ИЗВЕСТИЯ НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 12, 1997 г.

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS:

ИСТОРИЯ – HISTORY

 • Кинка Панайотова. Организационно състояние и проблеми на Великотърновската окръжна земеделска дружба през управлението на БЗНС (1919 – 1923) – 7 стр.
 • Kinka Panayotova. Problems of organization and state of Veliko Turnovo county agrarian association during the government of the Bulgarian agrarian union (BAU) – 1919/1923 – 37 стр.

АРХЕОЛОГИЯ – ARCHAEOLOGY

 • Петър Станев. Неолитна селищна могила Самоводене – резултати от досегашните проучвания – 38 стр.
 • Peter Stanev. Neolithic Tell Samovodene – Results of the Investigations received up to now – 57 стр.
 • Евлоги Данков. Една хипотеза за семиотична интерпретация на геометричния модел на човека (като микрокосмос) от Орловец – 71 стр.
 • Evlogi Dankov. A Hypothesis about the semiotic interpretation of the geometrical model of the man (as microcosmos) from Orlovet – 79 стр.
 • Недко Еленски. Костени идоли от селищната могила до село Хотница, Великотърновско – 81 стр.
 • Nedko Elensky. Bone idols of tell near Hotnica, VelikoTurnovo area – 89 стр.
 • Вълка Илчева. Технология и класификация на керамиката на селища от преходния период от енеолита към бронзовата епоха в средния басейн на река Янтра – 91 стр.
 • Vulka Ilcheva. Technology and classification of pottery of villages from eneolithic/early bronze age transition in the middle basin of river Jantra – 106 стр.
 • Pavlina Vladkova. Water-supply and drainage of a willa suburbana in Novae – 114 стр.
 • Павлина Владкова. Водоснабдяване и канализация на вила субурбана в Нове – 119 стр.
 • Иван Църов. Един римски викус край село Камен, Великотърновско – 124 стр.
 • Ivan Tsarov. The roman vicus in the village of Kamen, Veliko Turnovo area – 133 стр.
 • Мирко Робов. Керамична пещ в западното подножие на хълма „Момина крепост“ във Велико Търново – 136 стр.
 • Mirko Robov. Pottery furnace at the weest foot of the hill „Momina krepost” in Veliko Turnovo – 141 стр.
 • Константин Тотев, Евгени Дерменджиев. За функциите на ранновизантийското укрепление край река Янтра във Велико Търново – 143 стр.
 • Konstantin Totev, Evgeni Dermendjiev. On the function of the early-Byzantine fortification along the river of Jantra in Veliko Turnovo – 152 стр.

НУМИЗМАТИКА – NUMISMATICS

 • Марко Цочев. Колективна находка от бронзови монети от село Къпиново, Великотърновско – 156 стр.
 • Marko Tsochev. A Hoard of Bronze coins from the village of Kapinovo, Veliko Turnovo area – 168 стр.
 • Христо Харитонов. Семиотични аспекти на монетната иконография в контекста на средновековната българска култура – 169 стр.
 • Hristo Haritonov. Semiotic aspects of the monetary iconography in the context of the medieval bulgarien culture – 183 стр.

ХЕРАЛДИКА – HERALDRY

 • Светла Атанасова. Опит за ново тълкуване на изображението на двуглавия орел от саркофага на цар Иван Александър – 184 стр.
 • Svetla Atanasova. An Attempt Аt New Interpretation of the Tow-Headed on tzar Ivan Alexander’s Sarcophagus – 193 стр.

ИЗКУСТВО – ART

 • Мария Долмова-Лукановска. Скъпоценните камъни в средновековните накити на Търновград – 195 стр.
 • Maria Dolmova-Lukanovska. The precious stones in the mediaeval adornments in the town of Turnovgrad – 215 стр.
 • Диана Косева-Тотева. За една група светогорски щампи от Великотърновския музей – връзки и влияния върху българската възрожденска иконопис – 226 стр.
 • Diana Koseva-Toteva. Concerning group of mount athos woodcuts from the museum of Veliko Turnovo – Relations and influences on the Bulgarian national revival iconography – 231 стр.

АРХИТЕКТУРА – ARCHITECTURE

 • Хитко Вачев. Условия и фактори за черковното строителство в търновската митрополия през XV – XVII век – 237 стр.
 • Hitko Vatchev. Conditions and factors for church building in Turnovo bishopric in 15 – 17 c. – 246 стр.
 • Павлина Владева. Търновската архитектура през Възраждането в пътеписите на наши и чужди пътешественици – 247 стр.
 • Pavlina Vladeva. The architecture of Veliko Turnovo during the revival period in the travel books of bulgarian and foreign travelers – 251 стр.

АРХИВИСТИКА – ARCHIVAL SCIENCE

 • Ася Стефанова. Централен военен архив – авторитетно средище на регионалната и националната военна памет – 254 стр.
 • Asja Stefanova. General military archive – authoritative center of the national and district military memory – 257 стр.

КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ – CONSERVATION and RESTAURATION

 • Julia Gencheva. Ethics and conservation – a conservator’s opinion – 258 стр.
 • Юлия Генчева. Етика и консервация – позиция на специалиста – 264 стр.
 • Иван Чокоев. Един метод за борба с рецидивната корозия на археологически находки от мед и медни сплави – 265 стр.
 • Ivan Tchokoev. A method for fight against the bronze disease on archeological finds of copper and copper allois – 269 стр.

IN MEMORIAM

 • Петър Станев. Богдан Желев Султов – петнадесет години от смъртта му – 270 стр.

РЕЦЕНЗИЯ – REVIEW

 • Хитко Вачев. И. Тютюнджиев. Търновската митрополия през XVII и първата половина на XVIII век. По документи от архива на метоха „Божи гроб” на Ерусалимската патриаршия в Царибрад. В. Търново, 1996, 129 с. – 271 стр.

ХРОНИКА – CHRONICLE

 • Невяна Бъчварова. Дейността на Историческия музей 1996 – 1997 г. – 276 стр.
 • Светла Атанасова, Весела Мартинова. Книгообмен 1994/1997 – 277 стр.
 • Svetla Atanasova, Vesela Martinova. Interlibrary loan 1994/1997 – 281 стр.

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Относно

  Вашето съобщение