ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 17-18, 2002-2003 г.

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS:

ИСТОРИЯ – HISTORY

 

 • Предговор – 11 стр.
 • Кинка Панайотова. Основни проблеми на устойчивото икономическо развитие на Велико Търново през вековете – 13 стр.
 • Kinka Panayotova. Basic problems for the stable economic development of VelikoTurnovo – 18
 • Нели Цонева. Балканджиите като участници в демографските промени на Павликени след Освобождението – 19 стр.
 • Neli Tsoneva. The mountain dwellers as participants in the demographic changes in Pavlikeni after the Libertion – 32
 • Васил Мутафов. Великотърновци преди 75 години (Демографска, социална и образователна характеристика на населението на Велико Търново през 1937 г.) – 33 стр.
 • Vasil Moutafov. People of Veliko Turnovo 75 years ago (Demographic, social and educational characterization of Veliko Turnovo population during 1937 – 37
 • Цветана Колева. История на църквата „Св. Четирдесет мъченици“ от Освобождението до 1945 г. – 43 стр.
 • Tsvetana Koleva. History of the church of Forty Holy Martyrs from the Turkish yoke liberation to 1945 – 62
 • Катя Митова-Ганева. Участието на 20-ти пехотен Добруджански полк в Първата Балканска война 1912 – 1913 г. – 63 стр.
 • Katja Mitova-Ganeva. The Participation of Twentieth Infantry regiment of Dobroudja in the First Balkan war (1912 – 1913) – 71
 • Тянка Минчева. Църквата „Св. Никола“ – един от най-значимите духовни центрове на Търново през Възраждането – 73 стр.
 • Tianka Mincheva. Nikolas church – one of the most important cultural centers in Veliko Turnovo during the National Revival – 79
 • Стефан Бейков. Дейността на руските медицински работници през войната 1877 – 1878 г. – 81 стр.
 • Stefan Beikov. Russian Medical Workers’activity during the War of libertation (1877 – 1877) – 88
 • Павлина Владева. Дневникът на Й. Ф. Гурко „Записки за кампанията 1877 – 1878 г.“ – 89 стр.
 • Pavlina Vladeva. Memories of General Gurko about Russo-Turkish War 1877 – 1878 – 97

 

ИСТОРИОГРАФИЯ – HISTORIOGRAPHY

 

 • Цветинка Цолова. Историография на възрожденските философски и социологически традиции във Велико Търново (1990 – 2000) – 99 стр.
 • Tsvetinka Tsolova. Historiography of Renaissance philosophical and sociological traditions in Veliko Tumovo (1990 – 2000) – 109
 • Теменуга Георгиева. За ролята на периодичния печат в развитието на българската етнография в края на XIX и първата половина на XX в. – 111 стр.
 • Temenouga Georgieva. About the role of the periodicals in the devel opment of the Bulgarian Ethnography at the end of 19th and the first half of 20th c – 118

 

АРХЕОЛОГИЯ – ARCHAEOLOGY

 

