ИЗВЕСТИЯ НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 10, 1995 г.

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS:

ИСТОРИЯ – HISTORY

 • Кинка Панайотова. Стопанската структура на Велико Търново от средата на XIX в. до 1944 г. – 7 стр.
 • Kinka Panayotova. The economic structure of Veliko Turnovo from the middle of XIXth c. till 1944 – 43
 • Тянка Минчева. Още за просветната и революционна дейност в Капиновския манастир „Св. Никола” и село Капиново през Възраждането – 45 стр.
 • Tyanka Mincheva. Some more about the enlightment and revolutionary activity carried out in Kapinovo monastery „St. Nikola” and the village of Kapinovo in the Renaissance – 55

АРХЕОЛОГИЯ – ARCHAEOLOGY

 • Петър Станев. Топография и стратиграфия на неолитен комплекс Орловец. Жилищна архитектура на раннонеолитното селище (Принос кьм проучването на първите фази на ранния керамичен неолит на Югоизточна Европа) – 57 стр.
 • Petar Stanev. Topography and stratigraphy of neolitic complex Orlovets. Housing architecture of the early-neolithic settlement – 66
 • Иван Църов. Ара със сакрален надпис от Никополис ад Иструм – 67 стр.
 • Ivan Tsurov. Arch with sacral inscription from Nicopolis ad Istrum – 73
 • Павлина Владкова. Графити вьрху глинени изделия от античните керамични центрове на територията на Никополис ад Иструм – 75 стр.
 • Pavlina Vladkova. Graphites on ceramic articles from the ancient ceramic centres on the area of Nicopolis ad Istrum – 86
 • Марко Цочев. Колективна находка от бронзови монети от с. Родина, Великотърновско –  87 стр.
 • Marko Tsochev. Collective find of bronze coins from the village of Rodina, the region of Veliko Turnovo – 100
 • Иван Бъчваров. Географска и типологична характеристика на разпространението на средновековния накит прочелник – 101 стр.
 • Ivan Buchvarov. Geografic and typological characteristics of the medieval adornment heddresses spreading – 108
 • Конст.Тотев, Иван Чокоев. Еврейският квартал в столич. Търнов – 109 стр.
 • Konst.Totev, Ivan Chokoev. The jewish necrop in capital Turnov – 115

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 • Лазар Нинов, Вълка Илчева. Домашните и диви животни от праисторическото селище Хотница-Водопада – 117 стр.
 • Lazar Ninov, Vulka Ilcheva. Domestic and wild animals from the prehistorical settlement Hotnitsa-The falls in the period of transition from eneolith to the bronze age – 144
 • Диана Косева-Тотева. Икони от манастира „Св. Богородица“ в Арбанаси (XVII – XVIII в. ) – 145 стр.
 • Diana Koseva-Toteva. Icons from Virgin Mary monastery in Arbanassi – 145

ЛЕТОПИСИ

 • Невяна Бъчварова. Летопис на Общинския народен съвет в град Велико Търново (1944 – 1989 г.) – 151 стр.
 • Nevjana Butchvarova. Annals of the townhall in Veliko Turnovo (1944 – 1989) – 151

КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ

 • Иван Чокоев. За консервацията на съдовете, покрити с калай – 199 стр.
 • Ivan Chokoev. On the conservation of copper utensils coated with tin – 199

IM MEMORIAM

 • Йордан Алексиев. Въло Цанков Вълов – 205 стр.

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Относно

  Вашето съобщение