ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 24-25, 2009-2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS:

СТУДИИ

 

 • Живојин Андрејић. КУМАНИ НА БАЛКАНУ И ЊИХОВА АСИМИЛАЦИЈА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ – 7 стр.
 • Jivoin Andreich. THE CUMANS ON THE BALKANS AND THEIR ASSIMILATION DURING THE MIDDLE AGES – 33
 • Елена Попова. ИКОНОГРАФСКА ПРОГРАМА НА СТЕНОПИСИТЕ В ЦЪРКВАТА „СВ. ДИМИТЪР” В АРБАНАСИ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ) – 35 стр.
 • Elena Popova. ICONOGRAPHICAL PROGRAMME OF THE MURALS IN THE CHURCH OF ST. DEMETRIUS IN ARBANASSI (PRELIMINARY STUDY) – 60

 

СТАТИИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

 

 • Недко Еленски. МАТЕРИАЛИ ОТ РАННИЯ НЕОЛИТ, ОТКРИТИ В ЕМЕНСКАТА ПЕЩЕРА, ВЕЛИКОТЪРНОВСКО – 61 стр.
 • Nedko Elenski. ARTIFACTS FROM THE ЕARLY NEOLITHIC AGE FOUND IN THE EMEN CAVE, THE REGION OF VELIKO TARNOVO – 74
 • Вълка Илчева. АНТРОПОМОРФНА ГЛИНЕНА ИДОЛНА ПЛАСТИКА ОТ ПРАИСТОРИЧЕСКИЯ ФОНД НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 75 стр.
 • Valka Ilcheva. ANTROPOMORPHE TÖNERNE IDOLPLASTIK AUS DEM PRÄHISTORISCHEN FONDS DES REGIONALEN HISTORISCHEN MUSEUMS – 94
 • Станимир Димитров. ПРЕОТКРИТА ЕЛИНИСТИЧЕСКА РИЗНИЦА ОТ ЕКСПОЗИЦИЯТА НА РИМ – В. ТЪРНОВО – 95 стр.
 • Stanimir Dimitrov. REDISCOVERED HELLENISTIC CHAIN-ARMOUR FROM THE EXHIBITS OF THE VELIKO TARNOVO RMH – 106
 • Иван Църов. ЗАПАДНИЯТ АКВЕДУКТ НА НИКОПОЛИС АД ИСТРУМ: ТОПОГРАФИЯ НА ТРАСЕТО – 107 стр.
 • Ivan Tsarov. THE WESTERN AQUEDUCT OF NOCOPOLIS AD ISTRUM (LOWER MOEZIA): ROAD BED TOPOGRAPHY – 126
 • Евгени Паунов. ЕДНА „ИЗЧЕЗНАЛА” МОНЕТНА НАХОДКА ОТ ВЕЛИКОТЪРНОВСКО: РОДИНА 1964 (IGCH, NO. 679) – 127 стр.
 • Evgeni Paunov. A „LOST AND FOUND” COIN HOARD FROM VELIKO TARNOVO REGION (CENTRAL NORTH BULGARIA): RODINA 1964 (IGCH 679) – 145
 • Мария ДолмоваЛукановска. БИТОВА КЕРАМИКА ОТ КРЕПОСТТА ЗИКИДЕВА В ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 149 стр.
 • Maria Dolmova-Lukanovska. HOUSEHOLD POTTERY FROM THE FORTRESS OF ZIKIDEVA IN VELIKO TURNOVO – 157
 • Евгени Дерменджиев. ПЛОЩАД НА ЗАПАДНИЯ СКЛОН НА СРЕДНОВЕКОВНАТА КРЕПОСТ НА ХЪЛМА ЦАРЕВЕЦ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 159 стр.
 • Evgeni Dermenjiev. SQUАRE ON THE WEST SLOPE OF THE MEDIEVAL FORTRESS OF TZAREVEC IN VELIKO TARNOVO – 182
 • Тодор Овчаров. ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА СРЕДНОВЕКОВНИЯ БЪЛГАРСКИ МАНАСТИР „СВЕТА БОГОРОДИЦА ПЪТЕВОДИТЕЛКА” – 183 стр.
 • Todor Ovcharov. ON THE LOCATION OF THE MEDIAEVAL MONASTERY “THE VIRGIN MARY – GUIDE” – 186
 • Деян Рабовянов. СРЕДНОВЕКОВНИ БОЗДУГАНИ ОТ ФОНДА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 187 стр.
 • Deyan Rabovyanov. MEDIEVAL MACES FORM THE FUNDS OF THE VELIKO TURNOVO REGIONAL MUSEUM OF HISTORY – 199
 • Диана Косева. НОВООТКРИТИ СТЕНОПИСИ ОТ ЦЪРКВА № ХІХ НА ТРАПЕЗИЦА – 201 стр.
 • Diana Kosseva. FRESCOES FROM THE NEWLY FOUND CHURCH NO.19 IN TRAPEZITSA – 209
 • Хитко Вачев. ХРАМЪТ „СВ. СВ. ПЕТЪР И ПАВЕЛ” И КОМПЛЕКСЪТ ОКОЛО НЕГО (ИСТОРИЧЕСКИ ИЗВОРИ, СЪСТОЯНИЕ НА ПРОУЧВАНИЯТА И ПЕРСПЕКТИВИ) – 211 стр.
 • Hitko Vachev. THE CHURCH OF „ST PETER AND PAUL” AND THE COMPLEX AROUND IT (HISTORICAL SOURCES, RESEARCH STAGES AND PERSPECTIVES) – 226
 • Пламен Събев. СТЕНОПИСИТЕ В МИТРОПОЛИТСКАТА ЦЪРКВА „СВ. СВ. ПЕТЪР И ПАВЕЛ” ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО (ИСТОРИОГРАФСКИ ПРЕГЛЕД) – 227 стр.
 • Plamen Sabev. THE MURAL PAINTINGS IN THE BISHOPRIC CHURCH STS. PETER AND PAUL IN VELIKO TARNOVO (HISTORIOGRAPHY) – 241
 • Стоян Михайлов. УНГАРСКИ ЗЛАТНИ МОНЕТИ ОТ НУМИЗМАТИЧНАТА КОЛЕКЦИЯ НА РИМ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 243 стр.
 • Stoyan Mihaylov. HUNGARIAN GOLD COINS FROM THE NUMISMATIC COLLECTION OF THE VELIKO TARNOVO REGIONAL MUSEUM OF HISTORY – 246
 • Миглена Петкова. ТИПОЛОГИЗАЦИЯ НА ОБРОЧНИ ПАМЕТНИЦИ ОТ ОБЩИНИТЕ ГОДЕЧ, ДРАГОМАН И ТРЪН – 247 стр.
 • Miglena Petkova. TYPOLOGY OF VOTIVE MONUMENTS IN THE MUNICIPALITIES OF GODECH, DRAGOMAN AND TRAN – 261
 • Теменуга Георгиева. ПРОФ. СТОЯН РОМАНСКИ И БЪЛГАРСКАТА ЕТНОГРАФИЯ – 263 стр.
 • Temenuga Gueorgieva. STOYAN ROMANSKI AND THE BULGARIAN ETHNOGRAPHY – 276
 • Стефан Паскалев. ВЕЛИКОТЪРНОВСКАТА МАХАЛА „СВЕТА МАРИНА” (ЗАПИСКИ НА ЕДИН МАРИНОПОЛЧАНИН) – 277 стр.
 • Stephan Paskalev. THE ST. MARINA QUARTER OF VELIKO TARNOVO (NOTES OF A RESIDENT IN THE QUARTER MARNO POLE) – 300
 • Невяна Бъчварова. ПОЧЕТНИТЕ ГРАЖДАНИ НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 301 стр.
 • Nevyana Batchvarova. THE HONORARY CITIZENS OF VELIKO TARNOVO AND THEIR EUROPEAN DIMENSIONS – 324
 • Виолета Павлова. МЕТОДОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ НА ПОНЯТИЙНО-КАТЕГОРИЙНИЯ АПАРАТ НА СИСТЕМАТА НА МУЗЕЙНАТА ФОНДОВА ДЕЙНОСТ – 325 стр.
 • Violeta Pavlova. METHODOLOGICAL PROBLEMS OF THE NOTION-CATEGORICAL APPARATUS OF THE SYSTEM OF THE MUSEUM FUND WORK – 340

