Задължителни изисквания за публикуване в Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново с допълнения

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново е научно издание на РИМ – Велико Търново, което излиза ежегодно. В Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново се приемат научни статии, съобщения, отзиви и рецензии в областта на историята, археологията, изкуствознанието, етнологията, реставрацията и консервацията, музеологията и др. Материалите следва да имат приносен характер и да не са публикувани в други научни издания и в монографии. Научните разработки на външни автори трябва да са свързани с Велико Търново и област Велико Търново, както и  изследвания с национален обхват, акцентиращи върху Великотърновския регион.

Редакционната колегия на Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново приема за обсъждане материали на български език с резюме на български език. Приемат се материали на колеги от чужбина, написани на английски, френски, немски или руски език, и с резюме на английски език.

При предаване на научните разработки следва да се спазват следните изисквания за техническо оформяне на текста и илюстрациите:

 1. Текст

Научната разработка се предава на електронен носител (в Microsoft Word), задължително придружен от разпечатка на текста и илюстрациите. Текстът, списъкът на илюстрациите и резюмето да бъдат в един файл. На илюстрациите да е обозначена тяхната номерация. Максималният обем на материала да е до 36 000 знака с интервалите (20 страници), редова разредка 1,5, шрифт Times New Roman 12, ляво подравнен, без параграфно форматиране и сричкопренасяне.

Заглавието да е изписано с главни букви, шрифт Times New Roman 12, ляво подравнено, без Bold. Името и фамилията на автора да са изписани с шрифт Times New Roman 12, ляво подравнено, с Italic, без Bold. Да се оставя по един празен ред между заглавието, името на автора и началото на текста.

При цитиране на документи, извори и литературни източници се използват кавички и цитираният текст се маркира в Italic.

За означаване на разстояние във времето и пространството, на размери, на страници при цитиране се използва голямо тире ( – ) с интервал преди и след него.

Специалните знаци и символи да бъдат качествено отпечатани и допълнително маркирани на разпечатката в цвят. При използване на специфичен шрифт е необходимо той да бъде предоставен на електронния носител.

Външните автори да представят кратка информация за себе си: научна титла и звание, месторабота и електронна поща.

 1. 2. Научен Апарат

Научният апарат се цитира вътре в текста по следния начин: в скоби се изписва фамилното име на автора, без запетая следва годината на публикуване, а след запетая – страницата или илюстрацията.

След текста се прилага списък на цитираната литература, в който първо се представят заглавията на кирилица, след това на латиница и накрая на други азбуки. Публикациите във всяка група се подреждат по азбучен ред според фамилното име на автора.

Ако цитираните публикации на един автор носят различни години на издаване, те се подреждат по възходяща градация – от най-ранната към най-късната. Когато един автор е представен в определен шрифт (на кирилица или латиница) с повече от една публикация за една и съща година, към годината на издаване без интервал се прибавят малки кирилски или съответно латински букви – а, б, в и т.н. или a, b, c и т.н., като се започне от първата цитирана година.

Наименованията на периодичните издания не се съкращават.

Ако монография е публикувана в поредица, след заглавието ѝ, в скоби се изписва наименованието на поредицата и съответния том.

Ако се цитира статия в сборник, преди заглавието му се поставя “– В:” или съответното “– In:”, а името на редактора се изписва след името на сборника, като в скоби се пише (Ред.) или (Съст.).

Статия във вестник се цитира като периодично издание, а когато е без автор, в скоби в текста се изписват името на вестника, годината на издаване и страницата, а в литературата – името на вестника, къде е издаден, броя, годината на издаване и страниците.

Цитираните архивни единици се изписват в скоби в текста и в списъка на цитираната литература, а не в бележки, като се спазва следната последователност: Архив, фонд, опис, архивна единица, лист.

Цитираните вестници и архивни единици се включват в азбучния ред на общата използвана литература, а не се изписват отделно след нея.

Интернет източник се цитира по сходен начин, като в скобите, освен името на автора на сайта или на конкретна публикация, се поставя и годината на публикуване, а в използваната литература – уеб адреса и датата на изтегляне на информацията.

Предаване на допълнителна информация се изнася в бележки под линия в края на текста, преди списъка с използваната литература, с редова разредка 1,5, шрифт Times New Roman 10, ляво подравнен. Всички бележки се подреждат автоматично по следния начин: Microsoft Word – References – Footnote – Endnote, а от Number format се избира 1, 2, 3, …. – Insert.

Примери:

Бележки

 1. Упътването на В. Богишич за описване на правните обичаи е включено в сборника му „Pravni obicaji u slovena. Privatno pravo.“, издаден в Загреб през 1867 г. Няколко години по-късно то е преведено на български от П. Оджаков, който го публикува в Прага (1874) под надслов „Упътвание за описвание правовите обичаи, които живеят у народа“. Скоро след това в Петербург излиза първи том на „Сборник народных юридических обычаев“, съставляващ т. 8 от Записки Имп. Рус. Геогр. Общества (СПб, 1878), съдържащ програмата на П. А. Матвеев за събиране на юридически обичаи (в сферата на гражданското право), чийто образец Бобчев основно следва (Бобчев 1917, ІІІ–ІV).

