ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 15-16, 2000-2001 г.

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS:

ИСТОРИЯ – HISTORY

 

 • Хитко Вачев. Енорийското църковно строителство в търновската митрополия през XV – XVII в. – 9 стр.
 • Hitko Vachev. Construction of parish churches in Turnovo’s dioces XV – XVII cc – 33
 • Светлозара Станева. Към въпроса за църковната борба в Търново след Кримската война – 34 стр.
 • Svetlozara Staneva. About the ecclesiastical struggle in Turnovo after the Crimean war – 41
 • Димитринка Пантилеева. Две неизвестни писма до и от Стефан Стамболов – 42 стр.
 • Dimitrinka Pantileeva. Two unknown letters to and from Stefan Stambolov – 46
 • Катя Митова. Някои малко известни факти от живота и делото на генерал Иван Фичев – 47 стр.
 • Katia Mitova A few lessknown facts about the life and work of General Ivan Fichev – 51
 • Радка Пенчева. Търновският клон на Български народен морски сговор (БНМС) – 52 стр.
 • Radka Pencheva. Veliko Turnovo branch of the Bulgarian National Marine Union (BNMU) – 60
 • Невяна Бъчварова. Културна дейност в Търново 1945 – 1959 г. – 61 стр.
 • Nevjana Bachvarova. Cultural activity in Turnovo 1945 – 1959 – 73

 

АРХЕОЛОГИЯ – ARHAEOLOGY

 

 • Вълка Илчева. Къснонеолитното селище Хотница-Къшлата, Великотърновско – 74 стр.
 • Vulka Ilcheva. Late-Neolithic settlement Hotniza-Kushlata, Veliko Turnovo district – 88
 • Недко Еленски. Свидетелствата на „Царевец” и „Трапезица” за енеолитната епоха – 89 стр.
 • Nedko Elenski. Eneolithic remains from Tsarevets and Trapezitsa – 99
 • Павлина Владкова. Най-ранният Никополис ад Иструм – 100 стр.
 • Pavlina Vladkova. The Earliest Nicopolis ad Istrum – 107
 • Евгени Дерменджиев. Към фортификацията на ранновизантийското укрепление край река Янтра във Велико Търново (Според новите проучвания на комплекса при църквата „Св. Четиридесет мъченици“ – 108 стр.
 • Evgeni Dermendjiev. About the fortification of the early Bizantine fortress near Yantra river in Veliko Turnovo (On the basis of new excavation works of the complex around „The Forty Holy Martyrs church“) – 118
 • Мария Долмова. Сграфито керамика от Трапезица – 119 стр.
 • Maria Dolmova. Sgraphito ceramics from Trapezitsa hill – 127
 • Константин Тотев. История на проучванията на стенописите на църквата „Св. Четиридесет мъченици” във Велико търново – 128 стр.
 • Konstantin Totev. History of the investigations of the wallpaintings of the „Forty Holy Martyrs” church in Veliko Turnovo – 141
 • Мирко Робов. Новите проучвания на манастира „Св. Четиридесет мъченици“ във Велико Търново и проблемът за неговата строителна хронология – 142 стр.
 • Mirko Robov. New investigations of the Forty Holy Martyrs monastery in Veliko Turnovo and the problem about its bullding Chronology – 151
 • СашкаАлексанoдрова. Сребърен пръстен от село Крушето, Великотърновско – 152 стр.
 • Sashka Aleksandrova. Silver ring-seal from village Krusheto, the Veliko Turnovo region – 157
 • Женя Жекова. Оловни капачета за опаковка на венециански териак от региона на Велико Търново – 158 стр.
 • Zhenya Zhekova. Lead lids for packing of Venetian terriak from the region of Veliko
 • Turnovo – 161
 • Тодор Овчаров. Средновековни обекти (XII – XIV в.) в Горнооряховската община – 162 стр.

Todor Ovcharov. Medieval sites on the territory of Gorna Orjahovitsa County – 173

 

 

ФОЛКЛОРИСТИКА – FOLKLORISTICS

 

 • Галя Чохаджиева. Обратната перспектива (Теоретични и емпипични аспекти на собствения опит при регионалното теренно фолклористично проучване – 174 стр.
 • Galja Chohadzieva. The reverce perspective (Theoretical and empirical aspects of the self expirience in а regional ground folkloristic resеаrch) – 191

 

СГРАФИСТИКА – SFRAGISTICS

 

 • Иван Йорданов. Печат на първия Асеневец – 192 стр.
 • Ivan Jordanov. The Seal of the First Assenid – 200

 

МЕТРОЛОГИЯ – METROLOGY

 

