ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 19, 2004 г.

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS:

 • Предговор13 стр.

 

120 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ТОДОР НИКОЛОВ

120 YERS FROM THE BIRTH OF TODOR NIKOLOV

 

 • Невяна Бъчварова. Тодор Николов Иванов – живот и дейност – 17 стр.
 • Nevyana Bachvarova. Todor Nikolov Ivanov – Life and work – 36
 • Янка Николова. Спомен за Тодор Николов – 37 стр.
 • Ianka Nikolov A memory about Todor Nikolov – 37
 • Тодорка Драганова. За Тодор Николов с любов и уважение – 41 стр.
 • Todorka Draganova. About Todor Nikolov with love and respect – 41
 • Мария Овчарова. Светецът на Велико Търново – 45 стр.
 • Maria Ovcharova. The saint of Veliko Tarnovo – 45
 • Радка Тодорова. Тодор Николов в ученическите спомени на моя баща – 51 стр.
 • Radka Todorova. Todor Nikolov – In the memories of my father – 54
 • Мирко Робов. Тодор Николов като проучвател на църквата „Св. Димитър” – 55 стр.
 • Mirko Robov. Todor Nikolov as a researcher of St Dimiter church – 62
 • Тодорка Драганова, Цветана Генчева. Приносът на Тодор Николов от проучванията му върху икономическото развитие на Търново през XIX век – 63 стр.
 • Todorka Draganova, Tsvetana Gencheva. The Contribution of Todor Nikolov from his research work of the economic development of Tumovo during the 19th century – 68
 • Светлозара Чепкънова-Станева. Ислямските култови сгради в изследванията на Тодор Николов – 69
 • Svetlozага Chepkanova-Staneva. Islaamik religious buildings in Todor Nikolov Researches – 74
 • Павлина Владева. Заслугата на Тодор Николов зa проучването, съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство във Великотърновския регион – 75 стр.
 • Pavlina Vladeva. Todor Nikolov’s contribution for the study, preservation and popularization of the cultural and historical heritage of Veliko Tumovo region – 82
 • Татяна Кънчева. Архивът на Тодор Николов, съхраняван в отдел „История на България XV – XIX век” – 85 стр.
 • Tatyana Kancheva. Todor Nikolov’s archive kept in „Bulgarian history XV – XIX c.” Department – 91

 

ИСТОРИЯ – HISTORY

 