 • Петър Станев. Една хипотеза относно неолитизацията на Централна Северна и Североизточна България – 119 стр.
 • Petar Stanev. A hypothesis about the process of neolithisation of North-Central and North-East Bulgaria – 123
 • Златозара Гочева. Някои бележки по въпроса та метрополията на Западно-понтийския койнон – 125 стр.
 • Zlatozara Gotcheva. Some notes to the question about the metropolis of the West-Pontian koinon – 129
 • Вълка Илчева. Тракийският културен пласт от Царевец – обект № 8 – 131 стр.
 • Valka Ilcheva. The Thracian cultural deposit on Tsarevets – site N 8 – 141
 • Мария Долмова. Археологически проучвания на Царевец – обект № 41 (Източна крепостна стена) – 149 стр.
 • Maria Doulmova. Excavations and researches of the hill of Tsarevets – site N 41 (Eastern fortress wall) – 156
 • Богдана Лилова. Керамика на колело от V – III в.пр.Хр. от тракийското селище на хълма Царевец – 157 стр.
 • Bogdana Lilpva. Pottery thrown on a wheel of the 5th – З th В. C. from the Thracian settlement on the Tsarevets hill – 163
 • Мирко Робов. Тракийско култово съоръжение в източното подножие на Трапезица във Велико Търново – 169 стр.
 • Mirko Robov. A Thracian religious appurtenance situated at the eastern foot of the hill of Trapezitsa in the town of Veliko Turnovo – 177
 • Станимир Димитров. Два шлема от Древна Тракия – 179 стр.
 • Stanimir Dimitrov. Helmets from Ancient Thracia – 187
 • Иван Църов. Западният акведукт на Никополис ад Иструм: Аркадата в долината на река Росица – 189 стр.
 • Ivan Tsarov. The West aqueduct of Nicopolis ad Istrum: The Arcade in the valley of Rositsa – 197
 • Методи Бинев. Към проблема за локализацията и хронологията на емпорионите в административната територия на Никополис ад Иструм – 199 стр.
 • Metodi Binev. About localization and time-sequence of emporiums on the urban territory of Nicopolis ad Istrum – 204
 • Павлина Владкова. Oщe веднъж за надгробните плочи, вградени в Царския дворец на Царевец – 205 стр.
 • Pavlina Vladkova. Once again about the gravestones, bult in the king’s palace on the Tsarevets hill – 210
 • Пепа Лунгарова. Епитетите на Зевс и Хера в епиграфските паметници от Велико Търново – 211 стр.
 • Pepa Loungarova. The epithetes of Zeus and Hеrа in the epigraphic monuments of Veliko Tumovo – 214
 • Иванка Дончева. Култът към Хермес в Никополис ад Иструм и неговата Територия – 215 стр.
 • Ivanka Doncheva. The cult of Hermes on the territory of Nicopolis ad Istrum – 227
 • Деан Рабовянов. Самостоятелно отбраняващи се кули пиргове на Балканския полуостров през Средните векове – 229 стр.
 • Dejan Rabovjanov. Medieval towers-pirgs from Balkans – 235
 • Теофил Теофилов. Формиране на стиловите особености на Търновската архитектурна школа XII – XІV век – 237 стр.
 • Teofil Teofilov. Formation of the style’s features of the Tumovo architectural school – 12th – 14th cc – 249
 • Йордан Алексиев. За манастирите в „Света гора”, „Търновски планини” и „Търновска света гора” – 251 стр.
 • Jordan Alexiev. About the monasteries in „Sveta gora”.„Tumovski planini” and „Tunovska Sveta gora” – 255
 • Евгени Дерменджиев. Две водоснабдителни съоръжения от ранновизантийската и средновековната крепост на хълма Царевец във Велико Търново – 257 стр.
 • Evgeni Dermendjiev. Two water supply equipments from the early Byzantine and medieval fortress Tsarevets hill in Veliko Tumovo – 268
 • Хитко Вачев. Принос към строителната история на църквата „Св. Равноапостоли Петър и Павел” във Велико Търново – 269 стр.
 • Hitko Vachev. Contribution to the building history of the church of SS Peter and Paul – 276
 • Милена Станчева. Апликации та колчан от XIII – XIV в. – 277 стр.
 • Мilena Stancheva. Quiver plates from the 13th and 14th c. – 282
 • Тодор Овчаров. Археологически доказателства за битa на обитателите на средновековния Никопол през XII – XIV в. – 283 стр.
 • Todor Ovcharov. Archaeological evidence for the way of life in medieval Nicopol 12th – 14th c – 286

 

НУМИЗМАТИКА И СФРАГИСТИКА NUMISMATICS AND SFRAGISTICS

 

 • Константин Дочев. Ранновизантийски монети oт Търново (V – VII в.) – 287 стр.
 • Konstantin Dochev. Early Byzantine from Turnovo (5th – 7th) – 298
 • Христо Харитонов. Нумизматични аспекти на иконоборчеството във Византия през VIII–IX в. – 299 стр.
 • Hristo Haritonov. Numismatic aspects of the iconoclasm in Byzantium during the 8th – 9th c – 304
 • Марко Цочев. Монетосечсенето на Шишмановци в колекцията на Регионален исторически музей – Велико Търново – 305 стр.
 • Marko Tsochev. Shishmans coinmaking in the collection of the Regional Museum in Veliko Tumovo – 309
 • Константни Тотев. Бронзово печатче с лъвско изображение от Търново – 311 стр.
 • Konstantin Totev. A bronze seal with lion’s image from Tumovo – 320