 

ЛИТЕРАТУРА

Цитиране на монография в поредица:

Бонев 1988: А. Бонев. Тракия и Егейския свят през втората половина на ІІ хилядолетие пр. н. е. (Разкопки и проучвания, 20). София, 1988.

Цитиране на статия в периодично издание:

Вълов 1974: В. Вълов. Новите разкопки на църквата „Св. Четиридесет мъченици“ във Велико Търново (предварително съобщение). – Археология, XVI, 1974, 2, 37 – 54.

Цитиране на статия в сборник:

Попов 1985: А. Попов. Градоустройствен и архитектурен облик на Търновград, XII –  XIV в. – В: Царствуващият град Търнов. А. Попов, Й. Алексиев (Съст.) , П. Петров (Ред.). София, 1985, 25 – 42.

Цитиране на публикации с няколко автори:

Плетньов, Кузов, Стефанова 2009:  В. Плетньов, Х. Кузов, А. Стефанова. Археологически разкопки на крепостта „Кастрици“, резиденция „Евксиноград“ – Варна. – Археологически открития и разкопки през 2008 г. София,  2009, 657 – 661.

Цитиране на няколко публикации от една и съща година на един автор:

Борисова 2005а: Т. Борисова. Археологическо проучване на две тракийски могили в махала Миленска, Правец. – Археологически открития и разкопки през 2004 г. София, 2005, 143 – 144. – в литературата.

Борисова 2005б: Т. Борисова. Тракийски могилен некропол край с. Калугерово, Софийска област. – В: Земите на България – люлка на тракийската култура. Г. Китов, Д. Димитрова. (Ред.). Т. II. София, 2005, 129 – 132. – в литературата.

Цитиране на архивна единица:

(ЦДА, ф. 177, оп. 2, а. е. 1186, л. 281) – в текста.

ЦДА: Централен държавен архив, фонд 177, опис 2, архивна единица 1186. – в литературата.

Цитиране на вестник:

(Янтра 1937, 2) – в текста (когато статията е без автор)

Янтра 1937: Вестник Янтра, Велико Търново, бр. 87 от 14 февруари 1937 г., 2. – в литературата (когато статията е без автор)

 Цитиране на интернет източник (книга или друг вид публикация):

Jones 2012: S. Jones. Crosses and Crucifix Bottles. 2012. http://www.sdjones.net/FolkArt/bender.html (изтеглена информация на 09.03.2015 г.)

 1. 3. Резюме

Резюмето да е на български език. То трябва да бъде максимално информативно, с обем до 1500 знака, с разредка 1,5.

Резюмета към материалите от чужбина се приемат на английски език, които ще бъдат преведени на български език.

 4. Илюстрации

Илюстрациите да са до 10 броя – качествени графични изображения и/или цветни и черно-бели снимки, предадени на електронен носител. Ако има илюстрации, съставени от няколко снимки, те трябва да бъдат предоставени като отделни файлове.

Чертежите трябва да имат резолюция не по-малко от 600 dpi във формат TIFF или PSD, а снимките – размер не по-малък от 1535 х 1062 пиксела (13 х 9 см) при 300 dpi. Изображенията да са във формат JPEG, TIFF или PSD. Не се приемат илюстрации в Word или Powerpoint. При чертежи и снимки на предмети е задължително да има линеен мащаб, а при планове да е указана посока север.

Към илюстрациите да бъде приложен пълен списък на текстовете, които да са кратки, но максимално информативни. Илюстрациите се изписват с Bold и вписват в текста по следния начин: (обр. 1) или (Обр. 1, Обр. 2) (включително и при позоваване в текста). Когато илюстрацията е съставена от отделни изображения, те се обозначават с арабски цифри към съответния образ (напр. обр. 1.1). Анотиращите текстове към илюстрациите на материалите от чужбина се приемат на английски език, които ще бъдат преведени на български език.

 

***

 

Не се приемат ръкописи по електронна поща, освен ако разпечатките на текста и илюстрациите не са предадени отделно.

Редакционната колегия приема за обсъждане материали за том ХХХIV на Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново от 02.01.2019 г. до 30.04.2019 г. Одобрените или неодобрени за печат ръкописи не се връщат.

 

Редакционната колегия не носи отговорност за изнесените факти, направените изводи, предложените научни тези и мнения от авторите на публикациите.

 

Некомплектовани материали или такива, които не отговарят на изискванията няма да се приемат за печат.

 

Материали се приемат на адрес:

Регионален исторически музей – Велико Търново

за Редколегията

ул. Никола Пиколо № 6

5000 Велико Търново

 

За информация и контакти:

[email protected]

062/682527 – Станислава Ботева

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Относно

  Вашето съобщение