ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 22, 2007 г.

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS:

АРХЕОЛОГИЯ И ИЗКУСТВОЗНАНИЕ – ARCHAEOLOGY AND ART

 

 • Александър Чохаджиев. ПРАИСТОРИЧЕСКИТЕ ПРЕШЛЕНИ ЗА ВРЕТЕНО – ИДЕНТИФИЦИРАНЕ, СИСТЕМАТИЗИРАНЕ И ИНТЕРПРЕТИРАНЕ – 9 стр.
 • Alexander Chohadzhiev. THE PREHISTORIC SPINDLE WHORLS – IDENTIFICATION, SYSTEMATIZATION AND INTERPRETATION – 19
 • Иван Църов. ТРАКИТЕ КРАЙ АТРЮС. ТЪРГОВСКИ КОНТАКТИ С ГРЪЦКИЯ СВЯТ ПРЕЗ ЕЛИНИЗМА – 21 стр.
 • Ivan Tsarov. THE THRACIANS BY ATRIUS. TRADE CONTACTS WITH THE GRECIAN WORLD DURING THE ELINISM – 38
 • Венелин Бараков. НОВООТКРИТО СВЕТИЛИЩЕ HA ТРАКИЙСКИЯ КОННИК КРАЙ ТРЯВНА – 39 стр.
 • Venelin Barakov. THRACIAN SANCTUARY NEAR THE TOWN OF TRYAVNA – 51
 • Станимир Димитров. КАРТИРАНЕ HA АНТИЧНИ ШЛЕМОВЕ ОТ БЪЛГАРИЯ – 52 стр.
 • Stanimir Dimitrov. PERUSAL ANCIENT HELMETS FROM BULGARIA – 63
 • Евгения Генчева. HA АГОРАТА HA НИКОПОЛИС АД ИСТРУМ – ОТ ИЗГРЕВ ДО ЗАЛЕЗ – 64 стр.
 • Evguenia Guentcheva. A L’AGORA DE NICOPOLIS AD ISTRUM – DU MATIN AU SOIR – 77
 • Пепа Лунгарова. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА КУЛТА КЪМ МАЙКАТА НА БОГОВЕТЕ В НИКОПОЛИС АД ИСТРУМ – 78 стр.
 • Pepa Lungarova. A NEW EVIDENCE ABOUT THE CULT OF THE MOTHER OF GODS IN NICOPOLIS AD ISTRUM – 83
 • Никола Русев. КОЛАННИ ТОКИ C НАБРАЗДЕНА РАМКА ОТ БЪЛГАРИЯ – 84 стр.
 • Nikola Rusev. GROOVED BELT BUCKLES FROM BULGARIA – 92
 • Николай Бояджиев. КЪСНОАНТИЧНИ И СРЕДНОВЕКОВНИ ОРЪДИЯ НА ГРУДА OТ ФОНДА НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СМОЛЯН – 93 стр.
 • Nikolay Boyadzhiev. LATE ANTIQUITY AND MEDIEVAL TOOLS FROM THE FUND OF THE HISTORY MUSEUM OF SMOLYAN – 102
 • Деян Рабовянов. КАМЕННИЯТ ВАЛ В ДОБРУДЖА В ЗАЩИТНАТА И СЕЛИЩНАТА СИСТЕМА НА ПЪРВОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО – 104 стр.
 • Deyan Rabovyanov. THE STONE WALL IN DOBRUDJA IN DEFENSIVE AND SETTLEMENT SYSTEM OF THE FIRST BULGARIAN KINGDOM – 118
 • Константин Константинов. БИТОВИ ПРЕДМЕТИ ОТ ШУМЕНСКА КРЕПОСТ ВЪВ ФОНДА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ШУМЕН – 119 стр.
 • Konstantin Konstantinov. OBJECTS OF EVERYDAY LIFE FROM THE FORTRESS OF SHUMEN, TREASURED IN THE FUNDS OF REGIONAL HISTORICAL MUSEUM – SHUMEN – 123
 • Евгени Дерменджиев. ДВОРЦОВАТА БАНЯ HA ТЪРНОВСКИТЕ ЦАРЕ – 124 стр.
 • Evgueni Dermendjiev. LA SALLE DE BAIN DES ROIS BULGARES – 141
 • Иван Чокоев. РОЛЯТА HA СКЪПИТЕ ТЪКАНИ, ДОНЕСЕНИ В КОНСТАНТИНОПОЛ ПРЕЗ 1213 Г. ОТ БЪЛГАРСКА ПРИНЦЕСА ЗА СВАТБАТА Й С ИМПЕРАТОР АНРИ ФЛАНДЪРСКИ – 142 стр.
 • Ivan Tchokoev. LE ROLE DES TISSUS DE LUXE APPORTES A CONSTANTINOPLE EN 1213 PAR UNE PRINCESSE BULGARE POUR SON MARIAGE AVEC L’EMPEREUR HENRI DE FLANORE – 147
 • Хитко Вачев. НОВООТКРИТИ ПАМЕТНИЦИ HA ЧИПРОВСКОТО ЗЛАТАРСТВО ОТ XVII – НАЧАЛОТО НА XVIII ВЕК В АРБАНАСИ И ТЪРНОВО – 148 стр.
 • Hitko Vatschev. NEUENTDECKTE DENKMAELER DES GOLDSCHMIEDEHANDWERKS VON TSCHIPROVZI SEIT DEM XVII – ANFANG DES XVIII Jhs. IN TARNOVO UNO ARBANASSI – 158
 • Пламен Събев. „ВСЕЛЕНСКИТЕ СЪБОРИ” ОТ ГАЛЕРИЯТА НА ЦЪРКВАТА „РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО” В СЕЛО АРБАНАСИ. (Поглед към функционалните стойности на догматическите решения в контекста на иконографската програма на параклиса, преддверието на параклиса и галерията на храма) – 159 стр.
 • Plamen Subev. THE „ECUMENICAL COUNCILS” FROM THE GALLERY OF THE „NATIVITY” CHURCH IN ARBANASSI. (Observation of the functional values of dogmatic determinations in the context of the iconographical program of the temple) – 178
 • Вълка Илчева. ЦЪРКВАТА „СВЕТА ВЕЛИКОМЪЧЕНИЦА ИРИНА” В СЕЛО ХОТНИЦА, ВЕЛИКОТЪРНОВСКО – 179 стр.
 • Valka Iltcheva. L’EGLISE „SAINTE MARTYRE IRINA” AU VILLAGE DE HOTNITSA, DEP. DE VELIKO TARNOVO – 186