 • Евлоги Данков. Търновският исихазъм и Григорий Цамблак. 640 години от рождението на Епископ Григорий Цамблак (1364 – 1420) – 94 стр.
 • Evlogi Dankov. The hesychasm of Veliko Turnovo and Gregory Tsamblak. 640th anniversary of the birth of Bishop Gregory Tsamblak (1364 – 1420) – 104
 • Венцислав Цонев. За произхода на глаголицата и нейната езотерика – 105 стр.
 • Ventsislav Tsonev. The glagolitic alphabet and its mystery ……………………………….116
 • Пенка Петрова-Голийска, Елеонора Спасова. Троянската градска община и гражданските организации през Възраждането – 117 стр.
 • Penka PetrovaGoliyska, Eleonora Spassova. Troyan municipality and civil organizations during the Renaissance – 124
 • Иван Топузанов. Паракендетата в планинските селища – 125 стр.
 • Ivan Topuzanov. The Iightwood in the mountain villages – 125
 • Нейчо Кънев. Знамето на старозагорските въстаници от 1875 г. – музейна реликва или предтеча на националния символ? – 133 стр.
 • Neycho Kаnev. The flag of thr Stara Zagora uprisers from 1875 a museum relic or a precursor of the National symbol? – 140
 • Боряна Боянкинска. Търновци, участници в четата на Филип Тотю през 1876 г. – 141 стр.
 • Borianа Bojankinska. Participants from the town of Tamovo in the detachment of Philip Totyo in 1876 – 146
 • Радка КалеваИнджива. Православното християнство и Руско-турската война от 1877 – 1878 г – 147 стр.
 • Radka Kaleva-Indzhieva. Orthodox christianity and the Russo-Turkish war of liberation 1877 – 1878 – 153
 • Росина Данкова. Нравственото богословие на Митрополит Климент Браницки и неговите приноси за историята на Гложенския манастир „Св. Вмч. Георги Победоносец” – 154 стр.
 • Rosina Dankova. Moral theology of bishop Clement Branitski and his contribution to the history of the „St George the victorious” monastery of Glozhene – 166
 • Тинка Бозова. Архимандрит Инокентий за Митрополит Климент Търновски – 167 стр.
 • Tinka Bozova. Father Innokentiy’s study of Kliment bishop of Turnovo – 177
 • Тянка Минчева. Още към въпроса за откриването на Учредителното Народно събрание в Търново през 1879 година и за дебатите по „общонародния въпрос” – 178 стр.
 • Tyanka Mincheva. More to the question about the openning of the Constituent Assembly in Turnovo in 1879 and the debates about the „General question” – 189
 • Атанас Коев. Стефан Сгамболов и българската просвета и култура – 191 стр.
 • Atanas Koev. Stefan Stambolov and the Bulgarian education and cuture – 197
 • Борислав Гърдев. Забравеният строител на нова България – 198 стр.
 • Borislav Gurdev. The forgotten builder of new Bulgaria – 205
 • Светла Атанасова. Фирмени печати на търговска къща „Тодор Василев и Сие” от втората половина на XIX век – 206 стр.
 • Svetla Atanasova. Seals of the firm „Todor Vasilev and co” from the second half of the 19th214
 • Добрина Берова. Междуетническата толерантност в Ямбол в миналото – 215 стр.
 • Dobrina Berova. The tolerance between different ethnical groups in Yambol in the past. .221
 • Васил Станчев. Отношението BMOPO – Солунските атентатори – 222 стр.
 • Vasil Stanchev. The relation between VMORO and the Thessalonian assailants – 222
 • Весела Мартинова. Участието на великотърновци в Първото българско земеделско-промишлено изложение в Пловдив през 1892 г. – 227 стр.
 • Vesela Martinova. Participants from Veliko Turnovo in the First Bulgarian Agricultural-Industrial Fair in Plovdiv in 1892 – 232
 • Анастасия Георгиева. „Селска пробуда” – общодостъпно списание за наука и просвета (1903 – 1905 г.) – 233 стр.
 • Anastasya Georgieva. „Village Revival” – a common magazine about science and education (1903 – 1905) – 240
 • Пепа Коскина. Общинска дейност в село Николаево, Старозагорско (1878 – 1944) – 241 стр.
 • Pepa Koskina. Municipal activity in Nikolaevo, district Stara Zagora for the period 1878 – 1944 – 251
 • Веселка Димова. Великотърновският клон на Доброволческото дружество „Сливница” 1908 – 1944 – 252 стр.
 • Veselka Dimova. The Veliko Tarnovo branch of the Voluntary Society Slivnitsa (1908 – 1944) – 261
 • Стефан Бейков. Балканската война и историческата справедливост – 262 стр.
 • Stefan Beykov. The Balkan War and the historical Justice – 265
 • Ани Златева Чешкият журналист Владимир Сис и неговата фотоепопея за Балканските воини 1912 – 1913 г. – 266 стр.
 • Ani Zlateva. The Czech journalist Vladimir Sis and his epic in photos about the Balkan Wars 1912 – 1913 – 266
 • Диана Вачева. Участието на полковник Никола Жеков в българо-турските преговори 1913 – 1915 г. – 287 стр.
 • Diana Vacheva. The participation of colonel Nicola Jekov in the negotiation between Bulgaria and Turkey in the period 1913 – 1915 – 296
 • Елисавета Димитрова. Военнопленническата служба в българските лагери през Първата световна война – 297 стр.
 • Elisaveta Dimitrova. The duties of the prisoners of War in the Bulgarian camps during World War І – 304
 • Тодорка Недева. Велико Търново и професионалната организация на българските журналисти – 305 стр.
 • Todorka Nedeva. Veliko Turnovo and professional organization of Bulgarian journalists.309
 • Георги Луков, Марина Калчева. Издирване, възстановяване и поддържане на българските военни паметници, гробища и гробове в Македония и Тракия през 1941 – 1944 г. – 310 стр.
 • Georgi Lukov, Marina Kalcheva. Inquiry, reconstruction and maintenance of the Bulgarian military monuments, cemeteries and graves in Macedonia and Trakia in the period of 1941 – 1944 – 317

 

МУЗЕОЛОГИЯ – MUSEOLOGY

 

