ИЗВЕСТИЯ НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 13, 1998 Г.

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS:

ИСТОРИЯ – HISTORY

 

 • Кинка Панайотова. Архивни източници с информация за кооперации от Великотърновски окръг – 7 стр.
 • Kinka Panayotova Archival Sources about the Co-operative Societes in the County of Veliko Tarnovo – 27 стр.
 • Нели Цонева. По въпроса за административното управление на Павликени след Освобождението – 28 стр.
 • Nelly Tsoneva. On the Issue about the Administrative Government of Pavlikeni after 1878 – 37 стр.
 • Невяна Бъчварова. Симеон Николов Ванков – живот и дейност (1858 г. – 1937 г.) – 38 стр.
 • Neviana Bachvarova. Simeon Nikolov Vankov – Life and Career (1858 – 1937) – 52 стр.

 

АРХЕОЛОГИЯ – ARCHAEOLOGY

 

 • Нeдко Еленски. Материали на прехода от късния неолит към ранния енеолит, произхождащи от землището на с. Хотница, Великотърновско – 53 стр.
 • Nedko EIenski. Finds from the Transitive Period from the late Neolith to the Early Eneolith Coming from the Region of Hotnitsa Village near Veliko Tarnovo – 58 стр.
 • Вълка Илчева. Хотница-Водопада – селището от преходния период от енеолита към бронзовата епоха (Топография, стратиграфия, обща планировка) – 66 стр.
 • Valka Ilcheva. Hotnitsa-Vodopada, the Settlement from the Transition Period between the Aenolithic-Chalcolithic and the Bronze Age (Topography, Stratigraphy, Plan) – 83
 • Павлина Владкова. Амулети от кост и рог от Долна Мизия – 103 стр.
 • Pavlina Vladkova. Bone and Horn Amulets from Moesia Inferior – 110
 • Иван Църов. Никополис ад Иструм: архитектурен ред на портика в югозападната част на комплекса на Агората – 111 стр.
 • Ivan Tsanov. Nicopolis ad Istrum: the Architectural Order of the Portico in the Southwestern Part of the Agora Complex – 117 стр.
 • Анастасия Беливанова. Стъклени купи от римската епоха от фонда на Историческия музей – Велико Търново – 118 стр.
 • Anastasya Belivanova. Glass Bowls from the Roman Period at the Historical Museum of Veliko Turnovo – 124 стр.
 • Мирко Робов. Каменен калъп за равнораменни кръстове – 126 стр.
 • Mirko Rob Stone Cast for Crosses Having Equal Arms – 132 стр.

 

НУМИЗМАТИКА. ХЕРАЛДИКА – NUMISMATICS. HERALDICS

 

 • Марко Цочев. Колективна находка от провинциални бронзови монети от село Хотница, Великотърновско – 133 стр.
 • Marco Tsochev. A Group of Provincial Bronze Coins from the Village of Hotnitsa, Veliko Tarnovo District – 144 стр.
 • Светла Aтанасова. Хералдически аспекти на лилията от монетите на цар Иван Срацимир – 145 стр.
 • Svetla Atanassova. Heraldic Aspects of the Lily on the Coins of King Ivan Sratsimir – 153 стр.
 • Христо Xapитонов. Чуждестранни отличия за българските опълченци в Руско-турската война от 1877 – 1878 г., съхранявани във фонда на Историческия музей Велико Търново – 154 стр.
 • Christo Charitonov Foreign insignia of Honour for the Bulgarian Volunteers in the Russian-Turkish War 1877 – 1878, Stored in the Veliko Turnovo Historical Museum Fund – 162 стр.
 • Неда Стефанова. Светии – празник на младите булки – 163 стр.
 • Neda Stefanova. Saints – Young Brides’Festival – 167 стр.
 • Павлина Владева. Душевността и моралът на търновци през XIX век в пътеписите на наши и чужди пътешественици – 168 стр.
 • Havlina Vladeva. The Spirituality and Morality of the Inhabitants of Turnovo on the XIXth in Travel Books of Bulgarian and Foreign Travellers – 174 стр.

 

APXИTEКТУPA – ARCHITECTURE

 

 • Евгени Дерменджиев. Ранновизаигийската крепост на хълма Девинград при Велико Търново (Фортификация, водоснабдяване, жилищно строителство, планировка и датировка) – 175 стр.
 • Evgeni Derme The Early Byzantine Fortress on tire Devingrad Hill in Veliko Turnovo. Fortifications, Water Supply System, Dwellings, Planning and Dating – 195 стр.
 • Mapгарита Харбова. Средновековната и възрожденската култова архитектура на Търново (XIII – XIX в.) (Приемствеността като основа за развитието на търновските църкви) – 201 стр.
 • Margarita Harbova. Medieval and Rennaissancc Church Arhitecture of Tumovo in XIIIth – XIXth c. The Succession as a Base for the Development of the Tunovo Churches – 225 стр.

 

ИЗКУСТВО ART

 

 • Константин Тотев, Диана Косева. Нови данни за стенописите от екзонартекса на църквата „Св. 40 мъченици” във Велико Търново – 226 стр.
 • Konstantin Totev, Diana Koseva. The New Facts about the Wall-Paintings of the Exonarthex of the „Forty Martyrs” church in Veliko Turnovo – 242 стр.
 • Венцислав Цонев. За някои особености на стенописния цикъл „Шестоднев” от Къпиновския манастир – 253 стр.
 • Ventsislas Tsonev. About some Peculiarities of the Mural-Painting Cycle „The Shestodnev” from the Kapinovo Monastery – 260 стр.
 • Константин Тотев. Процесийни кръстове от Търново – 261 стр.
 • Konstantin Totev. Procession Crosses from Tarnovgrad – 281 стр.

 

РЕСТАВРАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ – RESTAURATION AND CONSERVATION

 

 • Иван Чокоев. Някои наблюдения върху текстилни материали от некропола на църквата „Св. Четиридесет мъченици” във Велико Търново (Проучвания 1992 – 1993) – 282 стр.
 • lvan Chokoev. Observations on some Textiles from the Semetery of the Churh of the Forty Holy Martyrs in Veliko Tunovo (Excavations 1992 – 1993) – 296 стр.

 

НОВИ ПОСТЪПЛЕНИЯ NEW RECEIPTS

 

 • Тинка Минчева, Николай Астарджиев. Знамето на Великотърновската националлиберална младежка група „Стефан Стамболов” – 297 стр.
 • Tyanka Мincheva, Nikolai Astardjiev. The Flag of the Stefan Stambolov National-Liberal Junior Association in Veliko Tarnovo – 300 стр.

 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

 

 • Петьо Пенков. Отчет на Историческия музей – Велико Търново за 1997 г. – 303 стр.
 • Музейни обекти и експозиции – 309 стр.
 • Изложби – 309 стр.
 • Научни конференции (1997 – 98 г.) – 311 стр.
 • Дарители и дарения през 1997 г. – 311 стр.
 • Вълка Илиева, Христо Харитонов. Хроника за дейността на Историческия музей през 1998 година – 313 стр.
 • Весела Мартинова. Книгообмен 1997/1998 – 317 стр.
 • Vessela Martinova. Interlibrary Loan 1997/1998 – 317 стр.

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Относно

  Вашето съобщение