 

НУМИЗМАТИКА – HUMISMATICS

 

 • Радослав Гущераклиев. РЕДКИ МОНЕТНИ ТИПОВЕ НА НИКОПОЛИС АД ИСТРУМ ІІ – ІІІ ВЕК – 187 стр.
 • Radoslav Gushterakliev. RARE COIN OF TYPES OF NICOPOLIS AD ISTRUM 2nd – 3rd CENTURE – 196
 • Мариана Минкова. НАХОДКА ОТ СИЛИКВИ ОТ НЕКРОПОЛА НА АВГУСТА ТРАЯНА – 197 стр.
 • Mariana Minkova. SILIQUAS FIND FROM THE NECROPILIS OF AUGUSTA TRAIANA – 206
 • Стоян Михайлов. ПРОБЛЕМИ НА РАННОВИЗАНТИЙСКАТА НУМИЗМАТИКА (VІ – VІІ в.) В БЪЛГАРСКИТЕ НУМИЗМАТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 207 стр.
 • Stoyan Mihaylov. PROBLEMS OF THE EARLY BYZANTINE NUMISMATICS (VІ – VІІ c.D.) IN BULGARIAN NUMISMATIC RESEARCHES – 218
 • Женя Жекова. СЪБИТИЯТА ОТ 1186 г. СПОРЕД ДАННИТЕ ОТ КОЛЕКТИВНИТЕ МОНЕТНИ НАХОДКИ ОТ БЪЛГАРИЯ – 226 стр.
 • Zhenya Zhekova. THE EVENTS FROM 1186 ACCORDING TO THE HOARDS OF THE BULGARIAN LANDS – 226
 • Константин Дочев. ПЛАЩАНИЯ С „ЛОШИ ПАРИ” ВАВ ВИЗАНТИЯ В НАЧАЛОТО НА ХІV в. И ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТЯХ – 227 стр.
 • Konstantin Dotchev. MODES DE PAYER EN „MAUVAIS” ARGENCE A BYZANCE AU DEBUT DU ХІV S. ET LES CONSEQUENCES QUI EN SUCCEDENT – 238

