ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 20, 2005 г.

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS:

АРХЕОЛОГИЯ ARCHAEOLOGY

 

 • Петър Станев. Мястото на Великотърновския регион в неолитната култура на Югоизточна Европа – 13 стр.
 • Petar Stanev. The place of Veliko Turnovo region in the Neolithic culture of Southeastern Europe – 21
 • Недко Еленски. Приноси към проучването на отбранителната система на неолитното селище Самоводене – 22 стр.
 • Nedko Elenski. Contribution to the study of the defences of the neolithic settlement of Samovodene, Veliko Turnovo region – 33
 • Петър Лещаков. Някои аспекти на раннохалколитния селищен модел в басейна на река Янтра – 34 стр.
 • Petar Leshtakov. Some aspects of the Early Chalcolithic settlement model in the Yantra river basin – 45
 • Вълка Илчева. Селище от ранната бронзова епоха Хотница-Османкин дол, Великотърновско – 46 стр.
 • Valka Ilcheva. Early Bronze Age settlement Hotnitsa-Osmankin dol, Veliko Turnovo region – 55
 • Станимир Димитров. Шлемове „тракийски” тип. Произход и разпространение – 56 стр.
 • Stanimir Dimitrov. Thracian type helmets – origin and circulation – 56
 • Павлина Владкова. Култът към тракийския конник на територията на Nicopolis ad Istrum – 80 стр.
 • Pavlina Vladkova. The cult to the Thracian horseman on the territory of Nicopolis ad Istrum – 80
 • Здравко Димитров. Nicopolis ad Istrum, Philippopolis, AugustaTraiana – общи белези в архитектоничната украса – 92 стр.
 • Zdravko Dimitrov. Nicopolis ad Istrum, Philippopolis, AugustaTraiana – common signs in the architectonic decoration – 105
 • Иван Църов. Римска гробница край Павликени – 106 стр.
 • Ivan Tsarov. Roman tomb near the town of Pavlikeni – 116
 • Върбин Върбанов. Варварски нашествия в римската провинция Долна Мизия при император Комод (180 – 192 г.) – 117 стр.
 • Varbin Varbanov. Barbaric invasions in the Roman province of Lower Moesia at the time of Emperor Komod (180 – 192 AD) – 124
 • Светослава Филипова. Монетна находка от началото на III век от фонда на Регионален исторически музей – Кюстендил – 125 стр.
 • Svetoslava Fillpova. A coin hoard from the beginning of 3rd c. B.C. in the fund of Regional museum of history – Kyustendil – 128
 • Борис Борисов. Пещи за изпичане на битова керамика от античното селище край село Караново, Новозагорско – 129 стр.
 • Boris Borisov. Ovens for baking domestic pottery of the ancient settlement near the village of Karanovo, Nova Zagora region – 139
 • Румяна Павлова. Щрихи към делниците и празниците на римляните – 140 стр.
 • Roumiana Pavlova. The roman’s feasts and workdays – 149
 • Деян Рабовянов. Раждането на българската полиоркетика – 150 стр.
 • Deyan Rabovyanov. The beginning of the Bulgarian poliorcetica ………………………..159
 • Владимир Пейчев. Моливдовул на Никола, императорски протоспатарий и стратег на Месемврия, намерен при археологическите разкопки в Силистра – 160 стр.
 • Vladimir Penchev. Nikola’s lead seal, emperor’s protospatarii and Messembria’s strategist, found during the archaeological excavations in the town of Silistra – 162
 • Андрей Тонев. Съкровища c европейски монети от Кюстендилско – 163 стр.
 • Andrei Tonev. A hoard of European coins from the Kyustendil region – 165
 • Константин Дочев. Византийски монети на Палеолозите с индиктни даги от ХІІІ – XIV в., намерени във Велико Търново – 166 стр.
 • Konstantin Dochev. Palaeologian Byzantine coins with indict dates of 13-th – 14-th founded in Veliko Turnovo – 166
 • Мария Долмова-Лукановска. Пръстените-печати като белег за съсловна принадлежност – 176 стр.
 • Maria Dolmova-Loukanovska. The seal-rings as a sign of social standing – 185
 • Евгени Дерменджиев. Новооткрита гробница в царската църква „Св Четиридесет мъченици” във Велико Търново – 186 стр.
 • Evgeni Dermendjiev. A newly discovered tomb in the king’s church of the „Forty holy martyrs” in Veliko Turnovo – 193
 • Тодор Овчаров. Селища от XV – XVII в. в Свищовска община – 194 стр.
 • Todor Ovcharov. Settlements from 15-th – 17-th in Svishtov district – 198
 • Хитко Вачев. Археологически приноси за строителната история на храма „Св. Архангели Михаил и Гавраил” в Арбанаси – 199 стр.
 • Hitko Vachev. Archaeological contribution to the building history of „SS. Archangels Michael and Gabriel” church in the village of Arbanassi – 208
 • Диана Косева. Шриптих-поменик от 1790 г. – 209 стр.
 • Diana Koseva. Tryptich with beadroll from 1790 – 217
 • Милена Станчева. Пръстен-печат от археологическите проучвания на църквата „Св. Димитър” в Арбанаси, Великотърновско – 218 стр.
 • Milena Stancheva. Ring-seal from the archaeological excavations of the church of „St. Demetrios”in the village of Arbanassi, Veliko Turnovo region – 222
 • Иван Чокоев. За сърмената везба в Търново през XIX век – 223 стр.
 • Ivan Chokoev. About the gold embroidery in Veliko Turnovo during the 19-th century – 234