 • Евгений Сачев. Социологически проучвания на музейната аудитория – 320 стр.
 • Evgenii Sachev. Social Researches of the museum audience – 320
 • Симеон Недков. Идеята за български музей в началото на XX в. – 325 стр.
 • Simeon Nedkov. The idea for the Bulgarian museum in the beginning of the XX century – 356
 • Петър Чолов. Народните читалища и развитието на музейното дело в България – 357 стр.
 • Petar Cholov. Public community centres and development of museum activity – 357
 • Мариана Кръстева. Създаването на Морския музей – личности, идеи, институции – 365 стр.
 • Mariana Krasteva. The creation of the Naval museum – personalities, ideas, institutions – 370
 • Мариана Томитова. Училищни музеи и музейни сбирки. Ролята на учителите в изграждането на музейната система в България (1878 – 1944 г.) – 373 стр.
 • Mariana Tomitova. School museums and museum collections. The role of the teachers in the building of the museum system tn Bulgaria (1878 – 1944) – 380
 • Александър Вълчев, Люба Дашовска. Техническото музейно дело в България – 381 стр.
 • Alexander Vulchev, Luyba Dashovska. The technical museum work in Bulgaria – 381 стр.
 • Стефанка Кръстева. Трудният музей – 387 стр.
 • Stefka Krasteva. The difficult Museum – 397
 • Kpeca Стоянова. Стремежът на перущенци за опазване на историческата памет – 398 стр.
 • Kresa Stoyanova. Peroushtitsa residents strive for preserving the history of the town – 405
 • Иван Занов. Музеят в Силистра (1898 – 1943 г.) – 406 стр.
 • Ivan Zanov. The Museum of Silistra (1898 – 1943) – 411
 • Анна Илиева. Христо Г. Данов и наследниците му – приноси за запазването на българските старини – 412 стр.
 • Anna lliеva. Hristo Danov and his heirs – contributions to save the Bulgarian Historical Monuments – 419
 • Румяна Дончева. Пражкият Национален музей и изложбата на българската книга през 1934 г. – 420 стр.
 • Rumiana Doncheva. The Prague National Museum and the exposition of the bulgarian book in 1934 – 428
 • Тихомир Тонков. Никола T. Манолев Стателов – ревностен изследовател на старини – 429 стр.
 • Tihomir Tonkov. Nikola Т. Manolev Statelov – the jealous explorer of the past – 434
 • Катя Терзиева. Исторически музеи „Искра” Казанлък в дневниците на Чудомир (Димитър Чорбаджийски) – 435 стр.
 • Katya Terzieva. The Historical Museum „Iskra” of Kazanluk in the diaries of Chudomir (Dimiter Chorbadjiiski) – 441
 • Мария Иванова. Начало на организираното музейно дело в Ямбол (1952 – 1969) – 442 стр.
 • Maria Ivanova. The beginning of organized museum work in Yambol (1952 – 1969) – 446
 • Живодар Душков. Русенският период в живота и творчеството на Никола Ангелов – 447 стр.
 • Jivodar Dushkov. Rousse period in life and works of Nikola Angelov – 452
 • Стефка Боева. Стефан Фъртунов – създател и първи директор на Дома на хумора и сатирата в Габрово – 453 стр.
 • Stefka Boeva. Stefan Furtounov: Founder and first director of the House of humour and satire in Gabrovo – 460
 • Taтяна Цанкова. Художественият музей и творецът – 461 стр.
 • Tatyana Tsankova. The Art museum and the artist – 471
 • Иванка Лилова. Календарните празници в Етъра – традиция и иновация – 472 стр.
 • Ivanka Lilova. The calendar holidays at the „Etara” museum – traditions and innovation 476
 • Галя Чохаджиева, Георги Куманов. Work Shop no нашенски. Музеят като медиатор на традицията – 477 стр.
 • Galya Chohadjieva, Georgi Kumanov. Workshop as we do it. The Museum like a meditator of the traditions – 488 стр.
 • Надка Василева. Реквизити, свързани c определен градски обичай от фонда на отдел „Етнография” при Регионален исторически музей – Велико Търново – 489 стр.
 • Nadka Vasileva. The necessities associated with precise an urban tradition from the fund of section „Ethnography” Historical Museum Veliko Tarnovo – 498
 • Снежана Иванова. Космосът на българина. Културологични аспекти на дуализма в някои обредни практики от пролетния календар – 499 стр.
 • Snejana Ivanova. Bulgarian’s cosmos. The culturological aspects of dualism in some ritual practices of the spring calendar – 506
 • Олег Бенов. Гарнизонното стрелбище в София – 507 стр.
 • Oleg Benov. The garrison shooting range in Sofia – 517
 • Светла Димитрова. Временните изложби – музейна дейност с много проекции – 518 стр.
 • Svetla Dimitrova. The temporary exhibitions – museum’s activity with a lot of projections – 524
 • Венета Георгиева-Козарева. Дарения и дарители – поглед от 21 век – 525 стр.
 • Veneta Georgieva-Kozareva. Donations and donors: a view from the 21st century – 531
 • Даниела Чулова. Музеят като „портрет” на една личност – 532 стр.
 • Daniela Tchulova. The Museum as a „portrait” of an individuality – 537
 • Соня Петрова. Образът на Великотърновския музей според пресата през 2003 г. – 538 стр.
 • Sonva Petrova. The image of the Historical Museum of Veliko Tarnovo according to the press in 2003 (a try for museological monitoring) – 549
 • Видин Сукарев. Интернет като средство за научни контакти в музейното дело – 550 стр.
 • Vidin Sukarev. Internet like means of scientific communication in the museum practice – 555
 • Христо Иванов. Компютрите във фондовата дейност на Исторически музей – Пловдив – 556 стр.
 • Hristo Ivanov. The computers in the fund work of the museum – 559

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Относно

  Вашето съобщение