 

ЕТНОЛОГИЯ – ETHOLOGY

 

 • Елена Попова. ВЪЗРОЖДЕНСКИ ДОМАШНИ ИКОНИ В КОЛЕКЦИЯТА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 241 стр.
 • Elena Popova. DOMESTIC IKONS IN THE COLLECTION OF THE REGIONAL MUSEUM OF HISTORY IN VELIKO TARNOVO – 252
 • Ваня Йорданова. ПАСТИРСКА ДЪРВОРЕЗБА ОТ ФОНДОВЕТЕ НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СМОЛЯН – 253 стр.
 • Vanya Yordanova. SHEPHERD’S WOOD-CARVING FROM THE DEPOSITORIES OF THE SMOLYAN HISTORY MUSEUM – 264
 • Биляна Попова. ЧАСОВНИЦИ ОТ КОЛЕКЦИЯТА HA ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ – 265 стр.
 • Bilyana Popova. CLOCKS FROM THE EXHIBITION OF THE ETHNOGRAPHIC MUSEUM – PLOVDIV – 276
 • Райна Каблешкова. КОЛЕКЦИЯ ОТ СТАРИННИ ЛАМПИ В ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ – 277 стр.
 • Rayna Kableshkova. COLLECTION OF ANTIQUE LAMPS FROM THE ETHNOGRAPHICAL MUSEUM – PLOVDIV – 283
 • Ана Радева. ДАТИРАНИ КИЛИМИ ОТ ФОНДА НА ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ – 284 стр.
 • Ana Radeva. CARPEST REGISTRED IN THE FUND OF THE ETHNOGRAPHICAL MUSEUM – PLOVDIV – 291
 • Соня Семерджиева. ЗА НЯКОИ НАДПИСИ И СИМВОЛИ ВЪРХУ ОРЪЖИЯ ОТ ФОНДА НА ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ – 292 стр.
 • Sunya Semerdzhiev ON SOME INSCRIPTIONS AND SYMBOLS ON WEAPONS FROM THE ETHNOGRAPHIC MUSEUM STOCK IN THE TOWN OF PLOVDIV – 305
 • Юлиана Шулекова. ТРИ КУЮМДЖИЙСКИ ТЕФТЕРА HA ИЗВЕСТНИЯ ГАБРОВСКИ ЗЛАТАР МАКСИМ ГРИГОРОВ – 306 стр.
 • Juliana Shulekova. THREE UNKNOWN COUMJIISKI REGISTERS FROM 1876 TO 1890 OF THE FAMOUS GABROVONIAN GOLOSMITH MAXIM GRIGOROV – 311
 • Нели Цонева. НОВИ ДАРЕНИЯ ЗА ФОНД „ЕТНОГРАФИЯ” НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПАВЛИКЕНИ – 312 стр.
 • Neli Tsoneva. NEW DONATIONS FOR „ETHNOGRAPHY” FUND OF THE HISTORY MUSEUM – PAVLIKENI – 323
 • Красимира Томова. КРАЕВЕДЪТ ЯРОСЛАВ ГОЧЕВ – ДАРИТЕЛ НА ВАРНЕНСКИЯ МУЗЕЙ – 324 стр.
 • Krasimira Tomova. YAROSLAV GOCHEV – DONOR OF THE MUSEUM IN VARNA – 328
 • Диана Тодорова. МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА ОБЩЕСТВОТО И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД СЪВРЕМЕННИТЕ ЕТНОГРАФСКИ КОЛЕКЦИИ – 330 стр.
 • Diana Todorova. MODERNIZATION OF SOCIETY AND CHALLENGES TO „NEW” ETHNOGRAPHIC COLLECTIONS – 338
 • Ваня Сапунджиева. ПОЧИТАНИЕТО КЪМ СВ. ХАРАЛАМПИЙ В НАРОДНОTO ХРИСТИЯНСТВО И ВРЪЗКИТЕ МУ С БОГОСЛУЖЕБНАТА ПРАКТИКА – 339 стр.
 • Vanja Sapundzhieva. THE VENERATION FOR ST. CHARALAMB0S IN FOLK CHRISTIANITY AND ITS RELATION TO CHURCH WORSHIP PRACTICE – 353
 • Наталия Стрезева. ГАДАНИЯ ЗА ЖЕНИТБА В КАЛЕНДАРНАТА ОБРЕДНОСТ НА БЪЛГАРИТЕ ОТ БЕСАРАБИЯ – 354 стр.
 • Natalya Strezeva. SOOTHSAYING FOR MARRIAGE IN THE CALENDAR RITUAL OF BESSARABIAN BULGARIANS – 363
 • Теменуга Георгиева. ЗА ЕТНОГРАФСКИТЕ ПРИНОСИ В НАУЧНОТО НАСЛЕДСТВО НА ЛЮБОМИР МИЛЕТИЧ – 364 стр.
 • Temenuga Georgieva. UEBER DIE ETHNOGRAPHISCHEN BEITRAEGE IМ WISSENSCHAFTLICHEN ERBE VON LJUBOMIR MILETITSCH – 381
 • Маргарита Дешкова. БРОШУРАТА „25 ГОДИНИ БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН БАЛЕТ” ЗА ДЕЛОТО НА ХАРАЛАМБИ ГАРИБОВ – 382 стр.
 • Margarita Deshkova. DIE BROSCMUERE „25 JAHRE BULGARISCHES NATIONAL BALLETT” FUR DAS WERK VON HARALAMBI GARIBOV – 387
 • Светла Ракшиева, Георги Куманов. ПЪТЯТ HA ЕДНА ИЗЛОЖБА – 388 стр.
 • Svetla Rakshieva, Georgi Kumanov. DER WEG EINER AJSSTELLUNG – 407
 • Мария Воинская. СТУДЕНТИТЕ БЕСАРАБСКИ БЪЛГАРИ ВЪВ ВТУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – МЕЖДУ НОСТАЛГИЯТА И АДАПТАЦИЯТА (Опит за проследяване на етническото самоопределение) – 408 стр.
 • Maria Voinskaya. THE STUDENTS – BESSARABIAN BULGARIANS IN VELIKO TURNOVO UNIVERSITY „ST. CYRIL AND ST. METHODIUS”: BETWEEN THE NOSTALGIA AND THE ADAPTATION (the attempt for tracking the ethnical self-determination) – 427

