ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 21, 2006 г.

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS:

АРХЕОЛОГИЯ – ARCHAEOLOGY

 

 • Недко Еленски. Един тип „лабрети” от ранния неолит на Балканския полуостров – функция и представа (една възможна интерпретация) – 9 стр.
 • Nedko Elenski. One Type of „Labrets” from the Balkans’ Early Neolithic – Function and Idea (one possible interpretation) – 14
 • Димитър Чернаков. Култови масички от неолитното селище при с. Копривец, община Бяла – 15 стр.
 • Dimitar Chernakov. Cult Tables from the Neolithic Settlement of the Village of Koprivetz – 26
 • Илиян Петракиев. Семантика на пластичните фалически изображения от неолита и халколита – 27 стр.
 • Ilian Petrakiev. Die Semantic der Plastisch-phallischen Gestaltungen seit der Epoche von Neolithicum und Aeneolithlcum – 35
 • Вълка Илчева. Колективна находка от кухи бронзови брадви от село Самоводене, Великотърновско- 36 стр.
 • Valka Il Uno trouvaille collective de haches en bronze creuses de Samovodene – 42
 • Димитър Станчев. Нов паметник на Митра – 43 стр.
 • Dimitar Stanchev. A New Monument of Mithras – 44
 • Иван Църов. Emporium Piretensium: местонахождение и анализ на публикациите – 45 стр.
 • Ivan Tsarov. Emporium Piretensium: Location and Analysis of the Publication – 57
 • Павлина Владкова. Предмети от кост, свързани с въоръжението и снаряжението от Долна Мизия и Тракия през I – IV век – 58 стр.
 • Pavlina Vladkov Des objets en os lies a l’armement et l’equipement de Ia Misie inferieure et Ia Thrace de I – IV ss. – 74
 • Богдана Лилова. Още за надписа върху лампа от римската епоха от Казанлъшкия музей – 75 стр.
 • Bogdana Lilova. More for the Inscription on a Lamp from the Roman Age from the Kazanluk Museum – 77
 • Венцислав Цонев. Прабългарската писменост и култът към седемте планети – 78 стр.
 • Ventsisiav Tsonev. Proto-Bulgarian Script and the Cult of the Seven Planets – 91
 • Иван Чокоев. За мястото на везане на одеждата с монограми на цар Иван Александър от разкопките на храма „Св. Никола” до село Станичене, Пиротско – 92 стр.
 • Ivan Chokoev. Concerning Location of Embroidery of Tzar (King) Ivan Alexander’s Rich Garment with Monograms, Excavated at „St. Nicola” Temple, near the Village of Stanichene, Area of Pirot – 99
 • Мария Долмова-Лукановска. Художествената култура на Царевград Търнов – 100 стр.
 • Maria Dolmova-Lukanovska. Artistic Culture of Tsarevgrad Turnov – 113
 • Хитко Вачев. „Некрополът на ктиторите” при храма „Рождество Христово” в Арбанаси – 114 стр.
 • Hitko Vatchev. „La necropole des donateurs” pres de I’eglise de Ia Nativite a Arbanassi – 124
 • Хитко Вачев, Милена Станчева. Кой е погребан в гроб № 16 от некропола на църквата „Св. Архангели Михаил и Гавраил” в Арбанаси? – 125 стр.
 • Hitko Vachev, Milena Stancheva. Who was buried in Grave № 16 from the Cemetery of the Church of „Sts. Archangels Michael and Gabriel” in Arbanassi? – 130
 • Диана Косева. Триптих-поменик от 1806 г. – 131 стр.
 • Diana Koseva. Triptych with Beadroll from 1806 – 137

 

ИСТОРИЯ – HISTORY

 

