ИЗВЕСТИЯ НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 11, 1996 г.

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS:

ИСТОРИЯ – HISTORY

 • Кинка Панайотова. Към въпроса за стопанската политика на българските правителства по време на Първата световна война (1915 – 1918) – 7 стр.
 • Kinka Panayotova. On the economic polyci of the Bulgari an governments during the First World War (1915 – 1918) – 22 стр.
 • Невяна Бъчварова. Хараламби П. Джамджиев – основоположник на българската авиация (120 години от рождението му) – 23 стр.
 • Nevyana Bachvarova. Haralamby Petrov Djamdjiev – founder of the Bulgarian aviation … 40 стр.

АРХЕОЛОГИЯ – ARCHAEOLOGY

 • Петър Станев. Технология, типология, генезис и синхронизация на керамиката от терасното неолитно селище Качица, Велико Търново – 41 стр.
 • Peter Stanev. Technology, typifacation, genesis and synchronization of the ceramics from the terraced neolithic settlement Kachica, Veliko Turnovo – 60 стр.
 • Вълка Илчева. Технология и класификация на керамиката от Хотница-Водопада – преходен период от енеолита към бронзовата ера – 87 стр.
 • Vulka Ilcheva. Technology and clasification of the pottery from Hotnitza-Waterfall – transition period from eneolite to bronze era – 110 стр.
 • Павлина Владкова. Костени тоалетни принадлежности от Нове – 141 стр.
 • Pavlina Vladkova. Bone toilet personal belongings from Novae – 150 стр.
 • Евлоги Данков. Култът към Гения на смъртта в контекста на античната философска култура и неговото изображение в Никополис ад Иструм – 155 стр.
 • Evlogi Dankov. The cult of Death Genius in the context of the classical philosophical culture and its effigu in Nicopolis ad Istrum – 163 стр.
 • Константин Тотев, Иван Чокоев. История на проучването на некропола на търновската църква „Св. 40 мъченици” – 165 стр.
 • Konstantin Totev, Ivan Chokoev. History of the investigation of the necropolis of the Forty Holi Martyrs church in Veliko Turnovo – 172 стр.
 • Хитко Вачев. Социална функция на енорийския храм през XV – XVII в. – 175 стр.
 • Hitko Vachev. Social function of the parish church in the 15th – 17th c. – 205 стр.
 • Марко Цочев. Редки златни монети от фонда на Исторически музей – В. Търново – 207 стр.
 • Marko Tsochev. Exceptional gold coins among the Museum pieces in Veliko Turnovo – 208 стр.
 • Марко Цочев, Милко Димов. Непубликувани монети на Никополис ад Иструм – 211 стр.
 • Marko Tsochev, Milcho Dimov. Unpublished coins from Nicopolis ad Istrum – 214 стр.
 • Христо Харитонов. Възпоменателен медал c изображенията на св. св Кирил и Методий – 215 стр.
 • Hristo Haritonov. Commemorative medal with the images of ss Cyril and Methodius – 220 стр.

ЕТНОГРАФИЯ – ETHNOGRAPHY

 • Павлина Владева. Занаятите, търговията и транспортът в Търново през Възраждането в пътеписите на наши и чужди пътешественици – 221 стр.
 • Pavlina Vladeva. The crafts, the commerce, the transport in Turnovo during the revival period according to foreign and Bulgarian travelers – 228 стр.
 • Тянка Минчева. Демографски промени във великотърновските села Балканци, Владислав и Благоево след Освобождението – 229 стр.
 • Tyanka Mincheva. Demographic changes in the villages Balkantsi, Vladislav and Blagoevo, V. Turnovo district after the liberation – 324 стр.

КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ

 • Иван Чокоев. Към отстраняването на корозионни продукти от повърхността на предмети, изработени от мед и медни сплави – 235 стр.
 • Ivan Chokoev. On the removal of corrosive substances from copper and copper alloy surfaces – 238 стр.
 • Иван Чокоев, Антонина Костова. За консервацията на оловната матрица с името на цар Иван Шишман – 239 стр.
 • Ivan Chokoev, Antonina Kostova. On the conservation of the lead matrix bearing the name of czar Ivan Shishman – 245 стр.

ПАМЕТ

 • Петър Станев. Рафаил Попов (1876 – 1940) – 246 стр.

ХРОНИКА

 • Васил Мутафов247 стр.

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Относно

  Вашето съобщение