 

КРАЕЗНАНИЕ – REGIONAL STUDIES       

 

 • Марин Ковачев. Велико Търново и българското краезнание – 237 стр.
 • Marin Kovachev. Veliko Turnovo and the Bulgarian regional studies – 240
 • Григор Марков. Краезнанието и родознаниего – важни и актуални дялове на историческото познание, развитие и взаимодействия – 241 стр.
 • Grigor Markov. Areal and genealogical studies as important and actual parts of historical knowledge, development and interactions – 249
 • Христо Харитонов. Професор Марин Ковачев – ученият и общественика – 250 стр.
 • Hristo Haritonov. Marin Kovachev – the scholar andthe public worker – 250
 • Христо Станев. Връзките на населението в Еленско с Хилендарския манастир през Ранното възраждане – 255 стр.
 • Hristo Stanev. The relations of the Elena region’s population with the monastery of Hilendar during the Early Revival period – 255
 • Елена Георгиева. Тодор Хаджистанчев – изявен културен деец в град Русе – 261 стр.
 • Elena Georjieva. Todor Hadjistanchev – distinguished intellectual from the town of Rousse – 267
 • Teмeнyгa Георгиева. Още веднъж за научната дейност на Димитър Матов – 268 стр.
 • Temenouga Georgieva. Once again about the scientific activity of Dimiter Matov – 276
 • Вида Буковинова. Да си спомним за един забравен родолюбец-краевед – 277 стр.
 • Vida Boukovinova. To recall one forgotten patriot and local scholar – 277
 • Кирил Гайдаров. Беляковското градинарско сдружение „Св. Трифон” – едно от първи кооперативни дружества в България – 284 стр.
 • Kiril Gaidarov. The Belyakovo gardeners association „St. Trifon” – one of the first cooperative associations in Bulgaria – 284
 • Ангел Ангелов. Родолюбецът Новак Димитров от село Зелено дърво, Габровско – предания и истини – 286 стр.
 • Angel Angelov. The patriot Novak Dimitrov from Zeleno durvo village, Gabrovo district – legends and facts – 293
 • Николай Чорбаджиев. Към проблема около завладяването на Плевен от османските турци – 294 стр.
 • Nikolai Chorbadjiev. To the problem about the capturing of the town of Pleven by the Otomans – 294
 • Мария Петкова. Спомените на подполковник Карагьозов и участието на арменци в обединителните борби на България – 298 стр.
 • Maria Petkova. The memories of lieutenant-colonel Karagyozov and the participation of Armenians in the struggle for the union of Bulgaria – 298
 • Елка Костадинова. Атанас Илиев – фолклорист, просветител, елин от първите администратори на Елхово – 301 стр.
 • Elka Kostadinova. Atanas Iliev – scholar in folklore, enlightener and one of the first administrators of the town of Elhovo – 305
 • Даниела Ганчева. Народните песни от архива на Николай Бончев – 306 стр.
 • Daniela Gancheva. Songs from the archive of Nikolay Bonchev – 313
 • Красимира Томова. Дейци от търновския край в общинското управление на Варна, края на XIX в. – началото на XX в. – 314 стр.
 • Krassimira Tomova. People from Veliko Turnovo who participated in the municipal government of Varna at the end of the 19-th and the beginning of the 20th century – 322
 • Елена Бъчварова. Търновни в просветния живот на Варна след Освобождението – 323 стр.
 • Elena Buchvarova. The participation of citizens of VelikoTurnovo in the educational activities inVarna after the Liberation – 331
 • Станка Димитрова. Приносът на търновци за възраждането на българщината във Варна – 332 стр.
 • Stanka Dimitrova. The contribution of Veliko Turnovo citizens to the revival of the bulgurian spirit in Varna – 339
 • Мирослав Тошев. Лазар Стефанов – п ървият историописец на град Омуртаг – 340 стр.
 • Miroslav Toshev. Lazar Stefanov – the first history – writer from the town of Omurtag – 345
 • Георги Патриков. Дервент разказва – 346 стр.
 • Georg Patrikov. Dervent tells a story – 354
