
 • Стоян Михайлов, Росен Йосифов. Монети от крепостта в местността Градище край Габрово – 139 стр.
 • Stoyan Mihailov, Rossen Yossifov. Coins from the Fortress in the Vicinity of the Village of Gradishte near Gabrovo – 181
 • Константин Дочев. Колективна находка с медни монети на цар Теодор Светослав (1301 – 1322) от крепостта Трапезица, Велико Търново – 183 стр.
 • Constantin Dochev. A Collective Find of Copper Coins of Tsar Theodor Svetoslav (1301 – 1322) from the Fortress of Trapezitsa, Veliko Tarnovo – 192
 • Евгени Дерменджиев. „Шишмановата баня” в столичния Търновград – 193 стр.
 • Evgeni Dermendjiev. Shishman’s Bath in the Capital City of Tarnovo – 248
 • Константин Тотев. Сребърен пръстен с изображение на медуза от разкопките на църква № 19 на Трапезица – 251 стр.
 • Constantine Totev. Silver Ring with an Image of Medusa from the Excavations of Church No 19 on the Hill of Trapezitsa – 257
 • Деян Рабовянов. Археологически разкопки на обект „Средновековен град Трапезица – сектор Южен” – 259 стр.
 • Deyan Rabovyanov. Archaeological Excavations at the Medieval Town of Trapezitsa – the Southern Sector – 276
 • Хитко Вачев. Нов пръстен-печат от Арбанаси – 279 стр.
 • Hitko Vachev. New Signet Ring from Arbanassi – 287
 • Хитко Вачев. Късносредновековен пръстен с антична гема – 289 стр.
 • Hitko Vachev. A Late-Medieval Ring with Antoque Gem – 294
 • Иван Чокоев. Сърмен шнур от разкопките на дворцовата църква на Царевец във Велико Търново, в светлината на подобни находки – 295 стр.
 • Ivan Chokoev. Cord with Metal Threads from the Excavation of the Royal Church in the Tsarevets Fortress at Veliko Tarnovo – 313
 • Диана Тотева. Стенописни фрагменти от разкопките на църква № 9 на Царевец – 315 стр.
 • Diana Mural Fragments from the Excavations in Church No 9 on the Hill of Tsarevets – 342
 • Пламен Събев. Тревненецът Иванчо Кънчев и неговото художествено наследство – 345 стр.
 • Plamen Sabev. The Tryavna–citizen Ivancho Kanchev and his artistic heritage – 354
 • Виктория Русева. Здравословно състояние на индивидите от популацията от некропола (средата на ХІІІ – ХІV в.) при църквата „Св. 40 мъченици” във Велико Търново – 355 стр.
 • Victoria Russeva. Health State of Individuals from the Population of the Necropolis (middle 13th – 14th ad) at the Holy Forty Martyrs Church, Veliko Tarnovo – 402
 • Светла Атанасова. Дейността на търговските дружества „Христо (Христаки) Ганев Витанов и братя” и „Никола и Христаки Ганеви” в Русе и Търново през втората половина на ХІХ в век – 403 стр.
 • Svetla Atanasova.
 • On the Activity of „Hristo Ganev and bros” and „Nikola and Hristaki Ganevi” Companies in Rousse and Veliko Tarnovo in the Second Half of 19th century – 416
 • Невяна Бъчварова. Една интересна снимка от 1895 г. – 417 стр.
 • Стефан Чохаджиев, Александър Чохаджиев. Никола (Колю) Гитев Ангелов (1912 – 1988) – 421 стр.

 

ЗАЩИТЕНИ ДИСЕРТАЦИИ

 

 • Теменуга Георгиева. Българската етнография от Освобождението до Втората световна война – 433 стр.
 • Миглена Петкова. Българска оброчна пластика – 437 стр.
 • Светла Атанасова. Производствени и търговски структури в Търново през Възраждането – 443 стр.

 

РЕЦЕНЗИИ

 

 • Хитко Вачев. Пламен Събев. Страстният цикъл в българската стенна живопис през ХVІІ век. Издателство „Абагар”. Велико Търново, 2011, 160 стр. с илюстрации – 449 стр.
 • Игор Лазаренко. Александър Пейков (съставител). КАТАЛОГ на монетите от Тракия. Част I. Племенни и владетелски монетосечения на траки, пеони, келти и скити V в. пр. Хр. – І в. сл. Хр. Центрекс, Велико Търново, 2011, 176 с. – 457 стр.
 • Igor Lazarenko. Alexander Peykov (compiler). CATALOGUE of the Coins from Thrace. Part I. Tribal and Rulers’ Coinages of Thracians, Paeonians, Celts and Scythians 5th B. C. – 1st c. A. D. Centrex, Veliko Turnovo, 2011, 176 p. – 457

 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

 • Хроника за дейността на Регионален исторически музей – Велико Търново през 2011 г – 461 стр.
 • Книгообмен/Interlibrary Loan – 467 стр.
 • Изисквания към авторите в Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново – 471 стр.
 • Requirements for the Authors in the Proceedings of the Regional Museum of History – Veliko Turnovo – 474

 

ЦВЕТНИ ИЛЮСТРАЦИИ/COLOR ILLUSTRATIONS477 стр.

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Относно

  Вашето съобщение