ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 26, 2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS:

 • Невяна Бъчварова. Христо Нурков и приносът му за развитието на Окръжния исторически музей във Велико Търново – 9 стр.
 • Nevyana Batchvarova. Hristo Nurkov and his Contribution to the Development of the Regional Museum of History in Veliko Tarnovo – 65
 • Катя Митова-Ганева. Христо Нурков и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина” във Велико Търново – 67 стр.
 • Katia Mitova-Ganeva. Hristo Nurkov et le spectacle audio-visuel “Son et lumière“ à Veliko Tаrnovo – 84
 • Иван Нурков. Историята на оръжието – фундаментна историческа дисциплина – 85 стр.
 • Ivan Nurkov. History of Weapon – Fundamental Historical Discipline – 96

 

СТАТИИ

 

 • Румяна Йорданова. Праисторическият дом – поглед отвътре. Отворени модели на сгради от територията на България – 97 стр.
 • Rumyana Yordanova. The Prehistoric House – a Look from Inside. Open House Models from Bulgaria – 112
 • Иван Църов. Никополис ад Иструм: Социално-политическа необходимост от водоснабдяване – 113 стр.
 • Ivan Tsarov. Nicopolis ad Istrum: Social and Political Considerations for Water Supply – 123
 • Евгени Дерменджиев. Площад след Главния вход на средновековната крепост на хълма Царевец във Велико Търново – 125 стр.
 • Evgeni Dermendgiev. The Square after the Main Entrance of the Medieval Fortress on the Hill of Tsarevets in Veliko Tarnovo – 149
 • Константин Дочев. Монетна находка (края на ХІІ в.) от новооткрита порта на крепостта Трапезица (гр. Велико Търново) – 151 стр.
 • Konstantin Dochev. A Coin Find (end of 12th) at the Newly Found Gate of the Trapezitza Fortress – 170
 • Стоян Михайлов. Фрагмент от колективна находка със златни византийски перпери от ХІV век – 177 стр.
 • Stoyan Mihaylov. A Fragment of a Collective Find with Golden Byzantine Hyperpyra of 14th177
 • Константин Тотев, Надежда Ботева. Процесиен кръст от средновековната крепост до гр. Севлиево – 179 стр.
 • Totev, N. Boteva. A Procession Cross from the Medieval Fortress Near the Town of Sevlievo – 188
 • Диана Косева. Стенописи от новооткрита църква, южно от Великата лавра „Св. “Четиридесет мъченици” във Велико Търново – 189 стр.
 • Diana Kosseva. Murals from the Newly Discovered Church to the South of the Great Lavra Monastery of the Holy Forty Martyrs in Veliko Tarnovo – 204
 • Валентин Плетньов. Варненските митрополити през ХІV век – 205 стр.
 • Valentin Pletnyov. Varna Metropolis Bishops during 14th221
 • Хитко Вачев. По въпроса за католическото храмово строителство и архитектура на територията на Търновската митрополия от края на XVI – XVII век – 223 стр.
 • Hitko Vachev. On the Issue of the Catholic Church Construction and Architecture on the Territory of the Tarnovo Metropoly in the Llate 16th – 17th244
 • Иван Чокоев. Опит за експозиционно представяне на консервационно-реставрационните дейности върху археологически находки – 245 стр.
 • Ivan Chokoev. An Attempt to Present the Conservation and Restoration of Archaeological Finds at a Temporary Exhibition – 255
 • Пламен Събев. Ноевият ковчег в една възрожденска икона – символика, фолклоризация, визуални съответствия – 257 стр.
 • Plamen Sabev. The Noah’s Ark in one Icon from the Revival Period – Symbolism, Folklore, Visual Accordance – 269
 • Миглена Петкова. Традиционното народно светилище – организатор на общуване и съхранение на общностната памет – 271 стр.
 • Miglena Petkova. The Traditional National Sanctuary – a Promoter of the Communication and the kKeeping of the Community Memory – 276
 • Теменуга Георгиева. Атанас Т. Илиев и неговото място в историята на българската етнография – 277 стр.
 • Temenuga Georgieva. Atanas. Iliev und Sein Platz in der Geschichte der Bulgarischen eEthnographie – 288
 • Светла Атанасова. Търговска къща „Братя Г. Аврамови” от втората половина на XIX век – 289 стр.
 • Svetla Atanasova. „ Avramov and bros” Trading House from the Second Half of 19th c – 304
 • Драгомир Йорданов. Руска карта на Търново от 1877 г. – 305 стр.
 • Dragomir Yordanov. Russian Map of Tarnovo from 1877 – 317
 • Станислава Ботева. Символика и наградна система на град Велико Търново в най-ново време – 319 стр.
 • Stanislava Boteva. Regalia and award System of Veliko Tarnovo in Recent Times – 345

 

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

 

 • Хитко Вачев. За началото на църковното монетосечене, хароновия обол и коректността (по повод книгата на Христо Харитонов. Монети на християнските храмове в България. Велико Търново, 2010, Издателство „Абагар”) – 347 стр.
 • Стоян Михайлов. Константин Дочев. Каталог на Българските средновековни монети ХІІІ–ХІV век. Типове, варианти, цени. Велико Търново, 2009, 320 с. – 361 стр.

 

ИЗЛОЖБИ

 

 • Весела Мартинова. Изложба „Хубава жена от стари времена” – 365 стр.
 • Светла Атанасова. Изложба „Филип Тотю между мита и историята” – 367 стр.
 • Пламен Събев. Изложба „Църквата Св. Димитър Солунски – 825 години от въстанието на Петър и Асен” – 371 стр.

 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

 

 • Хроника за дейността на Регионален исторически музей – Велико Търново през 2010 г – 373 стр.
 • Книгообмен/Interlibrary loan – 379 стр.
 • Изисквания към авторите в Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново – 385 стр.
 • Requirements for the Authors in the Proceedings of the Regional Museum of History–Veliko Turnovo – 388 стр.

 

ЦВЕТНИ ИЛЮСТРАЦИИ/COLOR ILLUSTRATIONS ………………………………….. 391

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Относно

  Вашето съобщение