 • Васил Мутафов. Великотърновският фотолетописец Онорий Марколеско 1844 – 1917 г. – 355 стр.
 • Vasil Moutafov. The photochronicler of Veliko Turnovo Onorii Markolesko 1844 – 1917 – 366
 • Теодор Иванов. Едно неизвестно котленско читалище – 367 стр.
 • Teodor Ivanov. An unknown community centre in the town of Kotel – 373
 • Виолета Драганова. Моско Москов – първи председател на туристическо дружество „Трапезица” – Велико Търново – 374 стр.
 • Violeta Draganova. Mosko Moskov – the first chairman of the Trapezitsa tourist association – Veliko Turnovo – 379
 • Виолета Павлова. Генерал o. з. Владимир Даскалов –живот и обществена дейност – 380 стр.
 • Violeta Pavlova. Reserve general Vladimir Daskalov – life and public work – 493
 • Елена Мачковска. Принос към историята на читалище „Напредък” в Килифарево 1884 – 1944 г. – 494 стр.
 • Elena Machkovska. Contribution to the history of the community centre „Napredak” in the town of Kilifarevo1884 – 1944 – 405
 • Илия Балъков. Книжовник Иконом Стефан на попрището просветителско и религиозно – 406 стр.
 • Ilia Balakov. The scholar Ikonom Stefan in the field of education and religion – 406
 • Александър Ковачев. Марко Вачков – възторжен краевед и родолюбец – 412 стр.
 • Alexander Kovachev. Marko Vachkov – enthusiastic local scholar and patriot – 414
 • Цветана Колева. Дарители на читалище „Надежда” – Велико Търново от Освобождението до 1914 г. – 415 стр.
 • Tzvetana Koleva. Donors of „Nadejda” community centre – VelikoTurnovo from the Liberation to 1914 – 424
 • Ивалин Цветков. Преглед на документите свързани със събирателската и творческа дейност на Йордан Кулилиив, съхранени в ТД „Държавен архив” – Велико Търново – 425 стр.
 • Ivalin Tsvetkov. Inspection of the documents, joined with acumulative and creative activity of Jordan Kuleliev, preserved in the National archives – Veliko Turnovo – 430
 • Кинка Панайотова, Ваня Станчева. Приносът на Недялко Каранешев за проучване и популяризиране историята на Велико Търново и Великотърновския край – 431 стр.
 • Kinka Panayotova, Vania Stancheva. Nedialko Karaneshev’s contribution to the exploration and popularization the history of Veliko Turnovo and Veliko Turnovoregion – 436
 • Юлия Денчева. „С високото съзнание за славното минало на нашия град…” – 437 стр.
 • Julia Dencheva. „Awareness of the glorious past of our town…” – 442
 • Неда Стефанова. Великотърновските фамилии – 30-те години на XX век – 443 стр.
 • Neda Stefanova. Surnames from Veliko Turnovo – in the 30s of the 20th450
 • Олга Цанкова. Никола Станев в спомените на баща ми – 451 стр.
 • Olga Tsankova. Nikola Stanev in my father’s memories – 451
 • Юлий Йорданов. Приносът на ломчани в издателската дейност на България – 455 стр.
 • Ulii Jordanov. The contribution of citizens of Lorn inBulgaria’s publishing – 455
 • Нели Цонева. Занаятчийските трудово-производителни кооперации в Павликени. 1945 1954 г. – 469 стр.
 • Neli Tsoneva. The craft labour artisan cooperativcs in the town of Pavlikeni 1945 – 1954 –481

 

IN MEMORIAM

 

 • In memoriam – 485

 

HA МНОГАЯ ЛЕТА

 

 • Ст.н.с. д-р Вълка Илчева Петрoвa – 491 стр.
 • c. Невяна Пенчева Бъчварова – 493 стр.
 • Н.с. д-р Васил Мутафов – 495 стр.

 

ХРОНИКА – CHRONICLE

 

 • Катя Митова-Ганева. Хроника за дейността на Регионален исторически музей 2002/2004 – 499 стр.

 

КНИГОПИС – BIBLIOGRAPHY

 

 • Христо Харитонов, Тянка Минчева. Книга за краезнанието – 519 стр.
 • Hristo Haritonov, Tyanka Mincheva. A book about the local studies – 519

 

КНИГООБМЕН – INTERLIBRARY LOAN 2002/2004

 

 • Весела Мартинова. Книгообмен за 2002/2004 – 523 стр.
 • Vessela Martinova. Interlibrary Loan 2002/2004 – 523

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Относно

  Вашето съобщение