 • Светла Атанасова. Метрологична характеристика на мерките за дължина в България през IX – XIV век – 201 стр.
 • Svetla Atanassova. Metric characteristics of the linear measures in Bulgaria IX – XIV cc. –
 • 205

 

ПРОСОПОГРАФИЯ – PROSOPOGRAPHY

 

 • Тянка Минчева. Към въпроса за родословието на търновеца Хаджи Николи – 206 стр.
 • Tyanka Mincheva. About the geneology of Hadji Nikoli from the town of Turnovo – 212

 

 • АРХИВИСТИКА – ARCHIVISTICS

 

 • Кинка Панайотова. Документи за Велико Търново и окръга в държавните архиви на София, Варна и Русе – 213 стр.
 • Kinka Panayotova. Documents about Veliko Turnovo and the region in the state archives of Sofia, Varna and Rouse – 221

 

КРАЕЗНАНИЕ – LOCAL STUDIES

 

 • Христо Харитонов. Краезнание и нумизматика – 222 стр.
 • Hristo Haritonov. Local Studies and Numismatics – 225
 • Теофил Теофилов. „Къщата с маймунката” в своята сто и петдесет годишна история –
 • 226 стр.
 • Teofil Teofilov. The House with the little Monkey – in 150TH anniversary – 234

 

ИЗКУСТВО – ART

 

 • Евлоги Данков. Към семиотиката на оброчната плочка с изображение на Орфей от село Бутово (III век) – 235 стр.
 • Evlogi Dankov. To the semiotics of image of Orpheus from village of Boutovo (III c.) – 242
 • Боряна Боянкинска. Календарните сцени в църквите „Св. Aп. Петър и Павел” във Велико Търново и „Рождество Христово” в Арбанаси – общи черти и различия – 243 стр.
 • Borjana Bojankinska. Calendar Scenes at SS Peter and Paul Church in Veliko Turnovo and Nativity Church in Arbanassi – Common Features and Diversities – 248
 • Милена Станчева. Обработка на кост в Средновековна България. Преглед и състояние на проучванията – 249 стр.
 • Milena Stancheva. Bone-Working in Medieval Bulgaria. Survey and state of Investigations –
 • 257
 • Диана Косева-Тотева. Светогорски щампи от колекцията на Великотърновския регионален исторически музей – 258 стр.
 • Diana Kosseva Mount Athos’paper icons from the collection of the Regional Historical museum in Veliko Turnovo – 284

 

ПЪТЕПИСИ – TRAVEL NOTES

 

 • Павлина Владева. Феликс Каниц за архитектурните шедьоври на майстор Никола Фичев – 285 стр.
 • Pavlina Vladeva. Felix Kanits about the architectural masterpiecies of master Nicola Fichev –
 • 295

 

РЕСТАВРАЦИЯ. КОНСЕРВАЦИЯ – RESTORATION AND CONSERVATION

 

 • Иван Чокоев. 3a цвета на царските дрехи в Средновековна България през втората половина на XIV век – 296 стр.
 • Ivan Chokoev. About the colour of royal garments in Mediaeval Bulgaria during the Second half of the 14 century – 303
 • Йордан Йорданов. Медико-антропологично изследване на костните останки на Рачо Казанджнята и пластична възстановка на образа му – 304 стр.
 • Jordan AI. Jordanov. Mediko-anthropological study of the bone remains of Racho Kazandjiyata and plastic reconstruction of his face – 311

 

МУЗЕЙНО ДЕЛО – MUSEUM WORK

 

 • Виолета Драганова, Невана Бъчварова. Звезди на спорта през XX век във Велико Търново – 312 стр.

 

РЕЦЕНЗИИ. ОТЗИВИ – REVIEWS. COMMENTS

 

 • Хитко Вачев. Пети музейни четения на Регионален исторически музей – Велико Търново – 317 стр.
 • Цветинка Цолова. Православни ценности и национална идентичност – 319 стр.
 • Галя Чохаджиева. „Непресъхващ извор” не е само метафора – 321 стр.

 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

 

 • Христо Харитонов. Отчет на Регионалния исторически музей – Велико Търново за 2000 и 2001 година – 324 стр.
 • Изложби – 328 стр.
 • Научни конференции – 330 стр.
 • Дарители и дарения – 330 стр.
 • Спомоществователи – 332 стр.
 • Катя Митова-Ганева. Хроника за дейността на Регионалния исторически музей през 2000 и 2001 година – 334 стр.
 • Весела Мартинова. Книгообмен 2000 – 2001 – 340 стр.
 • Vessela Interlibrary Loan 2000 – 2001 – 340

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Относно

  Вашето съобщение