 • Светлозара Чепкънова-Станева. Цариград в съдбата на тьрновци през XIX век – 138 стр.
 • Svetlozara Chepkanova-Staneva. Tsarigrad in the Fate of Turnovo’s People in XIX Century – 143
 • Марина Калчева. 120 години от гибелта на майор Райчо Николов – 144 стр.
 • Marina Kalcheva. 120 Years from the Death of Major Raicho Nikolov – 153
 • Мариана Русева. Генерал-майор Сава Атанасов Муткуров – виден военен и политически деец – 154 стр.
 • Mariana Russeva. General-major Sava Mutkurov – militaer- und politiktaetiger – 163
 • Петър Горанов. Стефан Стамболов за националното обединение – 164 стр.
 • Petar Goranov. Stephane Stambolov et l’unification de la Bulgarie – 170
 • Виолета Павлова. Отличителен знак за самоличността на българските народни представители от началото на XX век – 171 стр.
 • Violeta Pavlova. Distinctive Badge for Identity of the Bulgarian Deputies from the Beginning of 20th Century – 175
 • Мария Димоларева. Генерал Иван Константинов Сарафов (23 март 1856 – 24 ноември 1935 г.) – 176 стр.
 • Maria Dimolareva. General Ivan Konstantinov Sarafov (23 March 1856 – 4 November 1935) – 185
 • Диана Вачева. Министърът на войната генерал Никола Жеков и въвличането на България в Първата световна война през месец август 1915 г. – 186 стр.
 • Diana Vacheva. Der Milltaerminister General Nikola Jekov und Hineinziehen Bulgarians im Ersten Weltkrieg – August 1915 – 171
 • Ася Стефанова. По въпроса за унищожения архивен ресурс на Военния съюз – 1936 г – 195 стр.
 • Asya Stefanova. On the Issue of the Destroyed Archive Resources of the Military Union – 1936 – 203
 • Весела Мартинова. Великотърновската популярна банка (1919 – 1944 г.) – 204 стр.
 • Vessela Martinova. La Banque populaire de Veliko Tarnovo (1919 – 1944) – 210
 • Елисавета Димитрова. Дружеството на военните писатели и военните публицисти в България – по архивни документи на Централен военен архив – 211 стр.
 • Elisaveta Dimitrova. The Military Writers and Military Publicists Society in Bulgaria – According to Archival Documents of the Central Military Archive – 216
 • Радка Пенчева. Ценностите на българина в романа „Звезда керванджийка” на Змей Горянин – 217 стр.
 • Radka Pencheva. The Values of the Bulgarian in the Novel „Zvezda Kervandzhijka” by Zmey Goryanin – 224

 

КРАЕЗНАНИЕ И ЕТНОЛОГИЯ – LOCAL STUDIES AND ETHNOLOGY

 

 • Алеко Константинов. Етнографско-краеведски музей в c. Ягнило, община Ветрино, Варненска област – 225 стр.
 • Aleko Konstantinov. Musee etnographique et d’histoire locale des des Bulgares d’Asie Mineure du village Jagnilo, communaute de Vetrino, dep. de Varna – 228
 • Йорданка Колимечкова. Заселване на малоазийските българи във Варненско – 229 стр.
 • Jordanka Kolimetchkova. Peuplement des Bulgares d’Asie Mineure dans la region de Varna – 234
 • Христо Станев. По следите на печата на четата на Панайот Хитов – 235 стр.
 • Christo Stanev. A la suite du sceau de la troupe de Panajot Chitov – 239
 • Олга Цанкова. Издирени снимки, спомени и книги на великотърновци за японското учение „Оомото” – 240 стр.
 • Olga Tsankova. Tarnoviens-adeptes de la doctrine japonaise „Oomoto” – 244
 • Александър Ковачев. Краеведската дейност на Иван Богоров – 245 стр.
 • Alexander Kovatchev. Les recherches sur I’histoire locale de Ivan Bogorov – 256
 • Теменуга Георгиева. За научното наследство на Евдокия Петева – 257 стр.
 • Temenouga Georgieva. About the Scientific Heritage of Evdokia Peteva – 267
 • Христо Бодаков. Спомен за поредицата магазини от терена срещу бившия „Модерен театър” до днешния търговски комплекс „Европа” във Велико Търново – 268 стр.
 • Christo Bodakov. Souvenir de Ia serie des magasins se trouvant en face de l’edifico du cinema „Theatre moderne”, deja detruit, a cote du complexe de commerce „L’Europe” d’aujourd’Hui a Veliko Tarnovo – 281
 • Елена Мачковска. Храмът „Св. Йоан Рилски” в c. Балван – минало и настояще – 282 стр.
 • Elena Machkovska. The Temple „Saint Joan Rilski” in the Village of Balvan – Past and Present – 292
 • Васил Мутафов. Към историята на фотографията във Велико Търново – 293 стр.
 • Vassil Moutafov. Sur I’histoire de la photographie a Veliko Tarnovo – 315

 

МУЗЕОЛОГИЯ – MUSEOLOGY

 

 • Симеон Недков. Идеята за български музей между двете световни войни – 316 стр.
 • Simeon Nedkov. L’idee pour un musee bulgare dans Ia periode entre les deux guerres mondiales – 378

 

РЕЦЕНЗИИ – REVIEW

 

 • Николай Колев. Христо Харитонов. Стари мерки, теглилки и монети в България VII – XX век – 379 стр.

 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

 

 • Хроника за дейността на Регионален исторически музей – Велико Търново за 2004 – 2005 г – 383 стр.
 • Книгообмен – Interlibrary Loan – 395
 • Изисквания към авторите в Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново – 399 стр.

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Относно

  Вашето съобщение