 

РЕЦЕНЗИИ

 

 • Димитър Попов. ИВАН ЦЪРОВ. ТРАКИТЕ КРАЙ АТРЮС. ТРАКИЙСКО ПОГРЕБЕНИЕ ОТ С. ГОЛЕМАНИТЕ, ВЕЛИКОТЪРНОВСКО. УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”. СОФИЯ 2008, 104 С. – 343 стр.
 • Константин Тотев. СТЕФАН БОЯДЖИЕВ. БЪЛГАРСКАТА АРХИТЕКТУРА ПРЕЗ VІІ – ХІV В. Т. 1. ДОХРИСТИЯНСКА АРХИТЕКТУРА. С., 2008, 405 СТРАНИЦИ, 422 ЧЕРНОБЕЛИ ФОТОГРАФИИ И ГРАФИЧНИ ИЛЮСТРАЦИИ И ЦВЕТНО ПРИЛОЖЕНИЕ 22 ЛИСТА. – 347 стр.
 • Стоян Михайлов. ПЛАМЕН ПАВЛОВ. БЪЛГАРСКОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ. ПОЗНАТО И НЕПОЗНАТО. ИЗДАТЕЛСТВО „АБАГАР”, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2008, 256 С., 29 ИЛ. – 351 стр.
 • Хитко Вачев. ДИАНА КОСЕВА. ТРИПТИСИ-ПОМЕНИЦИ ОТ АРБАНАСИ. ИЗДАТЕЛСТВО “ФАБЕР”. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2007, 98 С. С 31 ЦВЕТНИ ИЛЮСТРАЦИИ – 357 стр.

 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

 

 • Весела Мартинова. ИЗЛОЖБА „СИМВОЛИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНОСТ” – 361 стр.
 • Симеон Цветков. ИЗЛОЖБА „ОРЪЖИЕ ОТ СТАРО И НОВО ВРЕМЕ” – 363 стр.
 • ХРОНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2008 – 2009 г. – 367 стр.
 • КНИГООБМЕН /INTERLIBRARY LOAN – 387 стр.
 • ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ В ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 392 стр.
 • REQUIREMENTS FOR THE AUTHORS IN THE PROCEEDINGS OF THE REGIONAL MUSEUM OF HISTORY – VELIKO TURNOVO – 395
 • ЦВЕТНИ ИЛЮСТРАЦИИ/COLOR ILLUSTRATIONS397 стр.

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Относно

  Вашето съобщение