 

ФОЛКЛОР – FOLKLOR

 

 • Галя Чохалжиева. „Човек, каквото и да прави, трябва да мисли и за сетнината” (Фолклорният образ на иманярството) – 321 стр.
 • Galja Chohadzieva. „Whatever a man does, he have to think about afterwards” (The Folklore image of the treasure-hunting) – 329

 

ИЗКУСТВО ART

 

 • Евлоги Данков. Семиотика на небесната йерархия в монетната и църковната иконография във Второто българско царство (Трети Рим) – 331 стр.
 • Evlogi Dankov. Semiosis of the celestial hierarchy in the coin and church iconography in the second Bulgarian kingdom (Third Rome) – 339
 • Диана Тотева. Нов фрагмент от живописта в диаконикона на църквата „Св. Четиридесет мъченици” открит през 2001 г. – 341 стр.
 • Diana Toteva. New fragment from the wall painting in the diaconicon of Forty Holy Martyr’s church, founded during 2001 – 346

 

ИСТОРИЯ НА ОРЪЖИЕТО – WEAPON’S HISTORY

 

 • Иван Нурков. Надписи, клейма, енигми и изображения върху балкански кремъчни огнестрелни оръжия XVII – XIX в. – 347 стр.
 • Ivan Nourkov. Inscriptions, marks, enigmas and images on the Balkan Flint Fire-arms 17th – 18th c – 358

 

РЕСТАВРАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ – RESTORATION AND CONSERVATION

 

 • Иван Чокоев. Набедреник от епископски гроб, открит в средновековна църква в Кърджали – 359 стр.
 • Ivan Chokoev. Epigonation from a bishop’s sepulchre in a medieval church in the town of Kardzali – 365

 

ЛИЧНОСТИ

 

 • Люба Цанева. Легендарният Захарий – от Странджа до Търново и Трявна – 367 стр.
 • Luba Tsaneva. The legendary Zaharii – from Strandja to Turnovo and Trjavna – 371
 • Светлозара Станева. Едно забравено име (Атанас Станчев Клепанов) – 373 стр.
 • Svetlozara Staneva. A forgotten name (Atanas Stanchov Klepanov) – 376
 • Елена Мачковска. Родолюбив българин, неуморим книжовник (140 години от рождението на Никола Станев) – 377 стр.
 • Elena Machkovska. Patriotic Bulgarian, Untinung Bookman (140 years from birth of Nikola Stanev) – 382
 • Росина Данкова. Зоя Ставрева (1890 – 1950) – философ и педагог – 383 стр.
 • Rosina Dankova. Zoya Stavreva (1890 – 1950) as a philosopher and pedagogue – 391
 • Радка Пенчева. Емилиян Станев и реконструкцията на историята – 393
 • Radka Pencheva. Emilian Stanev and Reconstruction of the Past – 399

 

МУЗЕЙНО ДЕЛО – MUSEUM WORK

 

 • Невяна Бъчварова, Виолета Драганова. Дарения за театралната дейност във Велико Търново, съхранявани във фонд „Най-нова история” на Регионален исторически музей – 401 стр.
 • Nevjana Bachvarova, Violeta Draganova. Materials related to the theatral work in Vetiko Tumovo, presented to the fund „Modern Bulgarian history” – 407
 • Радка Тодорова. Силата на информацията – компютри и Интернет – 409 стр.
 • Kadka Todorova. The power of information – Computers, Internet – 414

 

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ – REVIEWS AND COMMENTS

 

 • Николай Колев. Принос към изследването на неолитната култура в долния басейн на река Дунав – 415 стр.

 

ХРОНИКА – CHRONICLE

 

 • Катя Митова-Ганева. Хроника на дейността на Регионален исторически музей исторически музей – 417 стр.

 

КНИГООБМЕН – INTERLIBRARY LOAN 2002

 

 • Весела Мартинова. Книгообмен за 2002 – 429 стр.
 • Vessela Martinova. Interlibrary Loan 2002 – 429

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Относно

  Вашето съобщение