ИЗВЕСТИЯ НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 14, 1999 г.

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS:

ИСТОРИЯ – HISTORY

 

 • Васил Мутафов. Няколко паметника на култа към Света Петка Търновска и проблемът за формирането му – 7 стр.
 • Vasil Mutafov. Some Monuments of the Cult of St. Petka Turnovska and the Problem of His Formation – 28 стр.
 • Хитко Вачев. За една епископска катедра от XVII век – 29 стр.
 • Hitko Vachev. About a Bichop’s Residence from XVII Century – 36 стр.
 • Павлина Владева. Храната и храненето в Търново през погледа на съвременници от XIX в. – 37 стр.
 • Pavlina Vladeva. Typical Kind of Food and Meals in the Turnovo Region during the 19 Century as seen by contemporaries – 43 стр.
 • Невяна Бъчварова. Тридесет години отдел „Най-нова история” – 44 стр.

 

АРХЕОЛОГИЯ – ARHAEOLOGY

 

 • Иван Чокоев, Милена Станчева. Към въпроса за поселищния живот през тракийската епоха на територията на Велико Търново (по данни от разкопките на църквата „Св. Четиридесет мъченици” и некропола към нея през 1992 – 1995 г.) – 50 стр.
 • Ivan Chokoev, Milena Stancheva. As for the Life in the Settlement during the Thracian Period on the Territory of Veliko Turnovo (From the Archeological Findings of the Excavations of the Church of the Forty Holy Martyrs and Semetery next to It in the 1992 – 1995) – 77 стр.
 • Иван Църов. Някои аспекти на култа към Тракийския конник в Regio Nicopolitana – 78 стр.
 • Ivan Tsarov. Some Aspects of the Cult of the Thracian Horseman in Regio Nicopolitana – 87 стр.
 • Павлина Владкова. Обработка на кост и рог II – VI век в днешните български земи – 88 стр.
 • Pavlina Vladkova. Bone and Horn-Working in the Present-Day Bulgarian Lands from the Second to the Sixth Centuries – 97 стр.
 • Венцислав Динчев. Градището край c. Дичин, Великотърновско (Проучванията в сектор F през 1997 и 1998 г.) – 98 стр.
 • Ventzislav Dinchev. Gradishteto near the Village of Dichin, Veliko Turnovo Region (Investigations in Sector F in 1997 and 1998) – 110 стр.
 • Евгени Дерменджиев. За едно неизвестно преустройство на Западната пристройка на църквата „Св. Четиридесет мъченици” в Търнов – 115 стр.
 • Evgeni Dermendjiev. Unknown Reconstruction of the West Annexe of the Church of the Forty Holy Martyrs in Veliko Tarnovo – 125 стр.
 • Теофил Теофилов. Западната пристройка на църквата „Св. Четиридесет мъченици” в Търнов – възможности за тълкуване и периодизация – 130 стр.
 • Teofil Teofilov. Possibilities for Interpretation and Periodization of the Western Extension of the „Sts. Forty Martyrs” Church, Tumov – 139 стр.
 • Мария Долмова. Накитите от погребенията в манастира „Великата лавра” и църквата „Св. Четиридесет мъченици” – 140 стр.
 • Maria Dolmova. The Decorations from the Burials in the Great Lavra Monastery and the Forty Holy Martyrs Church – 150 стр.
 • Мирко Робов. Производство на строителна керамика в Търново през втората половина на XII век – 151 стр.
 • Mirko Robov. Building Pottery Production in Turnovo during the Second Half of the XII Century – 158 стр.
 • Йордан Алексиев. Хотница през средновековието – 163 стр.
 • Yordan Alexiev. Hotnitza during the Middle Ages – 176 стр.

 

СФРАГИСТИКА. ХЕРАЛДИКА – SFRAGISTICS. HERALDICS

 

 • Христо Харитонов. Моливдовул на никейския император Теодор І Ласкарис – 177 стр.
 • Christo Charitonov. The Molivdovul of the Nicaean Emperor Theodore I Lascaris – 182 стр.
 • Иван Йорданов. Печат на Теофилопул от първата половина на XIII век, намерен във Велико Търново – 183 стр.
 • Ivan Yordanov. Seal of Theophilopulus Found in Veliko Turnovo Dating from the First Half of the 13th187 стр.
 • Светла Атанасова. Принос към историята на първия герб на град Велико Търново – 188 стр.
 • Svetla Atanasova. Contribution to the History of the First Coat of Arms of Veliko Turnovo – 193 стр.

 

ЕТНОГРАФИЯ – ETHNOGRAPHY

 

 • Ивалин Цветков. Празникът Трифон Зарезан в Сухиндол – 194 стр.
 • Ivalin Tsvetcov. The Celebration of St. Trifon’s Day in the Suhindol Region – 199 стр.

 

ИЗКУСТВО ART

 

 • Диана Косева, Константин Тотев. Стенописите от наоса и притвора на търновската църква „Св. Четиридесет мъченици” в светлината на последните проучвания – 200 стр.
 • Diana Kosseva, Konstantin Totev. Wall-paintings in the Naos and the Nartex of „ Forty Martyrs” Church in Veliko Turnovo in the Light of the Latest Studyings – 221 стр.
 • Венцислав Цонев. Към „Шестоднева” и отражението му в средновековното и ранновъзрожденското изкуство на България – 230 стр.
 • Ventsislav Tsonev. To the „Shestodnev” and its Reflection in the Bulgarian Art of the Middle Ades and the art of the Early Bulgarian National Revival – 249 стр.

 

ПОРТРЕТ

 

 • Невяна Пенчева Бъчварова – 250 стр.
 • Вълка Илчева Петрова – 251 стр.

 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

 

 • Петьо Пенков. Отчет на Историческия музей – Велико Търново за 1998 година – 254 стр.
 • Изложби – 260 стр.
 • Научни конференции – 261 стр.
 • Дарители и дарения – 261 стр.
 • Катя Митова. Хроника за дейността на Историческия музей през 1999 година – 264 стр.
 • Весела Мартинова. Книгообмен 1999 – 268 стр.
 • Vessela Martinova. Interlibrary Loan 1999 – 268 стр.

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Относно

  Вашето съобщение