 

ОТЗИВИ И РЕЦЕНЗИИ – BOOK REVIEW

 

 • Хитко Вачев. ВЪЛКА ИЛЧЕВА. ХОТНИЦА. СТАРИ СЕЛИЩА И НАХОДКИ. ЧАСТ II – АНТИЧНОСТ И СРЕДНОВЕКОВИЕ – 429 стр.
 • Вълка Илчева. ВЕНЦИСЛАВ ЦОНЕВ, ВАЛЕНТИН ДЕНЕВСКИ. СЛЕДИТЕ НА ТРАКИЙСКИТЕ КОДОВЕ – 434 стр.
 • Хитко Вачев. ИВАН ЧОКОЕВ. ТЕКСТИЛ ОТ СРЕДНОВЕКОВНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ В БЪЛГАРИЯ. ПОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМИ НА ПРОУЧВАНИЯТА – 438 стр.
 • Йордан Алексиев. ХИТКО ВАЧЕВ. ЦЪРКОВНИЯТ АНСАМБЪЛ В АРБАНАСИ – 443 стр.
 • Галя Чохаджиева. ТАТЯНА КЪНЧЕВА, ВЕНЦИСЛАВ ЦОНЕВ, ИВАН ЦЪРОВ. СТРАНИЦИ ОТ ИСТОРИЯТА НА СЕЛО РУСАЛЯ – 446 стр.

 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

 

 • IN MEMORIAM – 449
 • ХРОНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2006 г. – 453 стр.
 • КНИГООБМЕН – INTERLIBRARY LOAN – 465
 • СПИСЪК НА АВТОРИТЕ В ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, т. XXII, 2006 г. – 469 стр.
 • ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ В ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 471 стр.
 • REQUIREMENTS FOR THE AUTHORS IN THE PROCEEDINGS OF THE REGIONAL MUSEUM OF HISTORY – VELIKO TURNOVO – 475

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Относно

  Вашето съобщение