ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 23, 2008 г.

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS:

СТУДИИ

 

 • Недко Еленски. Раннонеолитното селище Беляковец-Плочите, Великотърновско – 7 стр.
 • Nedko Elenski. The Early Neolithic settlement of Belyakovec-Plochite, the region of Veliko Tarnovo – 74
 • Живоjин Aндpejnh. Размишљање o датуму смрти Светог Саве према подацима Доментиjана и Теодосиjа – 77 стр.
 • Jivoin Andreich. Consideations about the date of death of St. Sava – 101

 

СТАТИИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

 

 • Иван Църов. Пеликето от Големаните: една ваза на художника от Агридженто – 103 стр.
 • Ivan Tsarov. The Pelike from the Vilage of Golemanite: A Vase by the Agrigento Painter – 118
 • Здравко Димитров. Архитектурни детайли, украсени с бичи глави и гирлянди от Никополис ад Иструм – хронология, аналогии и функции – 121 стр.
 • Zdravko Dimitrov. Architectural details decorated with bulls’ heads and garlands in Nicopolis ad Istrum – chronology, analogies and functions – 135
 • Стоян Михайлов. Хипотеза за монетното съкровище от ранновизантийската епоха, намерено при село Бяла река, Шуменска област – 139 стр.
 • Stoyan Mihaylov. Hypothesis for the coin treasure from the Early Byzantine period,found near the village of Byala reka, the region of Shumen – 143
 • Станимир Димитров. Плетени ризници от експозицията на Археологически музей – Велико Търново – 145 стр.
 • Stanimir Dimitrov. Chain mail from the exposition in the Museum of Archaeology in Veliko Tarnovo – 155
 • Иван Чокоев. Представителен текстил от столичния Търнов – данни за графични реконструкции – 157 стр.
 • Ivan Chokocv. Representative textiles from the capital city of Tarnovo – data concerning graphical reconstructions – 168
 • Пламен Павлов. България до Бяло море в средата на XIV в.? – 169 стр.
 • Plamen Pavlov. La Bulgarie jusqu’a la mer d’Egee au milieu du XIV s.? – 176
 • Хитко Вачев, Пламен Събев, Радослава Косева. Неразчетени надписи по обтегачите от галерията на църквата „Рождество Христово” в Арбанаси – 177 стр.
 • Hitko Vatsehev, Plamen Sabev, Radoslava Kose Non-interpreted Inscriptions on the Crossbeams in the Nativity Church’s Gallery in Arbanasy – 199
 • Светозара Ръцева. За особеностите на цикъла „Сътворението на света” от притвора на търновския храм „Св. Георги” – 203 стр.
 • Svetozara Ratseva On the specific features of Creation of the World cycle from the narthex of the church of St George in Veliko Tarnovo – 215
 • Елена Попова. Икони от възрожденски зографи в църквата „Успение Пресвятой Богородици” в Асенова махала, Велико Търново – 217 стр.
 • Elena Popova. Icons by Painters from the Period of the National Revival In the Assumption Church in Assenov Residential District, Veliko Tarnovo – 233
 • Красимира Мутафова. Търновската митрополия в османски документи от XVIII в. 235
 • Krassimira Mutafova. The Bishop of Tarnovo in Ottoman Documents from the Eighteenth Century – 246
 • Светла Атанасова. Възрожденски печати от фонда на Регионалния исторически музей – Велико Търново – 247 стр.
 • Svеtвa Atanasova. Revival period seals from the treasury of the Regional Museum of History, Veliko Tarnovo – 257
 • Теменуга Георгиева. Етнографски и фолклорни проблеми в изследванията на Антон П. Стоилов – 259 стр.
 • Temenuga Georgieva Probleme der volkskunde in den erforschungen von Anton P. Stoilov – 274
 • Антония Велева. Миниатюрни копия на народни носии от фонда на Националния исторически музей – 275 стр.
 • Васил Мутафов. Издателите на пощенски картички от Велико Търново (края на ХІХ – 40-те год. на XX в.) – 281 стр.
 • Wassil Mutaffov. Die herausgeber der ansichtskarten vor Velko Tamovo (ende des 19. jhs. – 40-ten jahren des 20. jhs.) – 296
 • Весела Мартинова, Руен Хаджиниколов. Външнотърговските контакти на великотърновската фирма „Друмев & Ангелов” в началото на XX в. – 297 стр.
 • Vesela Martinova, Ruen Hadjinikolov Foreign trade contacts of the Veliko Tarnovo’s company „Drumeff & Angeloff” in the early XXth century – 304
 • Виолета Павлова. Дейността на градското общинско управление за организирането на автобусна (отобусна) служба във Велико Търново през 1939 г. – 305 стр.
 • Violeta Pavlova The City Council’s Activity for Founding a Public Autobus Net in Veliko Tarnovo in 1939 – 310
 • Боряна Боянкинска. Приносът на Борис Паскалев за изграждането на читалище дом-паметник „Искра” в град Велико Търново – 311 стр.
 • Bortana Bolankinska. Boris Paskalev’s contribution to the building of the „Iskra” community centre in Veliko Tarnovo – 320
 • Невяна Бъчварова. Държавният музей в Търново в първите години от създаването му 1945 – 1951 г. – 321 стр.
 • Neviana Bachvarova. The State Museum in Tarnovo during the Early Years of its Establishment (1945 – 1951) – 347

 

РЕЦЕНЗИИ

 

 • Стоян Михайлов. Пламен Павлов. Търновските царици. Издателство „ДАР-РХ” Велико Търново, 2006, 88 с. – 349 стр.
 • Хитко Вачев. Иван Тютюнджиев. Търновската митрополия през XV – XIX век. Издателство „РОВИТА”. Велико Търново, 2007, 567 с. – 351 стр.
 • Иван Лазаров. Мария Долмова-Лукановска. Археологически проучвания на средновековна улица по северозападния склон, квартал при трета порта на главния вход, източна крепостна стена и квартал при Френкхисарската порта на Царевец, издателство „Фабер”, Велико Търново, 2007, 355 с. с илюстрации – 356 стр.

 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

 

 • Весела Мартинова, Руен Хаджиниколов. Изложба „Старите търновци и Европа” – 361 стр.
 • Катя Митова-Ганева, Тодорка Недева. Изложба „Познатият и непознат Марко Тотев” – 363 стр.
 • Хроника за дейността на Регионален исторически музей – Велико Търново през 2007 г. – 365 стр.
 • Книгообмен / lnterlibrary loan – 376 стр.
 • Изисквания към авторите в Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново – 380 стр.
 • Requirements for the authors in the Proceedings of the Regional Museum of History – Veliko Tarnovo – 383

 

ЦВЕТНИ ИЛЮСТРАЦИИ/COLOR ILLUSTRATIONS  – 385 стр.

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Относно

  Вашето съобщение